intTypePromotion=3

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Drop Shadow

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
111
lượt xem
15
download

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Drop Shadow

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Filter này làm cho vùng chọn trông như nổi lên do việc tạo ra bóng đổ bên dưới . Drop Shadow dễ dàng thêm vào hình ảnh đặc tính 3 chiếu tới bất cứ tư liệu nào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Drop Shadow

  1. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy HiŒu ˆng drop shadow Filter n°y l°m cho vÔng ch‡n tr·ng nhı n‰i l≈n do viŒc t≠o ra b‹ng Ω‰ Í b≈n dıËi. Drop Shadows dÕ d°ng th≈m v°o h÷nh ®nh Ω¥c tœnh 3 chiÀu tËi b∂t cˆ tı liŒu n°o. Filter n°y Ω¥c biŒt h˘u hiŒu trong viŒc t≠o ra cüc Ω‚i tıÏng nhı nh®y l≈n ph∑n tiÀn c®nh v° k∆t hÏp l≠i. Filter n°y y≈u c∑u vÔng ch‡n Ωà th˙c hiŒn, tr˜ phi ngıÈi thi∆t k∆ mu‚n üp b‹ng Ω‰ l≈n Ω‚i tıÏng trong cÔng lËp. D≠ng cða b‹ng Ω‰ s¡ hÁi gh„ ghÀ nhı vÔng ch‡n. N≈n nhË r±ng, filter n°y t≠o ra ph∑n mËi ngo°i vÔng ch‡n. (N∆u dÔng chıÁng tr÷nh Photoshop 4.0, c‹ thà l°m m∂t vÔng ch‡n n∆u ta kh·ng lıu n‹ trıËc khi th˙c hiŒn filter n°y. á˜ng qu≈n lıu vÔng ch‡n n∆u mu‚n dÔng n‹ sau n°y). ChÓ ˚ : áà Drop Shadow l°m viŒc chœnh xüc tr≈n lËp vËi phi≈n b®n 4.0, c∑n ph®i ch∞c r±ng hÊp kiÃm Preserve Transparency kh·ng ΩıÏc ch‡n. Photoshop 4.0 t˙ ΩÊng b∫t Preserve Transparency khi t≠o ra cüc Ω‚i tıÏng mËi trong lËp. Cüc bıËc ti∆n h°nh MÍ mÊt file h÷nh ®nh mËi Ωà l°m nÀn cho ®nh, Í Ωµy ta ch‡n file Ducky.psd trong thı mÚc
  2. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Goodies\Samples cða Photoshop 5.5. Bµy giÈ b≠n nh∂n phœm D ΩÃ ch◊ ΩŸnh m°u tiÀn c®nh l° m°u Ωen (C=0, M=0, Y=0, K=100). ChÓ vŸt quen thuÊc xu∂t hiŒn tr≈n c¯a s‰ m°n h÷nh. DÔng c·ng cÚ Type Tool nh∫p ch˘ Drop Shadow, nhË xu‚ng h°ng cho ch˘ v° thi∆t Ω¥t cüc giü trŸ nhı trong h÷nh mπu Í trang b≈n.
  3. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Th˙c hiŒn hiŒu ˆng n°y tıÁng t˙ nhı cüch th˙c hiŒn cüc hiŒu ˆng tr÷nh b°y ph∑n trıËc. Ch‡n lŒnh Filter > Eye Candy 3.0 > Drop Shadow ΩÃ mÍ hÊp tho≠i Drop Shadow. Cüc tham s‚ ch‡n Direction : HiŒu ch◊nh hıËng cða b‹ng tr≈n vÔng ch‡n, giü trŸ thay Ω‰i t˜ 0 Ω∆n 3600. Giü trŸ 00 b‹ng Ω‰ tr˙c ti∆p b≈n ph®i, 900 b‹ng Ω‰ b≈n tr≈n, 1800 b‹ng Ω‰ b≈n trüi v° 2700 b‹ng Ω‰ b≈n dıËi. Distance : HiŒu ch◊nh kho®ng cüch cða b‹ng xu∂t hiŒn. Giü trŸ ch‡n c°ng lËn l°m kho®ng cüch c°ng xa, vÔng ch‡n xu∂t hiŒn nhı n‰i l≈n xa hÁn lËp Background. Blur: HiŒu ch◊nh mˆc ΩÊ mÈ c≠nh cða b‹ng. Giü trŸ ch‡n lËn l°m b‹ng tr·ng c‹ v¿ mÈ hÁn, cho ta hiŒu ˆng tr·ng gi‚ng nhı ngu„n süng Í xa v° mÈ Ωi.
  4. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Opacity : HiŒu ch◊nh mˆc ΩÊ trong su‚t cða b‹ng. Giü trŸ ch‡n c°ng lËn l°m b‹ng tr·ng c‹ v¿ Ω∫m hÁn, nhı th∆ lËp Background hay lËp n±m sau b‹ng c°ng kh·ng th∂y rfl. Color : Ch‡n m°u b‹ng Ω‰, c‹ thà ch‡n b∂t k¸ m°u Ω‰ b‹ng n°o. Nh∂p v°o hÊp n°y xu∂t hiŒn b®ng m°u Color Picker quen thuÊc dÔng trong Photoshop. Draw Everywhere Khi ch‡n nÓt hiŒu ch◊nh n°y, filter s¡ t≠o ra b‹ng cho to°n thà (kh·ng ch◊ n±m ngo°i vÔng ch‡n). Kh® nØng n°y r∂t h˘u dÚng khi t≠o b‹ng tr≈n chœnh lËp cða n‹. T≠o vÔng ch‡n, t≠o lËp mËi v° th˙c hiŒn Filter Drop Shadow vËi Draw Everywhere ΩıÏc ch‡n. HÊp n°y kh·ng ΩıÏc ch‡n, n∆u ngıÈi thi∆t k∆ mu‚n dÔng filter n°y tr≈n cÔng lËp vËi ®nh ΩıÏc ch‡n. Khi Ω‹, b‹ng t≠o ra c‹ thà lËn hÁn vÔng ch‡n. H÷nh b≈n cho ta k∆t qu® vËi tham s‚ ΩıÏc ch‡n ngπu nhi≈n. B≠n Ω‡c h¨y t˙ quan süt mÊt s‚ d≠ng thˆc mπu cða müy. MÊt s‚ k∆t qu® cho bÍi hiŒu ˆng Drop Shadow
  5. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy ®nh mπu 11 x 3 cm, Ω‰ m°u Gradient-font Vni Duff D≠ng thˆc mπu Far D≠ng thˆc mπu In Front D≠ng thˆc mπu Soft D≠ng thˆc mπu Solid D≠ng thˆc mπu Very Blured HiŒu ˆng Drop Shadow vËi cüc tham s‚ tÔy ch‡n
  6. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy HiŒu ˆng Drop Shadow vËi cüc tham s‚ tÔy ch‡n. K∆t hÏp hiŒu ˆng Cutout v° hiŒu ˆng Drop Shadow. K∆t hÏp hiŒu ˆng Chrome v° hiŒu ˆng Drop Shadow.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản