intTypePromotion=3

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Drops

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
77
lượt xem
10
download

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Drops

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Filter này đặt ngẫu nhiên trong các giọt nước trên vùng chọn .Trong một số trường hợp , hiệu ứng này tương tự như Filter Glass

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Drops

  1. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy HiŒu ˆng water dropS Filter n°y Ω¥t ngπu nhi≈n cüc gi‡t nıËc tr≈n vÔng ch‡n. Trong mÊt s‚ trıÈng hÏp, hiŒu ˆng n°y tıÁng t˙ nhı Filter Glass tr÷nh b°y Í trıËc. Cüc gi‡t nıËc rÁi ΩıÏc m· phfing qua 3 hiŒu ˆng v∫t l˚ sau : S˙ khÓc x≠ (refraction), l‡c ünh süng (light filtering) v° s˙ ph®n x≠ qua gıÁng. Thanh trıÏt Refraction nh±m hiŒu ch◊nh mˆc ΩÊ b‹p mæo ®nh. B®ng m°u Color Picker, thanh trıÏt Opacity v° Edge Darkness cho ta hiŒu ch◊nh hiŒu ˆng ünh süng. Specular reflection hay s˙ ph®n x≠ cða ngu„n ünh süng ΩıÏc hiŒu ch◊nh bÍi con trıÏt Highlight, Lighting : Direction v° Inclination. Th·ng qua Different Backgounds. VËi m°u nÀn (background) Ω∫m ch‡n giü trŸ nhfi v° m°u nÀn süng ch‡n giü trŸ cao. Cüc bıËc th˙c hiŒn T≠o mÊt ®nh l°m nÀn : b≠n c‹ thà ch‡n cho m÷nh mÊt ®nh l°m nÀn (cüch l°m tıÁng t˙ nhı cüc b°i t∫p trıËc). L∑n lıÏt Ωıa ch˘ Filter, Eye Candy v° Water Drop v°o ®nh nÀn. B≠n h¨y th˙c hiŒn mÊt s‚ hiŒu ˆng nhı t·i Ω¨ tr÷nh b°y Í nh˘ng ph∑n trıËc Ωµy. B≠n Ω‡c xem nhı
  2. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Ωµy l° b°i ·n t∫p trıËc khi b∞t tay v°o th˙c hiŒn k˛ x®o Water Drops (mÊt s‚ gÏi ˚ l° t·i Ω¨ dÔng cüc lŒnh Stroke, hiŒu ˆng Chrome, Swirl, Outer Bevel, Motion Trail v° c® thanh trıÏt Opacity). V° trıËc khi trÊn, h¨y ch‡n viÀn ch˘ trÊn cüc lËp l≠i vËi nhau th°nh mÊt lËp Background duy nh∂t. Bµy giÈ chÓng ta b∞t Ω∑u ti∆n h°nh th˙c hiŒn hiŒu ˆng Water Drops.
  3. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Cüc tham s‚ ch‡n Number of Drops : HiŒu ch◊nh s‚ lıÏng v° kœch cÎ gi‡t nıËc xu∂t hiŒn tr≈n vÔng ch‡n. Giü trŸ n°y ch‡n c°ng lËn th÷ kœch thıËc gi‡t nıËc c°ng nhfi. Edge Darkness : HiŒu ch◊nh b‹ng giÓp ta m· phfing gi‡t nıËc c‹ d≠ng bün c∑u. Thay Ω‰i cüc giü trŸ khüc nhau l°m cho gi‡t nıËc thay Ω‰i v° t≠o n≈n mÊt h÷nh d≠ng h÷nh h‡c bŸ bi∆n d≠ng theo mÊt phıÁng. Giü trŸ ch‡n c°ng lËn, h÷nh ®nh Í dıËi gi‡t nıËc kh·ng nh∫n ra. Thickness : HiŒu ch◊nh ΩÊ sµu cða gi‡t nıËc xu∂t hiŒn tr≈n vÔng ch‡n. Giü trŸ ch‡n c°ng lËn, s˙ khÓc x≠ x®y ra c°ng nhiÀu. Gi‡t nıËc c°ng h¬p s¡ khÓc x≠ c°ng œt (müy Mac). Opacity : HiŒu ch◊nh ΩÊ trong su‚t cða to°n bÊ hiŒu ˆng. Filter n°y hiŒu ch◊nh ΩÊ trong su‚t th·ng qua tüc ΩÊng cða m°u nh≠t tr≈n gi‡t nıËc. Giü trŸ ch‡n c°ng lËn s¡ t· m°u hıËng vÀ cüc m°u ch‡n trong Color Picker. Giü trŸ ch‡n l° 0 cho phæp th∂y ®nh n±m dıËi gi‡t nıËc. Gi‚ng nhı kh·ng t· m°u g÷ c®. Refraction : Gi‚ng nhı filter Glass, tham s‚ n°y thay Ω‰i to°n bÊ vÔng ch‡n bŸ b‹p mæo bÍi cüc gi‡t nıËc. VËi giü trŸ ch‡n nhfi, hiŒu ˆng tr·ng c‹ thà r∂t huyÀn ®o. Ngo°i ra, vËi giü trŸ ch‡n lËn, ΩıÈng cong s¡ kæo th≤ng v° c‹ thà nh∫n th∂y ΩıÏc dÕ d°ng.
  4. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Highlight Brightness v° Highlight Sharpness: CÒng tıÁng t˙ nhı cüc filter khüc, Brightness v° Sharpness tüc ΩÊng Ω∆n ünh süng tr∞ng xu∂t hiŒn tr≈n mÊt ph∑n gi‡t nıËc hıËng tËi ünh süng. Highlight Brightness nh±m hiŒu ch◊nh cıÈng ΩÊ ünh süng trong khi Highlight Sharpness tüc ΩÊng Ω∆n ΩÊ khuy∆ch tün. Giü trŸ c°ng lËn s¡ t≠o hiŒu ˆng b‹ng tr≈n bÀ m¥t (glossier effect). Direction v° Inclination : CÒng tıÁng t˙ nhı cüc filter khüc Random Seed : C‹ nh˘ng ph∑n t¯ ngπu nhi≈n trong viŒc Ω¥t cüc gi‡t nıËc tr≈n vÔng ch‡n. Con trıÏt n°y cho phæp ta hiŒu ch◊nh cüc th°nh ph∑n ngπu nhi≈n n°y. Giü trŸ thay Ω‰i r∂t rÊng cða mÚc ch‡n n°y cho ta nhiÀu th¯ nghiŒm r∂t vui. Color : Nh∂p v°o hÊp ch‡n n°y cho xu∂t hiŒn tr≈n b®ng m°u Color Picker quen thuÊc cða Photoshop cho ta ch‡n m°u mong mu‚n trong vÔng ch‡n. D≠ng thˆc mπu Filter n°y cho ta 10 d≠ng thˆc mπu, b≠n h¨y th¯ t≠o ra cüc d≠ng thˆc mπu cho ri≈ng m÷nh v° lıu l≠i n‹ ΩÃ ·n t∫p. B≠n Ω‡c n°o Ω¨ s¯ dÚng qua chıÁng tr÷nh KPT 3.0 hay KPT 5.0 s¡ th∂y hiŒu ˆng tıÁng t˙. Tð süch STK s¡ giËi thiŒu vËi cüc b≠n cüch dÔng KPT 3.0, KPT 5.0 v° KPT 6.0 trong mÊt t∫p ti∆p theo quyÃn süch n°y. Sau Ωµy xin giËi thiŒu cÔng cüc b≠n mÊt s‚ h÷nh ®nh
  5. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy D≠ng thˆc mπu Acid Rain D≠ng thˆc mπu Alien Entities
  6. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy D≠ng thˆc mπu Backlit D≠ng thˆc mπu Blue D≠ng thˆc mπu Crystal Ball
  7. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy D≠ng thˆc mπu Flat D≠ng thˆc mπu Jillions D≠ng thˆc mπu Many
  8. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy D≠ng thˆc mπu Typical Xem k∆t qu® h÷nh dıËi v° phµn tœch cüc bıËc th˙c hiŒn.
  9. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy ®nh g‚c, th˙c hiŒn l∑n lıÏt 3 l∑n hiŒu ˆng Water Drop vËi tham s‚ m°u trong hÊp Drop Color khüc nhau (v°ng, xanh, Ωfi). Th˙c hiŒn trıËc hiŒu ˆng Water Drops tr≈n mÊt nÀn m°u tr∞ng sau Ω‹ c∞t ®nh dün v°o, ch◊nh ΩÊ trong su‚t tr≈n lËp mËi cho phÔ hÏp
  10. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy TÔy thuÊc v°o ®nh c∞t c‹ viÀn m°u g÷, khi c∞t ®nh nhË ch‡n lŒnh Feather trong tr÷nh ΩÁn Select v° ch‡n m°u t˜ mÚc Drop Color cða hÊp tho≠i Water Drop g∑n vËi m°u viÀn cða ®nh c∞t, c®nh tr·ng ΩÎ bŸ ph· hÁn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản