intTypePromotion=3

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Fur

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
82
lượt xem
7
download

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Fur

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Filter Fur tác động lên ảnh bằng cách đặt ngẫu nhiên từng cụm lông thú . Khoảng cách của những cụm này có thể được hiệu chỉnh để tạo các hiệu ứng rất hay và lạ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Fur

  1. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy HiŒu ˆng FUR Filter Fur tüc ΩÊng l≈n ®nh b±ng cüch Ω¥t ngπu nhi≈n t˜ng cÚm l·ng thÓ. Kho®ng cüch cða nh˘ng cÚm n°y c‹ thà ΩıÏc hiŒu ch◊nh Ωà t≠o cüc hiŒu ˆng r∂t hay v° l≠. Cüc bıËc ti∆n h°nh : TıÁng t˙ nhı k˛ x®o Fire, b≠n mÍ mÊt file ®nh c‹ s≥n tr≈n müy (®nh g‚c chıa c‹ ch˘), Í Ωµy t·i ch‡n ®nh CMYK balloons.tif trong thı mÚc Samples cða Photoshop 5.5.
  2. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Sau Ω‹ b≠n ΩŸnh d≠ng l≠i sao cho, ®nh c‹ ΩÊ phµn gi®i l° 200 dpi. Ti∆p theo, dÔng c·ng cÚ Type Tool nh∫p k˚ t˙ mu‚n t≠o tr≈n h÷nh v° thi∆t Ω¥t cüc giü trŸ nhı h÷nh b≈n. Trong h÷nh tr≈n, nh∫p ch˘ ìFILTER FURî vËi font ch˘ VnBremen. B≠n c‹ thà ch‡n mÊt font ch˘ khüc c‹ bÀ d∑y n∆u müy kh·ng c‹ font ch˘ n°y. Ch‡n mÊt m°u tÔy thœch cho k˚ t˙. Cüc bıËc ti∆n h°nh ti∆p theo cÒng tıÁng t˙ nhı cüc thao tüc Ω¨ l°m t˜ cüc b°i t∫p trıËc. Bµy giÈ b≠n ch‡n lŒnh Filter > Eye Candy 3.0 > Fur Ωà üp dÚng bÊ l‡c n°y cho k˚ t˙ v˜a t≠o tr≈n h÷nh. HÊp tho≠i Fur quen thuÊc cða cüc bÊ l‡c trong Eye Candy xu∂t hiŒn tr≈n m°n h÷nh.
  3. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Cüc tham s‚ ch‡n Wave Spacing (pixels) : M¥c d∑u cÚm l·ng thÓ Ω¥t ngπu nhi≈n, con trıÏt n°y hiŒu ch◊nh kho®ng cüch trung b÷nh gi˘a hai cÚm vËi nhau. Giü trŸ c°ng nhfi c°ng t≠o cÚm l·ng thÓ nhfi v° g∑n nhau hÁn. Giü trŸ c°ng lËn c°ng t≠o cÚm l·ng thÓ lËn. C∑n chÓ ˚ r±ng Wave Spacing c‹ ΩÁn vŸ l° pixel. áiÀu n°y c‹ nghÿa n∆u thi∆t Ω¥t cüc tham s‚ cho ®nh c‹ ΩÊ phµn gi®i 72 dpi s¡ khüc vËi ®nh c‹ ΩÊ phµn gi®i 300 dpi. Waviness : HiŒu ch◊nh bao nhi≈u hıËng cða sÏi l·ng thÓ trong mÊt cÚm l·ng. Giü trŸ b±ng kh·ng s¡
  4. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy t≠o ra mÊt hıËng th≤ng. Giü trŸ 100 s¡ t≠o ra mÊt cÚm l·ng thÓ th∂t thıÈng tr·ng gi‚ng nhı cüc cÚm t‹c rÁi tr≈n s°n nh° cða tiŒm hËt t‹c. Hair Length : HiŒu ch◊nh chiÀu d°i cða l·ng thÓ trong mÂi cÚm. Giü trŸ ch‡n lËn, ®nh tr·ng nhı bŸ d∂y b∏n do bŸ thoa (ch° nh¬). ChÓ ˚ r±ng Hair Length c‹ ΩÁn vŸ l° pixel. áiÀu n°y c‹ nghÿa l° n∆u thi∆t Ω¥t cüc tham s‚ cho ®nh c‹ ΩÊ phµn gi®i 72 dpi, s¡ khüc vËi ®nh c‹ ΩÊ phµn gi®i 300 dpi. Shininess : Th≈m v°o ngu„n süng tr∞ng ΩÃ cÚm l·ng thÓ n±m Í g‹c b≈n ph®i cða hıËng ph®n chi∆u ünh süng. Giü trŸ ch‡n c°ng lËn, c°ng t≠o ngu„n süng tr∞ng hÁn n˘a Smooth : Khi hÊp n°y ΩıÏc ch‡n, s¡ lo≠i bfi cüc h≠t tr≈n vÔng ch‡n. D≠ng thˆc mπu Filter Fur c‹ s≥n 10 d≠ng thˆc mπu vËi t≈n g‡i l° Crinkle, Frosty Windows, Healthy Shine, Hedgehog, Insane Scribble, Shower Curtain, Smudgy, Sprigs, Twisty Blur, Well Defined Strand. Ch‡n Shower Curtain v° ta c‹ k∆t qu® nhı sau (®nh trang b≈n). B≠n thi∆t l∫p cüc giü trŸ nhı tr≈n r„i nh∂p v°o d∂u V ΩÃ üp dÚng bÊ l‡c Fur cho k˚ t˙ tr≈n h÷nh. K∆t qu® nhı sau :
  5. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy N∆u mu‚n üp dÚng bÊ l‡c cho to°n bÊ h÷nh, tˆc l° c® nÀn ®nh v° ch˘ v˜a t≠o, b≠n h¨y v°o palette Layers nh∂p ch‡n lËp chˆa k˚ t˙ v° ch‡n lŒnh Merged Down ΩÃ k∆t hÏp hai lËp n°y l≠i th°nh mÊt lËp Background. Sau Ω‹ üp dÚng bÊ l‡c Fur cho to°n bÊ h÷nh. Sau Ωµy l° h÷nh minh h‡a cho cüc d≠ng thˆc mπu trong bÊ l‡c Fur. D≠ng thˆc mπu Crinkle
  6. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy D≠ng thˆc mπu Frosty Windows D≠ng thˆc mπu Healthy Shine D≠ng thˆc mπu Hedgehog
  7. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy D≠ng thˆc mπu Insane Scribble D≠ng thˆc mπu Shower Curtain D≠ng thˆc mπu Smudgy
  8. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy D≠ng thˆc mπu Sprigs D≠ng thˆc mπu Twisty Blur D≠ng thˆc mπu Well Define Strand
  9. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy H¨y th˙c t∫p vËi ®nh Gorillia.tif cða Photoshop 5.5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản