intTypePromotion=3

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Inner Bevel

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
61
lượt xem
4
download

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Inner Bevel

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Filter Inner Bevel làm cho vùng chọn như nổi lên hay làm cho vùng chọn xuất hiện vươn lên cao từ phần còn lại của hình ảnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Inner Bevel

  1. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy HiŒu ˆng inner bevel Filter Inner Bevel l°m cho vÔng ch‡n nhı n‰i l≈n hay l°m cho vÔng ch‡n xu∂t hiŒn vıÁn l≈n cao t˜ ph∑n c›n l≠i cða h÷nh ®nh. Filter n°y l° mÊt c·ng cÚ tuyŒt vÈi ΩÃ t≠o ra d≠ng Ω‚i tıÏng gi‚ng nhı cüc nÓt n‰i g„ tr≈n müy m‹c mÊt cüch nhanh ch‹ng v° dÕ d°ng. ViŒc vüt cüc c≠nh ΩıÏc t≠o ra, th˙c ch∂t l° th≈m v°o cüc vÔng chi∆u süng v° cüc vÔng b‹ng xung quanh c≠nh b≈n trong cða vÔng ch‡n. áiÃm c∑n chÓ ˚ l° hiŒu ˆng n°y t≠o ra cüc vÔng mËi b≈n trong ph∑n ch‡n. Do Ω‹, filter n°y c‹ khuynh hıËng l°m Ω‚i tıÏng tr·ng nhfi hÁn, ΩÊ rÊng cða c≠nh vüt d˙a tr≈n viŒc tr˜ Ωi ph∑n ch‡n. N∆u ngıÈi thi∆t k∆ mu‚n duy tr÷ kœch thıËc vÔng ch‡n, h¨y ch‡n filter Outer Bevel. Cüc bıËc ti∆n h°nh V°o tr÷nh ΩÁn File ch‡n Open. Ch‡n b∂t k¸ h÷nh n°o trong müy l°m nÀn, Í Ωµy t·i ch‡n file h÷nh ®nh Ducky trong thı mÚc Goodies > Samples cða Photoshop 5.5, sau Ω‹ ΩŸnh l≠i ΩÊ phµn gi®i cho ®nh n°y l° 300 dpi thay v÷ 72 dpi nhı Ω¨ hıËng dπn trong nh˘ng b°i t∫p trıËc ΩÃ Ω≠t ΩıÏc hiŒu qu® t‚t nh∂t vÀ ch∂t lıÏng h÷nh ®nh.
  2. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Ch‡n m°u tiÀn c®nh v° h∫u c®nh sao cho tıÁng ph®n vËi vÔng ΩŸnh Ωıa ch˘ tr≈n h÷nh. Nh∂p chuÊt v°o nÓt Type Tool tr≈n thanh c·ng cÚ (ho¥c nh∂n phœm T tr≈n b°n phœm) ΩÃ kœch ho≠t c·ng cÚ Type Tool. Nh∫p ch˘ khi hÊp tho≠i Type Tool xu∂t hiŒn tr≈n m°n h÷nh. Ch‡n Font ch˘ theo ˚. áünh ch˘ ìFILTER INNER BEVELî v° ΩŸnh cÎ sao cho ch˘ lËn g∑n b±ng chiÀu ngang ®nh. Nh∂p ch‡n layer chˆa cüc k˚ t˙ v˜a t≠o tr≈n h÷nh ΩÃ üp dÚng bÊ l‡c Inner Bevel tr≈n ch˘ FILTER INNER BEVEL. Ch‡n vÔng ch‡n tr≈n ch˘ FILTER INNER BEVEL nhı Ω¨ th˙c t∫p trong cüc b°i hıËng dπn trıËc (ch‡n lŒnh Select > Load Selection). V°o tr÷nh ΩÁn Filter > Eye Candy 3.0 ch‡n Inner Bevel. N∆u xu∂t hiŒn hÊp tho≠i y≈u c∑u Render lËp chˆa k˚ t˙ th÷ b≠n nh∂p chuÊt v°o nÓt OK. HÊp tho≠i Inner Bevel xu∂t hiŒn.
  3. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Cüc tham s‚ ch‡n Bevel Width : Tham s‚ n°y hiŒu ch◊nh kho®ng cüch t˜ c≠nh cða vÔng ch‡n tËi ph∑n cao nh∂t cða c≠nh vüt. Giü trŸ ch‡n c°ng lËn, c°ng l°m cho vÔng ch‡n nµng cao hÁn. MÊt khi giü trŸ n°y l≈n Ω∆n phµn n¯a ΩÊ rÊng vÔng ch‡n th÷ kh·ng c›n vÔng ΩÃ tr®i ph≤ng ra. Giü trŸ c°ng cao hÁn n˘a s¡ c°ng l°m gi®m ΩÊ d‚c cða c≠nh vüt Shadow Strength : Giü trŸ c°ng cao, vÔng b‹ng c°ng s∫m, viŒc th˙c hiŒn hiŒu ˆng nhı th∆ l°m cho k∆t qu® tr·ng rfl hÁn. VÔng Ω‰ b‹ng c°ng Ω∫m l°m cho c≠nh vüt tr·ng c°ng d‚c hÁn.
  4. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Smoothnes : Giü trŸ ch‡n c°ng nhfi, c°ng l°m cho c≠nh vüt tr·ng g„ ghÀ hÁn bÍi viŒc t≠o ra nh˘ng nh∂p nh· hÁi nhfi. Giü trŸ ch‡n c°ng lËn, l°m cho nh˘ng nh∂p nh· n°y bŸ lo≠i bfi Ωi v° l°m c≠nh vüt tr·ng mŸn hÁn. Bevel Shape : NgıÈi thi∆t k∆ c‹ 4 cüch ch‡n d≠ng cða c≠nh vüt t˜ vŸ trœ cao nh∂t tËi giü trŸ zero. Cüc k∆t qu® n°y s¡ tr·ng rfl hÁn trong khi th˙c h°nh. Button : VÔng ch‡n n‰i l≈n tr·ng gi‚ng nhı cüc nÓt ∂n. Flat : VÔng ch‡n nhı kæo ph≤ng v° tr®i ra. Mesa : VÔng ch‡n hÁi d‚c c‹ Ω◊nh ph≤ng. Rounded : VÔng ch‡n n‰i l≈n vËi c≠nh hÁi bo tr›n. Highlight Brightness v° Highlight Sharpness CÒng nhı cüc mÚc khüc, mÚc ch‡n Highlight Brightness v° Highlight Sharpness tüc ΩÊng ünh süng tr∞ng l≈n nh˘ng ph∑n cða vÔng ch‡n hıËng tËi ngu„n süng. Brightness hiŒu ch◊nh cıÈng ΩÊ
  5. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy chi∆u süng trong khi Sharpness ®nh hıÍng Ω∆n ΩÊ khuy∆ch tün. Giü trŸ ch‡n c°ng lËn, c°ng l°m cho vÔng ch‡n c‹ hiŒu ˆng lüng bÀ m¥t. Direction : Tham s‚ n°y gi‚ng nhı filter Carve. Inclination : Tham s‚ n°y gi‚ng nhı filter Carve. D≠ng thˆc mπu. Filter Inner Bevel c‹ s≥n 10 d≠ng thˆc mπu. Trong h÷nh, ta th∂y 11 d≠ng thˆc mπu nhıng d≠ng thˆc mπu Last Used kh·ng ΩıÏc kà Ω∆n. Trong h÷nh, vŒt süng Ωang xu∂t hiŒn tr≈n d≠ng thˆc mπu Wide Bevel. B≠n c‹ thà ch‡n tu∑n t˙ t˜ng d≠ng thˆc mπu Ωà theo dfli s˙ thay Ω‰i cða k˚ t˙, Í Ωµy t·i ch‡n d≠ng thˆc mπu cu‚i cÔng l° Wide Bevel. Sau khi thi∆t l∫p cüc giü trŸ tr≈n, nh∞p v°o d∂u V Ωà üp dÚng hiŒu ˆng bÊ l‡c Inner Bevel cho cüc k˚ t˙ tr≈n h÷nh. K∆t qu® nhı h÷nh sau :
  6. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Filter Inner Bevel dÔng tıÁng Ω‚i nhiÀu trong ch∆ b®n ΩiŒn t¯. B≠n Ω‡c h¨y th¯ l°m cüc b°i t∫p vËi viŒc k∆t hÏp th˙c hiŒn li≈n ti∆p cüc k˛ x®o tüc ΩÊng l≈n ch˘ v° ®nh mËi th˙c hiŒn v˜a r„i nhı : Th˙c hiŒn th≈m filter Fire v°o cüc k˚ t˙ v˜a üp dÚng bÊ l‡c Inner Bevel (D≠ng thˆc mπu Chrome Like).
  7. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy áà üp dÚng hiŒu ˆng Inner Bevel cho c® h÷nh con vŸt tr≈n h÷nh, sau khi üp dÚng hiŒu ˆng Inner Bevel cho ri≈ng k˚ t˙, b≠n h¨y ch‡n lŒnh Flatten Image trong menu Palette Layers Ωà trÊn cüc lËp tr≈n h÷nh th°nh mÊt lËp. Sau Ω‹ dÔng c·ng cÚ Magic Wand Tool nh∂p ch‡n v°o vÔng tr∞ng cða h÷nh Ωà ch‡n to°n bÊ vÔng n°y. Ti∆p theo Ω‹, ch‡n lŒnh Select > Inverse Ωà nghŸch Ω®o vÔng ch‡n. LÓc n°y vÔng ch‡n s¡ bao quanh h÷nh con vŸt v° cüc k˚ t˙ Ω¨ t≠o tr≈n h÷nh. H¨y üp dÚng hiŒu ˆng Inner Bevel cho vÔng ch‡n, b≠n s¡ c‹ k∆t qu® nhı sau :
  8. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy B≠n h¨y th¯ l°m mÊt b°i t∫p tıÁng t˙ nhı h÷nh Í trang b≈n v° chÓ ˚ r±ng, ®nh in ra kh·ng mŸn nhı cüc h÷nh khüc trong süch. Xin gÏi ˚ vËi cüc b≠n l° ®nh n°y ΩıÏc in vËi ΩÊ phµn gi®i 150 dpi. LÓc n°y h≠t ram tr·ng th·, nhıng nhı v∫y mËi c‹ thà l°m b®ng nhÒ in t‚t tr≈n v®i b±ng in lÚa. áiÀu n°y trüi vËi in Offset, ΩÊ phµn gi®i c°ng cao c°ng t‚t. B°i t∫p c‹ hıËng dπn MÍ mÊt file mËi v° dÔng c·ng cÚ Type Tool l∑n lıÏt t≠o 3 ch˘ s‚ 1998 vËi cüc tham s‚ ch˘ xanh viÀn Ωfi (5 point), co ch˘ VNI Garam 80 point. Khi üp dÚng cüc hiŒu ˆng cho ch˘ n°o, th÷ b≠n h¨y nh∂p ch‡n lËp tıÁng ˆng cða n‹ trong palette Layers. Bµy giÈ b≠n nh∂p ch‡n l∑n lıÏt t˜ng lËp chˆa k˚ t˙ 1998 v° k∆t hÏp cüc k˛ x®o tr≈n ch˘ (ch˘ trong ngo¥c l° t≈n d≠ng thˆc mπu). á‚i vËi ch˘ s‚ thˆ nh∂t : üp dÚng hiŒu ˆng Chrome (Emerald), hiŒu ˆng Inner Bevel (Button).
  9. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eyecandy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy á‚i vËi ch˘ s‚ thˆ hai : h¨y üp dÚng hiŒu ˆng Chrome (Mecury), hiŒu ˆng Drop Shadow (Far), hiŒu ˆng Inner Bevel (Wide Bevel). á‚i vËi ch˘ s‚ thˆ ba : üp dÚng hiŒu ˆng Chrome (Zebra), hiŒu ˆng Inner Bevel (Ridges). K∆t qu® c‹ d≠ng nhı h÷nh Í trang trıËc. Th¯ thay Ω‰i cüc d≠ng thˆc mπu khüc v° xem k∆t qu® th˙c hiŒn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản