intTypePromotion=3

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Outer Bevel

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
58
lượt xem
8
download

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Outer Bevel

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Filter Outer Bevel làm cho vùng bên ngoài vùng chọn như nổi lên . Cũng như Filter inner Bevel hiệu ứng này đạt kết quả tốt bằng cách hiệu chỉnh ánh sáng chiếu vào và đổ bóng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Outer Bevel

 1. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy HiŒu ˆng outer bevel Filter Outer Bevel l°m cho vÔng b≈n ngo°i vÔng ch‡n tr·ng nhı n‰i l≈n. CÒng nhı Filter Inner Bevel, hiŒu ˆng n°y Ω≠t k∆t qu® t‚t b±ng cüch hiŒu ch◊nh ünh süng chi∆u v°o v° Ω‰ b‹ng. B≠n h¨y th˙c hiŒn nhiÀu l∑n Ωà c‹ kinh nghiŒm. ChÓ ˚ : Filter Outer Bevel th˙c hiŒn viŒc vüt c≠nh b≈n ngo°i xung quanh ph∑n ch‡n, do Ω‹ Ω‚i tıÏng ch‡n tr·ng c‹ v¿ lËn hÁn sau khi th˙c hiŒn k˛ x®o n°y. N∆u viŒc vüt c≠nh n°y l∂n sang cüc ph∑n khüc, h¨y dÔng Inner Bevel. N∆u Ω‚i tıÏng l° ch˘, b≠n n≈n ch‡n ch˘ c‹ kho®ng hÍ (Ch‡n Spacing lËn l≈n) Ωà hiŒu ˆng Outer Bevel tr·ng rfl næt hÁn. Filter n°y y≈u c∑u ch‡n vÔng trıËc khi th˙c hiŒn, tr˜ khi b≠n mu‚n th˙c hiŒn tËi Ω‚i tıÏng trong cÔng mÊt lËp Background. Filter n°y s¡ t≠o ra cüc vÔng mËi n±m ngo°i vÔng Ω¨ ch‡n trıËc Ω‹. ChÓ ˚ : TrıÈng hÏp b≠n s¯ dÚng chıÁng tr÷nh Photoshop 4.0 c‹ thà bŸ m∂t vÔng ch‡n, n∆u kh·ng lıu ®nh g‚c trıËc khi th˙c hiŒn cüc filter n°y. á˜ng qu≈n lıu cüc vÔng ch‡n n∆u b≠n mu‚n s¯ dÚng n‹ sau n°y.
 2. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Cüc bıËc ti∆n h°nh MÍ file ®nh Ducky.psd trong thı mÚc Goodies > Samples cða Photoshop 5.5. Khi ®nh xu∂t hiŒn tr≈n m°n h÷nh, nh∂p chuÊt v°o c·ng cÚ Magic Wand Tool, sau Ω‹ ch‡n vÔng m°u tr∞ng tr≈n m°n h÷nh. DÔng lŒnh Inverse (hay phœm t∞t Ctrl + Shift +I) ΩÃ nghŸch Ω®o vÔng ch‡n (ch◊ ch‡n vÔng ch‡n l° h÷nh chÓ vŸt m° th·i).
 3. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy To°n bÊ chÓ vŸt Ω¨ ΩıÏc ch‡n (vËi cüc n∆t l∂m ch∂m nhı ki∆n b› bao quanh), bıËc k∆ ti∆p thu nhfi chÓ vŸt n°y l≠i b±ng cüch ch‡n lŒnh Edit > Transform > Scale. MÊt · vu·ng vËi 8 m∂u bao quanh xu∂t hiŒn. Nh∂p v° gi˘ chuÊt v°o m∂u tr≈n cÔng g‹c trüi kæo theo hıËng xu‚ng dıËi b≈n ph®i, · vu·ng lÓc n°y rÓt nhfi l≠i. Thu nhfi kœch thıËc c›n kho®ng 2/3. Nh∂p ΩÓp chuÊt v°o h÷nh hay nh∂n Enter. LÓc n°y, chÓ vŸt lÓc n°y n±m Í Ωüy. DÔng c·ng cÚ Move Tool ΩÃ di chuyÃn chÓ vŸt tËi gi˘a khung h÷nh. Tr≈n m°n h÷nh c›n th∂y næt viÀn cða h÷nh ban Ω∑u. DÔng c·ng cÚ x‹a ΩÃ t∏y s≠ch. NhË ch‡n m°u h∫u c®nh l° m°u tr∞ng trıËc khi x‹a.
 4. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Næt viÀn cða h÷nh ban Ω∑u c›n s‹t l≠i Nh∂p chuÊt v°o khung ®nh, mÊt v›ng tr›n xu∂t hiŒn cho bi∆t kœch thıËc cða c·ng cÚ x‹a. Gi˘ v° kæo r≈ chuÊt ΩÃ xoü cüc næt viÀn c›n s‹t.
 5. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Nh∫p ch˘ v°o h÷nh b±ng c·ng cÚ Type Tool Trong khi nh∫p ch˘, chÓ ˚ ch‡n cüc giü trŸ sao cho cüc k˚ t˙ thıa ra, ΩÃ lÓc th˙c hiŒn hiŒu ˆng Outer Bevel ta mËi dÕ d°ng th∂y ΩıÏc k∆t qu® trong c¯a s‰ xem trıËc (do hiŒu ˆng Outer Bevel tüc ΩÊng l≈n vÔng b≈n ngo°i vÔng ch‡n). Nh∂p chuÊt v°o nÓt OK ΩÃ Ωıa ch˘ v°o h÷nh. Ch‡n lŒnh Select > Load Selection, hÊp tho≠i Load Selection xu∂t hiŒn. Nh∂p chuÊt v°o nÓt OK.
 6. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy K∆t hÏp 2 lËp n°y th°nh 1 b±ng cüch nh∂p chuÊt v°o mÒi t≈n b≈n ph®i palette layers. MÊt c¯a s‰ mËi xu∂t hiŒn, ch‡n Merge Down.
 7. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy LÓc n°y hai lËp Ω¨ nh∫p th°nh 1. ΩÃ Ω‰ m°u Gradient (chuyÃn s∞c) nh∂p ΩÓp v°o c·ng cÚ Linear Gradient Tool. Ch‡n kiÃu chuyÃn s∞c trong palette. Ch‡n Í mÚc Gradient Nh∂p chuÊt v°o vÔng phœa tr≈n khung ®nh v° kæo xu‚ng phœa dıËi ΩÃ ch‡n hıËng chuyÃn s∞c. MÊt ΩıÈng th≤ng xu∂t hiŒn cho ta bi∆t hıËng Ω‰
 8. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy m°u. To°n bÊ ch˘ Ω¨ ΩıÏc Ω‰ m°u Gradient theo hıËng v˜a ch‡n. Nh∂p chuÊt v°o c·ng cÚ Marquee. Sau Ω‹, nh∂p chuÊt v°o khung ®nh ΩÃ t∞t vÔng ch‡n hay nh∂n phœm Ctrl + D. Ch‡n c·ng cÚ Magic Wand Tool, sau Ω‹ nh∂p chuÊt v°o vÔng m°u tr∞ng tr≈n khung ®nh. (NhË nh∂n phœm Shift ΩÃ ch‡n c® vÔng m°u tr∞ng n±m trong 2 k˚ t˙ A v° D cða ch˘ EYE CANDY) Ch‡n xong nh∂p chuÊt v°o lŒnh Inverse trong tr÷nh ΩÁn Select hay nh∂n t‰ hÏp phœm Shift + Ctrl + I.
 9. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Khi Ω¨ th˙c hiŒn cüc thao tüc ch◊nh s¯a h÷nh v° ch‡n vÔng ch‡n, nh∂p v°o tr÷nh ΩÁn Filter > Eye Candy 3.0 > Outer Bevel ΩÃ th˙c hiŒn hiŒu ˆng.
 10. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy HÊp tho≠i Outer Bevel xu∂t hiŒn. Ch‡n thu ph‹ng 50% ΩÃ th∂y k∆t qu® to°n c®nh. Ta s¡ ΩıÏc k∆t qu® nhı trong c¯a s‰ xem trıËc. B≠n c‹ ΩÃ ˚ r±ng lÓc n°y ch˘ EYE CADY v° viÀn b≈n ngo°i chÓ vŸt n‰i l≈n r∂t rfl rŒt, tr·ng gi‚ng nhı mÊt mi∆ng nh˙a bŸ ΩÚc Ω±ng sau cho n‰i l≈n phiü trıËc.
 11. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Ch˘ Filter Outer Bevel kh·ng bŸ tüc ΩÊng. H¨y chÓ ˚ s˙ khüc biŒt gi˘a cüch th˙c hiŒn n°y. Cüc tham s‚ ch‡n Bevel Width : Ch‡n ΩÊ rÊng c≠nh vüt tœnh t˜ c≠nh cða vÔng ch‡n tËi c≠nh ngo°i cða ph∑n vüt. Giü trŸ ch‡n c°ng lËn, c≠nh vüt c°ng lËn. Shadow Depth (Strength) : Giü trŸ ch‡n c°ng lËn, th÷ b‹ng c°ng s∫m; b‹ng c°ng s∫m l°m cho c≠nh vüt xu∂t hiŒn tr·ng c°ng d‚c hÁn. Smoothness : Giü trŸ ch‡n c°ng th∂p, c°ng l°m c≠nh vüt cða vÔng ch‡n tr·ng nh∂p nh· hÁn. Giü trŸ ch‡n c°ng cao s¡ l°m cüc c≠nh vüt tr·ng c°ng mŸn hÁn. Bevel Shape : Xem Inner Bevel. Highlight Brightness, Highlight Sharpness, Light Direction v° Inclination (Xem l≠i ph∑n hıËng dπn chung cða Eye Candy).
 12. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy D≠ng thˆc mπu Outer Bevel cho ta 10 d≠ng thˆc mπu c‹ s≥n. H÷nh trang b≈n cho ta th∂y k∆t qu® viŒc th˙c hiŒn hiŒu ˆng Outer Bevel vËi cüc tÔy ch‡n ngπu nhi≈n, b≠n Ω‡c c‹ thà tham kh®o. Nh∂p v°o biÃu tıÏng V Ωà th˙c hiŒn hiŒu ˆng
 13. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy B°i t∫p 1 : DÔng hiŒu ˆng Outer Bevel ΩÃ t≠o cüc ch˘ gi‚ng nhı h÷nh b≈n dıËi.
 14. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy GÏi ˚ th˙c hiŒn : Ch‡n vÔng l°m viŒc l° vÔng m°u tr∞ng tr≈n ®nh Ωà th˙c hiŒn hiŒu ˆng Outer Bevel. B≠n c‹ thà k∆t hÏp cüc hiŒu ˆng trıËc Ωµy Ωà l°m cho h÷nh ΩıÏc h°i h›a hÁn. GÏi ˚ th˙c hiŒn : L°m l≠i cüc bıËc, nhıng vÔng l°m viŒc ΩıÏc ch‡n lÓc n°y ch◊ l° ch˘ sau khi Ω‰ m°u Gradient Ωà th˙c hiŒn hiŒu ˆng Outer Bevel. Ωà ˚ l°, ch◊ c‹ ch˘ mËi chŸu tüc ΩÊng hiŒu ˆng Outer Bevel.
 15. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy GÏi ˚ th˙c hiŒn : Sau khi th˙c hiŒn b°i t∫p trıËc (t≠o hiŒu ˆng tr≈n ch˘ xong), ti∆p tÚc ch‡n vÔng ch‡n l° m°u tr∞ng tr≈n khung ®nh, sau Ω‹ th˙c hiŒn hiŒu ˆng Outer Bevel mÊt l∑n n˘a.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản