intTypePromotion=3

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Motion Trail

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
67
lượt xem
9
download

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Motion Trail

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Filter Motion Trail thực hiện hiệu ứng như kéo vùng chọn về một hướng . Kết quả trông giống như ảnh chụp đối tượng trong khi d8ang chuyển động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Motion Trail

  1. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy HiŒu ˆng motion trail Filter Motion Trail th˙c hiŒn hiŒu ˆng nhı kæo vÔng ch‡n vÀ mÊt hıËng. K∆t qu® tr·ng gi‚ng nhı ®nh chÚp Ω‚i tıÏng trong khi Ωang chuyÃn ΩÊng. N∆u vÔng ch‡n l° ch˘, ta th∂y r∂t rfl k∆t qu® n°y. Motion trail t≠o ra mÊt hiŒu ˆng nhı ch˘ Ωang di chuyÃn, t≠o ra mÊt b‹ng chuyÃn ΩÊng theo sau gi‚ng nhı Ωu·i mÊt sao ch‰i bay trong b∑u trÈi. C∑n Ωà ˚ l° filter n°y khüc vËi filter Motion Blur cða Photoshop Í ch : Kæo vÔng ch‡n tüch ra khfii ®nh g‚c c‹ thà nh∫n th∂y ΩıÏc v° n∆u hiŒu ˆng t≠o th°nh quü mÈ nh≠t hay dıÈng nhı kh·ng th∂y khüc g÷ nhiÀu so vËi ban Ω∑u, h¨y th˙c hiŒn l≠i vËi Just Smear Edges ΩıÏc ch‡n hay gia tØng trŸ s‚ trong con trıÏt Opacity. Filter n°y y≈u c∑u ch‡n vÔng trıËc khi th˙c hiŒn, tr˜ khi ngıÈi thi∆t k∆ mu‚n th˙c hiŒn Motion Trail tËi Ω‚i tıÏng trong cÔng mÊt lËp. Filter n°y t≠o ra cüc vÔng mËi n±m ngo°i vÔng ch‡n. ChÓ ˚ : NgıÈi thi∆t k∆ dÔng chıÁng tr÷nh Photoshop 4.0 c‹ thà bŸ m∂t vÔng ch‡n n∆u kh·ng lıu ®nh g‚c trıËc khi th˙c hiŒn cüc filter n°y. á˜ng qu≈n lıu cüc vÔng ch‡n, n∆u b≠n mu‚n s¯ dÚng n‹ sau n°y. áà ch∞c r±ng Motion Trail l°m viŒc t‚t tr≈n lËp, c∑n t∞t Preserve Transparency.
  2. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy C∑n nhË r±ng Photoshop 4.0 t˙ ΩÊng kœch ho≠t Preserve Transparency khi b≠n t≠o ra mÊt Ω‚i tıÏng mËi v° Ω¥t n‹ v°o trong mÊt lËp mËi. H¨y bfi qua n‹ Ωà b≠n c‹ thà s¯ dÚng cüc filter n°y m° kh·ng g¥p v∂n ΩÀ g÷. Cüc bıËc ti∆n h°nh Ch‡n mÊt ®nh b∂t k¸ l°m nÀn. áünh ch˘ nhı trong h÷nh (ch˘ Ωen viÀn tr∞ng), t≠o viÀn 3 point (nh∫p l∑n lıÏt t˜ng cÚm ch˘, di chuyÃn tËi vŸ trœ thœch hÏp sau Ω‹ k∆t hÏp cüc lËp l≠i th°nh 1) Ch‡n vÔng cho ch˘ b±ng c·ng cÚ ΩÒa th∑n v° t≠o viÀn cho ch˘ b±ng c·ng cÚ Stroke. Th˙c hiŒn hiŒu ˆng Motion Trail vËi d≠ng thˆc mπu Long Trail. H¨y th˙c t∫p vËi ch˘ Filter (nhË ch‡n ΩÓng lËp). Ch‡n vÔng v° th˙c hiŒn hiŒu ˆng Motion Trail. HÊp tho≠i Motion Trail mÍ ra.
  3. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Cüc tham s‚ ch‡n Length : HiŒu ch◊nh kho®ng cüch vŒt ®nh kæo d°i t˜ ph∑n ch‡n. Giü trŸ c°ng lËn, Ωu·i ®nh c°ng kæo d°i. Opacity : HiŒu ch◊nh ΩÊ trong su‚t cða Ωu·i ®nh kæo d°i. Giü trŸ ch‡n c°ng lËn, hiŒu ˆng c°ng l°m ph∑n kæo d°i Ω∫m hÁn, lÓc n°y lËp Background hay lËp ∏n sau ph∑n kæo d°i n°y tr·ng kh·ng ΩıÏc rfl. Direction : HiŒu ch◊nh hıËng Ωu·i dŸch chuyÃn t˜ ph∑n ch‡n. Giü trŸ ch‡n thay Ω‰i t˜ 00 tËi 3600. Nh∂p chuÊt v° dŸch chuyÃn con trıÏt sang trüi hay ph®i Ωà thay Ω‰i giü trŸ cða Length v° Opacity. C‹ thà Ωünh th≤ng trŸ s‚ v°o trong hÊp n±m Í b≈n ph®i thanh trıÏt.
  4. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Nh∂p chuÊt v°o nÓt n°y v° dŸch chuyÃn con trıÏt theo chiÀu kim Ω„ng h„ hay ngıÏc chiÀu kim Ω„ng h„ Ωà thay Ω‰i giü trŸ cða Direction hay nh∫p tr˙c ti∆p giü trŸ v°o hÊp n±m b≈n c≠nh. D≠ng thˆc mπu Filter Motion c‹ 10 d≠ng thˆc mπu. Khi ch‡n d≠ng thˆc mπu n°o th÷ vŒt süng s¡ hiÃn thŸ tr≈n d≠ng thˆc mπu Ω‹. Trong h÷nh Ωang ch‡n d≠ng thˆc mπu Long Trail H÷nh b≈n cho ta k∆t hÏp hiŒu ˆng Inner Bevel, Glow trıËc, sau Ω‹ th˙c hiŒn d≠ng thˆc mπu Long Trail cða hiŒu ˆng motion Trail H÷nh trang b≈n cho ta k∆t qu® cða hiŒu ˆng Motion Trail th˙c hiŒn tr≈n ch˘ MOTION vËi cüc tÔy ch‡n b∂t k¸. B≠n Ω‡c c‹ thà xem Ωµy nhı l° b°i t∫p.
  5. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy HiŒu ˆng MOTION TRAIL ®nh g‚c sau khi nh∫p ch˘ Ω‰ m°u gradient l≈n ch˘
  6. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy D≠ng thˆc mπu Subtle D≠ng thˆc mπu Typical D≠ng thˆc mπu Long trail D≠ng thˆc mπu Moving Down D≠ng thˆc mπu Moving Left D≠ng thˆc mπu Moving Right
  7. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy D≠ng thˆc mπu Moving Up D≠ng thˆc mπu Photographic MÊt vœ dÚ khüc vËi file ®nh nhı h÷nh dıËi (cüc b≠n s¡ ΩıÏc hıËng dπn th˙c hiŒn trong cüc Filter cða Photoshop Í cu‚i süch). Ch‡n vÔng l°m viŒc l° m°u tr∞ng bao quanh ch˘, sau Ω‹ nghŸch Ω®o vÔng ch‡n Ωà ch‡n ch˘ m° th·i. Ti∆n h°nh th˙c hiŒn hiŒu ˆng Motion Trail, ta c‹ k∆t qu® nhı trang b≈n.
  8. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản