intTypePromotion=3

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Perspective Shadow

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
83
lượt xem
7
download

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Perspective Shadow

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Filter Perspective Shadow này tạo ra bóng đằng sau vùng chọn . Như tên gọi , vùng chọn xuất hiện đứng đằng trước như chiếu sáng bằng đèn từ trên và phía trước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Perspective Shadow

  1. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy HiŒu ˆng PERSPECTIVE SHADOW Filter Perspective Shadow n°y t≠o ra b‹ng Ω±ng sau vÔng ch‡n. Nhı t≈n g‡i, vÔng ch‡n xu∂t hiŒn Ωˆng th≤ng nhı ΩıÏc chi∆u süng b±ng Ωøn t˜ tr≈n v° phiü trıËc. Filter n°y t≠o ra ph‚i c®nh 3 chiÀu. B‹ng ΩıÏc ti∆p c∫n tËi Ω‚i tıÏng hÁn l° n‰i l≈n Í dıËi, ΩiÀu n°y kh·ng nhı filter Drop Shadow. Filter n°y y≈u c∑u ch‡n vÔng trıËc khi th˙c hiŒn, tr˜ khi ngıÈi thi∆t k∆ mu‚n th˙c hiŒn Perspective Shadow tËi Ω‚i tıÏng trong cÔng mÊt lËp. Filter n°y t≠o ra cüc vÔng mËi n±m ngo°i vÔng ch‡n. áà ch∞c r±ng Perspective Shadow l°m viŒc t‚t tr≈n lËp, c∑n t∞t Preserve Transparency. Cüc bıËc ti∆n h°nh MÍ mÊt ®nh mËi vËi cüc tham s‚ cho trong hÊp tho≠i New, Í Ωµy n≈n ch‡n kœch thıËc hÁi lËn Ωà khi th˙c hiŒn hiŒu ˆng th÷ ta mËi Ωà th∂y h∆t ΩıÏc hiŒu ˆng hÁn, v° Ω„ng thÈi chÓ ˚ Ω∆n ΩÊ phµn gi®i (h÷nh trang b≈n). Ti∆p theo, b≠n h¨y nh∫p mÊt s‚ ch˘ Ωà th˙c hiŒn hiŒu ˆng, Í Ωµy t·i nh∫p ch˘ Perspective Shadow vËi cüc tham s‚ cho trong hÊp tho≠i. N∆u kh·ng c‹ font n°y, b≠n c‹ thà ch‡n mÊt font khüc m° kh·ng ®nh hıÍng g÷ Ω∆n b°i t∫p.
  2. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy ChÓ ˚ : á˜ng ch‡n font c‹ kœch thıËc lËn quü khi th˙c hiŒn hiŒu ˆng n°y v÷ nhiÀu khi b‹ng tr®i ra kh·ng c›n ch Ωà Ω‰ b‹ng. Nh∂p v°o OK trong hÊp Type Tool Ωà Ωıa ch˘ v°o trang thi∆t k∆. B≠n c‹ thà t≠o hiŒu ˆng Perspective Shadow tr˙c ti∆p tr≈n ch˘ n°y (tr≈n layer 1) hay c‹ thà li≈n k∆t cüc layer l≠i vËi nhau. è Ωµy t·i li≈n k∆t hai lËp l≠i vËi nhau trıËc b±ng lŒnh Merge Down. Sau khi ghæp hai layer l≠i vËi nhau, b∞t Ω∑u th˙c hiŒn hiŒu ˆng Perspective Shadow.
  3. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Khi hÊp tho≠i Perspective Shadow mÍ ra. H¨y ch‡n cüc tÔy ch‡n theo ˚ b≠n xem trıËc ΩÃ th∂y k∆t qu® Í c¯a s‰ duyŒt. N∆u k∆t qu® Ω≠t y≈u c∑u, nh∂p v°o biÃu tıÏng ch˘ V Í g‹c tr≈n b≈n ph®i hÊp tho≠i ΩÃ th˙c hiŒn hiŒu ˆng n°y. Nh∂p v°o Ωµy ΩÃ mÍ trÏ giÓp tr˙c tuy∆n (help). Tr≈n 40 trang vØn b®n kh‰ A4 giËi thiŒu Eye Candy. Ch◊ mÍ ΩıÏc cüc trang n°y n∆u b≠n Ω¨ c°i Ω¥t Acrobat Reader
  4. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Cüc tham s‚ ch‡n Vanishing Point Direction : HiŒu ch◊nh hıËng m° b‹ng s¡ Ω‰ sau vÔng ch‡n. N∆u giü trŸ ch‡n l° 00 b‹ng s¡ rÁi b≈n ph®i, 900 b‹ng rÁi theo hıËng Ω◊nh cða vÔng ch‡n, 1800 b‹ng rÁi b≈n trüi vÔng ch‡n. ChÓ ˚ : B‹ng kh·ng thà rÁi trıËc vÔng ch‡n. Vanishing Point Distance : HiŒu ch◊nh ΩiÃm v· c˙c s¡ Í xa trÚc ngang bao nhi≈u. Giü trŸ ch‡n nhfi s¡ l°m ΩiÃm v· c˙c tËi g∑n hÁn, ΩiÀu n°y l°m cho b‹ng trÍ n≈n nhfi d∑n mÊt cüch nhanh ch‹ng. Length : HiŒu ch◊nh chiÀu d°i b‹ng tr≈n s°n, giü trŸ ch‡n th∂p t≠o ra b‹ng ng∞n. H¨y th¯ nghiŒm vËi b‹ng qua tÔy ch‡n Length v° Vanishing Point Distance Ωà t≠o ra mÊt lo≠t cüc hiŒu ˆng m· phfing cho g‹c chi∆u khüc nhau cða Ωøn. Opacity : HiŒu ch◊nh mˆc ΩÊ trong su‚t cða b‹ng, giü trŸ ch‡n c°ng lËn, b‹ng c°ng Ω∫m v° nhı th∆, lËp Background hay cüc lËp Í dıËi b‹ng n°y s¡ kh‹ th∂y.
  5. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Blur : HiŒu ch◊nh c≠nh cða b‹ng s¡ mÈ vËi mˆc ΩÊ n°o. Giü trŸ ch‡n c°ng lËn, b‹ng c°ng bŸ mÈ t≠o ra hiŒu ˆng gi‚ng nhı Í xa ngu„n chi∆u süng. Shadow Color : Perspective Shadow cho phæp ta ch‡n b∂t k¸ m°u n°o cða b‹ng. Nh∂p v°o hÊp n°y s¡ mÍ ra b®ng m°u Color Picker cða Photoshop cho ta ch‡n m°u tÔy thœch. D≠ng thˆc mπu Perspective Shadow c‹ s≥n 10 d≠ng thˆc mπu. NgıÈi thi∆t k∆ c‹ thà lıu l≠i cüc thi∆t k∆ cða m÷nh mËi th˙c hiŒn vËi t≈n cüc d≠ng thˆc mπu t˙ Ω¥t l∂y, cÒng nhı x‹a t≈n cüc d≠ng mπu n°o n∆u mu‚n. Sau Ωµy l° mÊt v°i k∆t qu® cða d≠ng thˆc mπu c‹ s≥n tr≈n müy. D≠ng thˆc mπu Classic
  6. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy D≠ng thˆc mπu Disaster (left) D≠ng thˆc mπu Empire Bold

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản