intTypePromotion=3

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Star

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
65
lượt xem
4
download

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Star

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Filter Star nhằm giúp cho ngưới thiết kế nhanh chóng và dễ dàng tạo ra những hình ngôi sao cũng như các hình đa giác khác mà không phải nhập chúng từ các chương trình khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Star

 1. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy HiŒu ˆng star Filter Star nh±m giÓp cho ngıÈi thi∆t k∆ nhanh ch‹ng v° dÕ d°ng t≠o ra nh˘ng h÷nh ng·i sao cÒng nhı cüc h÷nh Ωa giüc khüc m° kh·ng ph®i nh∫p chÓng t˜ cüc chıÁng tr÷nh khüc; hay ph®i dÔng c·ng cÚ paths cða Photoshop Ωà v¡ mÊt cüch g∑n ΩÓng. VËi hiŒu ˆng n°y cüc b≠n thi∆t k∆ nh˘ng h÷nh ng·i sao tr·ng r∂t Ω¬p. N∆u b≠n dÔng filter n°y tr≈n mÊt vÔng ch‡n th÷ ban Ω∑u ng·i sao t≠o ra s¡ n±m Í chœnh gi˘a vÔng ch‡n. Trong trıÈng hÏp ng·i sao lËn hÁn vÔng ch‡n th÷ ch◊ mÊt ph∑n cða ng·i sao ΩıÏc hiÃn thŸ. Filter Star cÒng l°m viŒc m° kh·ng c∑n vÔng ch‡n cÒng nhı tr≈n lËp tr‚ng. Trong c® hai trıÈng hÏp, ng·i sao t≠o ra ΩÀu n±m chœnh gi˘a ®nh. N∆u dÔng filter n°y Ωà Ω¥t ng·i sao v°o trong mÊt lËp tr‚ng th÷ b≠n c‹ thà l˙a ch‡n ng·i sao v° dŸch chuyÃn chÓng tËi b∂t k¸ vŸ trœ n°o trong lËp Ω‹. Trong qu®ng cüo, ta thıÈng th∂y, giü tiÀn cho b≈n c≠nh s®n ph∏m ΩıÏc Ωà trong nh˘ng h÷nh Ωa giüc tr·ng r∂t hay. C‹ thà dÔng hiŒu ˆng n°y Ωà thi∆t k∆. H÷nh trang b≈n l° mÊt vœ dÚ ΩıÏc t≠o ra b±ng cüch k∆t hÏp vËi filter Star trong Eye Candy. Bµy giÈ cüc b≠n h¨y cÔng t·i thao tüc cÚ thà Ωà hiÃu rfl hÁn n˘a nh˘ng g÷ m° t·i Ω¨ tr÷nh b°y.
 2. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Cüc bıËc ti∆n h°nh V°o tr÷nh ΩÁn File > Open ch‡n mÊt file ®nh b≠n mu‚n t≠o, Í Ωµy t·i s¯ dÚng ®nh trong mÊt Album Ωüm cıËi n°o Ω‹. V° t·i s¡ th˙c hiŒn mÊt mπu qu®ng cüo cho mÊt nh° may tıÍng tıÍng n°o Ω‹. . ®nh g‚c cho ta th∂y mÊt c· güi Ωang m¥c bÊ Ω„ cıËi r∂t Ω¬p. Bµy giÈ ta ti∆n h°nh th˙c hiŒn hiŒu ˆng t˜ng bıËc ΩÃ c‹ k∆t qu® nhı h÷nh trang b≈n.
 3. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Cüc bıËc ti∆n h°nh nhı sau T≠o mÊt layer mËi b±ng cüch nh∂p nÓt Create new layer, layer mËi t≠o c‹ t≈n l° Layer 1. Ti∆p theo b≠n ch‡n lŒnh Filter > Eye Candy 3.0 > Star Ωà t≠o mÊt ng·i sao tr≈n layer 1. HÊp tho≠i Star xu∂t hiŒn. Cüc tham s‚ ch‡n Number of Sides : Nh±m ch‡n s‚ Ω◊nh cða Ωa giüc, giü trŸ ch‡n c‹ thà thay Ω‰i t˜ 3 tËi 50. Indentation : Giü trŸ n°y nh±m thay Ω‰i kho®ng cüch t˜ Ωüy cða mÊt c≠nh ng·i sao tËi Ω◊nh cða n‹. Giü trŸ c°ng lËn, c°ng l°m cho cüc Ω◊nh cða h÷nh Ωa giüc tr·ng nh‡n hÁn). Giü trŸ ch‡n l° 0 l°m kæo th≤ng cüc Ω◊nh.
 4. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Scale : Nh±m thay Ω‰i kœch thıËc lËn nhfi cða ng·i sao. Giü trŸ ch‡n nhfi nh±m gi®m kœch thıËc cða ng·i sao, trong khi giü trŸ ch‡n lËn nh±m tØng kœch thıËc cða ng·i sao. ChÓ ˚ r±ng, giü trŸ ch‡n trong hÊp tho≠i Scale c‹ giü trŸ ban Ω∑u l° 100 khi ng·i sao ΩıÏc t≠o ra. D¨y ch‡n c‹ thà thay Ω‰i t˜ 1/5 cho tËi 2 l∑n giü trŸ ban Ω∑u. X Shift v° Y shift : Thay Ω‰i vŸ trœ con trıÏt s¡ thay Ω‰i vŸ trœ ng·i sao thay v÷ Í trung tµm vÔng ch‡n hay trung tµm ®nh (n∆u vÔng ch‡n kh·ng ch◊ ra) th÷ nay s¡ dŸch chuyÃn sang h°ng ngang hay d‡c. VËi X Shift, mÊt giü trŸ ch‡n dıÁng s¡ dŸch chuyÃn ng·i sao sang ph®i v° giü trŸ µm s¡ dŸch chuyÃn ng·i sao sang trüi. VËi Y Shift, mÊt giü trŸ ch‡n dıÁng s¡ dŸch chuyÃn ng·i sao xu‚ng dıËi v° giü trŸ µm s¡ dŸch chuyÃn ng·i sao l≈n tr≈n. Orientation : MÚc ch‡n n°y cho phæp thay Ω‰i g‹c Ω¥t cða ng·i sao. NgıÈi thi∆t k∆ c‹ thà thay Ω‰i t˜ 00 Ω∆n 3600. Opacity : MÚc ch‡n n°y cho phæp thay Ω‰i ΩÊ trong su‚t cða ng·i sao.Giü trŸ ch‡n c°ng lËn, m°u tr≈n ng·i sao c°ng Ω∫m, do Ω‹ m°u cða ®nh Ω±ng sau ng·i sao s¡ kh‹ th∂y hÁn. Inner Color v° Outer Color : Filter Star cho ta th˙c hiŒn hai m°u cho ng·i sao. B≠n c‹ thà ch‡n b∂t k¸ m°u n°o cho m°u b≈n trong (inner) v° b≈n ngo°i (outer) cða hai ng·i sao n°y. H¨y nh∂p v°o hÊp ch‡n m°u s¡ xu∂t hiŒn b®ng m°u Color Picker quen thuÊc cða Photoshop cho ta ch‡n m°u theo ˚. Smooth : Khi ΩıÏc ch‡n, c≠nh cða ng·i sao s¡ tr·ng th∂y nhuyÕn hÁn.
 5. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy D≠ng thˆc mπu Filter Star trong müy c‹ s≥n 10 d≠ng thˆc mπu. H÷nh trang b≈n cho ta k∆t qu® cða 1 trong10 d≠ng thˆc mπu n°y. Trong ph∑n n°y, t·i ch‡n d≠ng thˆc Medal, Number of Sides ch‡n giü trŸ b±ng 6, sau Ω‹ nh∂p v°o hÊp m°u Out Color ΩÃ Ω‰i m°u Ωfi th°nh m°u tr∞ng. Nh∂p chuÊt v°o nÓt OK (biÃu tıÏng c‹ h÷nh ch˘ V). Khi Ω‹ mÊt ng·i sao s¡ xu∂t hiŒn tr≈n h÷nh v° ΩıÏc ΩÃ trong layer 1.
 6. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy
 7. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Ti∆p theo, b≠n nh∂n Ctrl + T ΩÃ thu nhfi, xoay v° di chuyÃn ng·i sao v°o g‹c tr≈n b≈n ph®i h÷nh, sau Ω‹ nh∂n Enter ΩÃ üp dÚng nh˘ng thay Ω‰i v˜a t≠o. Khi ch‡n Ctrl + T mÊt h÷nh vu·ng vËi 6 m∂u vu·ng bao quanh. Nh∂p v° gi˘ chuÊt v°o cüc m∂u n°y ΩÃ thu ph‹ng, di chuyÃn chuÊt. Ngo°i · vu·ng n°y, con trfi chuÊt bi∆n th°nh h÷nh mÒi t≈n c‹ hai
 8. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Ω∑u. Nh∂n v° kæo r≈ chuÊt khung c®nh ch‡n s¡ quay theo. B≠n nh∂n phœm V Ωà kœch ho≠t c·ng cÚ Move Tool, r„i nh∂n phœm Alt, sau Ω‹ nh∂p chuÊt v° kæo r≈ Ωà t≠o th≈m mÊt ng·i sao khüc tr≈n h÷nh. Nh∂n Ctrl + T Ωà thu nhfi, xoay v° di chuyÃn ng·i sao thˆ 2 v°o vŸ trœ nhı h÷nh mπu. TıÁng t˙ nhı v∫y, b≠n sao chæp th≈m ng·i sao thˆ 3 r„i nh∂n Ctrl + T thu nhfi, xoay v° di chuyÃn v°o cüc vŸ trœ thœch hÏp. áà t≠o mÊt ng·i sao lËn m°u xanh Í g‹c dıËi b≈n ph®i m°n h÷nh, b≠n ch‡n l≠i lŒnh Filter > Eye Candy 3.0 > Star. Trong hÊp tho≠i Star, b≠n ch‡n d≠ng thˆc mπu Star of David, sau Ω‹ nh∂p v°o hai hÊp m°u phœa trüi v° ch‡n m°u tr∞ng cho hÊp m°u Inner Color, m°u xanh cho hÊp m°u Outer Color. Sau Ω‹ nh∂p v°o OK.
 9. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy 3 ng·i sao Ω¨ ΩıÏc th≈m v°o vËi m°u Ωfi b≈n trong v° m°u tr∞ng b≈n ngo°i ΩıÏc Ω¥t tr≈n cüc lËp khüc nhau. ChÓ ˚ : Cüc b≠n c‹ thà thay Ω‰i ΩÊ mÈ ΩÚc cða t˜ng ng·i sao trong h÷nh tr≈n b±ng cüch kœch ho≠t v°o cüc lËp tıÁng ˆng vËi t˜ng ng·i sao v° ch◊nh con trıÏt Opaque trong palette Layers. MÊt ng·i sao xu∂t hiŒn tr≈n h÷nh, b≠n h¨y nh∂n Ctrl + T Ωà thu nhfi, xoay v° di chuyÃn ng·i sao v°o vŸ trœ nhı h÷nh mπu. Sau Ω‹ dÔng c·ng cÚ Type Tool nh∫p ch˘ ìThÈi trang üo cıËiî vËi font Vni-Slogan, kœch cÎ ch‡n sao cho l‡t v°o Ωa giüc m°u xanh v° di chuyÃn ch˘ n°y v°o gi˘a ng·i sao.
 10. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy TıÁng t˙ nhı tr≈n, b≠n l∑n lıÏt nh∫p ch˘ : Nh° May ünh Tuy∆t vËi font ch˘ n°o tr·ng nhı ch˘ vi∆t tay v° kœch thıËc ch˘ sao cho thœch hÏp. Cüc b≠n c‹ thà s¯ dÚng font ch˘ Vni-Mysti hay font n°o khüc, vËi m°u s∞c theo ˚ thœch sao cho phÔ hÏp vËi ®nh nÀn. Nh∂p ch‡n t˜ng lËp chˆa ch˘ v° nh∂n Ctrl + T Ωà xoay ch˘ nghi≈ng nhı h÷nh mπu. Nhı v∫y l° b≠n Ω¨ ho°n th°nh mÊt b°i th˙c h°nh k∆t hÏp vËi filter Star. H÷nh trang b≈n cüc b≠n th∂y ΩıÏc k∆t qu® v˜a th˙c hiŒn.
 11. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Sau Ωµy l° mÊt s‚ h÷nh minh h‡a t≠o ra vËi s˙ k∆t hÏp cða filter Star. H÷nh b≈n dıËi ΩıÏc th˙c hiŒn b±ng cüch nh∫p mÊt ®nh c· güi trong Clip Art, cüc b≠n cÒng c‹ thà dÔng b∂t k¸ ®nh n°o khüc. H¨y th¯ phµn tœch coi cüc ch˘ trong h÷nh n°y dÔng hiŒu ˆng g÷ cða Eye Candy Ωà th˙c hiŒn. Do ®nh Ωen tr∞ng n≈n r∂t kh‹ cho cüc b≠n xüc ΩŸnh chœnh xüc hiŒu ˆng Ω¨ s¯ dÚng nhıng cüc b≠n h¨y c‚ g∞ng th¯ xem sao.
 12. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy K∆t thÓc hiŒu ˆng Star, cüc b≠n h¨y tham kh®o mÊt s‚ d≠ng thˆc mπu cða Star ΩıÏc th˙c hiŒn. H÷nh b≈n trüi cho bi∆t k∆t qu® v° h÷nh b≈n ph®i cho ta bi∆t d≠ng thˆc mπu s¯ dÚng. C›n tÔy thuÊc v°o ®nh nÀn s¯ dÚng m° kœch thıËc ng·i sao s¡ lËn, nhfi tıÁng Ω‚i so vËi ®nh. Cüc b≠n Ω˜ng quan tµm vÀ b‚ cÚc m˛ thu∫t cüc ®nh n°y v÷ nhı t≈n quyÃn süch Ω¨ tr÷nh b°y ìPhotoshop nh÷n t˜ g‹c ΩÊ k˛ thu∫tî.
 13. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy
 14. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy
 15. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy
 16. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy
 17. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản