intTypePromotion=3

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Swirl

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
56
lượt xem
7
download

Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Swirl

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Filter Swirl tạo hiệu ứng giống như người học sĩ dùng cọ thoa ngẫu nhiên ảnh có màu còn ướt thành các vũng xoáy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Eye Candy 3.0 : Hiệu ứng Swirl

 1. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy HiŒu ˆng swirl Filter Swirl t≠o hiŒu ˆng gi‚ng nhı ngıÈi h‡a sÿ dÔng c‡ thoa ngπu nhi≈n ®nh c‹ m°u c›n ıËt th°nh cüc vÒng xoüy. Cüc tham s‚ Spacing v° Shape cða vÒng xoüy n°y c‹ thà hiŒu ch◊nh Ωà t≠o ra cüc hiŒu ˆng r∂t hay. Swirl c‹ khuynh hıËng t≠o ®nh bi∆n d≠ng m∂t Ωi cüc chi ti∆t ban Ω∑u. V÷ v∫y b≠n c‹ thà k∆t hÏp Filter HSB Noise v° Swirl Ωà t≠o cüc hiŒu ˆng k∆t hÏp. (C∑n chÓ ˚ l° n∆u dÔng Photoshop 4.0, Ωang thi∆t k∆ tr≈n lËp c‹ thà s¡ kh·ng th∂y ΩıÏc k∆t qu® n°y n∆u kh·ng t∞t Preserve Transparency). Cüc bıËc ti∆n h°nh MÍ mÊt file ®nh, Í Ωµy l° h÷nh c· güi Ωang qÔy tr≈n cüt (b≠n c‹ thà ch‡n mÊt ®nh tÔy ˚ Ωà th˙c hiŒn ), dÔng lŒnh Ctrl + A Ωà ch‡n h∆t ®nh n°y v° sau Ω‹ dün n‹ v°o trong Clipboard b±ng lŒnh Ctrl + C (cüc b≠n c‹ thà dÔng b∂t k¸ ®nh n°o nhıng n≈n ch‡n ®nh c‹ nhiÀu m°u s∞c Ωà dÕ th∂y s˙ khüc biŒt khi thay Ω‰i cüc tham s‚ ch‡n. C‹ thà tham kh®o ®nh t˜ thı mÚc Goodies > Samples cða Photoshop 5.5).
 2. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy MÍ mÊt File mËi c‹ kœch thıËc 11 x 8 cm, ΩÊ phµn gi®i 200 dpi. Nh∫p ch˘ Filter Swirl vËi cüc tham s‚ cho trong hÊp tho≠i Type Tool, ti∆p tÚc t≠o viÀn cho ch˘ c‹ m°u Ωen. Ch‡n vÔng l° to°n bÊ ch˘, xong v°o tr÷nh ΩÁn Edit ch‡n lŒnh Past Into Ωà dün to°n bÊ h÷nh c· güi v°o b≈n trong ch˘. DŸch chuyÃn h÷nh b±ng cüch nh∂p v° gi˘ chuÊt Ωà c‹ h÷nh dün v°o ch˘ Í vŸ trœ ıng ˚. TrÊn hai lËp v˜a t≠o ra th°nh 1 lËp duy nh∂t.
 3. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy DÔng c·ng cÚ ΩÒa th∑n nh∂p chuÊt v°o vÔng tr∞ng n±m b≈n ngo°i ch˘, mÊt viÀn tr∞ng l∂m ch∂m bao quanh V°o Select > Inverse ΩÃ nghŸch Ω®o vÔng ch‡n C‹ l°m nhı v∫y, viŒc ch‡n vÔng mËi dÕ d°ng hÁn nhiÀu v÷ lÓc n°y, ch˘ kh·ng c‹ m°u thu∑n nh∂t r∂t, kh‹ ch‡n vÔng chœnh xüc cho ch˘.
 4. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Th˙c hiŒn k˛ x®o n°y b±ng cüch v°o tr÷nh ΩÁn Filter ch‡n Eye Candy 3.0, sau Ω‹ ch‡n Swirl. HÊp tho≠i Swirl xu∂t hiŒn. Cüc tham s‚ ch‡n Whirlpool Spacing : M¥c dÔ cüc vÒng xoüy ΩıÏc Ω¥t mÊt cüch ngπu nhi≈n, con trıÏt trong mÚc ch‡n n°y cho ta hiŒu ch◊nh kho®ng cüch trung b÷nh so vËi trung tµm. Giü trŸ nhfi t≠o th°nh cüc vÒng xoüy nhfi c‹ kho®ng cüch g∑n nhau hÁn. Giü trŸ lËn t≠o ra nh˘ng ΩıÈng th≤ng kh·ng c‹ vÒng xoüy Í chœnh gi˘a cho ta cüi nh÷n gi‚ng nhı t‹c hay vµn gÂ. Tham s‚ Whirlpool Spacing c‹ ΩÁn vŸ l° pixel. Do Ω‹, ΩiÃm c∑n lıu ˚ Í Ωµy l° : ®nh vËi thi∆t Ω¥t 72 dpi s¡ khüc vËi ®nh c‹ thi∆t Ω¥t 300 dpi khi s¯ dÚng cÔng filter n°y.
 5. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy Smear Length : Giü trŸ ch‡n c°ng lËn, ®nh tr·ng c°ng mÈ. N∆u thi∆t Ω¥t Warp b∫t (on), th÷ viŒc ch‡n n°y s¡ kæo ®nh theo mÊt lu„ng nh÷n tr·ng xa hÁn. áµy l° mÊt hiŒu ˆng Ω„ h‡a tüc ΩÊng m≠nh l≈n vÔng ch‡n khi giü trŸ Smear Length ch‡n lËn. H¨y ti∆n h°nh th˙c nghiŒm vËi giü trŸ nhfi trıËc. Smear Length c‹ ΩÁn vŸ l° pixel. Do Ω‹ ®nh vËi thi∆t Ω¥t 72 dpi s¡ khüc vËi ®nh c‹ thi∆t Ω¥t 300 dpi khi s¯ dÚng cÔng filter n°y. Twist : Giü trŸ ch‡n 0 cho ta hiŒu ˆng ng·i sao, giü trŸ g∑n 900 cho hiŒu ˆng xo∞n ‚c. Streak Detail : Giü trŸ ch‡n c°ng lËn, c°ng t≠o ra cüc ΩıÈng s‡c Ω∫m. Warp : Khi hÊp n°y ΩıÏc ch‡n th÷ ®nh tr·ng nhı bŸ kæo d‡c theo mÊt chÔm ΩıÈng th≤ng. Smooth : Khi hÊp n°y ΩıÏc ch‡n th÷ cüc h≠t l∂m ch∂m tr≈n ®nh s¡ bŸ lo≠i. D≠ng thˆc mπu Filter Swirl cho ta 10 d≠ng thˆc mπu th˙c hiŒn s≥n tr≈n müy.
 6. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy L∑n lıÏt ta s¡ th˙c hiŒn 10 d≠ng thˆc mπu n°y ΩÃ tham kh®o. H÷nh ®nh trong cüc trang sau c‹ køm theo cüc tham s‚ (mÒi t≈n hai Ω∑u cho ta bi∆t k∆t qða cða ®nh t≠o ra Ω‹ dÔng vËi cüc tham s‚ hiŒu ch◊nh cÚ thÃ).
 7. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy
 8. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy
 9. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy
 10. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy
 11. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy B°i t∫p k∆t hÏp B°i t∫p n°y tıÁng t˙ nhı b°i th˙c h°nh tr≈n, ΩiÃm khüc Í Ωµy l° ch˘ ΩıÏc ti∆n h°nh t≠o th≈m hiŒu ˆng n‰i b≈n ngo°i (dÔng filter Outer Bevel).
 12. Cüc hiŒu ˆng Ω¥c biŒt eye candy 3.0 bi≈n so≠n : ph≠m quang huy DÔng c·ng cÚ ΩÒa th∑n ch‡n vÔng tr∞ng ngo°i ch˘ v° dÔng lŒnh Inverse trong tr÷nh ΩÁn Select mËi ΩÃ dÕ d°ng ch‡n to°n bÊ ch˘. Sau Ω‹ th˙c hiŒn hiŒu ˆng Swirl.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản