intTypePromotion=1

Form cấp giấy phép lao động

Chia sẻ: Pt1506 Pt1506 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

1
220
lượt xem
26
download

Form cấp giấy phép lao động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo TT08/2008/TT-BLDTBXH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Form cấp giấy phép lao động

 1. MÉu sè 1: Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè /2008 / TT- BL§TBXH ngµy / /2008 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè /2008 / N§- CP ngµy cña ChÝnh phñ vÒ tuyÓn dông vµ qu¶n lý ngêi níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----------------------------------------- . . . . . . . . . . . , ngµy th¸ng n¨m PhiÕu ®¨ng ký dù tuyÓn lao ®éng Application form KÝnh göi: (To) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tªn t«i lµ (viÕt ch÷ in hoa): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Full name (in capital) Ngµy th¸ng n¨m sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nam/N÷ Date of birth (D-M-Y) Male/female Quèc tÞch:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nationality Sè hé chiÕu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngµy cÊp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Passport number: Date of issue N¬i cÊp .................................................................. Place of issue Tr×nh ®é häc vÊn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Education: Tr×nh ®é chuyªn m«n tay nghÒ: .............................................. Professional qualification: Tr×nh ®é ngo¹i ng÷ (sö dông thµnh th¹o): ...................................... Foreign language (Proficiency)
 2. Sau khi nghiªn cøu néi dung th«ng b¸o tuyÓn lao ®éng cña ngêi sö dông lao ®éng, t«i thÊy b¶n th©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®¨ng ký dù tuyÓn vµo vÞ trÝ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . víi thêi h¹n lµm viÖc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... Upon careful consideration on your notice of recruitment, I myself consider to be qualified for the position of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for the working period of . . . . . . T«i xin chÊp hµnh nghiªm chØnh Ph¸p luËt lao ®éng ViÖt Nam. NÕu vi ph¹m t«i xin chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc ph¸p luËt./. I commit to fully abide by the Vietnamese labour legislation and will bear all responsibility for any violation. Ngêi ®¨ng ký dù tuyÓn lao ®éng Applicant (Ký vµ ghi râ hä tªn) (Signature and full name) 2
 3. MÉu sè 2: Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè /2008 / TT- BL§TBXH ngµy / /2008 cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè /2008 / N§- CP ngµy cña ChÝnh phñ vÒ tuyÓn dông vµ qu¶n lý ngêi níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lý lÞch tù thuËt Curriculum vitae ¶nh 3cm x 4cm Photo I- S¬ yÕu lý lÞch (Curriculum vitae) 1- Hä vµ tªn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giíi tÝnh . . . . . . . . . . . Full name Male/Female 2- Sè hé chiÕu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngµy cÊp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Passport number Date of issue 3- Ngµy th¸ng n¨m sinh: ................................................. Date of birth (D-M-Y) 4- T×nh tr¹ng h«n nh©n: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ Marital status 5- Quèc tÞch gèc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Nationality of origin 6- Quèc tÞch hiÖn t¹i: ..................................................... Current nationality 7- NghÒ nghiÖp hiÖn t¹i: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... Current profession
 4. 8- N¬i lµm viÖc cuèi cïng hoÆc hiÖn t¹i: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ Last or current working place II- Qu¸ tr×nh ®µo t¹o Training background .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .......................................... II I- qu¸ tr×nh lµm viÖc cña b¶n th©n Employment Record 9- Lµm viÖc ë níc ngoµi: Employment outside Vietnam .................................................................. .................................................................. .............. 10- Lµm viÖc ë ViÖt Nam Employment in Vietnam .................................................................. .................................................................. .................................................................. ..................... Iv- Lý lÞch vÒ t ph¸p Justice record 11- Vi ph¹m ph¸p luËt ViÖt Nam. (Thêi gian vi ph¹m, møc ®é vi ph¹m, h×nh thøc xö lý) Violation of the Vietnamese law. (Level of violation, time of violation, dealt measures for violation) 7
 5. .................................................................. .................................................................. .................................................................. ..................... 12- Vi ph¹m ph¸p luËt níc ngoµi. (Thêi gian vi ph¹m, møc ®é vi ph¹m, h×nh thøc xö lý) Violation of laws of any other country. (Level of violation, time of violation, dealt measures for violation) .................................................................. .................................................................. .................................................................. ..................... 13- T«i xin cam ®oan lêi khai trªn lµ ®óng sù thËt, nÕu sai t«i xin chÞu tr¸ch nhiÖm. I certify that the statements given above are true to the best of my knowledge and will be responsible for any incorrectness. Ngµy th¸ng n¨m Ngêi khai ký tªn (Signature of Applicant) 7
 6. MÉu sè 4: Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè /2008 / TT- BL§TBXH ngµy / /2008 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè /2008 / N§- CP ngµy cña ChÝnh phñ vÒ tuyÓn dông vµ qu¶n lý ngêi níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tªn ®¬n vÞ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ............ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: / ------------------------------------- V/v: §Ò nghÞ cÊp giÊy phÐp lao . . . . . . . . . . . , ngµy th¸ng n¨m ®éng cho ngêi lao ®éng níc ngoµi. KÝnh göi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C«ng ty (doanh nghiÖp, tæ chøc): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... §Þa chØ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... §iÖn tho¹i: .............................................................. GiÊy phÐp kinh doanh sè: ................................................. C¬ quan cÊp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngµy cÊp . . . . . . . ...... LÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... §Ò nghÞ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cÊp giÊy phÐp lao ®éng cho: ¤ng (bµ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quèc tÞch: . . . . . . . . . . . ..... Ngµy th¸ng n¨m sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Tr×nh ®é chuyªn m«n: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Chøc danh c«ng viÖc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 7
 7. Dù kiÕn thêi gian lµm viÖc tõ ngµy: . . . /. . . ./ . . . . . . ®Õn ngµy: . . . ./ . . . . /. . . . . . . Dù kiÕn sÏ giao kÕt hîp ®ång lao ®éng hay quyÕt ®Þnh cö sang lµm viÖc tõ ngµy / / ®Õn ngµy / / , ®Þa ®iÓm lµm viÖc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c«ng viÖc ®¶m nhËn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., møc l¬ng........................... Lý do ph¶i tuyÓn lao ®éng níc ngoµi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................... N¬i nhËn: Ngêi ®Ò nghÞ - Nh trªn; (Ký tªn, ®ãng dÊu) - L u ... 7
 8. 7
 9. MÉu sè 7: Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè /2008 / TT- BL§TBXH ngµy / /2008 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè /2008 / N§- CP ngµy cña ChÝnh phñ vÒ tuyÓn dông vµ qu¶n lý ngêi níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tªn ®¬n vÞ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ------------------------------------ . . . . . . . . . . ., ngµy th¸ng n¨m ®¬n ®Ò nghÞ gia h¹n giÊy phÐp lao ®éng KÝnh göi: .................................... Tªn doanh nghiÖp, tæ chøc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ §Þa chØ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ §iÖn tho¹i: .............................................................. LÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh: ............................................ ®Ò nghÞ gia h¹n giÊy phÐp lao ®éng cho: ....................................... ¤ng (bµ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quèc tÞch: . . . . . . . . . ....... Chøc danh c«ng viÖc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... H×nh thøc bÞ xö lý kû luËt lao ®éng trong thêi gian lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp, tæ chøc (nÕu cã): GiÊy phÐp lao ®éng sè: . . . . . . . . . . . . . . . CÊp ngµy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. C¬ quan cÊp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ Thêi h¹n gia h¹n tõ ngµy / / ®Õn ngµy / / Lý do ®Ò nghÞ gia h¹n giÊy phÐp: - Lý do cha ®µo t¹o ®îc ngêi ViÖt Nam ®Ó thay thÕ (nªu râ hä tªn ngêi ViÖt Nam ®· hoÆc ®ang ®îc ®µo t¹o, kinh phÝ ®µo t¹o, thêi gian ®µo t¹o, ®Þa ®iÓm ®µo t¹o ®Ó thay thÕ ngêi níc ngoµi):
 10. .................................................................. . . . . . . . - Lý do kh¸c: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................. ...... Chóng t«i xin göi kÌm theo v¨n b¶n chÊp thuËn cña Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n tØnh, thµnh phè . . . . . . . . . . . ®Ó gia h¹n giÊy phÐp lao ®éng (®èi víi c¸c tr êng hîp gia h¹n tõ lÇn thø 2 trë ®i). N¬i nhËn: Ngêi sö dông lao ®éng - Nh trªn; (Ký tªn, ®ãng dÊu) - L u ®¬n vÞ. 7
 11. MÉu sè 9: Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè /2008 /TT- BL§TBXH ngµy / /2008 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè /2008 / N§- CP ngµy cña ChÝnh phñ vÒ tuyÓn dông vµ qu¶n lý ngêi níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ------------------------------------ . . . . . . . . . . ngµy th¸ng n¨m §¬n ®Ò nghÞ cÊp l¹i giÊy phÐp lao ®éng (Application for re-issuance of work permit) KÝnh göi: Së lao ®éng - th ¬ng binh vµ x· héi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . To: The provincial Department of Labour- Invalids and Social Affairs 1- Hä vµ tªn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2- Nam; N÷: ...... ..... Full name Male/Female 3- Ngµy, th¸ng, n¨m sinh: ................................................ Date of birth (D-M-Y) 4- N¬i sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Place of birth 5- Quèc tÞch: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Nationality 6- Hé chiÕu sè: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7- Ngµy cÊp: . . . . . . . . . . . . ...... Passport number Date of issue 8- C¬ quan cÊp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thêi h¹n hé chiÕu . . . . . . . ....... i ssued by Date of expiry 9- Tr×nh ®é chuyªn m«n tay nghÒ: ......................................... Professional qualification 10- T«i ®· giao kÕt hîp ®ång lao ®éng víi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... I sØgned a labour contract with: 7
 12. víi thêi h¹n tõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ®Õn ngµy .................. For the period from to 11- T«i ®· ®îc cÊp giÊy phÐp lao ®éng sè: . . . . . . . . . . . . . . . . . ngµy . . . . . ..... I was issued a work permit numbered: dated víi thêi h¹n tõ . . . . . . . . . . ®Õn ngµy . . . . . . . . . . . C¬ quan cÊp . . . . . . . . . . . . . . . . . . For the period from to Issued by: 12- Lý do xin cÊp l¹i giÊy phÐp lao ®éng: Reason for re-application .................................................................... . . . . . . . . T«i xin cam ®oan c¸c néi dung nªu trªn lµ ®óng. NÕu sai t«i xin hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc ph¸p luËt ViÖt Nam. I certify that these statements are true to the best of my knowledge and will be responsible for any incorrectness. Ngêi lµm ®¬n Applicant (Ký tªn) (Signature) 7
 13. MÉu sè 8: Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè /2008 / TT- BL§TBXH ngµy / /2008 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè /2008 / N§- CP ngµy cña ChÝnh phñ vÒ tuyÓn dông vµ qu¶n lý ngêi níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tªn ®¬n vÞ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ......................... §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ------------------------------------ Sè: / . . . . . . . . . . . , ngµy th¸ng n¨m V/v: §Ò nghÞ chÊp thuËn ®Ó gia h¹n giÊy phÐp lao ®éng (tõ lÇn thø 2). KÝnh göi: Gi¸m ®èc Së Lao ®éng – Th¬ng binh vµ x· héi tØnh, thµnh phè......................................... C¨n cø NghÞ ®Þnh sè /2008/N§-CP ngµy / /2008 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ tuyÓn dông vµ qu¶n lý lao ®éng níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam, Th«ng t sè /2008/TT-BL§TB&XH ngµy / / 2008 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thi hµnh mét sè §iÒu cña NghÞ ®Þnh sè /2008/N§-CP cña ChÝnh phñ; . . . . . . . . ®Ò nghÞ Gi¸m ®èc Së Lao ®éng – Th¬ng binh vµ x· héi tØnh, thµnh phè. . . . . . . . . . . . chÊp thuËn ®Ó gia h¹n giÊy phÐp lao ®éng cho . . . . . . . . . ngêi lao ®éng níc ngoµi díi ®©y: 1) Hä vµ tªn (viÕt ch÷ in hoa): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quèc tÞch: . . . . . . . . .. . . . . . Sè giÊy phÐp lao ®éng ®· ®îc cÊp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngµy cÊp: . . . . . . . . . . . . . . . N¬i cÊp: . . . . . . . . . . . . . . . . C«ng viÖc ®ang ®¶m nhËn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gia h¹n giÊy phÐp lao ®éng (liÖt kª thêi gian c¸c lÇn gia h¹n tr íc). . . . . . . . . . . . . . . . . §Ò nghÞ gia h¹n tõ ngµy. . . . / . . . ./ . . . . . ®Õn ngµy . . . . ./ . . . . ./ . . . . .. . . . . . . . . . . . . Lý do gia h¹n: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Hä vµ tªn (viÕt ch÷ in hoa): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quèc tÞch: . . . . . . . . .. . . . . . Sè giÊy phÐp lao ®éng ®· ®îc cÊp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngµy cÊp: . . . . . . . . . . . . . . . N¬i cÊp: . . . . . . . . . . . . . . . . C«ng viÖc ®ang ®¶m 7
 14. nhËn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gia h¹n giÊy phÐp lao ®éng (liÖt kª thêi gian c¸c lÇn gia h¹n tr íc). . . . . . . . . . . . . . . . . §Ò nghÞ gia h¹n tõ ngµy. . . . / . . . ./ . . . . . ®Õn ngµy . . . . ./ . . . . ./ . . . . .. . . . . . . . . . . . . Lý do gia h¹n: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... ............................... ........... §¬n vÞ chÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng vµ ph¸p luËt kh¸c cña ViÖt Nam cã liªn quan vÒ ngêi lao ®éng níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam./. N¬i nhËn: Ngêi sö dông lao ®éng hoÆc - Nh trªn; ®èi t¸c phÝa ViÖt Nam - Lu (Ký tªn, ®ãng dÊu) MÉu sè 3: Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 08 /2008 / TT- BL§TBXH ngµy 10/6 /2008 cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 34 /2008 / N§- CP ngµy 25/3 / 2008 cña ChÝnh phñ vÒ tuyÓn dông vµ qu¶n lý ngêi níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ---------------------------------- Quèc huy GiÊy phÐp lao ®éng Work permit 7
 15. Nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý Sè: 1- XuÊt tr×nh giÊy phÐp nµy khi N o: nhµ chøc tr¸ch yªu cÇu. 2- Kh«ng ®îc tÈy xo¸, söa ch÷a, tù ghi vµo giÊy phÐp nµy. 3- Kh«ng ®îc cho ngêi kh¸c mîn. 4- Khi thÊt l¹c ph¶i b¸o ngay cho Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. Notice Trang 1 1- Present this work permit to authorities when requested. 2- Any modification, addition or amendment to the work permit is prohibited. 3- The utilization of this permit is restricted to the bearer . 4- Any case of loss should be immediately reported to provincial Department of Labour, Invalids and Social Affairs. Trang 4 7
 16. gia h¹n giÊy phÐp lao ®éng lÇn 1 ¶nh mµu giÊy phÐp lao ®éng First E xtension 3cm x 4cm work permit Gia h¹n tõ ngµy . . . th¸ng . . . n¨m . Colour photo .. Sè: ®Õn ngµy . . . th¸ng . . . n¨m . . . No: Extended from . . . to . . . . . . . . . . . . . , ngµy . . . . th¸ng . . . n¨m Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· 1. Hä vµ tªn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . héi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Full Director of Department of labour, invalids and social affairs name (Ký tªn, ®ãng dÊu) 2. Nam (M) N÷ (F) (Signature and stamp) 3. Ngµy, th¸ng, n¨m Gia h¹n giÊy phÐp lao ®éng lÇn 2 sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Second Extension ......... Date of birth (DD- Gia h¹n tõ ngµy . . . th¸ng . . . n¨m . MM- YY) .. 4. Quèc tÞch hiÖn nay: . . . . . . . . . . ®Õn ngµy . . . th¸ng . . . n¨m . . . . . . . Sè hé chiÕu . . . . . . . . . Extended from . . . to . . . Current nationality . . . . . . . . . . , ngµy . . . . th¸ng . . . n¨m Passport number Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi . . . . . . . . 5. Tr×nh ®é chuyªn m«n (tay Director of Department of labour, invalids and nghÒ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . social affairs (Ký tªn, ®ãng dÊu) . . . Professional qualification (Signature and stamp) (skill) Gia h¹n giÊy phÐp lao ®éng lÇn 3 6. §îc lµm viÖc t¹i: . . . . . . . . . . . . . . Third Extension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Being Gia h¹n tõ ngµy . . . th¸ng . . . n¨m . permitted to work at .. 7. Chøc danh c«ng ®Õn ngµy . . . th¸ng . . . n¨m . . . viÖc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extended from . . . to . . . . . . . . . . . . . Job assigment . . . . . . . . . . , ngµy . . . . th¸ng . . . n¨m 8. Thêi h¹n lµm viÖc tõ ngµy . . . . Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· th¸ng . . . n¨m . . . . héi . . . . . . . . Director of Department of labour, invalids and ®Õn ngµy . . . . social affairs th¸ng . . . . n¨m . . . . Ký tªn, ®ãng dÊu Period of work from . . . . . . . . . . (Signature and stamp) . to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 3 Ngµy . . . . . . . th¸ng . . . . n¨m Gi¸m ®èc Së lao ®éng - Th ¬ng binh vµ x· héi . . . . . . . ...... Director of deparTment of labour, invalids and social affairs Ký tªn, ®ãng dÊu (Signature and stamp) 7 Trang 2
 17. 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2