intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Form cấp giấy phép lao động

Chia sẻ: Pt1506 Pt1506 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

230
lượt xem
28
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo TT08/2008/TT-BLDTBXH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Form cấp giấy phép lao động

 1. MÉu sè 1: Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè /2008 / TT- BL§TBXH ngµy / /2008 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè /2008 / N§- CP ngµy cña ChÝnh phñ vÒ tuyÓn dông vµ qu¶n lý ngêi níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----------------------------------------- . . . . . . . . . . . , ngµy th¸ng n¨m PhiÕu ®¨ng ký dù tuyÓn lao ®éng Application form KÝnh göi: (To) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tªn t«i lµ (viÕt ch÷ in hoa): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Full name (in capital) Ngµy th¸ng n¨m sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nam/N÷ Date of birth (D-M-Y) Male/female Quèc tÞch:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nationality Sè hé chiÕu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngµy cÊp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Passport number: Date of issue N¬i cÊp .................................................................. Place of issue Tr×nh ®é häc vÊn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Education: Tr×nh ®é chuyªn m«n tay nghÒ: .............................................. Professional qualification: Tr×nh ®é ngo¹i ng÷ (sö dông thµnh th¹o): ...................................... Foreign language (Proficiency)
 2. Sau khi nghiªn cøu néi dung th«ng b¸o tuyÓn lao ®éng cña ngêi sö dông lao ®éng, t«i thÊy b¶n th©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®¨ng ký dù tuyÓn vµo vÞ trÝ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . víi thêi h¹n lµm viÖc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... Upon careful consideration on your notice of recruitment, I myself consider to be qualified for the position of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for the working period of . . . . . . T«i xin chÊp hµnh nghiªm chØnh Ph¸p luËt lao ®éng ViÖt Nam. NÕu vi ph¹m t«i xin chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc ph¸p luËt./. I commit to fully abide by the Vietnamese labour legislation and will bear all responsibility for any violation. Ngêi ®¨ng ký dù tuyÓn lao ®éng Applicant (Ký vµ ghi râ hä tªn) (Signature and full name) 2
 3. MÉu sè 2: Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè /2008 / TT- BL§TBXH ngµy / /2008 cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè /2008 / N§- CP ngµy cña ChÝnh phñ vÒ tuyÓn dông vµ qu¶n lý ngêi níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lý lÞch tù thuËt Curriculum vitae ¶nh 3cm x 4cm Photo I- S¬ yÕu lý lÞch (Curriculum vitae) 1- Hä vµ tªn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giíi tÝnh . . . . . . . . . . . Full name Male/Female 2- Sè hé chiÕu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngµy cÊp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Passport number Date of issue 3- Ngµy th¸ng n¨m sinh: ................................................. Date of birth (D-M-Y) 4- T×nh tr¹ng h«n nh©n: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ Marital status 5- Quèc tÞch gèc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Nationality of origin 6- Quèc tÞch hiÖn t¹i: ..................................................... Current nationality 7- NghÒ nghiÖp hiÖn t¹i: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... Current profession
 4. 8- N¬i lµm viÖc cuèi cïng hoÆc hiÖn t¹i: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ Last or current working place II- Qu¸ tr×nh ®µo t¹o Training background .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .......................................... II I- qu¸ tr×nh lµm viÖc cña b¶n th©n Employment Record 9- Lµm viÖc ë níc ngoµi: Employment outside Vietnam .................................................................. .................................................................. .............. 10- Lµm viÖc ë ViÖt Nam Employment in Vietnam .................................................................. .................................................................. .................................................................. ..................... Iv- Lý lÞch vÒ t ph¸p Justice record 11- Vi ph¹m ph¸p luËt ViÖt Nam. (Thêi gian vi ph¹m, møc ®é vi ph¹m, h×nh thøc xö lý) Violation of the Vietnamese law. (Level of violation, time of violation, dealt measures for violation) 7
 5. .................................................................. .................................................................. .................................................................. ..................... 12- Vi ph¹m ph¸p luËt níc ngoµi. (Thêi gian vi ph¹m, møc ®é vi ph¹m, h×nh thøc xö lý) Violation of laws of any other country. (Level of violation, time of violation, dealt measures for violation) .................................................................. .................................................................. .................................................................. ..................... 13- T«i xin cam ®oan lêi khai trªn lµ ®óng sù thËt, nÕu sai t«i xin chÞu tr¸ch nhiÖm. I certify that the statements given above are true to the best of my knowledge and will be responsible for any incorrectness. Ngµy th¸ng n¨m Ngêi khai ký tªn (Signature of Applicant) 7
 6. MÉu sè 4: Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè /2008 / TT- BL§TBXH ngµy / /2008 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè /2008 / N§- CP ngµy cña ChÝnh phñ vÒ tuyÓn dông vµ qu¶n lý ngêi níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tªn ®¬n vÞ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ............ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: / ------------------------------------- V/v: §Ò nghÞ cÊp giÊy phÐp lao . . . . . . . . . . . , ngµy th¸ng n¨m ®éng cho ngêi lao ®éng níc ngoµi. KÝnh göi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C«ng ty (doanh nghiÖp, tæ chøc): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... §Þa chØ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... §iÖn tho¹i: .............................................................. GiÊy phÐp kinh doanh sè: ................................................. C¬ quan cÊp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngµy cÊp . . . . . . . ...... LÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... §Ò nghÞ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cÊp giÊy phÐp lao ®éng cho: ¤ng (bµ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quèc tÞch: . . . . . . . . . . . ..... Ngµy th¸ng n¨m sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Tr×nh ®é chuyªn m«n: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Chøc danh c«ng viÖc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 7
 7. Dù kiÕn thêi gian lµm viÖc tõ ngµy: . . . /. . . ./ . . . . . . ®Õn ngµy: . . . ./ . . . . /. . . . . . . Dù kiÕn sÏ giao kÕt hîp ®ång lao ®éng hay quyÕt ®Þnh cö sang lµm viÖc tõ ngµy / / ®Õn ngµy / / , ®Þa ®iÓm lµm viÖc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c«ng viÖc ®¶m nhËn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., møc l¬ng........................... Lý do ph¶i tuyÓn lao ®éng níc ngoµi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................... N¬i nhËn: Ngêi ®Ò nghÞ - Nh trªn; (Ký tªn, ®ãng dÊu) - L u ... 7
 8. 7
 9. MÉu sè 7: Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè /2008 / TT- BL§TBXH ngµy / /2008 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè /2008 / N§- CP ngµy cña ChÝnh phñ vÒ tuyÓn dông vµ qu¶n lý ngêi níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tªn ®¬n vÞ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ------------------------------------ . . . . . . . . . . ., ngµy th¸ng n¨m ®¬n ®Ò nghÞ gia h¹n giÊy phÐp lao ®éng KÝnh göi: .................................... Tªn doanh nghiÖp, tæ chøc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ §Þa chØ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ §iÖn tho¹i: .............................................................. LÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh: ............................................ ®Ò nghÞ gia h¹n giÊy phÐp lao ®éng cho: ....................................... ¤ng (bµ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quèc tÞch: . . . . . . . . . ....... Chøc danh c«ng viÖc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... H×nh thøc bÞ xö lý kû luËt lao ®éng trong thêi gian lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp, tæ chøc (nÕu cã): GiÊy phÐp lao ®éng sè: . . . . . . . . . . . . . . . CÊp ngµy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. C¬ quan cÊp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ Thêi h¹n gia h¹n tõ ngµy / / ®Õn ngµy / / Lý do ®Ò nghÞ gia h¹n giÊy phÐp: - Lý do cha ®µo t¹o ®îc ngêi ViÖt Nam ®Ó thay thÕ (nªu râ hä tªn ngêi ViÖt Nam ®· hoÆc ®ang ®îc ®µo t¹o, kinh phÝ ®µo t¹o, thêi gian ®µo t¹o, ®Þa ®iÓm ®µo t¹o ®Ó thay thÕ ngêi níc ngoµi):
 10. .................................................................. . . . . . . . - Lý do kh¸c: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................. ...... Chóng t«i xin göi kÌm theo v¨n b¶n chÊp thuËn cña Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n tØnh, thµnh phè . . . . . . . . . . . ®Ó gia h¹n giÊy phÐp lao ®éng (®èi víi c¸c tr êng hîp gia h¹n tõ lÇn thø 2 trë ®i). N¬i nhËn: Ngêi sö dông lao ®éng - Nh trªn; (Ký tªn, ®ãng dÊu) - L u ®¬n vÞ. 7
 11. MÉu sè 9: Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè /2008 /TT- BL§TBXH ngµy / /2008 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè /2008 / N§- CP ngµy cña ChÝnh phñ vÒ tuyÓn dông vµ qu¶n lý ngêi níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ------------------------------------ . . . . . . . . . . ngµy th¸ng n¨m §¬n ®Ò nghÞ cÊp l¹i giÊy phÐp lao ®éng (Application for re-issuance of work permit) KÝnh göi: Së lao ®éng - th ¬ng binh vµ x· héi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . To: The provincial Department of Labour- Invalids and Social Affairs 1- Hä vµ tªn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2- Nam; N÷: ...... ..... Full name Male/Female 3- Ngµy, th¸ng, n¨m sinh: ................................................ Date of birth (D-M-Y) 4- N¬i sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Place of birth 5- Quèc tÞch: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Nationality 6- Hé chiÕu sè: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7- Ngµy cÊp: . . . . . . . . . . . . ...... Passport number Date of issue 8- C¬ quan cÊp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thêi h¹n hé chiÕu . . . . . . . ....... i ssued by Date of expiry 9- Tr×nh ®é chuyªn m«n tay nghÒ: ......................................... Professional qualification 10- T«i ®· giao kÕt hîp ®ång lao ®éng víi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... I sØgned a labour contract with: 7
 12. víi thêi h¹n tõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ®Õn ngµy .................. For the period from to 11- T«i ®· ®îc cÊp giÊy phÐp lao ®éng sè: . . . . . . . . . . . . . . . . . ngµy . . . . . ..... I was issued a work permit numbered: dated víi thêi h¹n tõ . . . . . . . . . . ®Õn ngµy . . . . . . . . . . . C¬ quan cÊp . . . . . . . . . . . . . . . . . . For the period from to Issued by: 12- Lý do xin cÊp l¹i giÊy phÐp lao ®éng: Reason for re-application .................................................................... . . . . . . . . T«i xin cam ®oan c¸c néi dung nªu trªn lµ ®óng. NÕu sai t«i xin hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc ph¸p luËt ViÖt Nam. I certify that these statements are true to the best of my knowledge and will be responsible for any incorrectness. Ngêi lµm ®¬n Applicant (Ký tªn) (Signature) 7
 13. MÉu sè 8: Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè /2008 / TT- BL§TBXH ngµy / /2008 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè /2008 / N§- CP ngµy cña ChÝnh phñ vÒ tuyÓn dông vµ qu¶n lý ngêi níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tªn ®¬n vÞ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ......................... §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ------------------------------------ Sè: / . . . . . . . . . . . , ngµy th¸ng n¨m V/v: §Ò nghÞ chÊp thuËn ®Ó gia h¹n giÊy phÐp lao ®éng (tõ lÇn thø 2). KÝnh göi: Gi¸m ®èc Së Lao ®éng – Th¬ng binh vµ x· héi tØnh, thµnh phè......................................... C¨n cø NghÞ ®Þnh sè /2008/N§-CP ngµy / /2008 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ tuyÓn dông vµ qu¶n lý lao ®éng níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam, Th«ng t sè /2008/TT-BL§TB&XH ngµy / / 2008 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thi hµnh mét sè §iÒu cña NghÞ ®Þnh sè /2008/N§-CP cña ChÝnh phñ; . . . . . . . . ®Ò nghÞ Gi¸m ®èc Së Lao ®éng – Th¬ng binh vµ x· héi tØnh, thµnh phè. . . . . . . . . . . . chÊp thuËn ®Ó gia h¹n giÊy phÐp lao ®éng cho . . . . . . . . . ngêi lao ®éng níc ngoµi díi ®©y: 1) Hä vµ tªn (viÕt ch÷ in hoa): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quèc tÞch: . . . . . . . . .. . . . . . Sè giÊy phÐp lao ®éng ®· ®îc cÊp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngµy cÊp: . . . . . . . . . . . . . . . N¬i cÊp: . . . . . . . . . . . . . . . . C«ng viÖc ®ang ®¶m nhËn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gia h¹n giÊy phÐp lao ®éng (liÖt kª thêi gian c¸c lÇn gia h¹n tr íc). . . . . . . . . . . . . . . . . §Ò nghÞ gia h¹n tõ ngµy. . . . / . . . ./ . . . . . ®Õn ngµy . . . . ./ . . . . ./ . . . . .. . . . . . . . . . . . . Lý do gia h¹n: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Hä vµ tªn (viÕt ch÷ in hoa): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quèc tÞch: . . . . . . . . .. . . . . . Sè giÊy phÐp lao ®éng ®· ®îc cÊp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngµy cÊp: . . . . . . . . . . . . . . . N¬i cÊp: . . . . . . . . . . . . . . . . C«ng viÖc ®ang ®¶m 7
 14. nhËn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gia h¹n giÊy phÐp lao ®éng (liÖt kª thêi gian c¸c lÇn gia h¹n tr íc). . . . . . . . . . . . . . . . . §Ò nghÞ gia h¹n tõ ngµy. . . . / . . . ./ . . . . . ®Õn ngµy . . . . ./ . . . . ./ . . . . .. . . . . . . . . . . . . Lý do gia h¹n: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... ............................... ........... §¬n vÞ chÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng vµ ph¸p luËt kh¸c cña ViÖt Nam cã liªn quan vÒ ngêi lao ®éng níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam./. N¬i nhËn: Ngêi sö dông lao ®éng hoÆc - Nh trªn; ®èi t¸c phÝa ViÖt Nam - Lu (Ký tªn, ®ãng dÊu) MÉu sè 3: Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 08 /2008 / TT- BL§TBXH ngµy 10/6 /2008 cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 34 /2008 / N§- CP ngµy 25/3 / 2008 cña ChÝnh phñ vÒ tuyÓn dông vµ qu¶n lý ngêi níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ---------------------------------- Quèc huy GiÊy phÐp lao ®éng Work permit 7
 15. Nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý Sè: 1- XuÊt tr×nh giÊy phÐp nµy khi N o: nhµ chøc tr¸ch yªu cÇu. 2- Kh«ng ®îc tÈy xo¸, söa ch÷a, tù ghi vµo giÊy phÐp nµy. 3- Kh«ng ®îc cho ngêi kh¸c mîn. 4- Khi thÊt l¹c ph¶i b¸o ngay cho Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. Notice Trang 1 1- Present this work permit to authorities when requested. 2- Any modification, addition or amendment to the work permit is prohibited. 3- The utilization of this permit is restricted to the bearer . 4- Any case of loss should be immediately reported to provincial Department of Labour, Invalids and Social Affairs. Trang 4 7
 16. gia h¹n giÊy phÐp lao ®éng lÇn 1 ¶nh mµu giÊy phÐp lao ®éng First E xtension 3cm x 4cm work permit Gia h¹n tõ ngµy . . . th¸ng . . . n¨m . Colour photo .. Sè: ®Õn ngµy . . . th¸ng . . . n¨m . . . No: Extended from . . . to . . . . . . . . . . . . . , ngµy . . . . th¸ng . . . n¨m Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· 1. Hä vµ tªn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . héi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Full Director of Department of labour, invalids and social affairs name (Ký tªn, ®ãng dÊu) 2. Nam (M) N÷ (F) (Signature and stamp) 3. Ngµy, th¸ng, n¨m Gia h¹n giÊy phÐp lao ®éng lÇn 2 sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Second Extension ......... Date of birth (DD- Gia h¹n tõ ngµy . . . th¸ng . . . n¨m . MM- YY) .. 4. Quèc tÞch hiÖn nay: . . . . . . . . . . ®Õn ngµy . . . th¸ng . . . n¨m . . . . . . . Sè hé chiÕu . . . . . . . . . Extended from . . . to . . . Current nationality . . . . . . . . . . , ngµy . . . . th¸ng . . . n¨m Passport number Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi . . . . . . . . 5. Tr×nh ®é chuyªn m«n (tay Director of Department of labour, invalids and nghÒ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . social affairs (Ký tªn, ®ãng dÊu) . . . Professional qualification (Signature and stamp) (skill) Gia h¹n giÊy phÐp lao ®éng lÇn 3 6. §îc lµm viÖc t¹i: . . . . . . . . . . . . . . Third Extension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Being Gia h¹n tõ ngµy . . . th¸ng . . . n¨m . permitted to work at .. 7. Chøc danh c«ng ®Õn ngµy . . . th¸ng . . . n¨m . . . viÖc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extended from . . . to . . . . . . . . . . . . . Job assigment . . . . . . . . . . , ngµy . . . . th¸ng . . . n¨m 8. Thêi h¹n lµm viÖc tõ ngµy . . . . Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· th¸ng . . . n¨m . . . . héi . . . . . . . . Director of Department of labour, invalids and ®Õn ngµy . . . . social affairs th¸ng . . . . n¨m . . . . Ký tªn, ®ãng dÊu Period of work from . . . . . . . . . . (Signature and stamp) . to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 3 Ngµy . . . . . . . th¸ng . . . . n¨m Gi¸m ®èc Së lao ®éng - Th ¬ng binh vµ x· héi . . . . . . . ...... Director of deparTment of labour, invalids and social affairs Ký tªn, ®ãng dÊu (Signature and stamp) 7 Trang 2
 17. 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2