Funny_complete

Chia sẻ: Chu Văn Kiền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
56
lượt xem
17
download

Funny_complete

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một chú di tản sang Pháp, có tiền mà không dám vào hiệu ăn vì không biết tiếng. Một chú Việt Kiều biết chuyện nói: - Mày đúng là nhà quê. Tiếng Pháp giống hệt tiếng Việt, chỉ có thêm chữ “L” vào đằng trước. Thôi theo tao. Hai chú rủ nhau vào nhà hàng. Chú Việt Kiều dõng dạc quát tay bồi bàn người Tây: - L súp Bồi ngoan ngoãn bê súp ra

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Funny_complete

 1. TuyÓn tËp th gi·n 1 1/ Mét chó di t¶n sang Ph¸p, cã tiÒn mµ kh«ng d¸m vµo hiÖu ¨n v× kh«ng biÕt tiÕng. Mét chó ViÖt KiÒu biÕt chuyÖn nãi: - Mµy ®óng lµ nhµ quª. TiÕng Ph¸p gièng hÖt tiÕng ViÖt, chØ cã thªm ch÷ “L” vµo ®»ng tríc. Th«i theo tao. Hai chó rñ nhau vµo nhµ hµng. Chó ViÖt KiÒu dâng d¹c qu¸t tay båi bµn ngêi T©y: - L sóp Båi ngoan ngo·n bª sóp ra - L c¬m Båi l¹i bª c¬m ra - L canh Båi l¹i bª canh ra. Chó ta quay sang b¹n nãi: - ThÊy cha, nh tiÕng ViÖt, chØ thªm mçi ch÷ “L”. - Bè mµy mµ kh«ng ®i lÝnh lª d¬ng 9 n¨m ë VIÖt Nam th× chóng mµy cã mµ L con cÆc. Chó båi nãi... 2/ Nhµ h¸t lín th«ng b¸o: - Do yªu cÇu gi¶m biªn chÕ, tõ nay nhµ h¸t sÏ thay vë ”Alibaba vµ 40 tªn cíp“ b»ng vë “Alibaba vµ 35 tªn cíp”, cßn ®Ó hëng øng víi cuéc vËn ®éng nÕp sèng lµnh m¹nh, vë ”B¹ch TuyÕt vµ b¶y chó lïn” sÏ ®îc thay thÕ ”b»ng vë B¹ch TuyÕt vµ mét chó lïn”. 3/ - Ai còng biÕt ch©n lý sinh ra trong tranh luËn, thÕ ch©n lý miÔn bµn c·i th× chui tõ ®©u ra? - H¹nh phóc kh«ng ë tiÒn b¹c, mµ ë sè lîng cña nã. - Kh«ng ph¶i lêi nãi ®i ®«i víi viÖc lµm bao giê còng tèt. NhiÒu th»ng nãi ngu bá mÑ. - C¸i g× kh«ng mua ®îc b»ng tiÒn th× mua ®îc b»ng rÊt nhiÒu tiÒn. 4/ TuyÓn tËp th¬ cña mét sè nh©n vËt lÞch sö Kh«ng cã viÖc g× khã ChØ sî tiÒn kh«ng nhiÒu §µo nói vµ lÊp biÓn Kh«ng lµm ®îc th× thuª ** NÕu lÞch sö chän ta lµm ®iÓm tùa Th× phen nµy kh«ng biÕt dùa vµo ®©u TRÇn HOµi THANH
 2. 5/ Hai vî chång ®i du lÞch b»ng xe con. Gi÷a ®êng xe háng, chång chui vµo gÇm xe ®Ó ch÷a, vî còng chui vµo gÇm xe ®Ó gióp chång. Lóc l©u sau c¶nh s¸t ®Õn nãi: - Xin lçi «ng bµ, xe cña «ng bµ ®· bÞ bän trém lÊy tõ l©u råi ¹... 6/ Mét chó ®i vµo hiÖu thuèc hái mua chiÕc comdom thËt to. C« b¸n hµng ®a cho mét chiÕc, chó vµo buæng thö, quay ra kªu kh«ng võa, ®ßi lo¹i to h¬n. C« b¸n hµng ®a cho chó lo¹i to nhÊt, v× tß mß nªn c« ngã qua khe cöa xem cha néi nµy bao to. C« thÊy chó ta kh«ng thö vµo chç cÇn thö mµ loay hoay chôp c¸i ®ã nªn ®Çu, tøc m×nh c« ta qu¸t: - §å ngu, sao anh l¹i thö vµo ®Çu? - C« ngu th× cã. Tèi mai c¬ quan t«i më héi ho¸ trang, ai bèc ph¶i con g× th× p50 cent th«i. NghÜ sao lµm vËy, nhng khi chó Ên c¸i cña chó vµo th× m¸y gät cho nhän ho¾t nh lµ c¸i bót ch×. §au qu¸ chó ®i kiÖn h·ng cã c¸i m¸y ®ã vµ ®îc ngêi ta tr¶ lêi r»ng c¸i m¸y ®ã cã hai chøc n¨ng. 1 dollar th× tho¶ m·n sinh lý, 50 cent th× gät bót ch×. 9/ - C¶nh s¸t b¾t ruåi b»ng c¸ch lïa con ruåi bay vµo gÇm tñ råi c a thËt nhanh bèn c¸i ch©n tñ, tñ sËp ®Ì chÕt ruåi. - C¶nh s¸t thay bãng ®iÖn b»ng c¸ch mét chó ®øng lªn bµn nhÐt bãng ®iÖn vµo c¸i ®ui ®Ìn, bèn chó kh¸c nhÊc bµn lªn vµ xoay quanh c¸i bµn ®ã. Mét chó gi÷ chÆt cöa ®Ó ®Ò phßng ®iÖn vµo giËt chó ®ang thay bãng ®Ìn. 10/ Hai vî chång da tr¾ng, vî ®ang chê ®Ó ë bÖnh viÖn. Chó chång gäi ®iÖn ®Õn hái th¨m. Vî nãi: - Anh ¬i, b¸c sÜ chuÈn ®o¸n con m×nh cã ®u«i. Chång lo l¾ng. H«m vî ®Î xong h¾n hái ngay cã ®u«i hay kh«ng, vî nãi: - May qu¸ kh«ng cã ®u«i, nhng mµ nã ®en thui. - Th«i ®en còng ®îc, miÔn lµ kh«ng cã ®u«i. 11/ Mét chó vµo hiÖu t¹p ho¸ hái c« b¸n hµng: - Tha c«, tèi nay t«i ph¶i viÕng mét thiÕu phô cã chång míi mÊt, kh«ng biÕt nªn mua c¸i g× thËt tÕ nhÞ... - §©y, anh dïng lo¹i bao cao su mÇu ®en nµy ®Ó tëng nhí ngêi ®· khuÊt. 12/ Giê tù ®éng ho¸, gi¸o s thuyÕt tr×nh:
 3. - §é hai m¬i n¨m n÷a sÏ cã nh÷ng m¸y tù ®éng hoµn h¶o, chØ cÇn nhÐt con bß vµo mét ®Çu, th× ®Çu kia sÏ cã xóc xÝch ch¹y ra. - ThÕ c¸i m¸y ngîc l¹i, nhÐt xóc xÝch vµo mét ®Çu, ®Çu kia ra con bß cã kh«ng ¹? Mét sinh viªn hái. - Anh bao nhiªu tuæi? - 19 - 20 n¨m tríc cã mét c¸i m¸y nh vËy. 13/ Mét chó ®Ñp trai, lÞch l·m, tr«ng râ kh«ng ph¶i lµ ngêi ®Þa ph¬ng, ®i trªn xe buýt, ngåi c¹nh mét c«. ThØnh tho¶ng chó ta l¹i sê vµo vai c« nµng råi råi ®a lªn mòi ngöi. C« nµng thÝch l¾m, hái: - Anh tõ ®©u tíi? - Tõ sao ho¶. - TuyÖt vêi, em thÝch ngêi sao ho¶ l¾m. Anh cã thÝch em kh«ng? - Cã - Anh ®a em vÒ kh¸ch s¹n ®i. Hai ngêi ®a nhau vÒ kh¸ch s¹n. - Anh yªu em ®i - c« g¸i giôc. - Th× anh ®· yªu em mÊy lÇn trªn xe buýt ®Êy th«i - ngêi sao ho¶ tr¶ lêi vµ l¹i ®a tay sê lªn vai c« g¸i. 14/ Mét chó thuû thñ ®i Phi Ch©u vÒ mang theo mét con khØ ®ét, l«ng l¸ xåm xoµm. Mét lÇn chó vµo qu¸n ¨n, mang theo con khØ, lóc sau thÊy mÊt. Chó chui xuèng bÕp, thÊy c« phôc vô ®ang söa l¹i sèng ¸o, hái: - Em cã thÊy con khØ ®ét cña anh xuèng ®©y kh«ng? - Ch¼ng cã con khØ nµo c¶, chØ cã mçi mét anh ngêi níc ngoµi, ch¼ng biÕt tiÕng ta, véi vµng ®Õn nçi kh«ng kÞp cëi c¶ ¸o l«ng. 15/ B¹ch TuyÕt vµ Kh¨n §á ngåi t¸n gÉu, mét c« nãi íc g× b©y giê Bôt cho m×nh mét ®iÒu íc. C« võa døt lêi th× Bôt hiÖn lªn, tay cÇm hai bao t¶i vµ nãi: - Hai bao nµy ®ùng ®Çy chim, mét bao cøng, mét bao mÒm, cho mçi con mét bao. Kh¨n §á nãi: - Em bÐ h¬n em chän tríc Vµ chän ngay bao cøng. B¹ch TuyÕt cêi vµ lÊy bao mÒm. Sau khi bôt ®i khái, Kh¨n §á hái: - MÒm th× ®îc tÝch sù g× sao chÞ cßn cêi? - Em d¹i l¾m, bao cña chÞ mµ cøng lªn th× b»ng 3 bao cña em.
 4. 16/ Chapaev ®i c©u, ví ®îc c¸ Vµng, c¸ nãi: - ¤ng th¶ t«i ra, t«i cho «ng ba ®iÒu íc. - Ok, nhng ta kh«ng th¹o ¨n ch¬i b»ng th»ng Petka, trî lý cña ta, c¸ vµng h·y cho nã ba ®iÒu íc, nÕu nã ®îc mét th× ta ph¶i ®îc hai, c¸ Vµng ®ång ý. Chapaev th¶ c¸ Vµng ®i vµ ®i t×m Petka. - Petka cho chó mét ®iÒu íc. - ¦íc cã chai Vodka. Ngay lËp tøc trªn tay Petka cã mét chai Vodka, cßn Chapaev th× 2. - ThÊy cha, cho íc lÇn n÷a. - ¦íc g× cã mét ®øa con g¸i thËt xinh. Petka võa døt lêi th× cã ba c« tãc vµng, m¾t xanh, ch©n dµi ®Õn n¸ch xuÊt hiÖn. Mét c« «m lÊy Petka, hai c« cßn l¹i b¸ cæ Chapaev. Chapaev ®¾c chÝ nãi: - Cho íc lÇn n÷a. Petka øc l¾m nghÜ xÕp kh«ng mÊt søc lao ®éng mµ lu«n ®îc hëng nhiÌu gÊp ®«i. - ¦íc g× t«i mÊt mÑ mét hßn d¸i. Petka nãi ngay kh«ng cÇn nghÜ ngîi. 17/ Mét chó ®i ch¬i víi bå, mét ngêi ®i qua hái: - Anh...anh...lµm ¬n...¬n...¬n xe xxxem gióp mÊy giê råi ¹. Chó xem ®ång hå, ngÉm nghÜ mét lóc råi l»ng lÆng bá ®i. C« bå hái: - Sao anh ®· xem ®ång hå råi mµ kh«ng tr¶ lêi cho ngêi ta? - Anh sî... ssssssssî nã...nã...nã nghÜ lµ anh nha nhnh¹i nã th× phiÒn l¾m. 18/ Mét cô giµ nhµ quª lªn Hµ Néi ch¬i, ch¼ng may bÞ l¹c ®êng bÌn hái mét c« g¸i: - C« ¬i tõ ®©y lªn Bê Hå bao xa? - D¹... cô hái theo ®êng chim bay hay ®êng bé ¹? NgÉm nghÜ mét l¸t cô giµ tr¶ lêi: - Kh«ng, t«i theo ®êng chim ®i xe ®¹p!!! 19/ Chång vÒ khuya, lªn giêng víi vî, nh×n xuèng cuèi giêng thÊy cã 6 c¸i ch©n, hái: - Qu¸i, mäi khi anh víi em chØ cã 4 c¸i ch©n, sao h«m nay l¹i 6. - Anh nèc cho l¾m rîu vµo. Xuèng tËn cuèi giêng ®Õm tõng c¸i xem. Chång nghe theo lêi xuèng cuèi giêng ®Õm tõng c¸i mét vµ c«ng nhËn -§óng lµ chØ cã 4 c¸i ch©n, nh mäi khi.
 5. 20/ Mét chó say bÐt nhÌ, rñ b¹n nhËu vÒ nhµ vµ giíi thiÖu: - §©y lµ phßng kh¸ch cña tí, ®©y lµ nhµ bÕp, cßn ®©y lµ phßng ngñ cña vî chång tí, trªn giêng lµ tí ®ang ngñ víi vî tí. 21/ Bé trëng gi¸o dôc vÒ th¨m trêng cò, «ng muèn th¨m c¨n phßng trong KTX mµ «ng ®· ë c¸ch ®©y 20 n¨m. Trong c¨n phßng nµy hiÖn cã mét sinh viªn ®ang ë. ¤ng vµo phßng vµ thèt lªn: - å vÉn lµ c¸i bµn ta tõng häc 20 n¨m tríc. VÉn c¸i giêng ta tõng ngñ 20 n¨m tríc. ¤i vÉn c¸i tñ ta treo quÇn ¸o 20 tríc. Vµ «ng më tñ ra, trong tñ ®ang cã mét c« g¸i ®ang ngåi mµ kh«ng cã m¶nh v¶i che th©n. Chó sinh viªn nãi: - §©y lµ bµ chÞ hä em míi ë quª ra. - Chµ, chó em gi¶i thÝch gièng hÖt ta hai m¬i n¨m tríc. 22/ Mét chó hái b¹n: - D¹y b¬i cho mét thiÕu n÷ nh thÕ nµo? - CÇn ph¶i mét tay ®ì ngùc, mét tay ®ì phÝa díi m«ng, vµ nhÑ nhµng n©ng c« ta trªn mÆt níc. - Nhng ®©y lµ em g¸i tí. - Qu¼ng mÑ nã xuèng níc, b¬i ®îc tuèt. 23/ Vua s¾p ®i viÔn chinh, hoµng hËu th× trÎ ®Ñp mµ tÝnh h¬i qu¸ dÔ d·i, lo l¾ng kh«ng ngñ ®îc. Bôt hiÖn lªn hái, vua kÓ lÓ sù t×nh, bôt nãi: - Con ®õng lo n÷a, ta cho con mét phÐp mµu. NÕu ngêi ®µn «ng nµo mµ l¸ng ch¸ng víi hoµng hËu th× sÏ bÞ côt c¸i bé phËn ®ã. Vua an t©m nªn ®êng chinh chiÕn. N¨m sau ngµi trë vÒ, gäi tÊt c¶ c¸c quan ë nhµ tr«ng nom hoµng hËu vµ b¾t cëi bá xiªm ¸o. Than «i, ai còng bÞ côt, trõ mçi mét m×nh quan tÓ tíng. Vua xóc ®éng v× lßng trung thµnh cña cËn thÇn, nãi: - Duy chØ cã ng¬i lµ tö tÕ, nay ng¬i muèn g× ta còng thëng. TÓ tíng lÊy giÊy bót ra viÕt: - Xin bÖ h¹ nÕu cã phÐp mµu th× lµm lìi cña h¹ thÇn dµi ra nh cò. 24/ Bµ mÑ d¹y c« con g¸i s¾p vÒ nhµ chång - Con nªn nhí r»ng kho¶ th©n hoµn toµn kh«ng ph¶i lµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó gîi ham muèn, tèt nhÊt lµ lu«n mÆc mét c¸i g× ®ã lªn ngêi, mê mê ¶o ¶o, thùc thùc h h, nöa kÝn nöa hë th× míi lµ khiªu gîi nhÊt... Hai tuÇn sau anh chång thñ thØ víi c« vî míi cíi:
 6. - Em th©n yªu em ®· lµm cho anh cùc kú h¹nh phóc vµ sung síng, nhng t¹i sao lóc nµo em còng ®éi c¸i mò kú quÆc ®ã khi ®i ngñ víi anh? 25/ Mét chó ®i lang thang vµo nhµ nä ngñ nhê. ¤ng chñ ®ång ý: - Anh cã thÓ ë l¹i, nhng ë ®©y chØ cã vµi phßng, phßng vî chång t«i th× kh«ng ®îc, anh cã thÓ ngñ t¹i phßng cña bän trÎ? - Ngñ víi bän trÎ? cã lÏ kh«ng thÝch hîp! - NÕu anh kh«ng hµi lßng cã thÓ ngñ ë bÕp. Chµng thanh niªn chui vµo bÕp, ngñ rÊt ngon. S¸ng dËy, ra ®Õn cæng, gÆp mét c« g¸i rÊt xinh ®Ñp, hái: - C« lµ ai vËy? - T«i lµ con chñ nhµ, thÕ cßn anh? - T«i th× râ rµng lµ mét con lõa råi! 26/ Mét thiÕu phô chång ®i c«ng t¸c ®· l©u ngµy, nhí qu¸ liÒn ra cÇu thang, nh×n thÊy c¸i lan can kh«ng chÞu ®îc, liÒn «m lan can tôt mét lÌo tõ tÇng hai xuèng tÇng mét, ¸c thay ë cuèi lan can l¹i cã mét c¸i ®inh nh« lªn (Ch¼ng hiÓu do th»ng cña nî nµo ®ãng vµo), thÕ lµ nã r¸ch toang ra... nguy qu¸ ph¶i ra b¸c sÜ kh©u l¹i chø ch¼ng ch¬i. B¸c sÜ muèn bµ kh©u nhá b»ng ngÇn nµo. ThiÕu phô khã nghÜ qu¸, ch¼ng biÕt nhá thÕ nµo lµ võa - Th«i «ng cø cho c¸i cña t«i b»ng bµ «ng lµ ®îc. - VËy bµ vÒ nhµ tôt thªm ba lÇn n÷a míi ®îc. 27/ Mét «ng l·o ®ang ngåi trªn xe buýt th× mét phô n÷ cã bÇu mÆc v¸y ng¾n trÌo lªn xe ngåi ®èi diÖn víi «ng giµ. ¤ng giµ nh×n chÞ ta ch¨m chó vµ nãi: - ChÞ nhÊt ®Þnh sÏ sinh con trai. ChÞ phô n÷ ng¹c nhiªn hái: - Sao cô l¹i biÕt? ¤ng cô chËm r·i tr¶ lêi: - L·o ®· nh×n thÊy ria mÐp cña cËu bÐ råi. 28/ Mét viªn c¶nh s¸t ®i tuÇn trong Vên B¸ch Th¶o, b¾t gÆp mét chµng trÎ tuæi ®ang lói hói díi mét gèc c©y. Viªn c¶nh s¸t tiÕn ®Õn gÇn vµ hái: - Nµy anh kia, anh lµm g× thÕ? - ¤ng thÊy ®Êy Ngêi thanh niªn tr¶ lêi: - T«i ®ang ®µo mét c¸i hè. - Anh ®µo hè lµm g×?
 7. - Tha «ng c¶nh s¸t, tèi nay t«i cã cuéc hÑn víi mét c« g¸i. - NghÜa lµ... c¸i hè nµy dµnh cho c« ta? - V©ng Ngêi trÎ tuæi ®¸p: - Bëi v× c« ta bÞ gï mµ... 29/ Mét sinh viªn Tµu ë víi mét sinh viªn Nga trong ký tóc x¸ sinh viªn. Sinh viªn Nga ngµy nµo còng dÉn b¹n g¸i vÒ ch¬i bêi bËt nh¹c to c¶ ngµy lÉn ®ªm khiÕn anh sinh viªn Tµu cùu kú khã chÞu, nhng anh ta vÉn nhÉn nhôc chÞu ®ùng kh«ng nãi n¨ng g×. Mét h«m anh sinh viªn Nga chît tØnh ngé, lÊy lµm ©n hËn l¾m vµ t©m sù víi anh sinh viªn Tµu: - Trong thêi gian qua tí lµm phiÒn cËu qu¸, th«i tí tõ nay kh«ng dÉn g¸i vÒ n÷a, kh«ng bËt nh¹c to ®Ó cËu yªn t©m häc hµnh. Anh sinh viªn Tµu c¶m ®éng l¾m nãi: - CËu ®· biÕt nghÜ nh thÕ tí c¶m ¬n cËu nhiÒu l¾m, th«i th× tí còng høa víi cËu tõ nay tí kh«ng ®¸i vµo nåi sóp cña cËu n÷a. 30/ Aladanh sau khi lÊy ®îc c«ng chóa, trong ®ªm t©n h«n ví vÈn thÕ nµo l¹i sê ph¶i c¸i ®Ìn thÇn, lËp tøc thÇn ®Ìn hiÖn lªn khoanh tay nh×n hai vî chång. C«ng chóa ngîng l¾m nãi: - Anh ®uæi c¸i th»ng nµy ®i chø. Aladanh lËp tøc ra lÖnh cho thÇn ®Ìn: - Mµy h·y x©y cho ta mét toµ l©u ®µi thËt to. ThÇn ®Ìn biÕn ®i sau n¨m phót ®· x©y xong quay l¹i tiÕp tôc khoanh tay nh×n hai vî chång. Aladanh tøc giËn ra lÖnh: - Mµy h·y san b»ng cho ta ba tr¸i nói. Sau mét phót thÇn ®Ìn ®· lµm xong vµ ®· cã mÆt ë ®Çu gi êng. Aladanh bèi rèi kh«ng biÕt lµm g× n÷a, lóc ®ã c«ng chóa nãi: - Em ®· cã c¸ch råi. Vµ gäi thÇn ®Ìn ra ngoµi cöa, tõ lóc ®ã trë ®i kh«ng thÊy thÇn ®Ìn quay l¹i n÷a. S¸ng ra Aladanh ra cöa thÊy thÇn ®Ìn ®ang ngåi khãc ë tríc cöa, Aladanh hái: - Lµm sao mµ l¹i khãc, c«ng chóa giao cho viÖc g× mµ lµm m·i kh«ng xong. ThÇn ®Ìn mÕu m¸o: - C«ng chóa ®a cho con c¸i sîi nµy b¾t con vuèt cho th¼ng mµ con vuèt m·i c¶ ®ªm nã vÉn cø xo¨n. 31/ Cã mét cÇu thñ bãng ræ rñ mét “cave” vÒ phßng ®Ó...Khi anh ta cëi ¸o, c« g¸i nh×n thÊy dßng ch÷ Reebok x¨m trªn tay cña anh ta. C« hái t¹i sao anh ta l¹i x¨m dßng ch÷ ®ã. Anh ta nãi r»ng nh vËy h·ng Reebok sÏ tr¶ tiÒn anh qu¶ng c¸o cho hä. Khi anh ta cëi quÇn dµi, c« l¹i nh×n thÊy dßng ch÷ Puma x¨m trªn ®ïi. C« l¹i hái vµ anh cÇu thñ
 8. bãng ræ l¹i gi¶i thÝch t¬ng tù. §Õn lóc anh cëi quÇn “xÞp” ra th× c« g¸i nh×n thÊy dßng ch÷ “Aids” x¨m trªn “c¸i Êy” cña anh ta. C«g¸i gi·y n¶y: - Kh«ng, t«i kh«ng quan hÖ víi ai bÞ Aids. Anh cÇu thñ bãng ræ tr¶ lêi: - §õng lo em ¹, tÝ n÷a th«i nã sÏ thµnh ch÷ Adidas mµ. 32/ Mét chµng trai bÞ ®¾m tµu tr«i d¹t vµo hoang ®¶o nä vµ chµng ta ®· sèng nh mét Robinson. Chµng cø sèng nh vËy rÊt nhiÒu n¨m. Mét ngµy kia chµng cøu ®îc c« g¸i tr«i d¹t trªn biÓn víi mét c¸i thïng to. Khi tØnh l¹i c« g¸i v« cïng c¶m kÝch ¬n cøu m¹ng vµ ®· nãi víi chµng: - Hìi chµng trai dòng c¶m, em sÏ cho chµng c¸i mµ bao n¨m trêi nay chµng thiÕu! M¾t s¸ng rùc: - Ph¶i ch¨ng c¸i thïng to nµy ®ùng toµn rîu vang? 33/ Mét anh chµng sang nhµ b¹n ch¬i, thÊy vî b¹n bông tuy ®· qu¸ to mµ lóc th× ngåi chËn lªn bµn phÝm m¸y tÝnh, cã lóc l¹i dïng con chuét xoa xoa... th× lÊy lµm ngîng ngËp vµ kinh ng¹c v« cïng. Lóc ra vÒ, anh hái nhá ngêi b¹n trai: - Vî anh lµm g× kú l¹ vµ khñng khiÕp qu¸? - µ, c« Êy ®ang d¹y con häc m¸y tÝnh Êy mµ! 34/ §óng ngµy ®óng th¸ng anh chång ®a vî vµo bÖnh viÖn phô s¶n. Ngåi ®îi phßng ngoµi ®îc mét l¸t, c« y t¸ b¸o cho anh biÕt vî anh míi sinh h¹ mét hoµng tö, anh ®¸p: - ThËt chÝnh x¸c. MÊy phót sau, c« y t¸ l¹i ch¹y ra nãi r»ng vî anh võa sinh thªn mét c«ng chóa n÷a, anh l¹i ®¸p: - ChÝnh x¸c ®Õn tõng phót. Sau anh xin phÐp ra ngoµi. C« y t¸ hái t¹i sao, anh tr¶ lêi r»ng: - Ph¶i ®Õn 10h30 th× vî t«i míi sinh thªm ®øa n÷a. 35/ TuÇn tr¨ng mËt, ®«i uyªn ¬ng nä ®i nghØ ë mét thanh phè cæ. C« g¸i giao hÑn víi chµng trai lµ cø mçi lÇn tiÕng chu«ng ®iÓm giê cña thµnh phè giãng nªn th× hä sÏ lµm chuyÖn Êy. §Õn nöa ®ªm, chµng trai mÖt mái qu¸, lo¹ng cho¹ng bíc ra ngoµi kiÕm thø g× ®ã ®Ó ¨n vµ ®Õn ®iÕm canh, khÈn kho¶n xin «ng giµ trùc ®iÕm: - ¤ng lµm ¬n hai tiÕng míi ®¸nh chu«ng mét lÇn, t«i xin biÕu «ng chót tiÒn. ¤ng giµ nghiªm kh¾c ®¸p:
 9. - Kh«ng ®îc, lóc chiÒu cã mét c« g¸i xinh t¬i cho t«i kh¸ nhiÒu tiÒn vµ nhê t«i cø n÷a tiÕng l¹i ®¸nh chu«ng mét lÇn. 36/ Ngêi phô n÷ nä cã chång võa mÊt ®i khoe víi mäi ngêi vÒ chång m×nh: - Anh Êy rÊt th«ng minh, ch¨m chØ, l¹i hiÒn, cha bao giê anh Êy ®éng vµo em, dï chØ lµ sîi tãc. Anh hµng xãm th¾c m¾c: - VËy anh Êy ch¾c lµ mét tay thiªn x¹? 37/ Mét «ng giµ 85 tuæi cíi c« g¸i míi mêi t¸m ®«i m¬i, cã ngêi thÊy thÕ khuyªn «ng: - ¤ng nªn t×m mét ngêi phôc vô trÎ tuæi cho c« Êy. Vµi th¸ng sau, ®Õn nhµ «ng giµ ch¬i, anh chµng nä v« cïng söng sèt v× c¶ vî «ng giµ cïng c« ngêi hÇu ®Òu ®ang cã mang. ¤ng giµ mØm cêi nãi víi anh: - Theo lêi khuyªn cña anh, t«i ®· thuª mét c« hÇu thËt trÎ. 38/ ThÇy gi¸o hái häc sinh: - Em h·y kÓ nh÷ng sù kiÖn lÞch sö cña n¨m 1975. - Tha thÇy, em cßn kh«ng nhí næi ngay c¶ chuyÖn tèi qua n÷a. 39/ Mét bµ ®¸o ®Ó hái «ng con rÓ t¬ng lai: - NÕu t«i vµ con g¸i t«i cïng ®ang bÞ chÕt ®uèi th× anh sÏ cøu ai? - D¹, ch¸u sÏ cøu b¸c tríc råi sau ®ã xin chÕt cïng con g¸i b¸c. 40/ Anh L¹i V¨n S©m cïng ®oµn b¸o chÝ §µi truyÒn h×nh ViÖt Nam tíi Atlanta ngµy 19-7-1996 dù thÕ vËn héi Olimpic lÇn thø 16. Võa tíi Atlanta, cha kÞp thu xÕp phßng th× anh S©m buån Þ qu¸. Nhng nh×n quanh quÈn ch¼ng thÊy WC ë ®©u. H¬n n÷a, cã thÓ nã rÊt hiÖn ®¹i mµ cha ch¾c ®· sö dông ®îc. NghÜ vËy anh L¹i V¨n S©m bÌn ch¹y véi sang vên trÎ c¹nh ®ã (t¹i ®¹i lé Hamilton) lµm lu«n mét b·i cùc to. S¸ng sím h«m sau, truyÒn h×nh CNN trong môc NEW ph¸t ®i trªn toµn thÕ giíi cã mét mÈu tin “T¹i thñ ®« Olimpic cña níc chñ nhµ ®· cã mét ®øa trÎ 2 th¸ng tuæi Þ b·i cøt 2 kg!”... 41/ Cã tiÕng gâ cöa. Ngêi më cöa lµ mét vÞ ®µn «ng mÆc quÇn lãt: - Nµy anh lµ ai mµ gâ cöa vµo giê nµy? - T«i lµ chång c« Êy vµ ®©y lµ nhµ t«i. - ThÕ th× anh muèn g×?
 10. - T«i muèn vÒ nhµ m×nh vµ muèn ¨n. §ãi bá mÑ cßn hái. - Cã Ýt c¬m nguéi tõ ngµy h«m qua cã ¨n kh«ng? - ¡n tÊt. - ThÕ th× quay l¹i sau mét tiÕng n÷a. VÞ ®µn «ng mÆc quÇn lãt tr¶ lêi vµ ®ãng sÇm cöa l¹i. 42/ Hai cÆp thanh niªn nä cïng nghØ t¹i mét kh¸ch s¹n du lÞch. Tèi h«m Êy lóc hä ®ang ngåi ë phßng kh¸ch th× mét c¬n b·o ®i qua v« t×nh lµm kh¸ch s¹n mÊt ®iÖn. Hä chØ kÞp lÇn vÒ phßng vµ ®i ngñ. H¾n lµ mét kÎ mé ®¹o. H¾n ch¾p tay vµ thùc hiÖn thµnh kÝnh bµi kinh cÇu nguyÖn tríc khi lªn giêng. Khi chui vµo ch¨n vµ còng lµ lóc ®Ìn ®iÖn s¸ng trë l¹i h¾n míi nhËn ra m×nh ®· nhÇm phßng . H¾n véi vµng ch¹y ra cöa. C« g¸i trªn giêng gäi l¹i: - Kh«ng kÞp ®©u! Th»ng b¹n tao kh«ng bao giê cÇu nguyÖn. 43/ Mét bµ yªu cÇu b¸c sÜ cho thuèc tr¸nh thai. B¸c sÜ nh×n mét lóc råi hái: - C« n¨m nay bao nhiªu tuæi? Bµ kia tr¶ lêi: - 75 tuæi - VËy th×! B¸c sÜ tiÕp: - C« ®· hÕt tuæi sinh në råi, cÇn thuèc tr¸nh thai lµm g×? - T«i cÇn ®Ó chèng mÊt ngñ! B¸c sÜ suy nghÜ håi l©u vµ nãi: - L¹! lµm thÕ nµo mµ thuèc tr¸nh thai cã thÓ chèng mÊt ngñ ®îc nhØ? - T«i bá vµo cèc níc qu¶ ch¸u g¸i t«i uèng mçi ngµy. 44/ C«ng an: - Nh vËy lµ chång chÞ mÊt tÝch mét tuÇn nay, chÞ h·y t¶ ngo¹i h×nh anh Êy. ThiÕu phô (sôt sÞt): - V©ng, khu«n mÆt chång em trßn trßn. Anh Êy mÆc chiÕc ¸o tr¾ng em mua 72 ngµn ë chî Hµng Da th¸ng tríc. QuÇn mµu xanh tÝm than 97 ngµn mua ë TrÇn Nh©n T«n. ¤i khæ qu¸, t¹i sao anh l¹i mÆc chiÕc quÇn Êy, em ®· ®Ýnh l¹i chiÕc tói sau cho anh ®©u! Mµ ®i ®©u l¹i quªn ®eo cµ v¹t n÷a chø! Em d· dÆn di dÆn l¹i lµ ®i lµm ph¶i ¨n mÆc chØnh tÒ c¬ mµ. Anh Êy ®i ®«i giµy gi¶ da em ph¶i giöi mua tËn Sµi Gßn, tr«ng cßn míi l¾m. ChiÕc ¸o may « mÆc ®· ba h«m råi vÉn cha thay. anh Êy cã nh thÕ bao giê ®©u! Chång em phô tr¸ch tin häc ë mét c«ng ty m¸y tÝnh. C«ng viÖc bËn l¾m nhng kh«ng bao giê vÒ muén, v× h«m nµo em còng gäi ®iÖn cho anh Êy lóc 5h20. Mµ vÒ
 11. muén lóc nµo ®îc, cßn ph¶i thæi c¬m, gÆt quÇn ¸o, tr«ng con n÷a chø. Nhng tuÇn tríc gäi ®iÖn thÊy b¶o kh«ng ®Õn c¬ quan. Mµ c¶ th ký riªng còng ®i c«ng t¸c. MÊy h«m tríc em bËn qu¸, nªn h«m nay víi ®Õn b¸o c¸c anh. V¾ng chång ch¼ng cã ai röa b¸t, quÐt nhµ. mµ tiÖm lµm ®Çu con Mai gÇn nhµ h«m qua l¹i nghØ. Ph¶i ®i nöa buæi míi t×m ®îc tiÖm kh¸c nh ý. Kh«ng hiÓu chång em cã thÓ ®i d©u ®îc nhØ nÕu nh trong tói chØ cã chøng minh th vµ 52500 ®ång. Mµ tê hai ngµn r¸ch mét gãc råi, ch¼ng hiÓu cßn tiªu ®îc kh«ng... 45/ Mét c« g¸i rçi r·i kh«ng biÕt lµm g×, thÊy «ng hµng xãm cã vên rau tèt, bÌn quyÕt dÞnh trång rau. Nhng kh«ng hiÓu sao c« ch¨m bãn rÊt c«ng phu cÈn thËn mµ kÕt qu¶ kh«ng ®îc nh ý. C« bÌn hái: - B¸c cho ch¸u hái, lµm thÕ nµo mµ cµ chua vên b¸c chÝn ®á nh vËy? - Ch¼nh giÊu g× c«, hµng ngµy vµo buæi s¸ng vµ buæi chiÒu t«i ra vên tr×nh diÔn. Lò cµ chua vên t«i ngîng qu¸ nªn míi chãng ®á nh thÕ! C« g¸i thÊy vËy mõng l¾m. L©u l©u gÆp l¹i, «ng hµng xãm hái th¨m: - ThÕ nµo, ch¸u trång cµ chua tèt chø? - Kh«ng ®©u b¸c ¹. Nhng da chuét th× to lªn l¾m. 46/ H¾n bÞ l¹c ®êng. Ch¼ng cã g× tö tÕ ®Ó ¨n, ch¼ng cã g× tö tÕ ®Ó uèng, ch¼ng cã chç tö tÕ ®Ó ngñ. Lang thang m·i trong rõng, cuèi cïng h¾n mß ®îc mét ng«i nhµ. Nghe h¾n tr×nh bÇy hoµn c¶nh xong, chñ nhµ nãi: - B©y giê muén råi, l·o sÏ cho anh ¨n, ngñ vµ s¸ng mai sÏ chØ dêng cho anh vÒ thµnh phè. Nhng anh kh«ng ®îc t¸n tØnh ch¸u g¸i l·o, nÕu kh«ng anh sÏ ph¶i chÞu ®ùng ba ®iÒu khã chÞu... - Kh«ng x¶y ra chuyÖn ®ã ®©u! H¾n ng¾t lêi: - Ch¸u ®ãi vµ mÖt l¾m. ChØ xin cô Ýt b¸nh, híp níc, sím mai ch¸u ®i ngay. H¾n ¨n uèng rÊt ngon miÖng. T¾m röa s¹ch sÏ vµ lªn giêng ®i ngñ. Lóc chui vµo ch¨n, h¾n nh×n ra ngoµi hiªn vµ thÊy mét c« g¸i ®ang ngåi söa l¹i m¸i tãc, ¸nh tr¨ng huyÒn ¶o chiÕu xuèng ®ñ ®Ó h¾n nhËn ra th©n h×nh trÎ trung thÊp tho¸ng sau tµ ¸o máng. H¾n chît hiÓu r»ng bèn th¸ng qua h¾n kh«ng chØ thiÕu thèn ®å ¨n, mµ còng rÊt thiÕu thèn t×nh c¶m. Cßn ba c¸i ®iÒu g× ®ã th× sao? H¾n chÆc lìi mét c¸i, më cöa vµ ®i vÒ phÝa thiÕu n÷. Khi h¾n tØnh ngñ vµ thÊy mét hßn ®¸ nÆng ®Ì lªn ngùc, trªn cã ghi dßng ch÷ “1.§¸ nÆng 50kg trªn ngùc.” ®iÒu khã chÞu thø nhÊt ®©y. H¾n khÖ nÖ qu¨ng hßn ®¸ ra ngoµi cöa sæ. Bçng h¾n nh×n thÊy bªn díi cã ghi “2.§¸ buéc vµo hßn bi bªn ph¶i” Vµ h¾n thÊy mét sîi d©y
 12. ch¾c ch¾n, mét ®Çu nèi vµo hßn ®¸ vµ ®Çu kia chui vµo quÇn h¾n. Ho¶ng qu¸ h¾n nh¶y ®¹i theo. Trong khi bay qua cöa sæ, h¾n ®äc ®îc dßng ch÷ ghi trªn c¸nh cöa “3.Hßn bi bªn tr¸i buéc vµo ch©n gi- êng...” 47/ ¤ng gäi ®iÖn vÒ nhµ cho vî vµ nhËn ®îc mét giäng phô n÷ l¹ ho¾c; - Al«, ai ®ã. - T«i lµ ngêi lµm. - Nhµ t«i lµm g× cã ngêi lµm. - Bµ chñ míi thuª t«i s¸ng nay. - Tèt, cho t«i gÆp bµ chñ, chång bµ Êy ®©y. - ¥...bµ chñ ®ang ngñ víi «ng chång nµo ®ã trªn g¸c ý. - Sao!! nµy, c« kia. C« cã muèn nhËn n¨m m¬i triÖu kh«ng. - D¹ «ng muèn em lµm g×? - C« lÊy khÈu sóng trong ng¨n bµn vµ b¾n bá mÑ hai ®øa Êy ®i. Sau ®ã «ng nghe thÊy tiÕng ®Æt ®iÖn tho¹i, tiÕng bíc ch©n vµ hai ph¸t sóng næ. C« ngêi lµm c«ng nãi chuyÖn tiÕp: - Tha «ng, b©y giê xö lý hai c¸i x¸c thÕ nµo ¹? - Gãi gÐm cÈn thËn, råi qu¨ng ra c¸i hå c¹nh nhµ. - C¹nh nhµ? Hå níc nµo nhØ? - ¥...vËy cã ph¶i sè m¸y8115643 kh«ng ®Êy... 48/ Mét nh©n viªn trong ban chØ ®¹o KHHG§ sau mét th¸ng quay l¹i x· nä ®Ó xem xÐt kÕt qu¶. - MÊy c¸i bao cao su t«i ®a anh th¸ng tríc, anh dïng thÊy thÕ nµo? X· viªn: - VÉn thÕ, l¹i dai, nhai mái miÖng l¾m. 49/ Buæi tra hÌ t¹i mét bÖnh viÖn t©m thÇn, vÞ b¸c sÜ nä ®i däc hµnh lang b¾t gÆp mét bÖnh nh©n t©m thÇn võa ®i võa kÐo theo mét sîi d©y, ë ®Çu ®îc buéc mét c¸i bµn ch¶i. ThØnh tho¶ng anh ta dõng l¹i vuèt ve vµ nãi lÈm bÈm víi c¸i vËt kú côc ®ã. Khi nh×n thÊy «ng b¸c sÜ, anh chµng cã vÎ rÊt lóng tóng. ThÊy l¹ b¸c sÜ hái: - Nµy, anh ®ang lµm g× thÕ? - D¹...em ®ang kÐo c¸i bµn ch¶i. - Tèt! t«i nghÜ lµ cËu cã thÓ ra viÖn ®îc råi. Nãi xong «ng b¸c sÜ hµi lßng bá ®i. Anh chµng véi kÐo b¶n ch¶i vµo mét khãc khuÊt. võa vuèt ve nã võa nãi: - May cho mµy. NÕu tao kh«ng b¶o mµy lµ c¸i b¶n ch¶i th× «ng ta d· mang mµy lªn NhËt T©n råi. 50/ ThÊy Johny lang thang ngoµi hµnh lang, thÇy hiÖu trëng hái:
 13. - Tai sao mÆt mòi em l¹i th©m tÝm thÕ nµy? - C« gi¸o t¸t em mét c¸i vµ ®uæi em ra ®©y. - T¹i sao? - T¹i vµ em chØ vµo mÊy bé phËn trªn ngêi c« gi¸o vµ hái “c« b¸n nh÷ng c¸i nµy gi¸ bao nhiªu?” - ChÕt chöa! sao em l¹i nghÜ r»ng c« b¸n chóng? - Bè em thêng d¹y r»ng “phô n÷ mÆc ¸o bã tr¸i ®µo hay v¸y céc hÊp hÐ kh«ng ngoµi môc ®Ých qu¶ng c¸o”. 51/ Ivan lµ mét tay ch¬i. TrÎ mÒm x¬ng, giµ ngät thÞt, nhín bïi, bÐ mÒm, móc tÊt. Tay ch¬i tµi tíi møc: anh em mµ móc xong chØ cÇn ®a h¾n mÊy sîi l«ng, h¾n chØ ngöi lµ ®äc hå s¬ vanh v¸ch: - Lena, sinh viªn n¨m thø hai, khoa v¨n, ®¹i häc Tæng Hîp. Gianna, sinh viªn n¨m thø t, khoa tiÕng Ph¸p, ®¹i häc s ph¹m. Natasa , c«ng nh©n nhµ m¸y dÖt “TiÕn lªn CNXH”... LÇn nµo h¾n còng tr¶ lêi ®óng. Anh em bùc m×nh l¾m, toµn x¸i nh×, qua tay h¾n råi. Sau buæi lao ®éng ë n«ng trêng Valodia xin lu«n cña chÞ Bß mÊy sîi. Buæi tèi ë KTX anh em qu©y l¹i t¸n gÉu. Nh mäi lÇn tay ch¬i vªnh vªnh, khinh khØnh, ra c¸i d¸ng lò mµy ch¼ng ®¸ng nhÆt vá c¾t tót. H¾n ngöi, 1 lÇn, 2lÇn...H¾n hÝt ®¨m chiªu, råi l¹i ngöi l¹i hÝt...Cuèi cïng h¾n thèt lªn: - Xin anh em ba ngµy sÏ cã c©u tr¶ lêi. 52/ Nh©n chuyÖn Con chã lµm g× khi nã ®øng trªn ba ch©n? Xin kÓ mét chuyÖn víi chñ ®Ò: Trë vÒ céi nguån Thña cßn hång hoang, ch©n lµ mét thø quý hiÕm, c¸c loµi vËt nãi chung chØ cã mét ch©n, chã th× chØ cã ba ch©n, th©m chÝ Eva sinh sau ®Î muén cßn kh«ng cã ch©n nµo. Riªng cã bß nhê cã dßng s÷a ngät ngµo, ®îc Thîng §Õ ban cho h¼n t¸m ch©n. Mét h«m bß gÆp vÞt, vÞt kªu ca: - T«i chØ cã mét ch©n thËt bÊt tiÖn, anh l¹i cã nhiÒu thÕ kia, hay lµ anh nhêng bít cho t«i mét ch©n. Bß th¬ng t×nh, ®Ó l¹i cho vÞt mét ch©n. Tõ ®ã vÞt cã hai ch©n, tuy nhiªn mçi khi ngñ, theo b¶n n¨ng céi nguån vÞt l¹i co mét ch©n lªn. H«m kh¸c Bß gÆp chã, chã kªu: - T«i chØ cã 3 ch©n thËt bÊt tiÖn, anh l¹i cã nhiÒu thÕ kia, hay lµ anh nhêng bít cho t«i mét ch©n. Bß th¬ng t×nh, ®Ó l¹i cho chã mét ch©n. Tõ ®ã chã cã bèn ch©n, tuy nhiªn mçi khi ®¸I, theo b¶n n¨ng céi nguån chã l¹i co ch©n ®ã lªn. TiÕng lµnh ®ån xa Eva còng mß ®Õn Bß ®Ó xin ch©n. Xóc c¶m tríc th©n h×nh tuyÖt vêi cña Eva, Bß nhêng h¼n hai ch©n. Tõ ®ã phô n÷
 14. còng cã hai ch©n nh c¸c loµi kh¸c. Tuy nhiªn mçi khi síng lªn, theo b¶n n¨ng céi nguån hä l¹i co c¶ hai ch©n ®ã lªn. 53/ Trong mét cuéc häp b¸o vÒ v¨n ho¸ gi÷a ViÖt Nam vµ Liªn X« cò, c¸c ®¹i biÓu LX nãi: - C¸c anh rÊt kÐm v¨n ho¸, ngoµi ®êng cßn rÊt nhiÒu ngêi ®¸i bËy. C¸c ®¹i biÓu VN kiªn quyÕt ph¶n ®èi: - C¸c anh ®õng bÞa ®Æt, lµm g× cã chuyÖn ®ã. C¸c ®¹i biÓu LX có l¾m nãi: - §îc råi, chóng t«i sÏ cö mét ph¸i ®oµn sang VN vµo tèi mai. NÕu b¾t gÆp ai ®¸i bËy chóng t«i sÏ b¾n chÕt ngay t¹i chç. Ph¸i ®oµn VN ®ång ý v× sî mÊt mÆt. Ngay tèi h«m ®ã, phÝa ®oµn LX ®i d¹o quanh bê hå vµ b¾n chÕt ba chó VN ®ang ®¸i bËy. §Ó tr¶ ®òa, tèi h«m sau ph¸i ®oµn VN còng ®i d¹o quanh Qu¶ng Tr- êng §á vµ còng b¾n chÕt ®îc mét chó. S¸ng h«m sau, trªn trang nhÊt b¸o Sù ThËt LX ®a tin: - §ªm h«m qua, bän khñng bè ®· b¾n chÕt mét nh©n viªn xø qu¸n VN ®ang lµm “nhiÖm vô”. 54/ Mét «ng chång trªn giêng hÊp hèi, gäi vî ®Õn bªn giêng vµ hái: - Em ¬i, anh kh«ng cßn sèng ®îc n÷a, em h·y nãi thËt cho anh, trong suèt thêi gian chóng m×nh chung sèng víi nhau em ®· ph¶n béi anh bao nhiªu lÇn? ChÞ vî kh«ng nãi g× chØ khãc nøc në. ¤ng chång l¹i hái: - Th«i em ®· kh«ng nãi th× em h·y gi¶i thÝch cho anh t¹i sao trong tñ cña em cã 3 trøng vµ 300$. ChÞ vî thót thÝt: - Mçi lÇn em ph¶n béi anh th× em l¹i cho vµo tñ mét qu¶ trøng. ¤ng chång thë phµo: - µ thÕ lµ chØ cã ba lÇn th«i . Cßn 300$ th× sao? ChÞ vî lÇn nµy khãc rÊt to vµ gi¶i thÝch: - Mçi lÇn trøng nhiÒu qu¸ em l¹i ®em ra chî b¸n vµ em ®· tiÕt kiÖm ®îc 300$. Nghe ®Õn ®ã «ng chång kªu to lªn mét tiÕng vµ chót h¬i thë cuèi cïng. 55/ Mét anh chµng kh«ng may bÞ liÖt “c¸i Êy”. Anh ta ®· ch¹y ch÷a kh¾p n¬i mµ kh«ng khái. Sau cã ngêi m¸ch cø thö ®i xem phim “t¬i m¸t” cña Mü xem sao. Th«i th× còng thö xem sao. ThÕ lµ anh ta vµo mét r¹p chiÕu phim cÊm trÎ em díi 16 tuæi. §ang xem nöa chõng anh liÒn
 15. thß tay xuèng ®Ó kiÓm tra. Bçng anh thÊy dêng nh c¨n bÖnh o¸i o¨m cña minh ®· khái. ThÕ lµ anh ta síng qu¸ ®øng lªn hÐt: - NÒn v¨n ho¸ Mü mu«n n¨m! Bçng ngêi ®µn «ng ngåi c¹nh vç vai anh «n tån nãi: - T«i yªu cÇu anh lµm hai viÖc. Thø nhÊt lµ anh trËt tù cho. Vµ thø hai lµ anh h·y bá ngay c¸i tay khái quÇn t«i! 56/ Mét anh chÕt xuèng ®Þa ngôc, Diªm Vu¬ng b¶o: - XÐt thÊy mµy khi sèng lµm 1-2 viÖc kh«ng ®Õn nçi xÊu l¾m, còng cã thÓ ®îc hëng mét c¸i g× ®ã. Th«i th× cho mµy chän chç ë díi ®Þa ngôc nµy vËy. Nãi råi sai hai quû sø dÉn ®i xem mäi chç. Th«i th× m¸u ch¶y, ®Çu r¬i, tiÕng kªu khãc Çm Ü, kh«ng ®©u lµ vui vÎ ®Ó cã thÓ chän c¶. Chît ®Õn mét chç, thÊy mét bän lè nhè, ngåi v¾t vÎo trªn mét bÓ ph©n, hót thuèc, nh¶ khãi, ch©n tay ®ung ®a, nãi chuyÖn víi nhau vui vÎ l¾m. Anh nghÜ “Chç nµy cã lÏ lµ tèt nhÊt ®©y” ®o¹n quyÕt ®Þnh: - Cho tao ë ®©y th«i. Råi co ch©n nh¶y lªn bÓ, ®Þnh rót thuèc ra hót. Bçng nghe tiÕng qu¸t: - HÕt giê nghØ gi¶i lao råi, lÆn. 57/ Mét «ng hãi nÆng vµo mét hiÖu c¾t tãc, nãi víi tay thî: - Nµy anh, tãc t«i cßn ®óng ba sîi th«i, anh c¾t cho t«i cÈn thËn nhÐ! Tay thî hái: - VËy «ng ®Þnh c¾t kiÓu g×? - M¸i lËt!- «ng ta ®¸p. Tay thî loay hoay mét lóc bçng lµm rông mÊt mét sîi. - B©y giê chØ cßn hai sîi, c¾t thÕ nµo tha ngµi? - RÏ ng«i gi÷a! Loay hoay mét lóc, l¹i lµm rông mÊt mét sîi, anh thî lo l¾ng l¹i hái: - B©y giê l¹i rông mét sîi råi tha ngµi, lµm thÕ nµo b©y giê? - Ch¶i ng«i bªn!- ¤ng ta tù tin tr¶ lêi 58/ Mét thanh niªn tr¾ng trÎo, s¸ng sña, tÝnh l«ng b«ng, rÊt thÝch phiªu lu. CËu t×m c¸ch xin lªn lµm viÖc trªn mét chiÕc tµu chiÕn. ThuyÒn trëng dÉn cËu ®i l¹i xung quanh, chØ tõng chç, cËu cã vÎ hµi lßng l¾m. §îc mét lóc, thuyÒn trëng hái: - Tao thÊy mµy vÉn cã vÎ kh«ng hµi lßng, th«i ®îc. Nãi råi dÉn cËu ra mét gãc tÇu, chØ ra mét buång nhá, rÊt kÝn ®¸o. Trong buån chØ cã mét c¸i thïng to, cã mét c¸i lç. - Mµy cø thö ®i, råi nãi l¹i cho tao nghe. CËu còng h× hôc thö, råi síng qu¸, ra nãi víi thuyÒn trëng:
 16. - T«i ®ång ý, nhng liÖu cã thÓ vµo ®©y thêng xuyªn ®îc kh«ng? - TÊt c¶ c¸c ngµy trong tuÇn, nhng trõ thø hai. - T¹i sao vËy? - V× thø hai ®Õn phiªn mµy chui vµo thïng. 59/ Trong giê sinh vËt häc, thÇy gi¸o gi¶ng: - Khi ngêi ta ho¹t ®éng sinh lý, th× ngêi ta ®· tiªu hao mét n¨ng lîng ®¸ng kÓ. Mçi lÇn t¬ng ®¬ng víi viÖc xóc mét tÊn than... Bçng nh×n thÊy ë cuèi líp cã mét häc sinh ®ang ng¸p ng¾n ng¸p dµi, thÇy gi¸o bùc m×nh qu¸t: - CËu kia, Tèi qua lµm g× lµm g× mµ b©y giê ngåi ng¸p? - D¹ tha thÇy tèi qua em xóc ba tÊn than ¹! 60/ ThÇy gi¸o hái mét häc sinh n÷: tay ph¶i em cã 5 róp, tay tr¸i cã 5 róp, hái ®ót tay vµo tói quÇn em cã mÊy róp?. Häc trß: tha thÇy em cã 10. ThÇy: sai c« cã 505 róp. Häc trß bùc: thÕ thÇy cã bao nhiªu?. Thµy: tÊt nhiªn, t«i cã 515 róp. Trß: nh¶m nhÝ, cña thÇy chØ cã 5,5 róp mµ th«i. 61/ - Anh yªu em chø? - TÊt nhiªn, anh yªu em v« cïng, em yªu ¹! - VËy chóng m×nh cíi nhau ®i anh. - Trêi ¬i! sao em l¹i cã thãi quen chuyÓn ®Ò tµi mét c¸ch ®ét ngét nh vËy? 62/ Mét ngêi ®µn «ng hãi ®Çu ngåi vµo ghÕ cña mét mü viÖn. C« bÐ lµm ®Çu hái: - Tha «ng cÇn lµm g× ¹? Ngêi ®µn «ng tr¶ lêi: - T«i muèn cÊy tãc, nhng t«i kh«ng chÞu ®îc ®au ®ín, nÕu nh c« lµm ®Çu t«i cã tãc dµi nh tãc cña c« th× t«i tr¶ cho c« 5000$ RÊt nhanh c« bÐ lµm ®Çu c¾t träc ®Çu m×nh. 63/ Nµng : Anh cã hót thuèc bao giê kh«ng? Chµng: Kh«ng bao giê Nµng : VËy tèi qua anh cã uèng rîu chø? Chµng: §êi anh cha uèng mét giät rîu nµo. Nµng : ThÕ cßn cê b¹c? Ch¾c anh còng cã ®¸nh chø? Chµng: Kh«ng khi nµo, em còng biÕt ®Êy.
 17. Nµng : VËy ngoµi em ra, cã khi nµo anh ®Ó ý ®Õn c« nµo kh¸c kh«ng? Chµng: Em ph¶i tin anh chø. Anh chØ cã duy nhÊt m×nh em th«i! Nµng : Nhng anh còng ph¶i cã mét thãi xÊu g× ®ã chø? Chµng: µ, ®óng lµ thØnh tho¶ng anh cã nãi dèi. 64/ Mét ngêi lÝnh muèn rÌn luyÖn tÝnh dòng c¶m cho cËu con trai lªn ba tuæi, bÌn b¶o con trai ®øng lªn nãc tñ råi nhÈy xuèng. CËu bÐ thÊy cao qu¸ kh«ng d¸m nh¶y, «ng b¶o con: - Con cø nh¶y xuèng ®i, bè sÏ ®ì. - Nhí bè kh«ng ®ì th× ®au l¾m? - Bè ®Î ra con, ch¼ng nhÏ bè l¹i lõa dèi con sao? CËu bÐ nghe vËy liÒn nh¶y xuèng, nhng «ng bè kh«ng ®ì, ®au qu¸ cËu mÕu m¸o: - Sao bè b¶o ®ì con mµ kh«ng ®ì? - Con thÊy cha, ®Õn bè ®Î cßn lõa dèi con, vËy sau nµy con ®õng tin ai. 65/ C« gi¸o trÎ míi ra trêng, c« muèn cã mét c¸i vµo ®Çu thËt thó vÞ cho c¸c em hoc sinh, nghÜ m·i c« bËt cêi reo lªn thÝch thó. -c¸c em cã biÕt ngêi n«ng d©n dïng g× ®Ó bãn cho c©y kh«ng?. Häc sinh ë díi nhao nhao lªn -tha c« ph©n ¹. -Em nµo cã thÓ kÓ cho c« cã c¸c lo¹i ph©n nµo?. - Ph©n chuång, ph©n b¾c, ph©n xanh, ph©n l©n, ph©n ka li... -cã rÊt nhiÒu lo¹i ph©n. Nhng h«m nay c¸c em sÏ häc thªm mét lo¹i ph©n míi: ®ã lµ ph©n sè.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản