intTypePromotion=1

Gia hạn/điều chỉnh Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
67
lượt xem
2
download

Gia hạn/điều chỉnh Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'gia hạn/điều chỉnh giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gia hạn/điều chỉnh Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại

  1. Gia hạn/điều chỉnh Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại Thông tin Lĩnh vực thống kê:Môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Tài nguyên và Môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Bảo vệ Môi trường Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng/bộ phận chuyên môn về quản lý chất thải rắn của Chi cục Bảo vệ môi trường Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường quận/huyện nơi có cơ sở đăng ký. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:61 ngày làm việc (không tính thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ và thời gian kiểm tra cơ sở của tổ chức, cá nhân đăng ký điều chỉnh/gia hạn Giấy phép), cụ thể gồm: - Xem xét sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu có (12 ngày); - Đánh giá sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu tổ chức, cá nhân tiếp tục sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết (7 ngày); - Đánh giá kết quả vận hành thử nghiệm thiết bị/hệ
  2. thống xử lý, tiêu huỷ CTNH của tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép (12 ngày); - Thẩm định điều kiện hành nghề và cấp Giấy phép đã gia hạn/điều chỉnh (30 ngày). Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Gia hạn/điều chỉnh Giấy phép Theo quy định của 1. hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải từng địa phương nguy hại Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân đăng ký gia hạn/điều chỉnh Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại trong địa bàn một tỉnh 1. nộp 03 (ba) bộ hồ sơ tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương nơi đăng ký hoạt động.
  3. Tên bước Mô tả bước Phòng/bộ phận chuyên môn về quản lý chất thải rắn của Chi 2. cục Bảo vệ môi trường là đơn vị tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả để thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền; Cán bộ thụ lý kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ (Trong quá trình xem xét gia hạn/điều chỉnh Giấy phép, 3. cơ quan cấp phép có thể sử dụng hệ thống thông tin hoặc thư điện tử để thông báo, trao đổi thông tin với tổ chức, cá nhân đăng ký gia hạn/điều chỉnh Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại); Hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập kế hoạch vận hành thử nghiệm 4. thiết bị/hệ thống xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại (nếu cần thiết); Thành lập Hội đồng tư vấn cấp phép và lập kế hoạch khảo sát 5. cơ sở của tổ chức, cá nhân đăng ký gia hạn/điều chỉnh Giấy phép (nếu cần thiết); 6. Khảo sát cơ sở của tổ chức, cá nhân và họp Hội đồng tư vấn cấp
  4. Tên bước Mô tả bước phép (nếu cần thiết); Tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải 7. nguy hại nộp hồ sơ cho cơ quan cấp phép sau khi đã hoàn thiện các yêu cầu của Hội đồng tư vấn cấp phép; Ban hành Giấy phép mới (theo mẫu quy định tại Phụ lục 2, B.3) trong trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký điều chỉnh hoặc xác 8. nhận gia hạn Giấy phép trong trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký gia hạn nếu đủ điều kiện; Phòng/bộ phận chuyên môn chuyển bộ hồ sơ hợp lệ và Giấy 9. phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại đã được gia hạn/điều chỉnh về Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả; Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả chịu trách nhiệm trao bộ hồ 10. sơ hợp lệ và Giấy phép cho tổ chức, cá nhân đăng ký gia hạn/điều chỉnh Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ CTNH.
  5. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đăng ký gia hạn/điều chỉnh Giấy phép theo mẫu tại Phụ lục 2 (B.1) của 1. Thông tư 12/2006/TT-BTNMT; Các hồ sơ, giấy tờ theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 (B.2) của Thông tư 2. 12/2006/TT-BTNMT. Số bộ hồ sơ: 03 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư số Mẫu Đơn đăng ký gia hạn/điều chỉnh Giấy phép 1. 12/2006/TT- hành nghề xử lý, tiêu huỷ CTNH: Phụ lục 2, B1 BTNMT... Các hồ sơ, giấy tờ kèm theo Đơn đăng ký gia Thông tư số 2. hạn/điều chỉnh Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ 12/2006/TT- CTNH: Phụ lục 2, B2 BTNMT...
  6. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Thông tư số - Đã được cấp Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ 1. 12/2006/TT- chất thải nguy hại. BTNMT... - Có Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án xử lý, tiêu huỷ CTNH được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (được cấp trước đây). Đối với các cơ sở hoạt động Thông tư số 2. sau ngày 01 tháng 7 năm 2006 đến ngày Thông tư số 12/2006/TT- 04/2008/TT-BTNMT có hiệu lực nhưng chưa thực BTNMT... hiện quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường thì phải lập Đề án bảo vệ môi trường và trình cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường để phê duyệt. - Cơ sở xử lý, tiêu huỷ CTNH phải đáp ứng được các Thông tư số 3. điều kiện quy định tại Điều 74 của Luật Bảo vệ môi 12/2006/TT- trường năm 2005. BTNMT...
  7. Nội dung Văn bản qui định - Khu chôn lấp CTNH (nếu có) phải tuân thủ các quy Thông tư số định tại Điều 75 của Luật Bảo vệ môi trường năm 4. 12/2006/TT- 2005 và các quy định, tiêu chuẩn hiện hành có liên BTNMT... quan. - Bổ sung phương pháp, công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng (nếu có) cho việc xử lý, tiêu huỷ CTNH phải phù hợp với đặc tính hóa học, vật lý, Thông tư số 5. sinh học của từng loại CTNH đăng ký xử lý, tiêu 12/2006/TT- huỷ; được lắp đặt thiết bị cảnh báo và xử lý khẩn cấp BTNMT... sự cố khi vận hành; có khả năng tự động ngắt khi ở tình trạng vận hành không an toàn. - Bổ sung phương tiện, thiết bị chuyên dụng (nếu có) cho việc lưu giữ tạm thời, chuyên chở trong nội bộ phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây: + Được thiết kế bảo đảm phòng ngừa rò rỉ hoặc phát Thông tư số tán CTNH vào môi trường, không làm lẫn các loại 6. 12/2006/TT- CTNH với nhau; được chế tạo từ các vật liệu không BTNMT... có khả năng tương tác, phản ứng với CTNH; + Có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707-2000 về “Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa”.
  8. Nội dung Văn bản qui định Thông tư số - Có hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát 7. 12/2006/TT- ô nhiễm và bảo vệ môi trường. BTNMT... - Có hệ thống quan trắc môi trường tự động theo yêu Thông tư số 8. cầu của cơ quan phê duyệt Báo cáo đánh giá tác 12/2006/TT- động môi trường hoặc của cơ quan cấp phép. BTNMT... - Có ít nhất hai cán bộ kỹ thuật có trình độ từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành hóa học, môi trường hoặc tương đương (trường hợp chủ nguồn thải đăng ký chỉ xử lý, tiêu huỷ CTNH của mình thì chỉ cần một cán bộ) để đảm nhiệm việc quản lý, điều hành, tập huấn về chuyên môn, kỹ thuật tại cơ sở xử Thông tư số lý, tiêu huỷ; có đủ đội ngũ nhân viên vận hành được 9. 12/2006/TT- tập huấn để bảo đảm vận hành an toàn các phương BTNMT... tiện, thiết bị; đội trưởng đội ngũ vận hành có trình độ từ trung cấp kỹ thuật trở lên thuộc chuyên ngành hoá học, môi trường hoặc tương đương (trường hợp chủ nguồn thải đăng ký chỉ xử lý, tiêu huỷ CTNH của mình thì đội trưởng có thể do một cán bộ kỹ thuật kiêm nhiệm).
  9. Nội dung Văn bản qui định - Đã xây dựng các quy trình vận hành an toàn công Thông tư số 10. nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng bổ sung 12/2006/TT- (nếu có) BTNMT... - Có báo cáo về việc thực hiện các kế hoạch sau: + Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường; + Chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành và đánh giá hiệu quả xử lý, tiêu huỷ CTNH; + Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ Thông tư số cho cán bộ, nhân viên; 11. 12/2006/TT- + Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố; BTNMT... + Kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ, nhân viên về: vận hành an toàn các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng; bảo vệ môi trường; an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ; phòng ngừa và ứng phó sự cố; Thông tư số 12. - Bản sao các báo cáo quản lý CTNH (6 tháng/lần). 12/2006/TT- BTNMT... 13. - Bản sao các biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có). Thông tư số 12/2006/TT-
  10. Nội dung Văn bản qui định BTNMT...
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2