Giá trị xanh là nền tảng cho tập đoàn bền vững

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
49
lượt xem
9
download

Giá trị xanh là nền tảng cho tập đoàn bền vững

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một trong những xu huớng kinh doanh của những năm gần đây đều xoay quanh việc “xanh hóa”, thực hiện tiết kiệm năng lượng, tái chế để huớng đến một công dân doanh nghiêp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giá trị xanh là nền tảng cho tập đoàn bền vững

  1. Giá tr xanh là n n t ng cho t p oàn b n v ng M t trong nh ng xu hu ng kinh doanh c a nh ng năm g n ây u xoay quanh vi c “xanh hóa”, th c hi n ti t ki m năng lư ng, tái ch hu ng n m t công dân doanh nghiêp. Là m t trong nh ng t p oàn l n, AkZoNobel Vi t Nam và toàn c u ã và ang nêu cao các ho t ng trong m c tiêu vươn t i phát tri n b n v ng, như chia s c a ông Samie M. Cashmiri - Giám c Kinh doanh và Ti p th c a Akzo Nobel Vi t Nam. Là m t t p oàn a qu c gia, ông nh n nh th nào v xu hư ng xanh và nhu c u phát tri n b n v ng c a các ngành công nghi p? S.M. Cashmiri: Th gi i ngày nay ã và ang ti p t c thay i. Các ngành công nghi p ang t p trung và n l c qu n lý các ngu n tài nguyên thiên nhiên và gi m thi u tác ng lên h sinh thái, và qua ó tăng cư ng vi c óng góp cho xã h i. Kh p nơi trên th gi i, các công ty ang n l c tìm ki m nh ng cơ h i b n v ng cho các ho t ng kinh doanh. S c kh e c a n n kinh t , xã h i và môi trư ng toàn c u ch có th ư c m b o khi tính b n v ng tr thành DNA c a m i chúng ta - n u chúng ta mu n có l i tương lai b n v ng, chúng ta ph i hành ng ngay hôm nay. Tính b n v ng
  2. ã tr thành m t yêu c u b t bu c i v i thành công kinh doanh c a ngày nay và trong tương lai. V i tư cách doanh nghi p o t gi i “Doanh nghi p nư c ngoài thân thi n v i môi trư ng” – “Vietnam Golden FDI” do B K ho ch u tư, B Công thương òng t ch c – xin ông chia s chương trình “Bư c ti n xanh” c a AkzoNobel? S.M. Cashmiri: T i AkzoNobel, chúng tôi cam k t gi m thi u nh ng tác ng lên môi trư ng “ t ngu n nguyên li u thô n rác th i. Chương trình “Bư c ti n Xanh” (Step Towards Greener) th hi n r t rõ tri t lý c a chúng tôi - duy trì nh ng tiêu chu n ch t Ông Samie M. Cashmiri - Giám lư ng cao, chúng tôi không th c Kinh doanh và Ti p th c a ngay l p t c thay i m i th , Akzo Nobel Vi t Nam. nhưng chúng tôi ang th c hi n t ng bư c theo úng hư ng. Qua m i ngày và m i năm, chúng tôi ph i liên t c c i thi n m i nâng cao tiêu chu n v tính b n v ng. Là m t ph n c a l ch trình hư ng n s bèn v ng, chương trình “Bư c ti n xanh” là m t n l c nh m kêu g i s h p
  3. tác c a m i ngư i nh m xây d ng m t Vi t Nam xanh hơn. “Vì thành ph tôi yêu” ư c xem là bư c kh i ng c a chương trình, do Akzo Nobel ph i h p v i trung tâm UNESCO th c hi n t i các thành ph l n c a Vi t Nam. V n t n t i âu ó m t s quan i m “có th c m i v c ư c o” bi u hi n cho ng thái t l i nhu n lên trên các y u t khác. Li u quan i m này có giúp cho doanh nghi p xây d ng ư c thương hi u có giá tr b n v ng? S.M. Cashmiri: Các giá tr b n v ng ư c xác nh trên các y u t sau: môi trư ng, xã h i, t ch c và kinh doanh. Các y u t này ư c k t h p m t cách hài hòa và th ng nh t mb o AkzoNobel cung c p nh ng gi i pháp và s n ph m b n v ng cho khách hàng. B ng nh ng chia s v nh ng giá tr b n v ng c a T p oàn AkZoNobel, tôi mu n bày t quan i m và kinh nghi m c a chúng tôi v quan ni m này. Tương lai c a n n kinh th gi i, xã h i và môi trư ng ph thu c vào nh ng hành ng thúc y tư duy b n v ng trong m i chúng ta - n u mu n có m t th gi i b n v ng hơn trong tuơng lai, chúng ta c n ph i hành ng ngay trong hôm nay. Nh ng thành t u toàn c u nào c a Akzo Nobel và nh ng hành ng th c t nào c a AkzoNobel Vi t Nam trong vi c phát tri n b n v ng?
  4. S.M. Cashmiri: Vào năm 2009, Akzo Nobel là m t trong nh ng công ty d n u trong b ng x p h ng v ch s b n v ng Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index). Ðây là ch s x p h ng uy tín nh t th gi i trong lĩnh v c kinh doanh b n v ng. i u này minh ch ng cho cam k t c a t p oàn trong vi c nâng cao k t qu c a chương trình b n v ng, ng th i chương trình này cũng phù h p v i tôn ch m c ích c a T p oàn AkZoNobel. AkZoNobel Vi t Nam th c hi n tri t lý b n v ng thông qua các ho t ng: qu n lý an toàn s n ph m, x lý ch t th i, ti t ki m năng lư ng, cung c p các s n ph m thân thi n v i môi trư ng. V i nh hư ng tiên phong ti p theo trên nh ng giá tr b n v ng, T p oàn AkZoNobel tin tư ng ti p t c duy tri v trí s m t thông qua trách nhi m hơn n a v i c ng ng và xã h i. Akzo Nobel có óng góp thi t th c gì cho môi trư ng trong các ho t ng s n xu t và tiêu th c th c a mình? S.M. Cashmiriz: Akzo Nobel tin r ng chúng tôi ã nh hư ng úng và th c hi n nghiêm túc nh ng nh hư ng này c i thi n t t hơn các lĩnh v c trong ho t ng s n xu t và kinh doanh. Ti t ki m năng lư ng, h th ng s n ph m thân thi n v i môi trư ng và ngư i s d ng, tái s d ng ngu n nư c là nh ng minh ch ng c th .
  5. Tiêu chu n mà AkZoNobel Vi t Nam ang s d ng cho doanh nghi p c a mình? S.M. Cashmiriz: Các s n ph m sơn trang trí c a AkZoNobel Vi t Nam h u h t áp ng ti u chu n c a y ban Môi trư ng Singapore v hàm lư ng VOC - tiêu chu n ánh giá tính thân thi n v i môi trư ng c a các s n ph m sơn (tiêu chu n c a y ban Môi trư ng Singapore là kh t khe nh t trong khu v c Ðông Nam Á). Chúng tôi là công ty sơn u tiên t i Vi t Nam nh n ư c gi y ch ng nh n này. Ho t ng xây d ng ý th c b o v môi trư ng nên i t g c là c ng ng? S.M. Cashmiri: Chúng tôi có nh ng ho t ng nh m thay i nh n th c c a ngư i dân v v n thay i khí h u. Thay i nh n th c s thay i hành vi và d n n thay i thói quen. Ngoài chi n d ch “Vì thành ph tôì yêu” nh m n ngư i dân, chúng tôi còn các bu i h i th o v ch Ecotecture (Ki n trúc sinh thái) nh m ph bi n xu hư ng công trình xanh n c ng ng ki n trúc sư và xây d ng c a Vi t Nam. Nhân ây xin ông chia s nh ng k ho ch “b n v ng” c a công ty óng góp cho c ng ng và môi trư ng trong th i gian t i? S.M. Cashmiri: Ðây không ph i v n chi n d ch này hay chi n d ch ti p theo, “b n v ng” là cam k t trong các ho t ng s n xu t
  6. và kinh doanh hàng ngày c a chúng tôi i v i c ng ng và môi trư ng. Nh ng ho t ng này ch là nh ng ph n kh i u cho chương trình “Bư c ti n xanh”. Chúng tôi s ti p t c u tư cho chương trình này trong th i gian t i.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản