intTypePromotion=1

Giai Ðiệu Tình Yêu Những Ca Khúc Được Yêu Thích Nhất

Chia sẻ: Đinh Lý | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
395
lượt xem
176
download

Giai Ðiệu Tình Yêu Những Ca Khúc Được Yêu Thích Nhất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là tập bài hát được chọn lọc từ những ca khúc viết về tình yêu, do những nhạc sĩ nổi tiếng sáng tác trong những thập niên qua. Nội dung các bài hát nhằm hướng đến những ca khuc ca ngơi tình yêu đôi lứa và ca ngợi quê hương xinh đẹp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giai Ðiệu Tình Yêu Những Ca Khúc Được Yêu Thích Nhất

  1. Giai Ðiệu Tình Yêu Những Ca Khúc Được Yêu Thích Nhất Nhà Xuất Bản Âm Nhạc Việt Nam
  2. Ghi chú: Nhạc Tuyển này có 4 tập, danh sách các bài nhạc trong mỗi tập được xếp theo thứ tự A, B, C, .. Nếu có bài nào các bạn cần, xin liên lạc: Lê Hân han.le3359@gmail.com
  3. Tập 1
  4. ;;:'l 1 ,i -. .L L'rt=.. i-t '* 1t -' -L. t rl, , r) lr MUC LUC 46 CA KHUC L t l. fi lm I 1 rtr{ 24. /tht coi Ai duo em v0 nru{ rruylrr vd 1016 50 2. Ben am lt bidn r0ng nry. ruffi ttt}t6 lio crlr 6 25. ,n0t +hrdrts quo huong CI 52 ruy{il tfu nrfil I 3. Bd cou khong duo thu 26. l{cu em lo ngroitinh nzuyh vlt nfin 51 L un 27. }{gudi ili xo moi td lf{r d l0 pho mol minh Yrtl 56 $rln 5. thidu Ho t'|oi tio 28. l{6i n}ro diu am tt] mr6 58 t2 QutilG flrr: nru QUU6 6. [hiou xudn lt 29. il6i nhc moo dong ileI $lu 60 l. : I]li0 P[6ns $ro PllUff{G rl Codoi khi vln crfie l6 30. lai gdn Rop w ilt{t tio 67 S. ilu Cho em met ngdy 0u,ltc t8 ' nM 31. Song te dou t0il6 roil 64 9. [on g6i bdy gid SXi umr 20 32. Iqm bisl chim an rnfu rrttt 66 n fffi 10. ff]fil Co be ddi han ilGrjy[il 33. Ihi lhom moo xudn l{6[ cHlu 68 ll. to bo co chiec rong khdnh nh mm uutr 14 Ita : ttitt tuttn t0uc 34. Ihd lo hal muo boy 70 lZ Dou chon ilgo ilong Hr${ cst6 roil 26 lho:Uttttltt|lC0 13. Didm xuo InM{ t0}tc roil 28 35. Ihuong nhou ngoy muo ilqJy{il mfie calc 72 14. DOng rong lo ilong Yrtr ail{ 36. Iinh co 30 nslrrc vrfr 74 15. tm'ro loi llill{t ltil6 3/. Iinh lhoi xol xo sio cliin 32 76 qnm mnc 16. 6iol muo xuon lri 38. Ioc em ilu6i gd v0 34 HrfH 78 U.'6isl rucng lron mi mtil 39. Iroi lim khong ng0 yen ftlrilH l0il6 rHlru t0ltc 36 80 18. Hd l,lol dam hA 9lo pHuolc 40. Iran dlnh pho von otr ilho( : IR0{6 Eil ruo 38 82 tdi :tllU Ul -IR0{6 0ll 41. V6n hol loi tinh yau DUOI{6 IHU 84 uing nhung (on muo 19. HA l'lqi muo 40 u 42. Voo hs riltJu 86 Nhq( : In0ffi Quy HAI - Iho : Bul lgaM tUitt 43. Va doy nghc em ilho( : IRIH tOt 88 QUA}.IG 20. Hot v6i rhu ve (on rilaM nilc 42 Iho : A. KllU[ 21. Hoo oo n0n sltc 44 44. l/a v6i onh uio cuir 90 22. loi c0o gio ow tHir 45. Xo roi tudi lho 46 t[ ncoc 92 23. iluo ngdu tutu hv nhou ghdl nhou r0Hc 18 46. ilHiI IiO Y)/ 94 i
  5. Tập 2
  6. MUC LUC 46 CA KFluc l. Pl{0 QUAtlG - sO rnUnC QUiH 24. Khric muo Ai \{i rong luong 50 rn0rc sar 4 2. Ai lon xri hoo iloo 25. Lung linh hol muo QUfi il0ll6 ll0lilc lrfflyll{ 52 6 26. Ldi cu lo 3. Bdi hcl ru choonh I|.|AIIII IUil6 54 vd 8 DUOIIG II{IJ 4. Boy vdo ngdyxonh 27. Lai lO linh c0o moo xu6n IIIi}I}l t0 IUllG 56 0u0il6 il{iJ 5. C6t bui nNll (ot{c $t{ 28. Loi ru cho con Xtjtrt'l l2 58 PI{UONG oit .oaiH H rio 6. Chi loi 29. ilong iloi ng0m ng0i tU I{W 60 l4 rn0il6 30. frong uoc ki nicm xuo pnuottc r{0t 0jfi xullr 7. Chio loy hong muo 62 l6 ill{Ac gio cHlil 8. thio{oy linh ddu 31. llOt ngoy moo ilong l8 64 N6uvlil N0C rHtlil 9. thiec lt vo tinh 32. Nsoy lho l.lc0r ct{ilJ sio cdH 66 20 it l-i 33. Ngo dou tinh ilo quan minh illlfi tlllll l.tJu 10. Chim 6B 16o ngoy xuo 77 ll. [on g6i /0 il6tr r[ 34. Phoi pho IRIlt}l t0ilC toil 74 gio otit' 35. toi gon moi lrong tim lo PfiU0|l6 Uylfi 12. Dudng nhu 72 26 36. Io chiing con ouc rni oi 13. Diep kh0c m0o xuon sjo( 0l}{6 74 28 Pho 37. finhquoygol pHU 14. [m oi ! Ho NOi QUAN6 HUy 76 QUrilG-pum v0 30 38. liang hot chim do do v0 0s,tc otit{ 15. 6iql nting ben lhom IIIINI{ IUII6 78 32 xonh sio pttuc-pnu tHt N60t Llltl niN rrtil 39. Ioc aio thoi boy 16. 6iol tinh 80 34 noo 40. Io hong ttttlt lll tt y,au nhu chuo you lon 17. Hoy snru 82 lltJu 36 vi 41. Ihoi onh hoy rrcur,ll ltcoc lB. IHttN Huelhuong 84 AII IHU},III 38 lon 42. Ihuyan va bldn pHan -lNll utttr-xulrl ttulHtt 19. Huong ngoc 86 DU0l{6 IHU 39 QuiHtt QUil{ lrung rl 43. Ihuong vd miin lttm 20. lloo mi hollrong muo 0u0r{6 tltJ 8B 40 yOu lhom 44. Vuon Li llll,l}l l{6tlv[l ilolltc-Plttt ltt! TttAtttt I{ttAN VAt'l [U0}lG 90 21. Huong tt0 42 ' 45. Vrnh biel muo ha l{lltt IHANI{ IUN6 22. Kiap ve rdu 97 44 l{04 46. Xe dop oi nin rttuH t'l60r Li 23. Khoc hol ch;m lroi 91 46 loH
  7. Tập 3
  8. 46 CA KHUC MUC LUC ho l. lo trting lr{t ?4. ltrio lhu klnng trd lqi hoc vy 4, Pl.|Al'llR0,lC CiU 50 Uo 6 l', loi Illl}lll 25. litqt minh 2. Co doo em vo IUIIG 57 I thu lla Nqi C6 phdi em mOo rnlr.qule 26. lrtOng chidu xuon 3. Ht'q. : 1160( BfrH roc 54 tri : Iho I0 llhtj cHiu 27. Noi oy binh yan uo crlH 56 ilong 4. Cdn moi m0o " l0 Hzuyfu nan 28. Nudc mtii lhio'u no flho. Hrdt - ldi : vtft ailtt Con muo loo xoo 58 ' llcuylil ilco( tlt[]t 5. l2 29. Nhung loi dcri gion [ho you 60 I'|HAC IIOA 6. l1 QUtr llll0]|G 30. Noi moo lhu btit dau vlfr lhu atltt 67 bdi moo 7. Dou phdi ruu qumc.Gtir{c l6 nM vAr{ 31. Nho moo thu llo Noi c0ilc rol' 64 dOi tl0tjXUrtil.bi: 8. DOo hoo l{hsr: lhoNGff thl r8 32. Ion vo illlAil.l0a 66 D6i mril 9 Nhqr : V0 QUAllG lRul,lG 20 33. Iiaho ouoc cuoi hian trudno 68 Lri : lho tuytt -tril BA itt,i, Hcuvflt tttlt lurtlt tho Hcuytlt Nc0c ouoHc am 10. tm vo linh khoi QUfr Biio 22 34. Iinh co cho Nlrqc : tlcUYfil ttlr,l 70 ll. tm di quo loi : l,l6uy[l{ lla,ll .PllN v0 Ldi 74 OIJONG tHU co 12. 6io lti dr vong 35. Iinh lrt'trt rtlyfl tleuyilr ouc /? Dr[p rnuHc 76 lqi 13 lld mu0n pnafi Dltt6 36. Iinh yau frd sitle rriu /4 28 t
  9. Tập 4
  10. {'r,: MUg LUC.46 C4 KHUC }16[ THAU 50 nil 24. Nau diou do xdy ro tmc [H l. 1 Boi co lr,oo hong l0tt plt[ 25. ll6i buon hoo phuqng I}IAI{H 52 -alttt mu ' ; sio tiill slo 6i co don 6 2. Boy di l,lhqc : IRO{G Dil 26. Ndidou ngol ngdo'' 54 8 3. Bidn chd t[ Xt,t H0ltt Loi : lho , l0 n 't, IllAilI{.ruilG [6m on mtlo lhu 4. tU ttw 56 27. Ngdy moi em do'n gio un l2 5. Con lo vdi ndng ndn v0 l'lc0c euo 58 28. Nguoi vd d,am muo 6. (oi linh ptt0c sio l4 milt Quatte Hult 60 29. Ngo vting xOn xoo tuit l6 xtutttt 7. thioc lo cuor c0ng turm tulle 62 30. Ngoi soo c6 don vv lll{ll l[0 l8 8. thuyoh do quo huong DUO}IG IHU 64 31. Ngoy muo hoy dd'n v6i em tl 9. D6u you linh dou ltcoc 20 giopu0c-vUtttlhsao 66 32. Nhung ndo duong pho ro t gAO UAil 7? 10. Dou vet pH0c -v0 tuiil gao 68 ? 33. Nhung ndo dudng pho rc z sio ll. Do quon thOt roo 74 PHuoHc uYttt doy roo PIIUONG UYIil /O ruc il 34. llho lric ba tnlH pho i2. Dam 26 lhonh tm doh thom onh mot chiiu muo l.lhq(: v0 }loil'l6 l7 35. Phuong hong loYtt z8 r3 [m nhu lio ntinq mot iroi Ldi : Iho o0 tnuHc quiH ou trum ltcuvtlt 30 t4 nhou lom nio IllAO IIllH 74 36. Pho xuon tttttlt tniH 3Z tHaHtt 15. Gop t6 tntru coltc loH xuon 37. Ru tinh l,l||lll IRUONG }lGOt hql muo m0o 34 16. plruoltc uy[lt /8 38. 5oi gon co lion nom 2ooo l,tlt rHu[H 36 r7. Khot vong inlnu c0Huolt 80 39. Iiah thooi luong non o0 ouaHc 38 lB. Lom lo lRu0lte uuv 82 40. Iinh xo khuol xuo viil ttfil 40 : d0i chidu xuon Nhoc NGUYiII 19. Lrirn IUAN (HAtlt] : lho l/0 il60c 6lA0 84 4.|. Ird no tinh xo L6i mllte ultP 4?. h(tvo dong rong tudi tho 0w 86 ll{al 47 20, Ldi c0o gi6 vtlt Qu0c s,io 88 43. Vuo biel dou yeu aHl 44 2.l. l'\uo ohi lruonq 22. iluo l,ong rntifut }ltl,it ltNl] llhor : Bio FllLtt 90 46 44. Ve dou lHl HC(f ttlH lo, : Iho P}lAI't 92 45. Va doy em hoi QUOC VUOl.lC 23. rtlol lhoi do xo tlhor :.IRU0NG HUY 48 Hcuvitl ottc tttultt 46. Xuon ld quo lrong muo 94 loi : lho NGUYTI.I IHAll}l Ho r I I
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2