Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 2 tìm số bị trừ

Chia sẻ: Up Load | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
152
lượt xem
30
download

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 2 tìm số bị trừ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử tiểu học: toán lớp 2 tìm số bị trừ', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 2 tìm số bị trừ

 1. M«n to ¸n líp 2 T×m s è bÞ trõ TrÇn ThÞ Thuý Hoµi 1
 2. Thø t­, ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2008 To ¸n 2
 3. Thø t­, ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2008 To¸n KiÓm tra : 4 + 8 = 12 12 – 8 = 4 3
 4. Thø ªungµy 12 th¸ng 11 n¨m 2008 N t­, tªn gäi c ¸c thµnh To¸n p hÇn tro ng phÐp tÝnh ? 12 - 7 = 5 HiÖu S è bÞ trõ S è trõ 4
 5. Thø t­, ng µy 12 th¸ng 11 n¨m 200 To¸n 10 – 4 = 6 6 +104 = = 6 + 10 4 5
 6. Thø t­, ng µy 12 th¸ng 11 n¨m 200 To¸n x x =? X–4 =6 X = 6+ 4 = 10 X 6
 7. Thø t­, tªn gäith¸ng 11 n¨m 200 Nªu ngµy 12 c ¸c thµnh To¸n p hÇn tro ng phÐp tÝnh ? X–4 =6 X= 6+ HiÖu S è bÞ trõ S è trõ 4 S ố b ị trừ = Hiệu + S ố trừ 7
 8. Thø t­, ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2008 To¸n S ố b ị trừ = Hiệu + S ố trừ Muè n t×m s è bÞ trõ ta lÊys è bÞ trõ Muè n t×m h iÖua céng víi s è trõ t lµm thÕ nµo? 8
 9. Thø t­, ng µy 22 th¸ng 10 n¨m 2008 To¸n T×m s è bÞ trõ 9
 10. Thø t­, ng µy 22 th¸ng 10 n¨m 2008 To¸n T×m s è bÞ trõ Ghi nhí: n t×m s è bÞ trõ Muè Muè n ta lµm è bÞnµo?ta lÊy t×m s thÕ trõ h iÖu c é ng víi s è trõ 10
 11. Thø t­, ng µy 22 th¸ng 10 n¨m 2008 To¸n T×m s è bÞ trõ T×m x? X - 4- = = 8 X 46 xX 6 + 4 4 = =8+ Muèn t×m s è bÞ trõ= lµm thÕ12 x X = 0 nµo? 1 ta 11
 12. Thø t­, ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2008 To¸n Nh×n tãm t¾tè®äc ®Ò to¸n? T×m s bÞ trõ y y ­2= 3 y = 3+2 y=5 12
 13. Thø t­, ng µy 22 th¸ng 10 n¨m 2008 To¸n T×m s è bÞ trõ Muèn t×m s è bÞ trõ ta lµm thÕ nµo? 1 T×m x : b ) x - 9 = 18 x = 18 + 9 x = 27 e) x - 7 = 21 d ) x - 8 = 24 x = 24 + 8 X = 21 + 7 X = 32 X = 29 13
 14. Thø t­, ng µy 22 th¸ng 10 n¨m 2008 To¸n T×m s è bÞ trõ 2 ViÕt s è thÝch hîp vµo « trè ng 11 Sè bÞ trõ 94 21 49 62 4 12 34 27 48 Sè trõ 9 15 35 46 HiÖu 7 15 34 + 14
 15. Thø t­, ng µy 22 th¸ng 10 n¨m 2008 To¸n T×m s è bÞ trõ 3 VÏ ®o ¹n th¼ng AB v µ ®o ¹n th¼ng CD C B E A D ­ §* ¹n ¹n th¼ng Av µ v µ ®o ¹n th¼ng Cc ¾t o §o th¼ng AB B ®o ¹n th¼ng CD D n hau t¹i m é t t¹i ®iÓm E. g hi tª n ®iÓm ®ã. c ¾t nhau ®iÓm . H·y 15
 16. Thø t­, ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2008 H«m nay c « d¹y c¸n c on bµi g×? To ¸c T×m s è bÞ trõ Ghi nhí: Muè n t×m s è bÞ trõ ta lµm thÕ nµo ? Muè n t×m s è bÞ trõ ta lÊy h iÖu c é ng víi s è trõ. 16
 17. 17
 18. DÆn dß •C¸c con cÇn ghi nhí vµ thuéc c¸ch t× sè m bÞ trõ 18
 19. 19
Đồng bộ tài khoản