Giáo án điện tử tiểu học: Phòng cháy khi ở nhà

Chia sẻ: Up Load | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

0
57
lượt xem
10
download

Giáo án điện tử tiểu học: Phòng cháy khi ở nhà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử tiểu học: phòng cháy khi ở nhà', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án điện tử tiểu học: Phòng cháy khi ở nhà

 1. NhiÖt liÖt chµo mõng c ¸c thÇy, c « gi¸o v Ò dù héi gi¶ng
 2. Thø n¨m, ng µy 10 th¸ng 11 n¨m 2011 Tù nhiªn vµ x· hé i KiÓm tra bµi c ò: Họ Nhữgồm những ai? nội ng ai được xếp vào họ ngoại?
 3. Thø n¨m, ng µy 10 th¸ng 11 n¨m 2011 Tù nhiªn vµ x· hé i Phòng cháy khi ở nhà 1. Các vật dễ gây cháy: - DÇu ho¶, c ñi, diªm, ®å dïng b»ng nhùa, b»ng tre , nøa, gç… - Ga, x¨ng, c hËp ®iÖn...
 4. Thø n¨m, ng µy 10 th¸ng 11 n¨m 2011 Tù nhiªn vµ x· hé i Phòng cháy khi ở nhà
 5. Thø n¨m, ng µy 10 th¸ng 11 n¨m 2011 Tù nhiªn vµ x· hé i BÕp an to µn v× c ¸c vËt dô ng B Õp kh«ng an to µn v× ®Ó c ¸c ®­îc s ¾p H×nhg än g µng , ng ¨n xÕp v Ët dÔ b ¾t lö a g Çn bÕp H×nh n ¾p vµ ®Ó xa bÕp ®ang ®ang nÊu, 1 x¶y ra c h¸y. dÔ 2
 6. Thø n¨m, ng µy 10 th¸ng 11 n¨m 2011 Tù nhiªn vµ x· hé i Phòng cháy khi ở nhà 2 . C¸c h phßng c h¸y khi ë nhµ: - Kh«ng ®Ó thø dÔ c h¸y ë gÇn bÕp. - Mäi ®å dïng ph¶i s ¾p xÕp gän gµng, ng ¨n n ¾p. - Khi ®un nÊu ph ải trông c oi c ẩn th ận; tắt b ếp s au khi s ử d ụng xong.
 7. Thø n¨m, ng µy 10 th¸ng 11 n¨m 2011 Tù nhiªn vµ x· hé i
 8. Vô c h¸y Trung t©m Th­¬ng m¹i Què c tÕ Thµnh phè Hå ChÝ Minh ng µy 29/ 10/ 2002 Thiệt hại: Toàn bộ tầng 4 của toà nhà bị thiêu rụi, theo th ống kê ban đầu có 54 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương.
 9. Cháy rừng U Minh Hạ (ngày 4.4.2007) Cháy làm thiêu rụi hơn 1.000 hecta rừng.
 10. Vụ nổ đường ống gas gây cháy tại Matxcơva ngày 10/5/2009 Vô c h¸y rõ ng Hy L¹p ng µy 29/ 8/ 2009 lµm c hÕt 63 ng ­ê i, g ©y « nhiÔm m «i tr­ê ng rÊt nÆng nÒ
 11. Thø n¨m, ng µy 10 th¸ng 11 n¨m 2011 Tù nhiªn vµ x· hé i Phòng cháy khi ở nhà 3 . Xử lí khi gặp cháy ở nhà: - B ằng mọi cách thoát ra ngoài. - B áo cho người lớn biết để dập cháy, tránh gây cháy lớn. - Gọi điện thoại cho 114.
 12. Thø n¨m, ng µy 10 th¸ng 11 n¨m 2011 Tù nhiªn vµ x· hé i Phòng cháy khi ở nhà Xö lÝ t×nh h uèng: Nhãm 2 Nhãm 3 Nhãm 1 Nhãm 4 Em s Ï lµm g × Nh÷ng thø dÔ NÕu bÕp nhµ NÕu ph¸t b¾t lö a nh­ e m c ßn c h­a khi thÊy diªm h iÖn c h¸y, x ¨ng , dÇu ho ¶ g än g µng ng ¨n h ay bËt lö a em s Ï v ø t lung tung n ªn ®­îc c Êt n ¾p th× e m lµm g × ? g i÷ ë ®©u s Ï lµm g × ? tro ng nhµ tro ng nhµ? m ×nh?
 13. Thø n¨m, ng µy 10 th¸ng 11 n¨m 2011 Tù nhiªn vµ x· hé i Phòng cháy khi ở nhà 1. Các vật dễ gây cháy: ­ DÇu ho¶, c ñi, diªm, ®å dïng b»ng nhùa, b»ng tre , nøa, gç, ga, x ¨ng, c hËp ®iÖn… 2 . C¸c h phßng c h¸y khi ë nhµ: - Kh«ng ®Ó thø dÔ c h¸y ë gÇn bÕp - Mäi ®å dïng ph¶i s ¾p xÕp gän gµng, ng¨n n¾p. - Khi ®un nÊu ph ải trông coi cẩn thận; và tắt bếp sau khi sử dụng xong. 3 . Xử lí khi gặp cháy ở nhà: - B ằng mọi cách thoát ra ngoài; - B áo cho người lớn biết để dập cháy, tránh gây cháy lớn; - Gọi điện thoại cho 114

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản