intTypePromotion=1

Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

Chia sẻ: Thanh Thảo | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

0
154
lượt xem
28
download

Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: chiến thắng điện biên phủ trên không', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

 1. TuÇn 26: LÞc h s ö: ChiÕn th¾ng “§iÖn Biªn Phñ trªnkh«ng ” GV thùc hiÖn : Phan ThÞ Hoµi Thu Tr­êng TiÓu häc ThÞ TrÊn H­¬ Khª - Hµ ng TÜnh
 2. LÞc h s ö : ®é n g kh ë i é ng ® Ho ¹t
 3. Quan s ¸t C ¸c h×nh ¶nh tro ng ®o ¹n p him v õ a xe m g îi c ho e m nhí tíi s ù kiÖn lÞc h s ö nµo ? Cué c Tæ ng tiÕn c «ng vµ næ i dËy mïa x u©n 1968
 4. H·y nª u ý ng hÜa c ña c ué c Tæ ng tiÕn c «ng v µ næ i d Ëy TÕt MËu Th©n 1968? Tr¶ lê i: S au ®ßn bÊt ng ê TÕt MËu Th©n, MÜ b ué c ph¶i thõ a nhËn thÊt b¹i mé t b­íc , c hÊp nhËn ®µm ph¸n t¹i Pa­ri vÒ c hÊm d ø t c hiÕn tranh ë ViÖt Nam.
 5. LÞc h s ö: ChiÕn th¾ng “®iÖn biªn phñ trªn kh«ng ”
 6. LÞc h s ö : ChiÕn th¾ng “§iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng ” 1 . ©m m­u c ña ®Õ què c MÜ: Lµm v iÖc c ¸ nh©n :§äc thÇm p hÇn c h÷ n há S GK trang 51 v µ tr¶ lê i c ©u hái : Nªu t×nh h×nh c ña ta trªn mÆt trËn c hè ng MÜ vµ c hÝnh quyÒn S µi Gßn s au c ué c Tæ ng tiÕn c «ng vµ næ i dËy TÕt MËu Th©n 1968?
 7. T×nh h×nh n­íc ta s au c hiÕn th¾ng TÕt MËu Th©n 1968 : + Ta g iµnh nhiÒu th¾ng lîi q uan träng t rª n c hiÕn tr­ê ng m iÒn Nam + §Õ q uè c MÜ b ué c p h¶i tho ¶ thuËn s Ï k Ý kÕt HiÖp ®Þnh Pa­ri v µo th¸ng 10­1972 ®Ó c hÊm d ø t c hiÕn tranh, lËp l¹i ho µ b ×nh ë ViÖt Nam .
 8. ? § Õ q uè c MÜ c ã lµm ®ó ng v íi nh÷ng t ho ¶ thuËn kh«ng ? MÜ ®· lËt läng ®­a m¸y bay nÐm bo m Hµ Né i vµ c ¸c thµnh phè l©n c Ën c ña miÒn B ¾c . ng lä Ët L Ng uy Ôn V¨n ThiÖu NÝc h ­ x¬n
 9. § Õ què c MÜ ®· s ö dô ng lo ¹i m¸y bay g × ®Ó n Ðm bo m ? M¸y bay B52 Nª u nh÷ng ®iÒu e m b iÕt v Ò m ¸y b ay B52?
 10. B 52 ( c ßn g äi lµ “ph¸o ®µi bay ”) c ã kh¶ n¨ng : + B ay c ao trª n 16km , p h¸o c ao x¹ c ña ta k h«ng b ¾n ®­îc . + Mang kho ¶ng 100 ­ 200 q u¶ b o m (g Êp 40 lÇn c ¸c lo ¹i m ¸y b ay kh¸c ). NÐm b o m c hÝnh x ¸c . + G ©y nhiÔu trª n m µn h×nh, ra­®a kh«ng
 11. The o e m , t¹i s ao MÜ l¹i d ïng m ¸y b ay tè i t ©n, hiÖn ®¹i nhÊt ®Ó nÐm b o m Hµ Né i v µ m é t s è thµnh p hè l©n c Ën c ña m iÒn B¾c ? MÜ nÐm bo m vµo Hµ Né i tø c lµ nÐm b o m vµo trung t©m ®Çu n·o c ña ta, h ßng bué c c hÝnh phñ ta ph¶i kÝ HiÖp ®Þnh Pa­ri c ã lîi c ho c hó ng .
 12. 2 . Hµ Néi 12 ngµy ®ªm quyÕt ca) S ù p h¸ ho ¹i c ña ®Õ q uè c MÜ : hiÕn: Yª§Õcquèc Lµmb¾t ®c ¸ nh©n: tiÖn g×®vµo MÜÇu sö dôngiÖc Çu nÐmng Hµ NéiÓ u ® : MÜ v nh÷ ph­¬ bom · ng nÐm bom ? n¨m nµo? Trong thêih÷ línbao l© ngµy th¸ng gian u? § äc S GK trang 51 p hÇn c v µ t×m hEm h·y nªu p h¸ ho ¹iph¸ ho¹i cña m¸y bay MÜ? iÓu v Ò s ù ph¹m vi c ña ®Õ q uè c MÜ ®è i v íi Hµ Né i v µ m é t s è thµnh p hè kh¸c .
 13. Kho ¶ng 20 g iê ng µy 18­12­1972, MÜ huy ®é ng hµng c hô c tè p m¸y bay B52 vµ c ¸c lo ¹i m ¸y bay kh¸c nÐm bo m Hµ Né i më ®Çu c ho 12 ng µy ®ªm huû diÖt. Tro ng 12 ng µy ®ªm ®ã, c hó ng ®¸nh ph¸ Hµ Né i vµ c ¸c vïng phô c Ën . Chó ng nÐm b o m c ¶ vµo tr­ê ng häc , khu phè , bÕn xe ... ­ íc tÝnh lªn tíi 10 v¹n tÊn bo m ®· dé i xuè ng Hµ Né i vµ c ¸c vïng phô c Ën.Cã h¬n 100 ®Þa ®iÓm ë Hµ Né i bÞ tró ng bo m. Riªng phè Kh©m Thiªn,bo m MÜ ®· s ¸t h¹i 300 ng ­ê i , p h¸ huû 2000 ng «i nhµ..
 14. áy bay ồ ạt ném bom trên bầu trời Hà Nội
 15. BÖnh viÖn B¹c h Mai Kh©m Thiªn bÞ Mé t gãc phè D­íi hè tbom µn ph¸. n µy, tr­íc ®©y tõng lµ tr­ê ng h äc .... Em c ã s uy ng hÜ g × vÒ viÖc MÜ nÐm bo m v µo c ¸c tr­ê ng häc , bÖnh viÖn, khu phè ......?
 16. Tr­ê ng häc , bÖnh viÖn, bÕn xe , khu p hè ... ®Òu lµ nh÷ng n¬i tËp trung ®«ng n g ­ê i. ViÖc nÐm bo m vµo ®ã c ho ta thÊy ®Õ què c MÜ v« c ïng th©m hiÓm v µ ®é c ¸c . §Ó thùc hiÖn ®­îc d· t©m c ña m ×nh, c hó ng s ½n s µng g iÕt c ¶ nh÷ng n g ­ê i d©n v« té i.
 17. 2. Hµ Néi 12 ngµy ®ªm quyÕt c hiÕn: a) S ù p h¸ ho ¹i c ña ®Õ q uè c MÜ : b ) Tinh thÇn c hiÕn ®Êu v µ kÕt q u¶ 12 n g µy ®ª m c hè ng tr¶ c ña q u©n v µ d ©n ta. Xe m ®o¹n phim t­ liÖu v µ th¶o luËn nhãm ®«i v Ò tinh thÇn c hiÕn ®Êu c ña qu©n v µ d ©n ta.
 18. Xe m phim Qua ®o ¹n p him trª n, e m thÊy tinh thÇn c hiÕn ®Êu c ña q u©n v µ d ©n ta nh­ thÕ
 19. Tr­íc tinh thÇn chiÕn ® kiªn c­êng vµ anh Êu dòng, qu© vµvµ d©n ® ® ® nh÷ kÕt Qu©n d© ta ta ®· kiªn c ­ê ng c hiÕn n n · ¹t ­îc ng ®Êu, c? qu¶ g×ué c tËp kÝc h b»ng m¸y bay B52 c ña MÜ ®· bÞ ®Ëp tan; 81 m¸y bay c ña MÜ tro ng ®ã c ã 34 m¸y bay B52 bÞ b¾n r¬i, nhiÒu c hiÕc r¬i trªn bÇu trê i Hµ Né i. § © lµ thÊt b¹i nÆng y n Ò nhÊt tro ng lÞc h s ö kh«ng qu©n MÜ v µ lµ c hiÕn th¾ng o anh liÖt nhÊt tro ng c ué c c hiÕn ®Êu b¶o v Ö miÒn B¾c c ña
 20. ChiÕn th¾ng § iÖn Biª n Phñ trª n k h«ng . Th¶o luËn nhãm 4 (Ho µn thµnh phiÕu häc tËp) T¹i s ao c hiÕn th¾ng 12 ng µy ®ª m c hè ng m ¸y b ay MÜ p h¸ ho ¹i c ña q u©n v µ d ©n m iÒn B ¾c l¹i g äi lµ c hiÕn th¾ng § iÖn Biª n Phñ t rª ný:+Ta thu ® kÕt qu¶ nh­ thÕ nµo? Gîi : kh«ng ? th¾ng nµy g iè ng víi c hiÕn th¾ng ­îc V× ChiÕn § iÖn BiÖnthiÖt h¹i nh­ thÕ : ®Òu bué c kÎ x©m +§Þch bÞ Phñ n¨m 1954 nµo? l­îc ph¶i c hÊp nhËn thÊt b¹i ho µn to µn trªn + ChiÕn th¾ngvµ ®i ®Õn kÝ HiÖp viÖc kÝ µ nµy t¸c ® éng g×® ®Þnh ho Õn c hiÕn tr­ê ng hiÖp ®c hÊm dø gi÷hiÕn tranh cã nÐt l­îc ViÖt b ×nh, Þnh Pa-ri t ca ta vµ MÜ, x©m nµo gièng víi hiÖp ®Þnh Gi¬ -ne-v¬gi÷ ta vµ Ph¸p. a
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2