Giáo án Lịch Sử lớp 8: BÀI 29: CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Chia sẻ: Abcdef_25 Abcdef_25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
701
lượt xem
66
download

Giáo án Lịch Sử lớp 8: BÀI 29: CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I –MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Kiến thức : HS cần : - Biết được các chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp ở Việt Nam. – Những nét chính về sự biến đổi về kinh tế, cơ cấu xã hội Việt Nam ở nông thôn và thành thị dưới sự tác động của khai thác thuộc địa. – Hiểu được cơ sở dẫ đến việc hình thành tư tưởng giải phóng dân tộc mới. 2. Tư tưởng –Thấy được âm mưu và dã tâm của thực dân Pháp: mâu thuẫn cơ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Lịch Sử lớp 8: BÀI 29: CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

  1. BÀI 29: Tiết 45 & 46: CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM (2 tiết) I –MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Kiến thức : HS cần : - Biết được các chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp ở Việt Nam. – Những nét chính về sự biến đổi về kinh tế, cơ cấu xã hội Việt Nam ở nông thôn và thành thị dưới sự tác động của khai thác thuộc địa. – Hiểu được cơ sở dẫ đến việc hình thành tư tưởng giải phóng dân tộc mới. 2. Tư tưởng –Thấy được âm mưu và dã tâm của thực dân Pháp: mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX; thái độ chính trị của từng giai cấp, tầng lớp đối với độc lập dân tộc. – Trân trọng hành động yêu nước của các sĩ phu yêu nước đầu thế kỷ XX. 3. Kỹ năng +Bồi dưỡng kỹ năng phân tích, đánh giá, rút ra các đặc điểm của sự kiện lịch sử. + Kỹ năng sử dụng bản đồ lịch sử và sơ đồ để nhân thức lịch sử II – PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC + Bản đồ hành chính Đông Dương thời thuộc Pháp + Sơ đồ bộ máy thống trị của Pháp ở Dông Dương III TIẾN TRINH DẠY HỌC: 1/ Kiểm tra bài cũ : + Vì sao môt số sĩ phu quan lại ở triều đình Huế đưa ra những đề nghị cải cách ở những năm cuối thế kỷ XIX +Nội dung cải cách ,cải cách nào mang tính tiêu biểu ? + Tại sao những đề nghị cải cách đó không được thực hiện ? 2/ Bài mời : Vào bài : Sau khi hoàn thành công cuộc bình định Việt Nam bằng quân sự( 1896) thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa Việt Nam một cách quy mô . Chúng ta lần lượt tìm hiểu những thủ đoạn , chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, mà Pháp áp dụng trong cuộc khai thác, tìm hiểu những biến đổi về kinh rế, xã hội dưới tác động cuộc khai thác Bài mới ;
  2. Tiết 45: HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GHI BẢNG I CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN I CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ PHÁP 1. Tổ chức bộ máy nhà NHẤT CỦA THỰC DÂN nước: PHÁP Hoạt động 1 : Mục tiêu : Hiểu rõ dã tâm của thực dân Pháp trong việc thực 1/-Thục dân Pháp thành lập hiện công cuộc khai thác. Liên bang Đông Dương gồm Hiểu được âm mưu của Pháp Việt Nam, Cam-pu-chia và trong việc tổ chức bộ máy Lào , đứng đầu là viên toàn nhà nước Việt Nam quyền người Pháp Phương pháp: -Băc Kỳ là xứ nửa bảo hộ, GV yêu cầu HS suy nghĩ và Trung Kỳ theo chế độ bảo hộ, trả lời câu hỏi :Thực dân Nam kỳ là thuộc địa Pháp tiến hành cuộc khai thác - Mỗi xứ gồm nhiều tỉnh , thuộc địa Việt nam nhằm đứng đầu xứ và tỉnh là quan mục đích gì ? ( Vơ vét sức người Pháp người, sưc của, chiếm lâu dài - Dưới tỉnh là phủ, huyện và biến Việt Nam thành một châu tỉnh của Pháp ) - Đơn vị cơ sở là làng xã do GV treo sơ đồ tổ chức bộ các chức dịc địa phương cai máy thống trị của Pháp ở quản Đông Dương lên bảng,=>HS - Bộ máy chính quyền từ quan sát, suy nghĩ,nghe GV trung ương đến địa phương mô tả sơ lược bộ máy chính đều do Pháp chi phối quyền của Pháp ở Đông Dưông, có thể cho HS thảo luận nhóm; Em có nhận xét gì về bộ máy chính quyền của Pháp ở
  3. Đông Dương ?( Chặt chẽ, vói tay xuống tận vùng nông thôn;kết hợp giũa nhà nước thực dân và quan lại phong kiến) Mục đích chính sách cai trị Đông Dương của thực dân Pháp thể hiện ở bộ máy chính quyền của Pháp ở Đông Dương như thế nào ? (Chia rẽ các dân tộc Đông Dương, các dân tộc ỡ Việt Nam. Biến 2/ Nông nghiệp : Đẩy mạnh Đông Dương thành một tỉnh cướp đoạt ruộng đất của Phápvà xóa tên trên bản -Công nghiệp : Khai thác dồ: Tăng cường áp bức làm than và kim loại: xây dựng giàu cho tư bản) một số cơ sỏ công nghiệp nhu 2.Chính sách kinh tế : : xi măng, gach ngói, điện, Hoạt dộng 2 : nước….. Mục tiêu :Hiểu được mục tiêu _Thương nghiệp :độc chiếm , nét chính về nội dung chính thị trường mua bán hàng hóa, sách kinh tế của cuộc khai nguyên liệu, thu thuế nặng thác=> Biến đổi kinh tế( tích (muối, thuốc phiện, rượu) cực, tiêu cực) -Giao thông vận tải :mở Phương pháp : mang đường xá, cầu cống, GV nêu câu hỏi : Mục tiêu bến bải.. để vân chuyển hàng của cuộc khai thác thuộc địa hóa đàn áp các cuộc nổi dậy VN của thực dân Pháp ? ( Vơ của nhân dân vét sức người, sức của tối đa ) GV đặt vấn đề : Nội dung chính của chính sách kinh tế
  4. thể hiện mục tiêu trên như thế nào ? ( Nông nghiệp, công nghiệp GV dẳt vấn đề : Nội dung chính của chính sách kinh tế thể hiện ý đồ trên như thế nào ? ( nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải ) GV nêu câu hỏi : Qua nội dung các chính sách kinh tế nêu trên, hãy chỉ ra những yếu tố tích cực và tiêu cực của các chính sách đó ? ( Tích cực :Nền sản xuất TBCN được du nhập vào VN,so với nền kinh tế phong kiến có nhiều tiến bộ………………Tiêu cực : Tài nguyên thiên nhiên bị bóc lột cùng kiệt,Nông nghiệp dậm chân tại chỗ, công 3/ nghiệp phát triển nhỏ giọt, - Giai đoạn đầu : Duy trì nền thiếu hẳn công nghiệp giáo dục Hán học nặng.Tóm lại : Nền kinh tế - Năm 1905 : VN vẫn là nền kinh tế sản + Hệ thống GD gồm 3 bậc xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc) học : Au học, Tiểu học, 3/ Chính sách văn hóa giáo Trung học, sửa lại nền Hán dục : Học Hoạt động 3 : + Mở thiêm trường , tăng Mục tiêu : Mục đích của thêm tiếng Pháp chính sách văn hóa, giáo dục -1907 : Mở trường Đại học
  5. của Pháp áp dụng ở VN. Nắm Đông Dương được hệ thống giáo dục của - Đáo tạo một lớp người bản Pháp áp dụng ở VN thể hiện xứ phục vụ công việc cai trị ý đồ thâm hiểm của Pháp như - thế nào ? Phương pháp : GV cho học sinh đọc 5 dòng đầu của mục 3, suy nghĩ và trả lời câu hỏi : Chính sách văn hóa giáo dục Pháp áp dụng ở VN từ cuộc khai thác nhằm mục tiêu gì ? ( Muốn tạo ra một lớp người chỉ biết phục tùng, kìm hãm nhân dân ta trong vòng ngu dốt để dễ bề cai trị ) GV cho HS đọc đoạn in II NHỮNG BIẾN CHUYỂN nghiêng của mục 3 để nhận CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM xét về hệ thống GD của Pháp ?(Hạn chế tối đa số người đi học,càng lên cao số người học càng ít , ngu dân,đào tạo tay sai) 1/ - Quan lại, địa chủ : ngày HS làm BTLS Sơ kết bài học và dặn dò học càng đông đảo thêm, có thế lực kinh tế, chính trị, trở sinh Tiết 2 thành tay sai của thực dân Bài mới : Chính sách khai - Nông dân : bị bần cùng, thác thuộc địa lần thứ nhất căm thù đế quốc, sẵn sàng làm nền kinh tế nước ta có đứng lên đấu tranh những biến chuyển, có nhân tố mới của nền sản xuất TBCN=> biến chuyển trong
  6. XH II NHỮNG BIẾN CHUYỂN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM 1/ Các vùng nông thôn : Hoạt động 1 : Mục tiêu : Vùng nông thôn tuy không xuất hiện giai cấp 2/ mới, nhưng hai giai cấp địa - Đầu thế ky XX đô thị xuất chủ và nông dân có nhiều xáo hiện ngày càng nhiều trộn, thái độ chính trị của hai - Đô thị là trung tâm hành giai cấp nầy chính, tập trung cơ sở sản Phương pháp : xuất, dịch vụ, đầu mối chính GV : Thời PK, nông thôn VN trị trong cả nước có nhũng giai cấp nào ?( Địa - Ở đô thị, xuất hiện một số chủ phong kiến, nông dân tầng lớp và giai cấp mới : GV cho HS thảo luận nhóm + Tư sản : kinh doanh công dựa trên phần nội dung SGK thương nghiệp, thỏa hiệp với mục 1 : Dưới tác động của đế quốc cuộc khai thác, tình hình các + Tiểu tư sản : làm công, giai cấp ở nông thôn VN biến buôn bán nhỏ, cuộc sống bấp chuyển như thế nào ? Thái độ bênh chính trị của họ ? 2/ Đô thị phát triển, sụ xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới: Hoạt động 2 Mục tiêu : Cuối thế kỷ XIX + Giai cấp công nhân : làm đầu thế kỷ XX , đô thị VN ra việc trong các đồn điền, hầm đời va ngày càng phát triển. mỏ, đời sống khổ cực, tinh Cùng với nó là sự xuất hiện thần đấu tranh mạnh mẽ các giai tầng mới. Địa vị kinh tế vàthái độ chính trị của các giai tầng mới : Phương pháp : 3/ GV :Dùng bản đồ VN yêu -Anh hưởng bên ngoài tác
  7. cầu HS dựa vào 3 dòng đầu động vào VN : tư tưởng dân của mục 2 SGK chỉ trên bản chủ tư sản ở Châu Au truyền đồ những đô thị VN cuối thế bá vào VN qua sách báo của kỷ XIX đầu thế kỷ XX Trung Quốc ; Nhật Bản Duy Tân và đi theo con đường tư bản chủ nghĩa trở nên hùng cường và đánh thắng Nga trong cuộc chiến tranh Nga Yêu cầu HS ghi nhớ các giai Nhật( 1904-1905) tầng XH mới xuất hiện : tầng -Các tri thức Nho học tiến bộ lớp tư sản, tiểu tư sản thành Việt Nam muốn đi theo con thị và công nhân đường dân chủ tư sản HS dọc SGK và trả lời : Địa vị kinh tế và thái độ chính trị của các tầng lớp mới và giai tầng mới 3/ Xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc : Hoạt dộng 3 : Mục tiêu : Vì sao xuất hiện xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc hồi đầu thế kỷ XX. Vì sao gọi đó là xu hướng mới ? Phương pháp : GV trình bày : Nguyên nhân thất bại của phong trào Cần Vương. Mục tiêu của phong trào Cần Vương không còn phù hợp với hoàn cảnh có nhiều đổi thay Đầu thề kỷ XX vận động giải phóng dân tộc VN xuất hiện Xu hướng mới. Đó là xu hướng theo con duờng dân chủ tư sản
  8. Vì sao xuất hịện xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc hồi đầu thế kỷ XX ( Xã hội VN có sự phân hóa sâu sắc , xuất hiện những giai tầng mới,do có địa vị kinh tế, chính trị mới nên có cách suy nghĩ mới về con đường giải phóng dân tộc; Do các tư tưởng dân chủ tư sản của Châu Au được truyền bá vào VN qua sách báo của Trung Quốc ; Tấm gương tự cường của Nhật Bản HS làm BTLS Củng cố : Tác động của chính sách khai thác thuộc địa đối với kinh tế, xã - hội VN ? - Câu 3 SGK trang 143 ? Nêu điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỷ XX ? - Sơ kết và dăn dò : Từ một nước phong kiến, Việt nam trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến. Hai mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam : nông dân với phong kiến; dân tộc ta với thực dân Pháp ngày càng sâu sắc . Trong bối cảnh đó đã xuất hiện xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc. Đó là những phong trào nào ? Chuẩn bị bài 29 : Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỷ XX đến năm 1918 để tháy rõ hơn Học thuộc bai 28, phàn II và hoàn chỉnh càc BTLS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản