Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP VỀ BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC

Chia sẻ: Abcdef_28 Abcdef_28 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
143
lượt xem
14
download

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP VỀ BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I- MỤC TIÊU : - Khắc sâu kiến thức : ba trường hợp bằng nhau của tam giác qua rèn kỹ năng giải bài tập - Rèn kỹ năng chứng mnh 2 tam giác bằng nhau để chỉ ra các góc tương ứng , cạnh tương ứng bằng nhau . - Rèn kỹ năng vẽ hình , ghi GT,Kl , suy luận . II- CHUẨN BỊ : bảng phụ tổng hợp lý thuyết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP VỀ BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC

  1. LUYỆN TẬP VỀ BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC I- MỤC TIÊU : - Khắc sâu kiến thức : ba trường hợp bằng nhau của tam giác qua rèn kỹ năng giải bài tập - Rèn kỹ năng chứng mnh 2 tam giác bằng nhau để chỉ ra các góc tương ứng , cạnh tương ứng bằng nhau . - Rèn kỹ năng vẽ hình , ghi GT,Kl , suy luận . II- CHUẨN BỊ : bảng phụ tổng hợp lý thuyết về ba trường hợp bằng nhau của tam giác , và trường hợp riêng của tam giác vuông - Oân tập lý thuyết và các bài tập VN III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1- ổn định : kiểm tra sĩ số học sinh 2- Các hoạt động chủ yếu : Hoạt động của GV Hoạt động của Ghi bảng Hs
  2. Hoạt động 1: ôn -moãi hs leân 1- lyù thuyeát : Caùc tröôøng hôïp tập lý thuyết : baûng trình baøy baèng nhau cuûa tam giaùc , tam -phát biểu 3 trường vaø veõ hình minh giaùc vuoâng (baûng phuï ) hợp bằng nhau cua hoaï moät tröôøng x tam giác , vẽ hình hôïp và ký hiệu lên - trường hợp riêng của tam giác vuông -caû lôùp cuøng B laøm vaøo vôû 2- Baøi taäp : A ? -hoạt động 2: Bài baøi 1: Baøi 43 sgk/125 E tập O - yêu cầu hs tự - HS töï phaân GT xOÂy
  3. bằng nhau ta c/m - hs traû lôøi caâu c/m: ntn? hoûi a) c/m AD=BC? ? cần c/m hai tam - 1HS leân trình Xeùt  OAD vaø  OCB coù: giác nào bằng nhau baøy baøi c/m caâu OA=OC (gt) ? a OD=OB (gt) =>  OAD - HS suy nghó =  OCB(c-g-c) -yêu cầu hs làm vaø laøm caâu b Goùc O chung => AD=BC câu b b)ta coù : OA=OC,OB=OD=>AB=CD ( Gv có thể gợi ý ) OAÂD= OCB ( suy töø caâu a) =>BAÂE=DCE (keà buø vôùi 2 goùc - Hs hoàn chỉnh -hs leân baûng baèng nhau ) câu c/m laøm baøi Xeùt  EAB vaø  ECD coù : AB=CD (cmt); BAÂE= DCE ? để c/m tia phân (cmt),ABE= CDE (suy töø caâu a) giác ta c/m ntn? =>  EAB=  ECD ( g-c-g) -hs tìm hướng c/m
  4. c)OE laø phaân giaùc xOÂy? Xeùt  OBE vaø  O DE coù : OB=OD (gt); OE chung ; cho hs làm bài 44 -HS leân baûng veõ BE=DE ( suy töø caâu b)=> sgk hình , ghi Gt Kl  OBE=  ODE ( c-c-c) - vẽ hình , ghio => BOÂE =DOÂE ( 2 goùc töông Gt, Kl öùng ) =>OE laø phaângiaùc BOÂD hay -làm bài c/m trên phiếu học tập xOÂy -laøm treân phieáu Baøi 2 -44 sgk/125: hoïc taäp baøi c/m A Hoạt động 3: dặn GT  ABC, B=C , AD laø dò phaân giaùc - -BVN: 62, Kl a)  ADB=  ADC 63,64,65 SBT b) AB=AC - chuaån bò baøi c/m : a) ta coù B D Tam giaùc caân :
  5. thöôùc , com pa, C thöôùc ño goùc B=C(gt),BAÂD=CAÂD(gt)=>ADB =ADC =>  ABD=  ACD ( g-c-g) b) vì  ABD=  ACD (caâu b)=>AB=AC

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản