GIÁO ÁN SINH 6_BÀI 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

Chia sẻ: Nguyễn Minh Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
156
lượt xem
9
download

GIÁO ÁN SINH 6_BÀI 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức:  Nêu được những đặc điểm bên ngoài của lá và cách xếp lá trên cây phù hợp với các chức năng thu nhận ánh sáng, cần thiết cho việc chế tạo chất hữu cơ.  Phân biệt được 3 kiểu gân lá; phân biệt lá đơn, lá kép 2 Kĩ năng:  Rèn luyện kỹ năng quan sát, so sánh, nhận biết .  Rèn luyện kỹ năng hoạt động nhóm 3 Thái độ:  Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN SINH 6_BÀI 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

  1. BÀI 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ. I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức:  Nêu được những đặc điểm bên ngoài của lá và cách xếp lá trên cây phù hợp với các chức năng thu nhận ánh sáng, cần thiết cho việc chế tạo chất hữu cơ.  Phân biệt được 3 kiểu gân lá; phân biệt lá đơn, lá kép 2 Kĩ năng:  Rèn luyện kỹ năng quan sát, so sánh, nhận biết .  Rèn luyện kỹ năng hoạt động nhóm 3 Thái độ:  Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật. II CHUẨN BỊ:  Tranh phóng to hình 19.2 -> 19.5.  Sưu tầm lá, cành có cá kiểu mọc lá.  HS mang 1 số mẫu vật theo yêu cầu của GV đã dặn trong bài trước. III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1 Ổn định tổ chức:  Nhận xét và trả bài 1 tiết . 2 Bài mới: Đặt vấn đề: Lá thuộc loại cơ quan nào và có chức năng gì?Cho biết tên các bộ phận của lá ( dựa trên hình 19.1)
  2. Cuống lá Lá gồm Phiến lá Gân lá Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1 đặc điểm bên ngoài của lá Mục tiêu: Biết được phiến lá đa dạng, là bản rộng dẹt, có 3 loại gân lá - HS đặt tất cả các mẫu lá lên a. Phiến lá. - GV cho HS quan sát phiến lá bàn, quan sát, thảo luận theo 3 thảo luận theo nhóm: câu hỏi. Ghi chép ý kiến thống ?: Nhận xét hình dạng, thước nhất của nhóm. màu sắc phiến lá, đặc điểm bề + Phiến lá có màu lục, dạng bản dẹt, hình dạng, kính thước khác mặt của phiến so với cuống? nhau, diện tích bề mặt của phiến ?: Tìm đặc điểm giống nhau lá lớn hơn cuống. của phần phiến các loại lá? ?: Những điểm giống nhau đó có tác dụng gì đối với việc thu + Giúp phiến lá có thể thu nhận nhận ánh sáng của lá? được nhiều ánh sáng để chế tạo
  3. chất hữu cơ cho cây - GV cho HS trả lời, bổ sung cho nhau - GV đưa đáp chuẩn, các nhóm hoàn thiện bài của mình - HS đọc thông tin SGK, quan b. Gân lá sát mặt dưới lá-> phân biệt đủ 3 - Cho HS quan sát lá, nghiên cứu SGK. loại gân - GV có thể hỏi thêm : ngoài - Gân hình mạng: lá gai, lá đa… những lá mang đi còn những lá - Gân song song lá rẻ quạt, lá nào có kiểu gân như thế( nếu HS tre, lá lúa.. không trả lời được cũng không - gân hình cung: lá địa liền, lá sao). bèo… c. Lá đơn và lá kép - GV yêu cầu HS quan sát mẫu, - HS quan sát mẫu, đọc thông nhận xét, nghiên cứu thông tin - tin đưa ra được nhận xét: > phân biệt được lá đơn và lá + Lá mồng tơi: lá đơn +Lá hoa hồng: lá kép kép - Lá đơn : có cuống nằm ngay ?: Thế nào là lá đơn và thế nào dưới chồi nách, mỗi cuống là lá kép ? mang 1 phiến lá, cả cuống và phiến rụng 1lúc. - Lá kép : có cuống chính phân
  4. thành, nhiều cuống con, mỗi cuống con mang một phiến (lá chết). Chồi nách chỉ có ở trên cuống chính, không có ở cuống con. - Yêu cầu HS chọn 1 lá đơn và 1lá kép trong số lá mang đến lớp -> cả lớp quan sát. - GV cho HS rút ra kết luận cho Kết luận : Phiến lá là bản dẹt, hoạt động 1 có màu sắc, hình dạng, kích thước khác nhau, có 3 loại gân lá, có lá đơn và lá kép. Hoạt động 2 CÁC KIỂU XẾP LÁ TRÊN THÂN VÀ CÀNH. Môc tiªu: Ph©n biÖt ®­îc kiÓu xÕp l¸ vµ hiÓu ý nghÜa sinh häc cña nã * Quan s¸t c¸ch mäc l¸ (ho¹t ®éng nhãm) Yªu cÇu HS quan s¸t 3 lo¹i - HS trong nhãm quan s¸t 3 cµnh cµnh -> x¸c ®Þnh c¸ch xÕp l¸. cña nhãm m×nh ®èi chiÕu h×nh 19. 5 -> x¸c ®Þnh ®­îc 3 c¸ch xÕp l¸ lµ: Mäc c¸ch, mäc ®èi, mäc vßng.
  5. - Yªu cÇu HS lµm bµi tËp t¹i - Tõng HS hoµn thµnh b¶ng líp( ho¹t ®éng c¸ nh©n) trang 63 vµo vë bµi tËp - Häc sinh tù ch÷a cho nhau kÕt qu¶ ®iÒn b¶ng -> Gióp l¸ nhËn ®­îc nhiÒu ¸nh ?: C¸ch bè trÝ c¸c l¸ ë mÊu s¸ng th©n cã lîi g× cho viÖc nhËn KÕt luËn: Cã 3 kiÓu l¸ xÕp l¸ ¸nh s¸ng cña c¸c l¸ trªn c©y? trªn c©y: Mäc c¸ch, mäc ®èi, mäc vßng. Gióp l¸ nhËn ®­îc nhiÒu ¸nh s¸ng. KÕt luËn chung: HS ®äc kÕt luËn SGK Ho¹t ®éng 3 Cñng cè H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt 1. Trong c¸c l¸ sau ®©y, nhãm nµo gåm toµn nh÷ng l¸ cã g©n song song a. L¸ hµnh, l¸ nh·n, l¸ b­ëi. b. L¸ rau muèng, l¸ c¶i. c. L¸ lóa, l¸ mång t¬i, l¸ bÝ ®á d. L¸ tre, l¸ lóa, l¸ cá. 2. Trong c¸c l¸ sau ®©y, nhãm nµo gåm toµn l¸ ®¬n a. L¸ d©m bôt, l¸ ph­îng, l¸ d©u b. L¸ tróc ®µo, l¸ hoa hång, l¸ lèt
  6. c. L¸ æi, l¸ d©u, l¸ tróc nhËt d. L¸ hoa hång, l¸ ph­îng, l¸ khÕ §¸p ¸n: 1d, 2c Hoạt động 4 DẶN DÒ - Häc bµi, lµm bµi tËp theo c©u hái sgk - §äc môc “ em cã biÕt”
Đồng bộ tài khoản