GIÁO ÁN SINH 6_BÀI 22: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP - Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP.

Chia sẻ: Nguyễn Minh Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
110
lượt xem
5
download

GIÁO ÁN SINH 6_BÀI 22: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP - Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức:  Nêu được những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng quang hợp.  Vận dụng kiến thức, giải thích được ý nghĩa của một vài biện pháp kỹ thuật trong trồng trọt.  Tìm được các ví dụ thực tế chứng tỏ ý nghĩa quan trọng của quang hợp. 2 Kĩ năng:  Rèn luyện kỹ năng khai thác, nắm bắt thông tin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN SINH 6_BÀI 22: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP - Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP.

  1. BÀI 22: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP - Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP. I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức:  Nêu được những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng quang hợp.  Vận dụng kiến thức, giải thích được ý nghĩa của một vài biện pháp kỹ thuật trong trồng trọt.  Tìm được các ví dụ thực tế chứng tỏ ý nghĩa quan trọng của quang hợp. 2 Kĩ năng:  Rèn luyện kỹ năng khai thác, nắm bắt thông tin.  Rèn luyện kỹ năng hoạt động nhóm 3 Thái độ:  Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật, chăm sóc cây. II CHUẨN BỊ:  Tranh ảnh 1 số cây ưa ánh sáng, ưa tối  Tranh ảnh về vai trò của quang hợp với đời sống động vật và con người. III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1 Ổn định tổ chức:  Kiểm tra bài cũ:
  2.  Lá cây sử dụng những nguyên liệu nào để chế tạo tinh bột? Lá lấy những nguyên liệu đó từ đâu?  Viết sơ đồ tóm tắt của quang hợp. Những yếu tố nào là điều kiện cần thiết cho quang hợp. 2 Bài mới: Đặt vấn đề: Quang hợp của cây xanh diễn ra trong môi trường có rất nhiều điều kiện khác nhau. Vậy những điều kiện bên ngoài nào đã ảnh hưởng lớn đến quang hợp? Đó là câu hỏi mà ta sẽ phải trả lời trong bài học này. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1 Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp Mục tiêu : Xác định được các điều kiện bên ngoài như : nước, khí cacbonnic, ánh sáng đã ảnh hưởng đến quá trình quang hợp. - GV yêu cầu HS hoạt động theo - HS đọc thông tin (SGK), suy nghÜ tr¶ lêi 2 c©u hái môc nhóm nhỏ, nghiên cứu SGK SGK tr 75.. - GV theo dâi, gióp ®ì nhãm - HS trao ®æi trong nhãm -> cßn lóng tóng. thèng nhÊt ý kiÕn tr¶ lêi : + Các điều kiện ảnh hưởng đến ?: Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp quang hợp: co2 nước, ánh sáng,
  3. nhiệt độ. + Trồng cây dày -> thiếu ánh ?: Tại sao trong trồng trọt sáng, thiếu không khí, nhiệt độ muốn thu hoạch cao thì không tăng cao gây khó khăn cho nên trồng cây với mật độ quá quang hợp, chế tạo được ít chất dày? hữu cơ. + 1 số cây ưa bóng, cần ít ánh ?: Tại sao nhiều loại cây cảnh trồng ở chậu trong nhà mà vẫn sáng trồng trong nhà vẫn xanh tốt (vạn niên thanh, thiết mộc xanh tốt? Hãy tìm vài VD. lan, trúc nhật…) + Tạo nhiệt độ thích hợp cho ?: Tại sao muốn cây sinh trưởng tốt cần phải chống nóng cây quang hợp, cây chế tạo được nhiều chất hữu cơ -> lớn nhanh, cho cây và chống rét cho cây ? sinh trưởng tốt. - GV nhận xét phần trao đổi Kết luận : Các điều kiện: hàm nhóm của HS, GV đưa đáp án lượng co2, nước, ánh sáng, nhiệt đúng để các nhóm có thể sửa đổi độ ảnh hưởng đến quang hợp. bổ sung vào phần trả lời của mình. -> Cho HS rút ra kết luận. Hoạt động 2 Tìm hiểu ý nghĩa của quang hợp ở cây xanh Mục tiêu: HS hiểu được sự quang hợp ở cây xanh đã tạo ra thức ăn và khí Oxi cho tất cả các sinh vật
  4. - GV cho HS thảo luận theo nhóm các câu hỏi SGK. - GV l­u ý c¸c nhãm: Kh¼ng -Mçi HS tù suy nghÜ tr¶ lêi c©u ®Þnh ®­îc tÇm quan träng cña hái. Trao ®æi nhãm thèng nhÊt c¸c chÊt h÷u c¬ vµ khÝ Oxi do c©u tr¶ lêi. quang hîp cña c©y xanh t¹o ra. - GV nghe vµ gióp ®ì HS hoµn - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt thiÖt ®¸p ¸n vÒ ý nghÜa cña qu¶ -> nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ quang hîp sung. ?: KhÝ Oxi do quang hîp nh¶ + HÇu hÕt c¸c lo¹i sinh vËt( kÓ ra cÇn cho sù h« hÊp cña c¶ con ng­êi) khi h« hÊp ®Òu cÇn O2 do c©y nh¶ ra trong nh÷ng sinh vËt nµo? quang hîp. ?: H« hÊp cña sinh vËt vµ + Khi quang hîp c©y lÊy co2 nhiÒu ho¹t ®éng sèng cña con (do sinh vËt kh¸c th¶i ra) nªn ®· ng­êi ®Òu th¶i ra khÝ cacbonic gãp phÇn gi÷ c©n b»ng l­îng khÝ vµ kh«ng khÝ nh­ng v× sao tØ lÖ nµy trong kh«ng khÝ. chÊt khÝ nµy trong kh«ng khÝ nh×n chung kh«ng t¨ng? ?: Các chất hữu cơ do quang + Con người và động vật sử hợp của cây xanh chế tạo ra đã dụng trực tiếp chất hữu cơ của được những sinh vật nào sử cây xanh làm thức ăn hoặc sử dụng gián tiếp thông qua động dụng? vật ăn thực vật
  5. ?: Hãy kể những sản phẩm mà + Chất hữu cơ do cây xanh chế chất hữu cơ do cây xanh quang tạo cung cấp nhiều loại sản hợp đã cung cấp cho đời sống phẩm cần cho con người: lương thực, thực phẩm, gỗ, củi, sợi, của con người? vải, thuốc… - Từ đó GV yêu cầu HS rút ra Kết luận: Nhờ quá trình quang kết luận hợp cây xanh đã tạo ra các chất cần cho sự sống của các sinh vật kể cả con người. IVCỦNG CỐ:  HS đọc to phần kết luận đóng khung.
  6.  Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: 1. Vì sao cần trồng cây theo đúng thời vụ? a. Đáp ứng được nhu cầu về ánh sáng cho cây quang hợp. b. Đáp ứng được nhu cầu về nhiệt độ cho cây quang hợp. c. Cây được phát triển trong điều kiện thời tiết phù hợp sẽ thoả mãn được những đòi hỏi về các điều kiện bên ngoài giúp cho sự quang hợp của cây d. Lí do a và b. 2. Không có cây xanh thì không có sự sống của sinh vật hiện nay trên Trái Đất, điều đó có đúng không? Vì sao? a. Điều đó đúng vì mọi sinh vật trên Trái Đất hô hấp đều cần Oxi do cây xanh thải ra. b. Điều đó đúng vì mọi sinh vật trên Trái Đất đều phải sống nhờ vào chất hữu cơ do cây xanh quang hợp chế tạo ra c. Điều đó không đúng vì không phải tất cả mọi sinh vật đều phải sống nhờ vào cây xanh. d. Điều đó đúng vì con người và hầu hết các loài động vật trên Trái Đất đều phải sống nhờ vào chất hữu cơ và khí Oxi do cây xanh tạo ra.
  7. V DẶN DÒ:  Học bài, trả lời câu hỏi SGK.  Đọc mục “ Em có biết”  Ôn lại bài quang hợp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản