intTypePromotion=1
ADSENSE

GÍAO ÁN THANH TOÁN QUỐC TẾ- CHƯƠNG 2

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

170
lượt xem
44
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế quy định ký hiệu quốc tế tiền tệ của các quốc gia gồm 3 chữ cái, 2 chữ đầu là tên nước, chữ cuối là tên đơn vị tiền tệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GÍAO ÁN THANH TOÁN QUỐC TẾ- CHƯƠNG 2

 1. TR Ö Ô Ø N G   A Ï   O Ï   O Â N G   Ñ IH C C N G H I P  A Ø N H   O Á   O À   H Í EÄ TH PH H C   MI H N M O ÂN TH A N H   A Ù N   U O Á C   TO Q TEÁ G V:TS.N G U Y EÃ N   A M   A Ø     N H Em ai:nam hadhcn@ yahoo. . l  W ednes  ul 28,2010 day,J y    com vn 1
 2. C H Ö Ô N G     Û   I Ù   O Á IÑ O A Ù I 2:TY G A H   1.K haùini :Tyû giaù hoái ñoaùi laø quan     eäm heä so saùnh giöõa hai tieàn teä cuûa hai nöôùc vôùi nhau. 2.C ô  ôû  s s   s ñeå  o  aùnh i t cuûa  teàn eä  caùc  quoác  a: gi Cheá ñoä tieàn teä Bretton Woods (tröôùc naêm 1970): tyû giaù tieàn teä cuûa caùc nöôùc thaønh vieân ñöôïc xaùc ñònh döïa treân vieäc so saùnh haøm löôïng vaøng vôùi haøm löôïng W ednes   ul 28,2010 day,J y    2
 3. Chi e  uan  nes Y Renm i nbi CN Y Japanes Y en e  J Y D Euro EU R Si ngapor D olar e  l SG D H ong  ong  olar K D l HKD A us r i D olar talan  l AUD Indones an  i Rupi ah I R D M al i Ri t ays an  nngi M YR U S  olar D l U SD Sw i sFr s   anc CH F ThaiBaht   TH B U nied  i t K ngdom   Pound G BP W ednes   ul 28,2010 day,J y    3
 4. Cheá ñoä tieàn teä haäu Bretton Woods (töø naêm 1970 ñeán nay): tyû giaù hoái ñoaùi khoâng döïa treân haøm löôïng vaøng quy ñoåi maø döïa treân söùc mua cuûa ñoàng tieàn (VD: nhoùm haøng hoùa A ôû Myõ coù toång giaù caû naêm 2005 laø 127.930.000 USD coøn ôû Phaùp laø 100.000.000 EUR. Tyû giaù giöõa EUR vaø USD laø: 127.930.000/100.000.000 =1, 2793). W ednes   ul 28,2010 day,J y    4
 5. 3.C oâng  t gi hoáiñoaùi   boá yû  aù    Ngaân haøng coâng boá giaù mua vaø baùn ngoaïi teä. Cur ency  r BI D A SK Rat es EU R/ SD U 1,2730 1,2735 G BP/ SD U 1,8352 1,8357 U SD / PY J 115,48 115,53 Ñoàng tieàn ñöùng tröôùc laø tieàn yeát giaù Ñoàng tieàn ñöùng sau laø tieàn ñònh giaù W ednes   ul 28,2010 day,J y    5
 6. Toå chöùc tieâu chuaån hoùa quoác teá (International Organization for Standardization  I )quy ñònh kyù hieäu – SO   quoác teá tieàn teä cuûa caùc quoác gia goàm 3 chöõ caùi, 2 chöõ ñaàu laø teân nöôùc, chöõ cuoái laø teân ñôn vò tieàn teä. W ednes   ul 28,2010 day,J y    6
 7. Tyû giaù hoái ñoaùi cuûa VNÑ do Ngaân haøng Nhaø nöôùc xaùc ñònh vaø coâng boá döïa treân cô sôû cung caàu ngoaïi teä treân thò tröôøng coù söï ñieàu tieát cuûa Nhaø nöôùc. V ídụ:ngày  02/     11/ 2009  gân  N hàng  hà  N nước  công  ố ỷ  á  ao  ịch  nh  b t gi gi d bì quân r tên  t ị r ng  ạit  i ngân  h tườ ngo  ệ lên  hàng  ủa  N Đ  c V vớiU SD ,áp  ụng  ngày  02/     d cho  12/ 2009 như  sau: 1  SD   16. 00  N Đ. U =  977, V W ednes   ul 28,2010 day,J y    7
 8. Các ổ  ức í dụng  c  t ch tn  đượ phép  ạtđộng  ho   ngoạihốiấn  nh ỷ  á  ua,t   á  gi     đị t gi m  ỷ gi bán  ao  ngay SPO T)của  N Đ  ớicác  ạit  heo  (   V v   ngo  ệ t nguyên ắc  au: t s ĐốivớiU SD :không  c  ượtquá  ên          đượ v   bi độ ±5%  áp  ụng ừ  ( d 24/ 2009)s vớit   t ngày  3/   o   ỷ gi bì quân r t ị r ng  ạit  i á  nh  tên h tườ ngo  ệ lên  hàng  dụng  ngày  ao  ịch  N gân  áp  cho  gi d do  hàng  hà  ước hông    ivớicác  N gân  N n t báo.Đố     ngoạit    ệ khác  các ổ  ức í dụng  c  do  t ch tn  đượ phép  ạtđộng  ạihốiấn  nh. ho   ngo     đị W ednes   ul 28,2010 day,J y    8
 9. Y Ù   nghóa  cuûa  eân  t gi bi ñoä yû  aù: G i uùp  t gi hoáiñoaùibi ñoäng    cho yû  aù      eán  hai chi lnh  t  eàu i hoaï,baùm   aùtcung  s   caàu ngoaï  i t teân hò r eä r t töôøng; Taï ñi ki cho  o  eàu  eän  doanh  eäp  nghi chuû  ñoäng aäp  l phöông  s xuaátki doanh; aùn  aûn    nh  G i  aâm  yù  öõ  SD   aûm t l gi U chôø  aù aêng  gi t cuûa caùc doanh  eäp  nghi xuaátkhaåu öø    t ñoù  taêng nguoàn cung ngoaï eä r t it teân hò  töôøng. r W ednes   ul 28,2010 day,J y    9
 10. Tyû  aù  N Ñ  ham   gi V t khaûo aï  gi dòch  t iSôû  ao  N gaân  haøng  haø  N nöôùc ngaøy  02­ 11­ 2009 N G O ẠITỆ   M UA BÁ N U SD 16. 469 17. 487 EU R 21. 234 22. 547 JPY 182, 03 193, 29 G BP 23. 889 25. 366 CH F 14. 225 15. 105 W ednes   ul 28,2010 day,J y    10
 11. 4.Phöông    phaùp    aù  yeátgi ngoaï eäit Phöông  phaùp röï teáp:quy  t c i   ñònh  aù  gi ngoaï eä    eâm    heå  eän r c i it khini yeátt hi töï teáp  r beân  a  ngoaøi  .Phöông  phaùp naøy  c  ñöôï aùp  duï t ihaàu    ng aï  heátcaùc nöôùc r t gi   teân heá  ôùi ngoaï r M yõ,A nh. itöø    V íduï  R/ N Ñ   22.   :EU V =  477/ 742 22. Tyû  aù  R  ua  gi EU m vaøo  477  N Ñ ,baùn a  22. V   r 22. V N Ñ . 742  W ednes   ul 28,2010 day,J y    11
 12. Phöông  phaùp  aùn i gi teáp:quy    ñònh  aù  gi ngoaï eä    eâm     it khini yeátkhoâng heå  eän  t hi töï teáp a  r c i r beân  ngoaøi  uoán  eátgi .M bi   aù  m oätngoaï eä    it phaûil    aøm pheùp  a. chi V íduï  BP/ SD   1,   :G U =  5357/ 50 V ôùicaùch  eâm     SD   aùn i naøy,   ni yeátU gi teáp    m uoán  eát1  SD   gi baèng  nhi bi   U coù  aù  bao  eâu  G BP,phaûil      aøm pheùp  a:  chi   G i m ua  SD :1/ 5357  0, aù  U   1, =  6511  BP. G G i baùn  SD :1/ 5350  0,6514  BP. aù  U   1, =    G W ednes   ul 28,2010 day,J y    12
 13. Phöông phaùp í cheùo tnh  X aùc  ñònh yû  aù    t gi hoáiñoaùicuûa   i   haiteàn  t ôû  tíñònh  aù  eä  vò r  gi cuûa    haicaëp yû  aù  t gi khaùc nhau: V íduï  SD / F  1,   :U CH =  2312/ 17        SD / D   1,      U CA =  1125/ 30 Tyû  aù  öõa  gi gi ñoàng  D   ñoàng  F: CA vaø  CH Tyû  aù  ua BI )cuûa  gi m ( D   CAD / F: CH 1, 2317  F  1, CH =  1125  D   CA vaäy  D / F  CA CH =  1,2317/ 1125  1, 1, =  1071. Tyû  aù  gi baùn ASK)cuûa  (   CAD / F: CH 1, 1130  D   1, CA =  2312  F  CH vaäy  D / F  CA CH =  W ednes   ul 28,2010 day,J y    13
 14. 5.C aùc oaï yû  aù      l it gi hoáiñoaùi Tyû  aù  gi chuyeån i baèng  eän Tyû  teàn  ñi ( gi ñi hoái–  egr c  ans er aù  eän    Tel aphi Tr f   Exchange  e  T/  aø yû  aù  aø  Rat –  T)l t gi m ngaân  haøng baùn  ngoaï eä  khaùch  it cho  haøng keøm   t nghóa    heo  vuïchuyeån ngoaï eä  ngöôøi it cho    t   huïhöôûng baèng  phöông i chuyeån i teän  teàn  ñi t eän öû. Ñ aëc  eåm :t ñoä hanh oaùn  ñi  oác  t t nhanh  nhöng      chiphícao. W ednes   ul 28,2010 day,J y    14
 15. Tyû  aù  gi chuyeån i baèng hö Tyû  aù  teàn  t ( gi t hoái–  ai  ans er–  /  aø yû  aù  hö    M lTr f   M T)l t gi ngaân haøng  baùn  ngoaï eä  khaùch  it cho  haøng  s chuyeån eänh hanh oaùn  eõ  l t t baèng hö í t tn. Ñ aëc  eåm :t ñoä hanh oaùn  ñi  oác  t t chaäm ,chi     phír    eû,khoâng hoâng  ng r t t duï tong hanh  toaùn  quoác eá. t Tyû  aù  gi hoáiphi ngaân    eáu  haøng raû  t teàn  i ngay aø yû  aù  aø  l t gi m ngaân  haøng baùn  hoáiphi ngoaï eä r teàn    eáu  it taû i ngay  cho  khaùch haøng aø  l ngöôøit   W ednes   ul 28,2010 day,J y     huïhöôûng    hoái 15
 16. Tyû  aù  gi hoáiphi ngaân    eáu  haøng raû  t chaäm  aø yû  aù  aø  l t gi m ngaân  haøng baùn  hoáiphi ngoaï eä r chaäm   khaùch    eáu  it taû  cho  haøng aø  l ngöôøit    huïhöôûng    eáu. hoáiphi Tyû  aù  ua  t gi baùn aø yû  gi m vaø yû  aù  l t gi m ua  aù  ngoaï eä  it vaøo  baùn  vaø  ngoaï eä  it r cuûa  a  ngaân haøng.K hini   ,t gi     eâm yeát yû  aù  m ua  ñöùng rtöôùc yû  aù  t gi baùn.Cheânh eäch    l t gi l l inhuaän r yû  aù aø ôï  töôùc hueá  t cuûa  ngaân haøng. Tyû  aù  ao  gi gi ngay aø yû  aù  aø  l t gi m ngaân  haøng  nghóa    ao  coù  vuïgi ngoaï eä  W ednes   ul 28,2010 day,J y    it ngay  au  s16
 17. Tyû  aù  gi kyø  n aø yû  aù  aø  haï l t gi m ngaân  haøng  nghóa    ao  coù  vuïgi ngoaï eä  au    it s khi baùn  oätt   n  ñònh 30,60  m  hôøihaï quy  (   ngaøy) Tyû  aù  ôû  gi m cöûa aø yû  aù  l t gi cuûa  p  hôï ñoàng  ua  m baùn  ngoaï eä  it ñaàu i tong  teân r ngaøy. Tyû  aù  gi ñoùng  cöûa aø yû  aù  l t gi cuûa  p  hôï ñoàng  ua  m baùn  ngoaï eä  it cuoáicuøng r   tong  ngaøy. Tyû  aù  gi ngoaï eä i m aëtl t gi it teàn   aø yû  aù  ngaân haøng  baùn ngoaï eä i m aëtcho  W ednes   ul 28,2010 day,J y    it teàn    17
 18. Tyû  aù  gi ngoaï eä  it chuyeån  khoaûn aø yû  l t gi ngaân  aù  haøng baùn  ngoaï eä  khaùch  it cho  haøng keøm  heo r t taùch  eäm   nhi chuyeån  ngoaï eä  vaøo aøikhoaûn  it ñoù  t   chæ ñònh cho  ngöôøit    huïhöôûng. W ednes   ul 28,2010 day,J y    18
 19. C A Â U   O Û IO Â N   Ä P H   TA 1.Tyû  aù      gi hoáiñoaùil gì  aø  ? 2.Tyû  aù      gi hoáiñoaùicoù    aûnh  höôûng nhö  t naøo     hanh oaùn  heá  ñoáivôùit t quoác eá? t 3.Phöông    phaùp    aù  yeátgi ngoaï eä  yù  it vaø  nghóa  cuûa noù? 4.N eâu    caùc oaï yû  aù    l it gi hoáiñoaùi ? W ednes   ul 28,2010 day,J y    19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2