intTypePromotion=3

Giáo án Tiếng anh lớp 6 HK1

Chia sẻ: Nguyễn Đình Luyện | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:104

7
3.371
lượt xem
906
download

Giáo án Tiếng anh lớp 6 HK1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo cho các bạn học sinh trung học phổ thông có tư liệu học tập tốt, giáo án trình bày dễ hiểu giúp các bạn củng cố kiến thức các bài học trong chương trình lớp 6

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tiếng anh lớp 6 HK1

 1. Prepare: 22 / 8 / 2010 Teaching: 23-25 / 8 / 2010 Period 1,2 HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC MÔN TIẾNG ANH 6 I, Đặc điểm chung : - Tiếng anh lớp 6 là cuốn sách đầu tiên của bộ sách dạy tiếng Anh 4 năm dùng cho các trường THCS . Nội dung quyển sách là những chủ điểm gần gũi với cuộc sống , sát thực với mục đích , nhu cầu và hứng thú của các em . - Tiếng Anh 6 giúp các em bước đầu làm quen với tiếng Anh đồng thời giúp các em luyện tập để có thể nghe , nói , đọc và viết được tiếng Anh ở mức độ đơn giản thông qua các bài học phong phú và sinh động . - Tiếng Anh 6 gồm 16 đơn vị bài học . Mỗi đơn vị gồm 2 đến 3 phần ( A, B , C ) tương ứng với các chủ đề có liên quan chặt chẽ với nhau . Mỗi phần được học từ 1 đến 2 tiết học 45 phút , hs tiếp thu bài học thông qua tranh ảnh , băng đĩa và sự hướng dẫn của gv … II, Một số câu thông dụng trong tiết học : - Look at the board : Hãy nhìn lên bảng - Look at your book and listen to me: nhìn vào sách và lắng nghe - Listen : Lắng nghe - Listen and repeat : Nghe và lặp lại - Read : đọc - Write : viết - Answer the questions : Hãy trả lời câu hỏi - Good morning , teacher : chào cô ( thầy ) - Goodbye , teacher : tạm biệt cô ( thầy ) - See you again : hẹn gặp lại - May I go out ? xin phép em ra ngoài được không ? - May I come in ? xin phép em vào lớp được không ? - Close your book: gấp sách lại - Open your book: mở sách ra - Stand up: đứng lên - Sit down ngồi xuống - Learn by heart new words: Học thuộc lòng từ mới - Work in pair: Hãy làm việc theo cặp - Work in group: Hãy làm việc theo nhóm 1
 2. -Read in pair: đọc theo cặp -Read individually: đọc c¸ nh©n -Can you translate into vietnamese?: -Can you translate into English? -Keep silent : Hãy giữ im lặng/ trật tự -Do you finish? – Yes, I do/ No, I don’t - Are you ready? – Yes, I am/ No, I am not -Do you understand ? Các em hiểu không? Yes, I do/ No, I don’t - Who can answer the question?/ Who can? Ai có thể trả lời được câu hỏi ? 2
 3. Prepare: 27 / 8 / 2010 Teaching: 28 / 8 / 2010 Period 3 Unit 1 : GREETINGS Section A : Hello ( A1,2,3,4) I , Objectives : By the end of the lesson Ss will be able to know to greet people and identify oneself II, Language contents : 1, Grammar : Tobe 2, Vocabulary : hi , hello, name III, Techniques : Listen and repeat , speak IV, Teaching aids : cassette player , pictures V, Times : 45 minutes VI, Procedures T and Ss’activities Contents 1, Warm-up : ( 5’ ) T : introduces the picture and sets the situation . Ss: look at the picture and guess what the Ss are talking about . T : introduces the new lesson 2, New lesson A, Presentation : ( 12’ ) 1, Listen and repeat : T : gives the situation New words : Ss: listen and repeat the tape - Hello : ( explaination ) Xin chào T : introduces new words - Hi : ( explaination ) Xin chào Ss: listen and repeat . Then practice T : corrects their mistakes and explains the way to use “hi” and “hello”. 2, Practice : B, Practice : ( 23’ ) T : asks Ss to practice Ss: practice saying “hi” and “hello” in pairs . T : corrects their mistakes 3, Listen and repeat : T : introduces the situation A, New words Ss: listen and repeat the tape - Tobe : is, am : ( translation ) là, thì T : gives new words - name : ( example ) tên Ss: listen and repeat . Then practice B, Grammar : Cách tự giới thiệu tên mình 3
 4. T : explains how to identify oneself - I am ( I’m ) + tên : tôi là …. Ss : take note and give examples ex : I am Nga T : plays the tape I’m Hoa Ss : listen and repeat . Then practice - My name is( My name’s) + tên : tên tôi T : corrects their mistakes là… ex : My name is Ba My name’s Nam T : asks Ss to practice following the 4,Practice with a group : model first Ss: practice in groups Ss : practice using their own names Ss : comment T : corrects their mistakes 3, Consolidation : ( 3’ ) T : reviews the main points Ss: listen and remember 4, Homework ( 2’ ) T : asks Ss to : -Learn by heart new words and structures - Do A 1,2 in workbook Ss : take note Prepare: 5 / 9 / 2010 4
 5. Teaching: 6 / 9 / 2010 Period 4 Unit 1 : GREETINGS A 5,6,7 I, Objectives : By the end of the lesson Ss will be able to know the way asking how people are II, Language contents : 1, Grammar : simple present – question : How are you ? 2, Vocabulary : How are you ? Fine / I’m fine Thanks / thank you And you ? III, Techniques : listen and repeat , speak , write IV, Teaching aids : pictures , dialogue build V, Time : 45 minutes VI, Proceduces : T and Ss’ activities Contents 1, Warm-up :( 5’ ) T : greets Ss and identifies her name Ss : do the same T : asks some Ss write on the board Ss : comment ( T : corrects and gives marks ) 2, New lesson : A, Presentation : ( 10’ ) T: sets the situation ( using picture ) and plays the tape Ss : listen and find out new words T : gives new words Ss : guess the meaning and take note T : reads new words 5, Listen and repeat : Ss : listen and repeat . Then practice New words : T : corrects their mistakes and plays the - How are you ? : ( guiding questions) tape - fine / I’m fine : ( example ) Ss : listen and repeat - thanks / thank you : ( explaination ) Ss : play role - and you ? : ( ex & explaination ) Ss : comment - T : corrects 6, Practice with a partner : B, Practice : ( 25’ ) - Miss : ( translation ) T: shows picture between Miss Hoa & - Mrs : ( ex & translation ) 5
 6. Mr. Hung and guides the way to practice - Mr. : ( ex ) ( using dialogue build ) T : gives new words Ss: take note , listen and repeat . Then practice . Ss: base on dialogue 5 to practice Ss: play role Ss : comment - T : corrects Ss: do the same with picture between Nam and Nga Ss : play role T : correctss their mistakes Miss Hoa Mr. Hung Mr. Hung : Hi , Miss Hoa . Miss Hoa : Hello , Mr . Hung . Mr. Hung : How are you ? Miss Hoa : I’m fine , thanks . And you ? Mr. Hung : Fine , thanks . T : introduces the dialogue build and 7, Write in your exercise book . guides the way to exercise Nam : Hello , Lan . How are you ? Ss : practice in pairs Lan : Hi , I’m fine , thanks . And you ? T : corrects their mistakes Nam : Fine , thank you . Ss: take note in their exercise books 3, Consolidation : ( 4’ ) 8, Remember . T : review the main points - Hello / Hi Ss : listen and remember - I am ... = I’m … T : asks Ss to say again the way to - My name is … = My name’s … greeting people and identify oneself - How are you ? Ss : answer I’m fine , thanks / thank you . T : corrects - Ss : take note 4, Homework : ( 1’ ) - Learn by heart new words and structures T : asks Ss to : - Write A6 , 7 in notebook Ss : take note - Do A3 in workbook Prepare: 6 / 9 / 2010 6
 7. Teaching: 7 / 9 / 2010 Period 5 Unit 1 - Section B : GOOD MORNING ( B1,2,3,4) I, Objectives : - By the end of the lesson Ss will be able to know saying goodbye II, Language contents : 1, Grammar : simple present 2, Vocabulary : good morning , good afternoon , good evening , good night , goodbye , bye , children . III, Techniques : Listen and repeat , speak , write . IV, Teaching aids : cassette player , pictures . V, Times : 45 minutes VI, Procedures : T and Ss’ activities Contents 1, Warm-up : ( 3’ ) T: calls 2 pairs to practice greeting & asking how the people are . Ss : practice in pairs Ss : comment T : corrects their mistakes and introduces new lesson . 2, New lesson : A, Presentation : ( 13’ ) T : asks Ss to look at the pictures and sets 1, Listen and repeat . the situation - good morning : ( picture & explaining ) Ss : look at the pictures and listen - good afternoon : ( picture & explaining) T : plays the tape - good evening : ( picture & explaining ) Ss : listen and repeat - good night : ( picture & explaining ) T : introduces new words - goodbye / bye : ( mime ) Ss : guess the meaning and take note T : reads new words Ss : listen and repeat . Then practice T : corrects their mistakes and plays tape Ss : listen and repeat . Then practice B, Practice ( 25’ ) T : shows the pictures and explains the 2, Practice with a partner. way using again Ss : practice with their partners Ss : comment - T : corrects 7
 8. Review : Back the board ( may be let Ss saying in Vietnamese ) Good morning Good afternoon T: sets the situation and plays the tape Ss : listen and find out new words T : gives new words – reads Good evening Good night Ss : listen , repeat and prractice 3, Listen and repeat . T : plays the tape - children : ( picture & explaining ) Ss: listen and repeat . Then practice in pairs - We are … = We’re ….: ( translation ) T : controls & corrects - mom : ( example ) T : hangs flashcard on the board & guides the way to do task 4, Write Ss : practice in pairs Lan : Good afternooon , Nga Ss : comment - T : corrects Nga : Good afternoon , Lan Ss : take note ( may be at home ) Lan : How are you ? Nga : I am fine , thanks . And you ? Lan : Fine , thanks 3. Consolidation ( 3’ ) Nga : Goodbye T : reviews the main points Lan : Bye . Ss : listen and remember Ss : practice saying greetings again T : controls & corrects 4. Homework ( 1’ ) - Learn by heart new words & structures T : asks Ss to : - Do the rest exercises and B1,2,3 in workbook Ss : listen and take note - Prepare the next period Prepare: 08/ 9 / 2010 8
 9. Teaching: 09 / 9 / 2010 Period 6 Unit 1 : Section C – HOW OLD ARE YOU ? ( C1,2 ) I. Objectives At the end of the lesson Ss will be able to count from one to twenty II. Language contents Vocabulary : numbers III. Techniques : listen and repeat , speaking IV. Teaching aids : cassette player , flashcard V. Times : 45 minutes VI. Procedures T and Ss’ activities Contents 1.Warm-up ( 6’ ) T and Ss talk about how people are & greetings T : introduces the new lesson 2. New lesson 1. Listen and repeat a. Presentation T : plays the tape once . Then introduces numbers Ss: listen and look at the flashcard T : plays each line Ss: listen and repeat . Then practice counting numbers from one to twenty T : controls & corrects -Asks Ss write the numbers from one to twenty in their notebooks b. practice T : guides the way to pronounce numbers 9
 10. Ss : count from one to twenty 2. Practice Ss: count from twenty to one Ss: count even numbers ( 2,4,6,8,10,12,14,16,...) Ss: count odd numbers ( 1,3,5,7,9,11,13,15,…) 1S : speaks numbers in Vnamese 1S : speak in English T : controls & corrects 3. Consolidation ( 6’ ) Game : Slap the board - Learn by heart numbers 4.Homework ( 1’ ) - Do C1 in workbook T : asks Ss to : - prepare the next period Ss: listen and take note Prepare: 12 / 9 / 2010 Teaching: 13 /9 / 2010 10
 11. Period 7 Unit1 : Section C – C 3,4,5,6 I. Objectives At the end of the lesson Ss will be able to ask and answer about the ages II. Language contents 1. Grammar : - This is Lan - How old are you ? - I’m twelve 2. Vocabulary : This is … ; year(s) old III. Techniques : listen and repeat , speaking , ask and answer IV. Teaching aids : cassette player , colored-chalk V. Times : 45 minutes VI.Procedures T and Ss’ activities Contents 1. Warm-up ( 6’ ) T and Ss play Bingo game ( numbers from one to twenty ) 2. New lesson a. Presentation ( 15’ ) T : sets the situation and plays the tape once Ss : listen and find out new words T : gives new words 3. Listen and repeat Ss : take note , listen and repeat . Then a. New words : practice . - This is … : ( mime & example ) T : controls and corrects - old : ( explanation ) - plays the tape - year(s) old : ( explanation & ex ) Ss : listen and repeat - practice in pairs / groups T : controls and corrects b. Practice ( 20’ ) b. Grammar 11
 12. T : introduces new structure Hỏi tuổi người đang nói chuyện với mình Ss : listen and take note - gives examples - How old are you ? T : corrects mistakes - I’m + số + ( years old ) ex : How old are you ? - I’m eleven - I’m eleven years old. T : guides the way to practice 4. Practice with your classmates - gives models - How old are you ? - asks & answer with Ss - I’m ………. Ss : Practice in pairs T : controls and corrects 5. Play Bingo 6. Remember - numbers : one to twenty - How old are you ? I’m twelve 3. Consolidation ( 3’ ) T : reviews the main points Ss : listen and remember 4.Homework ( 1’ ) T : asks Ss to : - Learn by heart new words and structure - Do C 2,3,4 in workbook Ss: listen and take note Prepare: 13 / 9/ 2010 Teaching: 14 / 9/ 2010 12
 13. Period 8 UNIT 2: AT SCHOOL Section A - COME IN ( 1,2,3,4 ) I. Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to use classroom imperative to understand teacher’s commands. II. Language contents 1.Vocabulary: come in, sit down, open... 2. Grammar: Imperative. III. Techniques: communicative approach, asking and answering, pair work, group work, guessing . IV. Teaching aids: flash cards, pictures, realia V. Procedures. T and Ss’ activities Contents 1. Warm-up ( 5’ ) T and Ss ask and answer about the ages Ss : comment T : corrects and may be gives marks 2. New lesson a. Presentation ( 10’ ) T : sets the situation and plays the tape 1.Listen and repeat . Then practice with a Ss : listen and repeat partner T : gives new words - come in (v) (pict. ). Ss : guess the meaning and take note - sit down # stand up (v) (action). T : reads new words - book (n) (realia). Ss : listen and repeat . Then practice - open your book (act). T : corrects mistakes - close your book (act). * Checking: Rub out and remember. b. Practice ( 20’ ) 2. Match and write T : introduces the pictures and the ways to a. Open your book. do b. Sit down. task c. Come in. Ss : look at the phrases and the pictures to d. Close your book. do e. Stand up. matching *Structure: Imperative Ss discuss the answers V + O /A Ss : comment - T : corrects Ex: Open your book. 13
 14. Ss : take note T : explains the new structure : imperative Ss : take note T : gives imperatives ( Ss close their books ) Further practice: Ss : action ( base on T’ commands ) * Put the correct word in the brackets. a. ..............down, please. 3. Consolidation ( 9’ ) b. ...............your book. T : gives some exercises c. ...............notebook, please. Ss : practice in groups d. ...............up, please. Ss: comment e. ................in . T : controls and corrects 4. Remember Ss : take note Come in. Sit down # Stand up. Open your book # Close your book. - Learn by heart new words and structure 4. Homework ( 1’ ) - Do A1,2 in workbook T : asks Ss to : Ss : take note Prepare: 15 / 9 / 2010 Teaching: 16/ 9 / 2010 14
 15. Period 9 Unit 2: B. WHERE DO YOU LIVE ? ( B1,2 ) I. Objectives By the end of the lesson Ss will be able to know the way to ask and answer name , the address. II. Language contents 1. Grammar: - What’s your name ? My name’s ……….. - Where do you live ? I live on ……. street / I live in ………. 2.Vocabulary: what, where, live, on, in, street, city, house. III. Techniques: listen and repeat, ask and answer questions IV. Teaching aids: cassette player, picture. V. Procedures T and Ss’ activities Contents 1. Warm-up ( 4’ ) T: gives imperative Ss: do as request T: comments and may be gives marks 2. New lesson a. Presentation ( 12’ ) T: uses picture to set the situation - Introduces the situation and 1. Listen and repeat. Then practice the dialogue plays the tape with a Ss: listen and find out new words partner T: gives new words a. New words Ss: guess the meaning and take - what: ( example & explaination ) note - where: ( example ) T: reads new words - live ( v ): ( example ) Ss: listen and repeat. Then practice - on (pre ): ( action & example ) Ss: comment - T: - street ( n ): ( picture ) corrects T: plays the tape b. Grammar Ss: listen and repeat 15
 16. Ss: practice in pairs * Hỏi tên người đang nói chuyện với mình T: controls and corrects b. Practice ( 25’ ) - What’s ( what is ) your name ? T: introduces the new structures My name’s ( My name is ) + tên Ss: take note and give examples ex: what’s your name ? T: corrects their mistakes My name’s Lan 2. Play with words - in ( pre ): ( action & ex ) - house ( n ): ( picture ) T: asks about real information - city ( n ): ( ex ) Ss: answer about themselves * Hỏi bạn đang nói chuyện với mình sống ở đâu T: controls and corrects - Where do you live ? I live on ……….. street T: explains the way to use “ I live I live in ( tên xã, huyện, thành phố ….) on/ in …..” ex: Where do you live ? Ss: listen and remember I live on Phan Boi Chau street T and Ss ask and answer about the I live in Cuôr Knia address Ss: practice in pairs T: controls and corrects 3. Consolidation ( 3’ ) Exercises T: reviews the main points 1. What’s ……….. name ? Ss: listen and remember My ………. is Nga 2. Where do you ……… ? 4. Homework ( 1’ ) I live ( on / in ) Ly Thuong Kiet street T: asks Ss to: I live ( on / in ) Buon Ma Thuot City Ss: listen and take note - Learn by heart new words and structures - Do B3,4,5 in wokbook unit 2 Prepare: 19 / 9 / 2010 Teaching: 20/ 9 / 2010 Period 10 16
 17. UNIT 2( CONT. ) B3,4, 5, 6 I. Objectives By the end of the lesson Ss will be able to know the way to spelling their names & the alphabet II. Language contents 1. Grammar: How do you spell it / your name? L.A.N 2. Vocabulary: spell III. Techniques: listen and repeat, ask and answer questions IV. Teaching aids: stereo, colored chalk. V. Procedures T and Ss’activities Contents 1. Warm-up ( 7’ ) T: asks Ss to spell the alphabet again Ss: answer T: corrects mistakes and introduces the new lesson 2. New lesson 3. Listen and repeat T: introduces the alphabet Ss: listen and repeat. Then practice T: controls & corrects Ss: practice T: corrects mistakes Presentation ( 10’ ) T: sets the situation and plays the stereo 4. Listen and repeat Ss: listen and find out new words - spell ( v ): ( example ) T: gives new words - How do you spell it? ( explaination ) Ss: listen and repeat. Then practice How do you spell your name? ( ex ) T: corrects and plays the stereo Ss: listen and repeat. Then practice in pairs T: controls and corrects b. Practice ( 20’ ) T: asks Ss to respell the alphabet Ss: spell T: guides the way to practice spelling their names Ss: ask and answer spelling their own names ( base on the dialogue ) in pairs 17
 18. T: controls and corrects T: guides the way to do task Ss: ask and answer in pairs 5. Write the answers in your exercise book. 1S: writes on the board a. My name’s ( Nga ) Ss: comment b. I’m twelve years old. T: corrects mistakes c. I live on Trần Phú street. Ss: take note d. N.G.A- Nga. 3. Consolidation ( 7’ ) T: reviews the main points 6. Remember Ss: listen and remember What’s ( what is ) your name? Ss: ask and answer the questions again. My name’s ( My name is ) ……… T: controls and corrects Where do you live? Ss: take note I live on / in ……… How do you spell ………? 4. Homework ( 1’ ) T: asks Ss to: - Learn by heart new words, - Practice asking and answering more. - Do exercises in the workbook. - Prepare the next lesson. Ss: listen and take note Prepare: 20 / 9 / 2010 Teaching: 21 / 9 / 2010 Period 11 18
 19. UNIT 2: C. MY SCHOOL ( C1 ) I. Objectives By the end of this period, the students will be able to: - learn how to say what thing s are. - use This /That positive statements and Y/N questions to talk about people and things at school II. Language contents 1. Vocabulary: this, that, student, teacher, class , classroom, desk 2. Grammar : - This / That is . . . - Is this / that . . . III. Techniques: - Communicative approach - Pair work & group work - Role play IV. Teaching aids : Pictures, realia, a small ball, stereo. V. Procedures : T and Ss’ activities Contents 1. Warm-up ( 7’ ) T and Ss play a game: Give the ball for the first student (S1) S1 says A – B – C ,then gives the ball for S2 . S2 says D , then gives S3 , . . . The student who says Z , will win the game and get 1 mark , and then continues to say A – B, ………. 1. Listen and repeat. Then practice the 2. New lesson dialogue with a partner. a. Presentation ( 10’ ) a. New words T: Shows the picture to talk about subject “ - student ( n ): ( example ) School” and plays the stereo - this is # that is: ( mime & ex ) Ss: listen and find out new words - school ( n ): ( ex ) T: gives new words - class ( n ): ( ex ) Ss: guess the meaning and take note - classroom ( n ): ( real ) T: read new words - desk ( n ): ( real ) Ss: listen and repeat. Then practice - teacher (n) T: controls and corects b. Practice ( 25’ ) T: plays the tape Ss: listen and repeat. Then practice in pairs b.Grammar T: controls and corrects - This is my desk. 19
 20. T: introduces new grammar - That’s ……school. Ss: take note and give examples - Is this your class? Ss: ask and answer about the real - ….that ….. teacher? - Yes,it is / No , it information. isn’t S1: Is this your ( desk )? S2 : No, it isn’t S1:Is that your ( teacher )? S2 : Yes, it is 3. Consolidation ( 2’ ) T: reviews the main points Ss: listen and remember 4. Homework ( 1’ ) T: asks Ss to: - Learn structures and dialogue by heart. - Do exercise in workbook & Prepare next part C2 –C4 Ss: listen and take note Prepare: 21 / 9 / 2010 Teaching: 22 / 9 / 2010 Period 12 UNIT 2: C2, 3, 4 I. Objectives 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản