Giáo án tin học 10 bài 19

Chia sẻ: Winwin Win | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

0
480
lượt xem
99
download

Giáo án tin học 10 bài 19

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tin học 10 bài 19

 1. Chương III: Soan Thao Văn Ban ̣ ̉ ̉ GVHD: thây Đỗ Tât Thăng ̀ ́ ́ ̃ ̀ Nguyên Hoang Anh
 2. §19: Tao & Lam Viêc Với Bang ̣ ̀ ̣ ̉ GVHD: thây Đỗ Tât Thăng ̀ ́ ́ Cac bước thực hiên tim kiêm và thay thế ́ ̣ ̀ ́ ̀ Vao menu Edit Gõ từ cân thay vao ô Replace ̀ ̀ ̣ Chon Find ́ ̣ Nhâp Replace hoăc Replace All ́ ́ ̀ Nhâp FindNext (nêu cân) Gõ từ thay thế vao ô With ̀ Nhâp Cancle để đong cửa sổ Find and Replace ́ ́ ̃ ̀ Nguyên Hoang Anh
 3. §19: Tao & Lam Viêc Với Bang ̣ ̀ ̣ ̉ GVHD: thây Đỗ Tât Thăng ̀ ́ ́ Cac bước đinh nghia gõ tăt dung ́ ̣ ̃ ́ ̀ ̣ ̣ hôp thoai Autocorrect Options? ̃ ̀ Nguyên Hoang Anh
 4. §19: Tao & Lam Viêc Với Bang ̣ ̀ ̣ ̉ GVHD: thây Đỗ Tât Thăng ̀ ́ ́ ̉ Bang 10H32 ̃ ̀ Nguyên Hoang Anh
 5. §19: Tao & Lam Viêc Với Bang ̣ ̀ ̣ ̉ GVHD: thây Đỗ Tât Thăng ̀ ́ ́ ́ ́ CAC THAO TAC ̉ TRÊN BANG ́ ́ ̣ ̣ ̀ Nhom cac lênh Tao điêu chinh bang. ̉ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ Nhom cac lênh chen-xoa-tach-trôn ô-hang-côt. ̣ ̀ ̣ Nhom cac lênh thực hiên tinh toan trên bang. ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̉ Nhom cac lênh thực hiên săp xêp trên bang. ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̉ 10H34 ̃ ̀ Nguyên Hoang Anh
 6. §19: Tao & Lam Viêc Với Bang ̣ ̀ ̣ ̉ GVHD: thây Đỗ Tât Thăng ̀ ́ ́ I. TAO BẢNG ̣ Cac lênh lam viêc với bang năm trong Menu Table ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ và thanh công cụ Table And Boder 10H35 ̃ ̀ Nguyên Hoang Anh
 7. §19: Tao & Lam Viêc Với Bang ̣ ̀ ̣ ̉ GVHD: thây Đỗ Tât Thăng ̀ ́ ́ 1. TẠO BẢNG CÁCH 1: DÙNG HỘP THOẠI INSERT TABLE BƯỚC 1: DÙNG LỆNH MENU TABLEINSERTTABLE… BƯỚC 2: CHỌN SỐ CỘT VÀ SỐ HÀNG. ĐỒNG THỜI XÁC ĐỊNH CÁC KÍCH THƯỚC CỦA CÁC Ô. BƯỚC 3: CHỌN OK. 10H38 ̃ ̀ Nguyên Hoang Anh
 8. §19: Tao & Lam Viêc Với Bang ̣ ̀ ̣ ̉ GVHD: thây Đỗ Tât Thăng ̀ ́ ́ 1. TẠO BẢNG ̣ ̣ Hôp thoai Insert Table 10H40 ̃ ̀ Nguyên Hoang Anh
 9. §19: Tao & Lam Viêc Với Bang ̣ ̀ ̣ ̉ GVHD: thây Đỗ Tât Thăng ̀ ́ ́ ̃ ̀ Nguyên Hoang Anh
 10. §19: Tao & Lam Viêc Với Bang ̣ ̀ ̣ ̉ GVHD: thây Đỗ Tât Thăng ̀ ́ ́ 1. TẠO BẢNG CÁCH 2: DÙNG THANH CÔNG CỤ CHUẨN BƯỚC 1: ́ ̣ ́ NHÂP CHUÔT TRAI VÀO NÚT LỆNH INSERT TABLE TRÊN THANH CÔNG CỤ CHUẨN. BƯỚC 2: RÊ CHUỘT ĐỂ CHỌN SỐ Ô VÀ SỐ CỘT CẦN THIẾT. 10H45 ̃ ̀ Nguyên Hoang Anh
 11. §19: Tao & Lam Viêc Với Bang ̣ ̀ ̣ ̉ GVHD: thây Đỗ Tât Thăng ̀ ́ ́ Rê chuôt và chon ̣ ̣ số hang và số côt ̀ ̣ 10H47 ̃ ̀ Nguyên Hoang Anh
 12. §19: Tao & Lam Viêc Với Bang ̣ ̀ ̣ ̉ GVHD: thây Đỗ Tât Thăng ̀ ́ ́ ̃ ̀ Nguyên Hoang Anh
 13. §19: Tao & Lam Viêc Với Bang ̣ ̀ ̣ ̉ GVHD: thây Đỗ Tât Thăng ̀ ́ ́ 2. CHỌN CÁC THÀNH PHẦN CỦA BẢNG ́ Cach 1: ̀ ̀ ̣ Dung menu TableSelect… rôi chon tiêp ́ Table, Colum, Row, Cell tuy yêu câu chon lựa. ̀ ̀ ̣ Lưu ý cac lênh lam viêc trên ́ ̣ ̀ ̣ bang chỉ có hiêu lực khi con ̉ ̣ trỏ văn ban năm trong bang ̉ ̀ ̉ và cac lênh nay dựa hoan ́ ̣ ̀ ̀ toan vao vị trí con trỏ để xac ̀ ̀ ́ đinh cach thực thi cua lênh ̣ ́ ̉ ̣ 10H50 ̃ ̀ Nguyên Hoang Anh
 14. §19: Tao & Lam Viêc Với Bang ̣ ̀ ̣ ̉ GVHD: thây Đỗ Tât Thăng ̀ ́ ́ 2. CHỌN CÁC THÀNH PHẦN CỦA BẢNG ́ Cach 1: ̀ Dung menu TableSelect… rôi choǹ ̣ ́ tiêp Table, Colum, Row, Cell tuy yêu câu chon lựa. ̀ ̀ ̣ 10H50 ̃ ̀ Nguyên Hoang Anh
 15. §19: Tao & Lam Viêc Với Bang ̣ ̀ ̣ ̉ GVHD: thây Đỗ Tât Thăng ̀ ́ ́ 2. CHỌN CÁC THÀNH PHẦN CỦA BẢNG ́ Cach 2: Chon Trực Tiêp Trên Bang ̣ ́ ̉ 10H52 ̃ ̀ Nguyên Hoang Anh
 16. §19: Tao & Lam Viêc Với Bang ̣ ̀ ̣ ̉ GVHD: thây Đỗ Tât Thăng ̀ ́ ́ ̃ ̀ Nguyên Hoang Anh
 17. §19: Tao & Lam Viêc Với Bang ̣ ̀ ̣ ̉ GVHD: thây Đỗ Tât Thăng ̀ ́ ́ 3. THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC HÀNG CỘT Ví Dụ Dong chữ bị ̀ ́ ngăt do khung không đủ chỗ 10H55 ̃ ̀ Nguyên Hoang Anh
 18. §19: Tao & Lam Viêc Với Bang ̣ ̀ ̣ ̉ GVHD: thây Đỗ Tât Thăng ̀ ́ ́ 3. THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC HÀNG CỘT CÁCH 1: TRỰC TiẾP ĐƯA CON TRỎ CHUỘT VÀO NGAY ĐƯỜNG ViỀN DỌC HOẶC NGANG RỒI RÊ CHUỘT ĐỂ THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC. CÁCH 2: DÙNG THƯỚC NGANG HOẶC THƯỚC DỌC ̀ ̣ ̣ Bai tâp minh hoa 10H56 ̃ ̀ Nguyên Hoang Anh
 19. §19: Tao & Lam Viêc Với Bang ̣ ̀ ̣ ̉ GVHD: thây Đỗ Tât Thăng ̀ ́ ́ II. THAO TÁC VỚI BẢNG ̀ ́ ̀ ̣ 1. CHEN – XOA Ô HANG CÔT:  CHÈN THÊM: - BƯỚC 1: CHỌN Ô-HÀNG-CỘT CẦN CHÈN THÊM VÀO BÊN CẠNH. - BƯỚC 2: CHỌN TABLE INSERT RỒI CHỈ RÕ CÁCH CHÈN VÀO.  XÓA BỚT: - BƯỚC 1: CHỌN Ô - HÀNG - CỘT CẦN XÓA. - BƯỚC 2: CHỌN TABLE DELETE RỒI CHỈ RÕ CÁCH XÓA. 10H58 ̃ ̀ Nguyên Hoang Anh
 20. §19: Tao & Lam Viêc Với Bang ̣ ̀ ̣ ̉ GVHD: thây Đỗ Tât Thăng ̀ ́ ́ II. THAO TÁC VỚI BẢNG 2. TÁCH Ô -TRỘN NHIỀU Ô:  TÁCH Ô: - BƯỚC 1: CHỌN Ô-HANG-CÔT CẦN TÁCH. ̀ ̣ - BƯỚC 2: CHỌN TABLE SPLIT CELLS….(HOĂC NÚT ̣ LỆNH SPLIT CELL TRÊN THANH CÔNG CỤ TABLES AND BORDERS) - BƯỚC 3: NHẬP SỐ HÀNG VÀ SỐ CỘT CẦN TÁCH TRONG HỘP THOẠI SPLITS CELL. 11H00 ̃ ̀ Nguyên Hoang Anh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản