giáo án vật lý 11 - bài tập định luật Faraday

Chia sẻ: Nguyễn Thị Phương Thu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
276
lượt xem
62
download

giáo án vật lý 11 - bài tập định luật Faraday

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chiều dày một lớp Niken phủ lên một tấm kim loại là d = 0,05 mm sau khi điện phân trong 30 phút . diện tích mặt phủ của tấm kim loại là 30 cm2 . Xác định cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân . cho DNi =8,9 .103 Kg / m3 A = 58 , n = 2

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo án vật lý 11 - bài tập định luật Faraday

  1. TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI  GIAÙO AÙN VAÄT LYÙ 11 Tieát : 53 BAØI TAÄP ÑÒNH LUAÄT FARADAÂY I. MUÏC TIEÂU :  Luyeän taäp cho hoïc sinh bieát caùch vaän duïng :  Coâng thöùc ñònh luaät Farañaây  Hieåu roõ baûn chaát hieän töôïng ñieän phaân , hieän töôïng döông cöïc tan . II. PHÖÔNG PHAÙP GIAÛNG DAÏY : Phöông phaùp thöïc nghieäm vaø neâu vaán ñeà .. III. THIEÁT BÒ , ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : SGK , SBTVL 11 PB IV. TIEÁN TRÌNH GIAÛNG DAÏY Phaàn laøm vieäc cuûa Giaùo Vieân Phaân phoái Hoaït ñoâng cuûa hoïc Ghi chuù thôøi gian Noäi dung ghi baûng Toå chöùc ,ñieàu khieån sinh 1. Kieåm 1. Traû lôøi caâu hoûi SGk Kieåm tra vaø ñaùnh giaù tra baøi cuõ 2. Laøm baøi taäp 1 SGK vaø kieán thöùc cuõ lieân quan vôùi baøi môùi (3’) 2. Nghieân Baøi taäp maãu Neâu vaán ñeà Hoïc sinh töï löïc giaûi cöùu baøi Chieàu daøy moät lôùp Niken phuû leân moät Muïc tieâu cuûa baøi naøy laø quyeát môùi taám kim loaïi laø d = 0,05 mm sau khi ñieän nhaèm giuùp hoïc sinh vaän duïng phaân trong 30 phuùt . dieän tích maët phuû kieán thöùc veà ñònh luaät cuûa taám kim loaïi laø 30 cm2 . Xaùc ñònh Farañaây cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua bình ñieän phaân . cho DNi =8,9 .103 Kg / m3 A = 58 , n = 2 GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 38-1 /4
  2. TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI  GIAÙO AÙN VAÄT LYÙ 11 m Giaûi Ta coù : D = ⇒ m = D.V = D.S.d V 1A m.Fn DSdFn Maû : m = It → I = = F n At At Thay soá vaøo ==> I = 2,47 A Baøi taäp aùp duïng : Baøi 1 :Bình ñieän phaân ñöïng dung dòch CuSo4 coù döông cöïc baèng doàng . Bieát cöôøng ñoä doøng ñieän qua bình ñieän phaân laø I = 1 (A) , Cu = 64 ; n = 2 . Tính löôïng ñoàng baùm vaøo catoát trong 16’ 5” b. 32’ 10 “ ; c. 1g 4’ 20 “ . ÑS : 0,32 (g) ; 0,64 (g) ; 1,28 (g) . Baøi 2 : Bình ñieän phaân chöùa AgNO3/Ag coù r = 2(Ω). ñöôïc noái vaøo maïng coù hieäu ñieän theá U = 10 (V) . Tính löôïng baùm vaøo catoát trong hai giôø ÑS : 0,402 (g) . Baøi 3 :Beà daøy taám Niken phuû treâ taám kim loaïi laø d = 0,1 (mm) sau moät giôø ñieän phaân . Bieát dieän tích maët phuû laø 60 (cm2) . tính cöôøng ñoä doøng ñieän qua bình ñieän phaân . Niken coù D= 8,9 .103 (kg/ m2 ) ; A = 58 ;n=2. ÑS : 5,14 (A) . Baøi 4 : Khi ñieän phaân dung dòch ZnSO4 / Zn trong 30 phuùtthu ñöôïc 1,224 (g) Zn ôû catoát . Bieát hieäu ñieän theá ñaët vaøobình lôùn hôn hieäu ñieän theá caàn thieát ñeå bình hoaït ñoäng bìnhthöôøng laø 6 (V) . Hoûi phaûi maéc noái tieáp vaøo bình ñieän phaân moät ñieän trôû R baèng bao GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 38-2 /4
  3. TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI  GIAÙO AÙN VAÄT LYÙ 11 nhieâu ñeå noù hoaït ñoäng bình thöôøng ÑS : R = 3 (Ω). Baøi 5 : Cho maïch ñieän nhö hình veõ ; Muïc tieâu cuûa baøi naøy laø  ( B1 chöùa CuSO4 / Cu ) coù r1 = 1 (Ω). nhaèm giuùp hoïc sinh vaän duïng  ( B2 chöùa AgNO3 / Ag) coù r1 = 2 (Ω). kieán thöùc veà ñònh luaät Sau moät thôøi gian ñieän phaân thì khoái Farañaây vaø ñònh laät Oâm toaøn löôïng catoát cuûa 2 bình taêng leân 2,8 (g) maïch a. Tính ñieän löôïng qua moãi bình ñieän phaân vaø löôïng kim loaïi thu ñöôïc ôû catoát moãi bình . ξ b. Bieát IA= 0,5 (A) ; R = 7(Ω). ; r = 2 r (Ω).Tính thôøi gian ñieän phaân vaø suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn . A ÑS : a. 1930 (C) ; m1 = 0,64 (g) ; m2 =2,16 (g) R B1 B2 B Baøi 6 : Cho maïch ñieän nhö hình veõ : ξr Traû lôùi ξ = 6 (V) ; r = 1 (Ω) , R3 laø ñeøn (4V – 4W) . R2 laø bình ñieän phaân (AgNO3/Ag) coù R2 = 3 (Ω)  A , r1 = 2 (Ω)., R1 =7(Ω). . Tính IA vaø löôïng baïc R1 R3 thu ñöôïc sau 32’10” . R4 ÑS : Ia = 0,6 (A) ; m = 0,864 (g) . R2 Baøi 7 : Cho maïch ñieän nhö hình veõ : Caùc ngoàn gioáng nhau , moãi nguoàn coù ξ = 2,5 (V) ; r = 2(Ω) ; R2 = R3 = 4(Ω) ; R1 = 3(Ω)  ; RA raát nhoû , B laø bình ñieän phaân ( Cu SO4 / Cu) bieát Ia = 0,75 (A) . Tính : a. Suaát ñieän ñoäng vaø ñieän trôû trong cuûa boä nguoàn . GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 38-3 /4
  4. TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI  GIAÙO AÙN VAÄT LYÙ 11 ξ ,r R1 R2 A Rb A R3 B 3. Cuûng Yeâu caàu nhaéc laïi : HS töï löïc coá baøi Nhaán maïnh caùc noäi dung quan giaûng troïng . Daën doø Traû lôøi caâu hoûi vaø laøm baøi cuûa hoïc taäp SGK sinh Chuaån bò baøi môùi” Söï phoùng (5’) ñieän trong chaát khí ôû aùp suaát bình thöôøng “ GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 38-4 /4
Đồng bộ tài khoản