giáo án vật lý 11 - dòng điện trong chất điện phân, định luật faraday

Chia sẻ: Nguyễn Thị Phương Thu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
209
lượt xem
45
download

giáo án vật lý 11 - dòng điện trong chất điện phân, định luật faraday

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiểu được hiện tượng điện phân, bản chất dòng điện trong chất điện phân: phản ứng phụ trong hiện tượng điện phân ; hiện tượng cực dương tan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo án vật lý 11 - dòng điện trong chất điện phân, định luật faraday

  1. TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI  GIAÙO AÙN VAÄT LYÙ 11 Tieát : ________ Baøi 37 - 38 : DOØNG ÑIEÄN TRONG CHAÁT ÑIEÄN PHAÂN ÑÒNH LUAÄT FA–RA–ÑAÂY I. MUÏC TIEÂU : 1) Hieåu ñöôïc hieän töôïng ñieän phaân, baûn chaát doøng ñieän trong chaát ñieän phaân: phaûn öùng phuï trong hieän töôïng ñieän phaân ; hieän töôïng cöïc döông tan. 2) Hieåu vaø vaän duïng ñònh luaät Fa – ra – day. 3) Hieåu nguyeân taéc maï ñòeân ñuùc ñieän, tinh cheá vaø ñieàu cheá kim loaïi. II. PHÖÔNG PHAÙP GIAÛNG DAÏY : Phöông phaùp thöïc nghieäm vaø phöông phaùp ñaøm thoaïi. III. THIEÁT BÒ , ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC . IV. TIEÁN TRÌNH GIAÛNG DAÏY Phaàn laøm vieäc cuûa Giaùo Vieân Phaân phoái Hoaït ñoâng cuûa hoïc Ghi chuù thôøi gian Noäi dung ghi baûng Toå chöùc ,ñieàu khieån sinh 1. Kieåm tra 1. Haït taûi ñieän trong kim loaïi laø haït naøo? baøi cuõ vaø Baûn chaát cuûa doøng ñieän trong kim loaïi? kieán thöùc 2. Giaûi thích nguyeân nhaân gaây ra ñieän trôû cuõ lieân cuûa kim loaïi vaø hieän töôïng toaû nhieät cuûa quan vôùi daây daãn kim loaïi? baøi môùi (3’) 2. Nghieân I. Thí nghieäm veà doøng ñieän trong chaát ñieän I. Thí nghieäm veà doøng ñieän cöùu baøi phaân Caù nhaânsuy nghó. trongchaátñieänphaân môùi 1. Thí nghieäm : SGK. Ghi nhôù. 2. Keát quaû thí nghieäm : SGK. GV: Trình baøy thí nghieäm nhö SGK. Yeâu 3. Keát luaän: caàu HS töï ruùt ra nhaän xeùt. Suy nghóvaøthaûo GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 37-1 /5
  2. TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI  GIAÙO AÙN VAÄT LYÙ 11 Caùc dung dòch muoái, axit, bazô ñöôïc goïi laø caùc luaän nhoùm. chaát ñieän phaân. Caùc muoái noùng chaûy cuõng laø chaát ñieän phaân. A K II. Baûn chaát doøng ñieän trong chaát ñieän phaân. - Khi muoái, axit, bazô ñöôïc hoøa tan vaøo nöôùc, mA Cl- Na+ chuùng deã daøng taùch ra thaønh caùc ion traùi daáu.Quaùtrình naøygoïi laø söï phaânli. Cl - B K1 Na+ VD : NaCl ->Na+ + Cl - . - Trong khi chuyeån ñoäng nhieät hoãn Chuyeå ñoäg cuû caù ion n n a c loaïn, moât soá ion döông coù theå keát trong chaáñieä phaâ khi t n n hôïp vôùi ion aâm khi va chaïm, ñeå trôû Sô ñoàthí nghieä veàdoø g m n chöa coù n tröôøg ñieä n thaønh phaân töû trung hoøa. Quaù trình ñieä trong chaá ñieä phaâ n t n n naøy goïi laø söï taùi hôïp. Soá caëp ion A K Traû lôøi ñöôïc taïo thaønh moãi giaây taêng khi caâu hoûi nhieät ñoä taêng. GV: Yeâu caàu HS trình baøy caùc kieán E H.1 thöùc hoaù hoïc lieân quan ñeán hieän Cl- Na + - Khi Engoaøi = 0: Caùc ion chuyeån ñoäng töôïng ñieän phaân: söï phaân li vaø taùi nhieät hoãn loaïn => khoâng coù doøng hôïp. ñieän trong chaát ñieän phaân. + GV: Trong dung dòch ñieän phaântoàn taïi Cl- Na - Khi Engoaøi ≠ 0: Caùc ion chuyeån ñoäng haït mangñieänloaïi naøo? Dung dò NaCl ch coù höôùng theo phöông cuûa ñieän GV: Trong hai tröôøng hôïp tröôøng => coù doøng ñieän trong chaát Chuyeå ñoäg cuû caù n n a c khoângcoù E ngoaøi vaø coù Engoaøi GV ñieän phaân. ion trong chaáñieä phaâ t n n yeâu caàu HS moâ taû chuyeån * Keát luaän: Doøng ñieän trong chaát ñieän phaân laø khi coù n tröôøg ñieä n doøng dòch chuyeån coù höôùng cuûa caùc ion döông theo ñoäng cuûa caùc haït mang ñieän trong chaát ñieän phaân. Caù nhaân xaây döïng baøi chieàu ñieän tröôøng vaø caùc ion aâm ngöôïc chieàu GV: Ñöa ra keát luaän. hoïc. ñieän tröôøng. Thaûo luaän nhoùm vaø III. Phaûn öùng phuï trong chaát ñieän phaân. Caùc ion di chuyeån ñeán caùc ñieän cöïc. Chuùng traû lôøi. nhöôøng bôùt hoaëc nhaän theâm caùc e trôû thaønh GV: Trình baøy vôùi hoïc sinh veà nguyeântöû hayphaântöû trunghoaøcoù theåbaùmvaøo caùc phaûn öùng phuï trong hieän ñieäncöïc, hoaëcbay leân döôùi daïng khí. Chuùngcuõng töôïng ñieän phaân. Ghi nhôù. coù theå taùc duïng vôùi caùc ñieän cöïc gaây GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 37-2 /5
  3. TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI  GIAÙO AÙN VAÄT LYÙ 11 ra caùc phaûn öùng hoaù hoïc => goïi laø caùc phaûn öùng Theo doõi SGK vaøtraû phuï. lôøi caâuhoûi. IV. Hieän töôïng cöïc döông tan. GV: Trình baøyveàhieäntöôïngdöôngcöïc 1. Thí nghieäm. tan. Yeâu caàu HS tham khoaû SGK vaø - Ñieän phaân dung dòch CuSO 4 vôùi cöïc traûlôøi caâuhoûi. döông baèng Cu. Toånghôïp caùc yù kieáncuûaHS =>giaûi - Sau moät thôøi gian ñieän phaân, ta thíchhieäntöôïng. Thamgia ñoùnggoùp thaáy coù moät lôùp Cu baùm vaøo xaâydöïngbaøi. - - catoát. e e 2. Giaûi thích. K A - Ion Cu 2+ dòch chuyeån ñeán catoât, nhaän theâm hai e trôû thaønh nguyeân - töû Cu baùm vaøo catoât. e e - E - Ion SO2- thì dòch chuyeån veà anoât, taùc 2+ 2- Cu duïng vôùi moät nguyeân töû Cu ôû cöïc SO4 ñoàng, taïo thaønh moät phaân töû CuSO4 tan vaøo dung dòch vaø nhöôøng hai Cu 2- eâlectron cho anoât. SO4 Cu2+ - Keát quaû laø cöïc döông laøm baèng ñoàng bò hao daàn ñi, coøn ôû catoât laïi Dung dòch CuSO4 coù ñoàng baùm vaøo. 3. Keát luaän. Hieä töôï g cöï döông tan n n c Ghi nhôù. Hieän töôïng cöïc döôngtan xaûy ra khi ñieänphaânmoät + muoáikim loaïi maøanoâtlaømbaèngchínhkim loaïi aáy. Keát luaän:SGK. Na 4. Ñònh luaät Om ñoái vôùi chaát ñieän phaân. GV: Trình baøy ñieän luaät Faraday: phaùt - Khi coù hieän töôïng cöïc döông tan, doøng ñieän bieåuvaøbieåuthöùctính toaùn. trongchaátñieänphaântuaântheoñònhluaätOÂm gioáng nhö ñoái vôùi ñoaïn maïch chæ coù ñieän trôûthuaàn. - Khi khoâng coù hieän töôïng cöïc döông tan, bình ñieänphaânlaø moätmaùythu =>doøngñieänqua bình ñieän phaân tuaân theo ñònh luaät Ghi nhôù. GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 37-3 /5
  4. TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI  GIAÙO AÙN VAÄT LYÙ 11 Oâm ñoái vôùi maùy thu.. V. Ñònh luaät Faradaây veà ñieän phaân. 1. Ñònh luaät Faradaây. Khoái löôïng m cuûachaátñöôïc giaûi phoùngra ôû ñieän A Xem SGK. cöïc tæleä vôùi ñöônglöôïng hoùahoïc cuûachaátñoù n vôùi ñieänlöôïng q ñi quadungdòchñieänphaân A ThoângbaùoSGK. m=k q (37.1) n A: laø nguyeântöû khoái. n : laø hoùatrò (soáeâlectrontraoñoåi) cuûachaátñoù. 1 k: laø heäsoátæleä vaø F = , trongñoùF cuõnglaø k haèngsoáPha-ra-ñaây.Töø thöïc nghieämta coù: F = 1A 9,65.10 C/kmol. Ta coù: 7 m= q (37.2) Fn 2. Baøi taäp vaän duïng: SGK. VI. ÖÙng duïng hieän töôïng ñieän phaân. 1. Luyeän kim. 2. Maï ñieän. 3. Ñuùc ñieän. Cuûngcoá Yeâu caàuhoïc sinh traû lôøi caâuhoûi vaø baøi giaûng laømmoätsoábaøi taäptrongSGK. Daëndoø cuûahoïc sinh (5’) GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 37-4 /5
  5. TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI  GIAÙO AÙN VAÄT LYÙ 11 GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 37-5 /5
Đồng bộ tài khoản