Giáo án y học " Kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

1
301
lượt xem
114
download

Giáo án y học " Kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu : Trình bày được khái niệm về kháng sinh. Trình bày được cơ chế tác động của kháng sinh lên tế bào vi khuẩn. Trình bày được các khái niệm đề kháng sinh. Trình bày được các cơ chế đề kháng kháng sinh của vi khuẩn và cơ chế lan truyền gene đề kháng kháng sinh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án y học " Kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh "

 1. Pham Hong Nhung M c tiêu h c t p • Trình bày ñư c khái ni m v kháng sinh. • Trình bày ñư c cơ ch tác ñ ng c a kháng sinh lên t bào vi khu n. • Trình bày ñư c khái ni m ñ kháng kháng sinh. • Trình bày ñư c các cơ ch ñ kháng kháng sinh c a vi khu n và cơ ch lan truy n gene ñ kháng kháng sinh. 1
 2. ð nh nghĩa kháng sinh • Kháng sinh là nh ng ch t ngay n ng ñ th p ñã có kh năng c ch ho c tiêu di t vi khu n m t cách ñ c hi u, b ng cách gây r i lo n ph n ng sinh h c t m phân t . 1928 – Fleming discovered penicillin, produced by Penicillium. 1940 – Howard Florey and Ernst Chain performed first clinical trials of penicillin. Figure 20.1 2
 3. Table 20.1 Table 20.2 3
 4. X p lo i kháng sinh • Kháng sinh có ho t ph r ng: Nhóm aminoglycoside, nhóm tetracycline, nhóm quinolone… • Kháng sinh có ho t ph ch n l c: nhóm macrolide, polymyxin… • Kháng sinh nhóm β- lactam: Penicillin, cephalosporin... Cơ ch tác ñ ng 4
 5. c ch sinh t ng h p vách • β- lactam • Vancomycin • Bacitracin Gây r i lo n ch c năng màng nguyên tương • Polymyxin • Colistin 5
 6. c ch sinh t ng h p protein • 50S • 30S Aminoglycoside Aminoglycosides Irreversibly binds to 30S ribosomal subunit Causes distortion and malfunction of ribosome Blocks initiation translation Causes misreading of mRNA Not effective against anaerobes, enterococci and streptococci Often used in synergistic combination with β-lactam drugs Allows aminoglycosides to enter cells that are often resistant 6
 7. MECHANISMS OF ACTION OF ANTIBACTERIAL DRUGS Examples of aminoglycosides include Gentamicin, streptomycin and tobramycin Side effects with extended use include Otto toxicity Nephrotoxicity Tetracycline Tetracyclins Reversibly bind 30S ribosomal subunit Blocks attachment of tRNA to ribosome Prevents continuation of protein synthesis Effective against certain Gram + and Gram - Newer tetracyclines such as doxycycline have longer half-life Allows for less frequent dosing Resistance due to decreased accumulation by bacterial cells 7
 8. MECHANISMS OF ACTION OF ANTIBACTERIAL DRUGS Resistance due to decreased accumulation by bacterial cells Can cause discoloration of teeth if taken as young child Macrolid Macrolids Reversibly binds to 50S ribosome Prevents continuation of protein synthesis Effective against variety of Gram + organisms and those responsible for atypical pneumonia Often drug of choice for patients allergic to penicillin Macrolids include Erythromycin, clarithromycin and azithromycin 8
 9. Chloramphenicol Chloramphenicol Binds to 50S ribosomal subunit Prevents peptide bonds from forming and blocking proteins synthesis Effective against a wide variety of organisms Generally used as drug of last resort for life-threatening infections Rare but lethal side effect is aplastic c ch sinh t ng h p acid nucleic • Quinolone • Rifampin • Sulfamide • Trimethoprime 9
 10. ð kháng kháng sinh • ð kháng gi • ð kháng t nhiên • ð kháng thu ñư c Cơ ch ñ kháng Mechanisms of resistance Decreased uptake of the drug Alterations in porin proteins decrease permeability of cells Prevents certain drugs from entering Increased elimination of the drug Some organisms produce efflux pumps Increases overall capacity of organism to eliminate drug Enables organism to resist higher concentrations of drug Tetracycline resistance 10
 11. Cơ ch lan truy n gene ñ kháng và vi khu n ñ kháng • M t vi khu n có gene ñ kháng, gene ñó s ñư c truy n d c qua các th h trong quá trình nhân lên và có th ñư c truy n ngang t vi khu n này sang vi khu n khác thông qua các hình th c v n chuy n ch t li u di truy n. 11
 12. Trong t bào (Intracellular) Mutations Resistant gene Transposon XX Resistant gene Gi a các t bào (Intercellular) Susceptible Bacteria Resistant Bacteria Mutations XX Resistance Gene Transfer New Resistant Bacteria 12
 13. Trong qu n th vi sinh v t (Microbiotop) xx x x xx Resistant Strains Rare xx Antimicrobial xx x Exposure x Resistant Strains Dominant Trong qu n th ñ i sinh v t (Macrobiotop) 13
 14. H n ch gia tăng vi khu n kháng kháng sinh • Phòng nhi m khu n • Ch n ñoán và ñi u tr hi u qu • S d ng kháng sinh h p lý • Phòng lây truy n Kháng sinh ñ 14
Đồng bộ tài khoản