Giao diện của Pro/ENGINEER 2.0

Chia sẻ: Ut Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
301
lượt xem
151
download

Giao diện của Pro/ENGINEER 2.0

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần bài học đầu tiên trong loạt bài cùng học ProEngineer Online tại VAGAM sẽ hướng dẫn các bạn về Giao diện của Pro/ENGINEERWildfire 2.0. Bài học gồm nội dung: - Main Toolbar - Tạo đối tượng thiết kế mới - Sử dụng các công cụ quay, zoom, chi chuyển đối tượng - Lưu, mở và edit file

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giao diện của Pro/ENGINEER 2.0

 1. 1. Giao dieän cuûa Pro/ENGINEERWildfire 2.0 Navigation Tab Browser Controls Sash Controls Main Toolbar Graphics Windows Navigation Windows Brower Windows Message Area Feature Creation Toolbar Hình 1 1.1 Main Toolbar Ñaây laø thanh coâng cuï chính cuûa Pro/EGINEER goàm nhöõng nhoùm coâng cuï chính cho trong baûng Toolbar Chöùc naêng File Quaûn lí taäp tin Edit Hoã trôï thieát keá View Quan saùt ñoái töôïng Model Display Hieån thò ñoái töôïng Datum Display Baät taét ñoái töôïng chuaån 1.2 Feature Creation Toolbar
 2. Ñaây laø thanh coâng cuï chöùa caùc leänh thieát keá thoâng duïng trong Pro/E.Trong chöông 3 vaø 4 caùc baïn seõ laàn löôït tìm hieåu cuï theå, ôû ñaây chæ giôùi thieäu qua ñeå caùc baïn naém ñöôïc chöùc naêng cuûa noù. Base Feature Taïo caùc chi tieát cô sôû Engineering Feature Taïo caùc chi tieát kó thuaät Datum Feature Taïo caùc chi tieát chuaån Edit Feature Caùc leänh hoã trôï thieát keá 1.3 Navigation Windows Cöûa soå Navigation coù boán theû - Model tree : lieät keâ noäi dung vaø trình töï caùc böôùc thieát keá - Folder Browser : duyeät ñeán caùc thö muïc treân maùy tính - Favorites : löu nhöõng trang web öu thích - Connections : keát noái vôùi nhöõng dòch vuï vaø tieän ích treân internet Hình 2a. Theû Model Tree Hình 2b. Theû Folder Browser 1.4 Browser Windows Theå hieän nhöõng noäi dung ñöôïc löïa choïn trong Navigation Browser - Neáu trong Navigation Window baïn choïn Favorites hay Connection thì Browser Windows seõ ñoùng vai troø nhö moät trình duyeät web baát kì - Neáu trong Navigation Window baïn choïn Folder Browser vaø duyeät ñeán thö muïc baáy kì thì Browser Windows seõ hieån thò taát caû nhöõng taäp tin trong thö muïc ñoù.Baïn coù theå bieát ñöôïc nhöõng thuoäc tính cô baûn cuûa nhöõng taäp tin naøy vaø coù theå xem tröôùc hình daïng cuûa nhöõng ñoái töôïng coù trong nhöõng taäp tin ñoù
 3. Hình 3 1.5 Graphic Windows Ñaây laø khoâng gian chöùa moâ hình thieát keá cuûa baïn.Trong quaù trình thieát keá, baïn coù theå taêng kích thöôùc cuûa khoâng gian naøy baèng caùch click vaøo Sash Control ñeå ñoùng taïm thôøi cöûa soå Brower 1.6 Message Area Vuøng khoâng gian Pro/ENGINEER duøng ñeå giao tieáp vôùi ngöôøi söû duïng. Nhöõng chæ daãn veà trình töï thao taùc, nhöõng meïo vaët, hay nhöõng thoâng baùo loãi xaûy ra trong quaù trình thieát keá vôùi Pro/ENGINEER ñeàu ñöôïc hieån thò ôû ñaây. Ñeå môû roäng vuøng khoâng gian veõ (Graphic Area) baïn coù theå thu nhoû vuøng Message Area naøy laïi nhöng phaûi chöøa toái thieåu töø 3-4 doøng vì neáu chöøa ít quaù coù theå baïn seõ khoâng ñoïc ñöôïc ñaày ñuû nhöõng thoâng baùo do Pro/E ñöa ra. 2. Laøm vieäc vôùi taäp tin trong Pro/ENGINEER 2.1 Taïo moät ñoái töôïng thieát keá môùi Ñeå taïo moät ñoái töôïng môùi, baïn vaøo menu File > New... (Ctrl + N) hoaëc click vaøo nuùt leänh Create a new object Xuaát hieän hoäp thoaïi New
 4. Hình 4 Caùc baïn thaáy moät loaït caùc ñoái töôïng thieát keá ñöôïc lieät keâ.Tuy nhieân trong phaàn caên baûn, caùc baïn chæ caàn quan taâm ñeán nhöõng ñoái töôïng sau ñaây - Sketch (*.sec) : taïo moät tieát dieän 2 chieàu duøng trong thieát keá - Part (*.prt) : thieát keá caùc chi tieát 3 chieàu - Assembly (*.asm) : laùp raùp caùc chi tieát ñaõ thieát keá thaønh cuïm chi tieát - Drawing (*.drw) : leân baûn veõ caùc chi tieát ñaõ thieát keá Name : nhaäp vaøo teân chi tieát hoaëc chaáp nhaän teân maëc ñònh cuûa Pro/E Use default templete : söû duïng thieát laäp maëc ñònh cuûa Pro/E trong thieát keá.Khi môùi söû Pro/E baïn neân choïn muïc naøy. 2.2 Löu moät ñoái töôïng Ñeå löu moät chi tieát ñaõ thieát keá, baïn vaøo menu File > Save... (Ctrl + S) hoaëc click vaøo nuùt Save the active object Xuaát hieän hoäp thoaïi Save (hình) Model Name : teân cuûa chi tieát khi ñöôïc taïo baèng leänh New (baïn khoâng theå thay ñoåi ñöôïc) Save in : thö muïc löu tröõ (coù moät daáu chaám ñeå chæ thö muïc hieän haønh – thö muïc naèm trong khung Look In)
 5. Hình 5 Baïn chæ ñôn giaûn choïn OK ñeå keát thuùc leänh. Neáu khoâng muoán löu taäp tin vôùi teân môùi, baïn coù theå söû duïng leänh Save nhieàu laàn. Moãi laàn nhö vaäy, Pro/E seõ gaùn cho taäp tin moät con soá ñeå chæ phieân baûn cuûa noù (hình ) Hình 6 2.3 Löu ñoái töôïng vôùi teân môùi Ñeå löu ñoái töôïng vôùi teân môùi hay ñoái töôïng vaøo moät thö muïc môùi, baïn vaøo menu File > Save a Copy… Xuaát hieän hoäp thoaïi Save a Copy
 6. Hình 7 Look In : duyeät ñeán thö muïc löu tröõ Model Name : teân ñöôïc taïo ban ñaàu baèng leänh New. New Name : nhaäp vaøo teân môùi Type : löïa choïn ñònh daïng ñeå löu (*.prt, *.iv, *.igs …) nhôø ñoù coù theå töông taùc vôùi caùc phaàn meàm CAD/CAM khaùc 2.4 Môû moät ñoái töôïng ñaõ taïo Ñeå môû moät ñoái töôïng ñaõ taïo, baïn vaøo menu File > Open... (Ctrl + O) hoaëc click vaøo nuùt leänh Open an existing object Trong hoäp thoaïi Open baïn caàn löu yù nhöõng ñieåm sau ñaây - Click nuùt Preview ñeå xem tröôùc caùc ñoái töôïng caàn môû - Do moät taäp tin coù theå coù nhieàu version (xem phaàn Save) vì vaäy neáu muoán hieån thò taát caû caùc verson naøy baïn click vaøo nuùt > All Versions - Neáu bieát chính xaùc version muoán môû baïn coù theå nhaäp tröïc tieáp soá chæ verson naøy ngay sau teân ñoái töôïng. - Neáu muoán môû moät ñoái töôïng chæ ñeå tham khaûo (khoâng chænh söûa), baïn click vaøo nuùt Open Rep…
 7. Hình 8 2.5 Set Working Directory Working Directory laø thö muïc duøng löu nhöõng ñoái töôïng thieát keá cuûa baïn. Theo maëc ñònh, thö muïc naøy ñaõ ñöôïc chæ ñònh khi baïn caøi ñaët Pro/E. Tuy nhieân baïn coù theå thay ñoåi baèng moät thö muïc khaùc baèng moät trong hai caùch sau ñaây 1. Vaøo menu File > Set Working Directory... vaø duyeät ñeán thö muïc muoán chæ ñònh 2. Trong Navigation Windows, chuyeån qua theû Folder Browse vaø duyeät ñeán thö muïc muoán chæ ñònh sau ñoù click nuùt phaûi chuoät vaø choïn Set Working Directory. 2.6 Taïo moät baûn sao cuûa ñoái töôïng Trong tröôøng hôïp baïn muoán löu laïi ñoái töôïng ôû moät böôùc thieát keá naøo ñoù, neáu duøng leänh Save, sau naøy muoán môû laïi seõ raát khoù (vì khoâng bieát noù laø phieân baûn thöù maáy). Cho neân Pro/E cung caáp cho baïn moät coâng cuï khaùc laø leänh Back up. Ñoái töôïng ñöôïc löu baèng leänh Back up seõ coù cuøng teân vôùi ñoái töôïng goác vaø ôû moät thö muïc khaùc do baïn chæ ñònh Ñeå söû duïng leänh Back up, baïn laøm nhö sau Vaøo menu File > Backup… Choïn thö muïc ñeå chöùa file backup Click OK ñeå keát thuùc leänh 2.7 Ñoåi teân moät ñoái töôïng Khi duøng leänh Save ñeå löu ñoái töôïng thì baïn khoâng theå thay ñoåi teân cuûa noù (ñaõ ñöôïc ñaët khi duøng leänh New) cho neân muoán ñoåi teân cuûa ñoái töôïng, baïn phaûi thöïc hieän tröôùc khi löu baèng leänh Rename nhö sau
 8. Vaøo menu File > Rename. Xuaát hieän hoäp thoaïi Rename, baïn nhaäp vaøo teân môùi (hình) Click OK ñeå keát thuùc leänh Hình 9 Chuù yù : neáu khoâng thaät söï caàn thieát thì baïn khoâng neân ñoåi teân 2.8 Xoùa caùc ñoái töôïng ra khoûi boä nhôù Khi baïn ñoùng moät cöûa soå coù chöùa moät ñoái töôïng trong Pro/E thì thöïc chaát ñoái töôïng aáy vaãn coøn naèm trong boä nhôù cuûa maùy.Vieäc löu ñoái töôïng laïi trong boä nhôù nhö vaäy coù tieän lôïi laø baïn coù theå môû laïi ñoái töôïng ñoù moät caùch nhanh choùng nhöng daàn daàn seõ laøm maùy chaïy chaäm ñi.Do ñoù neáu thaáy khoâng caàn thieát baïn coù theå xoùa noù hoaøn toaøn ra khoûi boä nhôù baèng leänh Erase nhö sau Vaøo menu File > Erase... Current : ñoùng vaø xoùa khoûi boä nhôù ñoái töôïng hieän haønh Not Display... : xoùa taát caû nhöõng ñoái töôïng coøn naèm trong boä nhôù Hình 10 Click OK ñeå keát thuùc leänh 2.9 Xoùa caùc phieân baûn cuõ Nhö caùc baïn ñaõ bieát, moãi khi duøng leänh Save thì Pro/E khoâng ghi ñeø leân file cuõ maø taïo ra moät verson môùi hôn.Do ñoù neáu thaáy caùc version cuõ khoâng caàn thieát vaø ñeå tieát kieäm khoâng gian ñóa, baïn coù theå xoùa bôùt caùc version cuõ naøy baèng caùch sau Vaøo menu File > Delete vaø choïn moät trong 2 tuøy choïn Old Versions : xoùa taát caû caùc phieân baûn cuõ vaø chöøa laïi phieân baûn môùi nhaát All Versions : xoùa taát caû caùc phieân baûn
 9. Vôùi löïa choïn Old Versions, caùc taäp tin phaûi naèm trong thö muïc ñaõ ñöôïc chæ ñònh laø Working Directory 3 Nhöõng thao taùc cô baûn khi laøm vieäc vôùi Pro/ENGINEER 2005 3.1 Phoùng to, thu nhoû ñoái töôïng Trong quaù trình laøm vieäc, baïn coù theå phoùng to, thu nhoû ñoái töôïng theo caùc caùch sau 1. Giöõ phím Ctrl vaø nuùt giöõa chuoät ñoàng thôøi di chuyeån chuoät leân xuoáng ñeå phoùng lôùn hoaëc thu nhoû ñoái töôïng treân maøn hình (hình) 2. Phoùng lôùn ñoái töôïng baèng caùch click nuùt leänh Zoom In vaø choïn khu vöïc caàn phoùng lôùn (hình) Hình 11 Hình 12 3. Click nuùt Zoom Out ñeå thu nhoû ñoái töôïng töøng chuùt moät (hình) 4. Click nuùt Refit object to fully display it on the screen ñeå thu nhoû (hoaëc phoùng to) ñoái töôïng veà kích thöôùc vöøa vôùi vuøng thieát keá Hình 13 Hình 14 Neáu nuùt giöõa cuûa chuoät baïn laø moät nuùt cuoän thì baïn coù theå phoùng to hay thu nhoû ñoái töôïng moät caùch nhanh choùng baèng caùch ñaåy nuùt cuoän ñi leân hay ñi xuoáng Nhaän xeùt caùch laøm naøy vôùi caùch giöõ phím Ctrl vaø nuùt giöõa chuoät sau ñoù di chuyeån chuoät leân xuoáng 3.2 Quay ñoái töôïng Baïn giöõ nuùt giöõa vaø xoay chuoät ñeå quay ñoái töôïng moät goùc baát kì trong khoâng gian (hình) Neáu nuùt Spin Center on/off ñöôïc baät thì Pro/E luoân duøng taâm cuûa ñoái töôïng laøm taâm quay.Neáu nuùt naøy khoâng ñöôïc choïn thì baïn click chuoät ôû ñieåm naøo, Pro/E seõ laáy ñieåm ñoù laøm taâm quay (hình)
 10. Hình 15 Hình 16 1.6.3 Di chuyeån ñoái töôïng Ñeå di chuyeån ñoái töôïng, baïn giöõ phím Shift vaø nuùt giöõa chuoät ñoàng thôøi di chuyeån chuoät ñeán vò trí mong muoán (hình) Hình 17 3.4 Hieån thò caùc ñoái töôïng Trong quaù trình laøm vieäc, Pro/ENGINEER cho pheùp hieån thò ñoái töôïng theo moät trong 4 caùch sau Wireframe : hieån thò ñoái töôïng trong Pro/E ôû daïng moät khung daây Hidden Line : hieån thò ñoái töôïng trong Pro/E vôùi caùc neùt khuaát No Hidden : hieån thò ñoái töôïng trong Pro/E khoâng coù caùc neùt khuaát Shade : taïo boùng ñoå cho moät ñoái töôïng trong Pro/E Wireframe Hidden Line No Hidden Shade Hình 18
 11. 3.5 Baät taét caùc ñoái töôïng chuaån Trong Pro/E caùc ñoái töôïng nhö ñieåm, truïc, maët phaúng ñöôïc duøng ñeå laøm chuaån trong quaù trình thieát keá, tuy nhieân vieäc theå hieän caùc ñoái töôïng chuaån coù theå gaây khoù khaên khi quan saùt caùc ñoái töôïng thieát keá neân baïn coù theå baät/taét caùc ñoái töôïng naøy baèng caùc nuùt leänh sau ñaây Baät/taét caùc maët phaúng chuaån Baät/taét caùc truïc chuaån Baät/taét caùc ñieåm chuaån Baät/taét goác toïa ñoä Caùc ñoái töôïng chuaån ñeàu ñöôïc taét Goác toïa ñoä ñöôïc baät Goác toïa ñoä vaø truïc chuaån ñöôïc baät Taát caû caùc ñoái töôïng chuaån ñeàu ñöôïc baät Hình 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản