Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu: Phần 1

Chia sẻ: ViHercules2711 ViHercules2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:133

0
7
lượt xem
4
download

Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu: Phần 1 trình bày một số khái niệm, định nghĩa cơ bản và cơ sở lý thuyết thông tin áp dụng cho các hệ mật mã khóa bí mật, các thuật toán mật mã khóa bí mật bao gồm các thuật toán hoán vị, thay thế và các thuật toán kết hợp mà chủ yếu là DES và AES. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu: Phần 1

i * G T . 0000026899<br /> <br /> ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN<br /> : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG<br /> <br /> TRÀN ĐỨC Sự (Chủ biên) - NGUYỄN VĂN TẢO, TRÀN THỊ LƯỢNG<br /> <br /> G iáo trình<br /> <br /> I<br /> <br /> NGUYỄN<br /> )C LIỆU<br /> <br /> III<br /> ilì<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN<br /> <br /> I<br /> <br /> ĐẠI HỌC THÁI N G U Y ÊN<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRƯYÈN THÔNG<br /> <br /> TR À N Đ Ứ C S ự (Chủ biên)<br /> N G U Y ÊN VĂN T Ả O , TR Ầ N THỊ LƯ Ợ NG<br /> <br /> GIÁO TRÌNH<br /> <br /> AN TOÀN BẢO MẬT DỮ LIỆU<br /> <br /> NHÀ X U Á T BẢN ĐẠ I HỌC TH ÁI N G U Y ÊN<br /> NĂM 2015<br /> <br /> •<br /> V - '-..H MAí' O<br /> <br /> - ,<br /> 0 2 -3 5<br /> MÃ S Ó :------ — -----K<br /> ĐHTN- 2 0 1 5<br /> <br /> Biên mục trên xuất bản phẩm của Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên<br /> Trần, Đức Sự (chủ biên)<br /> Giáo trình an toàn và bảo mật dữ liệu / Trần Đức Sự (chủ biên), Nguyễn<br /> Văn Tảo, Trần Thị Lượng. - Thái Nguyên: Đại học Thái Nguyên , 2015. - 236<br /> tr .; 24 cm.<br /> ISBN: 978-604-915-250-4<br /> l.An toàn thông tin - Giáo trình. 2. An toàn dữ liệu - Giáo trình. 3. Mật<br /> mã khoá bí mật - Thuật toán. 4. Mật mã khóa công khai - Thuật toán. I.<br /> Nguyễn, Văn Tảo. II Trần, Thị Lượng.<br /> 005.8-d c l4<br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẨT<br /> <br /> 7<br /> <br /> DANH MỤC BÀNG........................................................................................ 8<br /> DANH MỤC HỈNH VẼ<br /> <br /> 8<br /> <br /> LÒI NÓI Đ Ầ U .................................................................................................10<br /> Chưcmg 1. GIỚI THIỆU CHUNG<br /> <br /> 12<br /> <br /> 1.1. Hệ thống thông tin và các hình thức tấn công hệ thống thông tin<br /> <br /> 12<br /> <br /> 1.1.1 Thông tin và hệ thống thông tin ...................................................12<br /> 1.1.2. Ba thuộc tính cơ bản của thông tin<br /> <br /> 13<br /> <br /> 1.1.3. Các hình thức tấn công vào hệ thống thông tin..........................14<br /> 1.2. Mật mã và an toàn thông tin<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.2.1. Các ứng dụng cùa mật mã<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.2.2. Vai trò của mật mã trong bảo đảm an toàn thông tin.................. 21<br /> <br /> 1.3. Sơ lược về mật mã học<br /> <br /> 22<br /> <br /> 1.3.1. Các khái niệm cơ bản......................................................................23<br /> 1.3 .2. Các kiểu tấn công vào hệ mật m ã ................................................. 25<br /> 1.3.3. Phân loại các thuật toán mật mã....................................................... 26<br /> <br /> 1.4. Cơ sở toán học của lý thuyết mật mã<br /> <br /> 28<br /> <br /> 1.4.1. Kiến thức về độ phức tạp tính toán............................................... 28<br /> 1.4 2. Kiến thức về lý thuyết s ố ............................................................... 33<br /> 1.5. Bài tập...................................................................................................... 52<br /> Chương 2. HỆ MẬT MÃ KHÓA BÍ MẬT<br /> <br /> 55<br /> <br /> 2.1. Giới thiệu.................................................................................................55<br /> 2.2. Mật mã cổ điển.......................................................................................57<br /> 2.2.1. Mã dịch chuyển............................................................................... 57<br /> 2.2.2. Mã thay thế.......................................................................................58<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản