intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống diesel (Nghề: Công nghệ ô tô) - Trường TCN Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương

Chia sẻ: Hương Hoa Cỏ Mới | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:70

8
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống diesel với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày đúng yêu cầu, phân loại, sơ đồ cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống nhiên liệu động cơ diesel; Trình bày đúng cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của: Bơm cao áp, vòi phun, bơm thấp áp, bầu lọc, bộ điều tốc... Phân tích đúng hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các bộ phận của hệ thống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống diesel (Nghề: Công nghệ ô tô) - Trường TCN Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương

 1. UY BAN NHAN DAN QU4N 5 TRUONG TRUNG CA.P NGHE KY THU4T CONG NGH:E', HUNG VUONG GIAOTRiNH Bao dll'O'llg va sfra chfra , hf thOng diesel ' Nghe: Cong ngh~ o to TRINH DO• TRUNG CAP TPHCM-2019
 2. LOI GIOI THI¢U Cong ngh¢ sfia chfia o to la m9t mang kiin thuc cha nhfing nguai cong nhan sira chfia o to tuang lai. Kiin thuc cua mo dun se giup cho nguai h9c bubc ddu ti§p c(i,n dU9'C vbi &5i tu(lng nghJ nghi¢p, tit d6 c6 thd xac dtnh du(lc m11,c dich va tam th€ h9c t(i,p. H9c xong mo du"'n nay h9c vien se c6 kha nang: 1. Trinh bay dung vai tro va Itch sir phat tridn cua o to. 2. Trinh bay dung cac loc;zi o to va cdu tc;zo chung cua o to. 3. Trinh bay dung khai ni¢m vJ hi¢n tu(lng, qua trinh va cac giaidoc;zn mai man chi tiit. 4. Trinh bay dung khai ni¢m vJ cac phuang phap sira chfia va cong ngh¢ ph11,c h6i chi tiit. .. 5. Nh(i,n dc;zng dung cac loc;zi o to va cac b9 ph(i,n cua o to. 6. Trinh bay du(lc cong d11,ng, cdu tgo va each sir d11,ng m9 ts6 d11,ng Cl!, cdm tay nghJ sira chfia o to. Qu(},n 5, ngay thang O niim 2014 ... ; Bien SO{ln T(},p thi Khoa Cu Khi Bpng Lvc
 3. ,.. 1 MVCLVC l>EMVC ... TRANG 1. Gi6i thi~u vS mo dun ................................................................................ 2 2. Bai 1 : Thao lip, nh~ c4IDg cac b9 ph~ cua h~ th6ng nhien li~u diesel ...... 3 3. Bai 2 : Bao duong h~ th6ng nhien li~u diesel ............................................ 7 4. Bai 3 : Sira chfra thung chua nhien li~u va cac duong 6ng va b~u l9c ......... 15 5. Bai 4 : Sira chfra bmn th§.p ap (bmn chuyen nhien li~u) ............................. 26 6. Bai 5 : Sira chfra bmn cao ap ...........•........................................................ 33 7. Bai 6 : Sira chfra voi phun cao ap ............................................................. 58 8. Tai li~u tham khao 118 ............................................................................ 66 ... . .
 4. . 2 GIOI Tmtu VE MO DUN ' ... 1. Vi tri,,Y ngbia, vai tro mo dun: , H¢ thong nhien li¢u cua d9ng CO' diesel la m9t hi thong quan tr9ng cua d9ng CO'. Sau khi h9c xong mo dun nay v6i cac bai h9c qt thJ, h9c vien se c6 du()'C nhfmg kiln thuc CO' ban vJ cdu tqo, nguyen t&c hoqt d
 5. 3 Bai 1 : Thao lilp, nh~n d~ng cac bq ph~n cua h~ th&ng nhien Ii~u diesel ~ , A. HE. TIIONG NHIEN LIEU . ca DIESEL DUNG BOM CAO AP TAP . DONG . TRUNG (BOM PE) HQCTRENLOP I- NmtM vv, YEU cAu v A PHAN LO~I: 1. Nhiem vu .,, . H~ th6ng nhiSn li~u cua d9ng ca diesel c6 nhi~m V\l cung d.p d§,y du khong khi va nhien li~u s~ch cho d9ng CO' ho~t d9ng va lm;mg nhien li~u phu hc;rp v&i yeu d.u ph\l tai cua d9ng CO'. 2. Yeu c§u - Cung c§p lm;mg nhien li~u phun vao cac xy lanh tren m9t d9ng ca phai d6ng dSu nhu nhau d@ d9ng ca ch~y dSu va cong sudt cac xy lanh dugc th6ng nhdt. - Nhien li~u phun vac xy lanh phai dung thai di@m cfin thiSt d@ nhien li~u dugc d6t chay hoan toan, cong su§.t d9ng ca d~t t6i da. - Thai gian phun nhien li~u phu hc;rp khong qua ngful va cung khong keo dai va s6 lugng nhien li~u phun vao xy lanh d9ng CO' phai du. NSu thai gian phun ngful nhi~t d9 khong khi nen trong xy lanh chua du n6ng nhien li~u se dugc d6t chay khong hoan toan. NSu thai gian phun qua dai lugng nhien li~u qua nhiSu, qua trinh chay se keo dai qua qua trinh xa d9ng CO' n6ng va xa nhiSu kh6i den, d9ng CO' mdt cong su§.t va tieu hao nhiSu nhien li~u .... - Nhien li~u phun vao xy lanh du&i d~g suang mu, tai d@ b6c chay nhanh va tr9n v~n. - Nhien li~u phai dugc phan tan dSu khip nai trong bu6ng d6t d@ tr()n hoa dSu v&i khong khi nen c6 ap sudt va nhi~t d9 cao, c6 nhu v~y nhien li~u m&i b6c chay nhanh va kip thai, cong su§.t d9ng CO' d~t t6i da. 3. Phan loai: Dva vao s6 phfin tu1ip tren barn cao ap- d@ phan lo~i barn cao ap t~p trung (barn PE) - Barn cao ap c6 4 phfin tu barn . - Barn cao ap c6 6, 8 phfin tu barn... Dva vao b9 diSu t6c dung tren barn cao ap t~p trung (barn PE). - Barn cao ap dung b9 diSu t6c ly tam. ap - Bom cao dung b9 di€u t6c chan khong ... . . . . II. SO BO C.AU TAO VA HOAT BONG CUA HE THONG NHIEN LIEU . B(>NGCO DIESEL DUNG BOM CAO AP TiP TRUNG (PE) 1. SO' d:6 cftu tao H~ th6ng nhie~ li~u d9ng ca diesel dung barn cao ap t~p trung PE dugc gi&i thi~u trenhinh . 1-1 g6m c6 cac b9 ph~n sau.
 6. 4 - Thimg chua nhien li~u. - Barn thfip ap lip ben hong barn cao ap, duqc d&n d9ng do cam l~ch tam lip tren tl'\lc cam barn, dung dS hut nhen li~u tu thung chua qua b&u l9c tho dua len b&u l9c ti~ ~ - B!u l9c tho c6 nhi~m V\l ling nu6c va l9c c~n bin c6 kich thu6c tuang d6i 16n. - B!u l9c tinh l9c s~ch cac c~n bin rfit be tru6c khi n~p nhien li~u vao barn cao ap. - Barn cao ap va voi phun. - Cac 6ng dfui nhien li~u thfip ap d&n d!u luu thong trong h~ th6ng. - Cac 6ng d&n cao ap d&n d!u tir barn cao ap d~n voi phun. 6ng d§n nhien li$u cao ap Born cao b§u IQC -=,/4---J- /. •·:·, 6ng dan d.lu hl>i / - -~ Thung nhien Hinh 1-1: Sa d6 h~ th6ng nhien li~u d9ng ca diesel dung barn cao ap t~p 2. Nguyen tile ho~t d9ng Khi d9ng ca lam vi~c, nhien li~u duqc hut tir thung nhien li~u, theo 6ng d&n qua b!u l9c tho, t6i barn thip ap va duqc diy len b!u l9c tinh, sau khi duqc l9c s~ch d~n ngan chua cua barn cao ap, a day nhien li~u duqc;nen dSn ap suit cad' di qua 6ng dfui cao ap dSn voi phun va phun vao bu6ng chay cua d9ng ca theo dung thu tv lam vi~c. Nhien li~u phun vao bu6ng chay hoa tr9n v6i khong khi a cu6i qua trinh nen c6 ap sufit va nhi~t d9 cao, nhien li~u tv b6c chay, gian n& va sinh cong. Sau d6 khi chay theo 6ng xa va binh tieu am thai ra ngoai khi trai. Dau thira a barn cao ap, b!u l9c tinh va voi phun theo 6ng d&n d!u h6i tr& vS thung chua nhien li~u.
 7. 5 . ca DIESEL DUNG BOM PHAN PHOI B. HE. THONG NIDEN LIEU DONG . (BOMVE) HQCTRENLOP I. NHJlM VV, PHAN LO~ m: THONG NIDEN LI¢U DQNG ca DIESEL DUNGBOM ., CAO AP PHAN PHOI. 1. Nhiem vu: H~ th6ng ~ien li~u d9ng ca diesel dung barn phan ph6i VE c6 nhi~m Vl.l cung cfip dfiy du khong khi va nhien li~u s~ch cho d9ng ca ho~t d9ng, t~o ra ap h;rc nhien li~u cao, phun vao bu6ng chay cu.a dc)ng ca du&i d~ng suang mu, dung thai di6m va lugng nhien li~u phai phu hgp v&i yeu cfiu phv tai cu.a dc)ng ca 2. Phan loai - Dva vao· s6 lugng d6 phan lo~i barn cao ap phan ph6i: Barn VE 4, 6 xy lanh - Dva vao phuang phap diSu khi@n c6 2 lo~i: Barn VE diSu khi@n bing ca khi va barn VE diSu khi@n bing di~n tu II. so DO cAu TAO VA BOAT DONG CUA HE THONG NHIEN LIEU D
 8. 6 Khi d9ng ca ho~t d9ng barn tiSp v~n Hip trong bam cao ap VE hut nhien li~u tu thung theo 6ng dfin dSn b§u l9c di vao bam tiSp v~n, bam tiSp v~ d!y nhien li~u vao phong chua nhien li~u cua bam cao ap. Nhien li~u qua cua n~p vao xy lanh bam. Barn cao ap nen nhien li~u dSn ap su&t cao va phan ph6i nhien li~u dSn cac voi phun, voi phun phun nhien li~!-1 vao bu6ng chay c~a d9ng ca theo d1!11~ thu 1\1' lam vi~c. Nhien li~u phun vao buong chay hoa tr9n v&i khong khi a cuoi qua trinh nen c6 ap su&t va nhi~t d9 cao, nhien li~u 1\1' b6c chay, gian nova sinh cong. Sau d6 khi chay theo 6ng xa va binh tieu fun thai ra ngoai khi trai. D§.u thua 6 bam cao ap va voi phun theo 6ng dfin d§.u h6i tr& v~ thung chua. . .
 9. 7 Bai 2 : Bao dtrong h~ th6ng nhien liiu diesel A .SUA CHUA VA BAO DUONG BdM CAO AP T!P TRUNG (BdM PE) I. N
 10. 8 . - Tai li~u phat tay cho h9c vien II. BAO DUONG BEN NGO.AI cAc BO PHAN CUA HE THONG NHIEN LI¢U DIESEL . . . 1. Quy trinh thao cac ho phan ra khoi dong CO' - Lam s;;ich ben ngoai ~ac b9 ph~ trong ·h~ th6ng nhien li~u: thung dfiu, bfiu l9c, barn cao ap, barn th§.p ap, voi phun va 6ng n;;ip, 6ng xa. . Dung barn nu6c c6 ap su§.t cao ma s;;ich ben ngoai cac b9 ph~n, dung khi nen xit s;;ich c~ bin va nu6c. a) Thao thung dfiu. - Thao cac duong 6ng dfui dfiu. - Thao thung dfiu. Chu y do cfui th~ khong dS rai thung dfiu gay tai ni;tn. b) Thao bfiu l9c dfiu - Thao cac duong 6ng dfin dfiu n6i d@n bfiu l9c tho va bfiu l9c tinh. - Thao cac bu long bit gift bfiu l9c tho vf b§.u l9c tinh .. - Thao bfiu l9c tho va bfiu l9c tinh ra k:hoi d9ng ca. C) Thao barn th§.p ap. - Thao duong Bng dfui dfiu n6i d@n barn th§.p ap - Thao bu long bit gift barn th§.p ap v6i vo barn cao ap (quay cam l~ch tam vs vi tri th&p dS thao ), chu y n6i dSu cac bu long. - Thao barn thfip ap ra khoi vo barn cao ap t~p trung. d) Thao barn cao ap .• - Thao cac 6ng dfin dfiu va 6ng dfin cao ap tu barn cao ap dSn voi phun. Chu y: Ch9n dung ca le d~t dS thao. - KiSm tra d!u phun s6m CJ pu ly dfiu t11;1c khuyu va d!u CJ khap truySn d9ng - Thao bu long n6i kh6p truySn d9ng tu d9ng ca d@n barn cao ap. - Thao cac bu long bit ch~t barn cao ap v6i d9ng ca. Chu y n6i dSu cac bu long, gift ch~t barn cao ap tranh lam rai barn gay ~u hong va tai ni;tn ... - Thao barn cao ap ra khoi d9ng ca. e) Thao cac voi phun cao ap. - Thao duong 6ng dfin dfiu cao ap va duong 6ng dfui dfiu h6i n6i d@n cac voi phun. - Thao cac dai 6c bit ch~t voi phun v6i nip may. - Thao cac voi phun ra khoi nip may. Chu y khong lam hong d~m lam kin. - Dung gie s;;ich nut cac 16 lip cac voi phun l;;ii. g) Thao 6ng n;;ip, 6ng xa. - Thao bfiu l9c khong khi ra - Thao cac bu long bit gift Bng n;;ip. Chu y n6i dSu cac bu long. - Thao Bng n;;ip va d~m kin ra khoi nip may - Thao bu long bit ch~t Bng giam thanh v6i Bng xa. - Thao cac bu long bit ch~t 6ng g6p khi xa v6i nip may. - Thao 6ng g6p khi xa va d~m kin ra. 2. Lam s~ch, nh~n d~ng va ki~m tra hen ngoai cac h
 11. 9 - Rua s~ch ben ngoai thung dfiu b~ng dfiu hoa ho?c dfiu diesel - Xii h@t dfiu bfui trong thung ra, lam s~ch ben trong thi:mg dfiu. - KiSm tra ben ngoai thung dfiu bi nut, thung ro ri dfiu, mop meo. - Rua s~ch thong n~p d~y thimg dfiu, dung dfiu hoa dS rua, dung khi nen th6i kho. b) Lam s~ch, kiSm tra ben ngoai binh l9c tho va binh l9c tinh - KiSm tra d~m lam kin t6t khong bi ha, ren dfiu n6i 6ng dfin khong bi chem ha lam ri dfiu. - KiSm tra d9 kin giua d~m kin va than bfiu l9c, n@u ha phiii thay d~m m6i - KiSm tra ben ngoai bfiu l9c bi nut, ha phiii kh~c ph~lC hu hong. C) Lam s~ch, nh~n d~g va kiSm tra ben ngoai bam thfip ap - Dung dfiu diesel ma s~ch ben ngoai bam thfip ap, dung gie lau kho. - KiSm tra ben ngoai bam thfip ap: kiSm tra d~m kin giua than bam v6i c6c l9c, n@u bi ha phiii thay d~m m6i. - KiSm tra chem, hong ren cac dfiu n6i 6ng dfin dfiu. - KiSm tra bam tay, keo thu bam khong bi kyt d) Lam s~ch, nh~ d~g va kiSm tra ben ngoai bam cao ap. - Dung dfiu diesel rua s~ch ben ngoai bam cao ap PE - KiSm tra d~m kiir giua n~p bam va than bam - KiSm tra chem, hong ren cac dfiu n6i 6ng dfin dfiu thfip ap va cao ap. - KiSm tra xi@t ch?t cac vit b~t ch?t b9 diSu t6c va b9 phun dfiu s6m tg d9ng, kiSm tra cfin ga phiii dich chuySn nhy nhang. - KiSm tra xi@t ch?t cac vit xii khi va cac vit ham ben ngoai bam cao ap. e) Lam s~ch, nh~n d~g va kiSm tra ben ngoai cac voi phun - Rua s~ch ben ngoai cac voi phun va lam s~ch mu9i than barn a dfiu dS kim phun. Chuy .. cfui th~ khong lam bi@n d~g dfiu kim phun va 16 phun. - KiSm tra cac d~m kin, n@u hong phiii thay d~m m6i - KiSm tra chem hong ren cua dfiu n6i 6ng cao ap va cac 6ng dfin cao ap. g) Lam s~ch, nh~ d~ng va kiSm tra ben ngoai 6ng xii, 6ng n~p - Rua s~ch, kiSm tra ben ngoai bfiu l9c khong khi. Chu y: Dung dfiu diesel ho?c dfiu hoa rua s~ch ben ngoai bfiu l9c khong khi. - KiSm tra ben ngoai bfiu l9c: kiSm tri bfiu l9c bi nut, ha, mop meo phiii kh~c phvc. - Ki@m tra dai kyp dfiu 6ng n6i v6i 6ng n~p tranh bi ha. - Lam s~ch ben ngoai va ben trong 6ng n~p - Ki@m tra d~m kin cua 6ng n~p, n6u hong phai thay d~m m6i dung lo~i - Lam s~ch mu
 12. 10 Cac b9 ph~n cua h~ th6ng nhien li~u saukhi da lam s~ch, kiSm tra ben ngoai, tiSn hanh lip len d9ng CO'. . .. a) Lip thung d§u len d9ng CO' - XiSt ch~t cac bu long bit ch~t thung dfiu. - Bit cac duang 6ng dfui nhien li~u vao thung chua. Chu y cfui th~n khong lam chan hong ren cac dfiu n6i 6ng b) Lip binh l9c tho va b§.u l9c tinh. - Lip binh l9c len d9ng CO' dung vi tri, xiSt ch~t cac bu long gift b§.u l9c. - Lip duang 6ng dftn d§.u tir thung nhien ii~u dSn b§.u l9c tho. - Dung tay v~n vao cho kh&p ren, sau d6 moi dung co le d~t dS xiSt C) Lip barn thftp ap - Lip barn thftp ap vao vo barn cao ap (quay cam l~ch tam vS vi tri thftp dS khi lip barn vao khong bi d9i) - XiSt ch~t cac dai 6c bit chijt barn thftp ap (chu y xiSt dSu cac dai 6c) d) Lip barn cao ap PE len d9ng ca. ... - Lip barn len d9ng CO', bit cac bu long va xiSt ch~t. . Chu y khi lip barn: kiSm tra, quay ttvc khuyu va tl1}c cam barn dS cho cac dftu a a phun s6m pu ly diu t11Jc khuyu va dftu kh&p truySn d9ng barn trung kh&p l~i nhu khi thao. - Bit ch~t bu long n6i kh&p truySn d9ng voi tl1}c cam barn cao ap. - Lip cac duang dng d~n diu tir biu l9c tho dSn barn thftp ap va lfin lugt dSn cac b9 ph~n trong h~ thdng, xiSt ch~t cac duang:dng dfui. ... . Chu y dung tay v~ cac vao kh&p ren sau d6 dung dvng C\l xiSt ch~t dS tranh bi chan hong ren a cac dfiu ndi 6ng. e) Lip voi phun len d9ng ca - Thao cac nut gie a cac 16 lip voi phun - Lip d~m va cac voi phun thu u.r len d9ng CO', xiSt ch~t cac dai 6c bit ch~t voi phun voi nip may. Chu y xi St dSu, ddi xung du l\rc quy dinh. - Lip cac duang 6ng d~n cao ap tu barn cao ap dSn voi phun':" . Chu y: Dung tay v~n vao cho kh&p ren a hai dfiu 6ng n6i cao ap sau d6 moi sir d\lfig d1,mg C\l xiSt ch~t du Ive quy dinh tftt ca cac 6ng dfui cao ap. g) Lip 6ng n~p, 6ng xa - Lip d~m va 6ng n~p vao nip may. XiSt ch~t cac dai 6c dSu, d6i xung. - Lip binh l9c khong khi vao 6ng n~p - Lip d~m va 6ng g6p khi xa vao nip may, xiSt ch~t cac dai 6c. - Lip binh tieu am vao 6ng xa. · .. - KiSm tra, xiSt ch~t l~i cac cac b9 ph~n trong h~ th6ng. - ~6 dftu vao thung nhie,n li~u, du!lg tay barn dftu len binh l9c va barn cao ap, kiSm tra xiet ch~t l~i cac duang ong d~n dau trong h~ th6ng, tranh dS ro ri diu. - Noi vit xa khi, xa s~ch khong kW trong bftu l9c va barn cao ap.
 13. 11 B. N◊l DUNG BAO DUONG BEN NGOAI cAc B◊ PH!N HS THONG NHIEN L!BU DIESEL DUNG BdM PHA.N PHOI I. N◊I DUNG BAO DUONG BEN NGOAI cAc B◊ PH!N HS THONG NHIEN L!BU DIESEL DUNG BdM PHA.N PHOI - Lam s~ch ben ngoai cac b(> ph?n cua h~ th6ng nhien li~u. - Thao cac b9 ph?O ra khoi d9ng ca - Lam s~ch, ki6m tra ben ngoai cac b9 ph?n cua h~ th6ng nhien li~u diesel dung barn cao ap phan ph6i - Ltlp l~i cac b9 ph?; cua h~ th6ng nhien li~u len d(>ng ca. II-CAUHOIVABAI T!P 1. Giai thich cac b9 ph?n cua h~ th6ng nhien li~u diese dung barn phan ph6i (barnVE)? 2. Giai thich nhi~m V\l cua h~ th6ng nhien li~u diesel dung barn phan ph6i (barn VE) ? T~I XUONG THVC HANH I. MVC BiCH, YEU CAU 1. dich: ID\IC - Ren luy~n ky nang thao ltlp, ki6m tra h~ th6ng nhien li~u d9ng ca diesel dung barn cao ap phan ph6i - Bao duong h~ th6ng nhien li~u d(>ng ca diesel dung barn cao ap pt.an ph6i d~t yeu c§.ukythu?t 2. Yeu cftu: - Thao ltlp cac b9 ph?n cua h~ th6ng nhien li~u diesel dung quy trinh va dung yeu d.u ky thu?t. - Bao duong cac b9 ph?O cua h~ th6ng nhien li~u diesel dung quy tdnh, dam bao antoan • - Tb chuc, b6 tri nai lam vi~c khoa h9c, ngan ntlp, g9n gang 3. Chuin bj: a)D1_mgq1: - D\lllg cv thao ltlp h~ th6ng nhien li~u d9ng ca diesel dung barn cao ap phan ph6i. - D1.1ng C\l thao ltlp barn cao ap phan ph6i. - May barn nu6c, may nen kh:L b) V~t tu: .. - Ddu diesel, gie lau, khay d\Tllg d\lllg cv, chi tiSt - - Can d\Tllg d§.u - Cac chi ti St thay thS: d~m kin, 6ng dful nhien li~u, loi l9c khi Can thiSt thay thS. - Tai li~u phat tay cho h9c vien: Quy trinh thao ltlp h~ th6ng nhten li~u diesel. ...
 14. 12 . . CUA HE. THONG NHIEN II. BAO DUONG BEN NGO.AI cAc BO PHAN LniunIESEL 1. quy trinh thao cac b
 15. 13 - Thao bftu l9c khopg khi ra khoi Bng n~p. - Thao cac bu long bit gift Bng n~p. Chu y n&i dSu cac bu long. - Thao Bng n~p va d~m kin ra khoi nip may - Thao bu long bit gift Bng giam thanh v&i Bng xa. - Thao cac bu long bit ch~t Bng g6p khi xa v&i nip may. - Thao Bng g6p khi xa va d~m kin ra. 2. Lam s~ch, nh~n d~ng va ki~m tra hen ngoai cac bl) ph~n. a) Lam s~ch, nh~ '4tng va ki@m tra benngoai thung dftu. - Rua s~ch ben ngoai thung dftu b&ng nu&c ho~c dftu diesel - Xa hSt dftu bfui trong thung ra, lam s~ch ben trong thung dftu. - Ki@m tra ben ngoai thung dftu bi nut, thung, chay, ri, mop meo. - Rua s~ch thong nip d~y thung dftu, dung dftu hoa d@ rua, dung khi nen th6i thong. b) Lam s~ch, ki@m tra ben ngoai binh l9c. - Ki@m tra d~m lam kin t6t khong bi h&, ren dftu n6i 6ng dfui khong bi chim. - Ki@m tra de) kin gifta d~m kin va than bftu l9c, nSu ha phai thay d~m m6ri. - Ki@m tra ben ngoai bftu l9c bi nut, ha phai khic phµc hu hong. c) Lam s~ch, nh~ d~g va ki@m tra ben ngoai bmn cao ap phan phBi. - Dung dftu diesel rua s~ch ben ngoai barn cao ap phan phBi - Ki@m tra d~m kin gifta trµc ga va nip bmn, d~m kin cua nip be) diSu t6c v6i vo barn - Ki@m tra chem, h6ng ren cac dftu n6i 6ng dfin dftu th&p ap va cao ap a than bmn vanip bmn. - Ki@m tra xiSt ch~t cac vit bit ch~t nip be) diSu t6c, ki@m tra cftn ga phai xoay chuy@n nhy nhang. - Ki@m tra xiSt ch~t cac vit ham nip be) phun dftu s&m. d) Lam s~ch, nh~ d~ng va ki@m tra ben ngoai cac voi phun. - Rua s~ch ben ngoai cac voi phun va lam s~ch mu
 16. ... 14 3. Liip cac bq ph~n len dqng CO'. Cac b9 ph~ cua h~ th
 17. 15 1 Barn cao b 0 2 O> C:
 18. .., 16 B§.u l9c nhien li~u c6 nhi~m V\l lQc sc;i,ch cac hc;i,t bvi bfui, nu6c ldn trong d§.u tru6c khi dua d§.u d@n barn thdp ap, barn cao ap va voi phun. B§.u l9c nhien li~u dung tren d9ng ca diesel c6 hai loc;i,i: b§.u l9c tho va b§.u l9c tinh. 2. Yeu cAu B§.u l9c c6 cdu tc;i,o dan gian, bao duong, sua chua, thay th@ de dang, it gay sue can. II. . VA HOAT cAu TAO . DONG . VA BAU LOC . CUA THUNG NHIEN LIEU . 1. C§u tao cua thung nhien lieu Thung nhien li~u vs mijt d.u tc;i,~ gi6ng thung nhien li~u cua d9ng CO' 0 to chc;i,y xang (hinh 10-1) nhung 6 nip thung khong c6 van. BS phong ngua vi~c tc;i,o ra d9 chan khong trong thung khi h@t nhien li~u, 6 ph§n tren thung lip 6ng an thong v6i khoang trdng ben trong v6i khong khi ben ngoai. 2. Cdu t~o va nguyen tile ho~t dt}ng cua blu IQC nhien Iifu a) BAu IQC tho . .. B§.u l9c tho b6 tri cc;i,nh thung nhien li~u va dung dS l9c SO' b9 nhien li~u tru6c khi vao barn thdp ap. + Cdu tc;i,o: B§.u l9c tho g6m c6 vo b§.u l9c, nip va cac d§.u n6i 6ng ddn nhien li~u vao va 6ng ddn nhien li~u ra, loi l9c, du6i vo b~u l9c c6 nut xa dfiu. Loi l9c c6 nhiSu loc;i,i duqc lam brtng gidy sau m9t thai gian nhdt dinh phai thay hoijc lam brtng d6ng la c6 dvc 16 ' , ,6 ' ,,. - nhu lu6i, day dong cuon, sqi h6a h9c, sqi day dong. Loi duqc lap vao trvc rong trung tam c6 khoan cac 16 nho ddn d§.u. Tren nip binh l9c c6 vit dS xa khong khi, khi c6 khong khi l9t vao h~ th6ng nhien li~u. Khoa tach nhien li$u . d~n b¢ ham n6ng . Barn cao ap Hinh 10-1 : Thung nhien li~u va vi tri lip cac bfiu l9c + Nguyen ly hoc;i,t d9ng cua bfiu l9c tho Dfiu tu thung chua theo duang 6ng d~n dSn 16 dfiu vao, di vao trong bfiu l9c, dfiu chui qua loi l9c, cac cijn bftn bi giu lc;i,i ben ngoai loi l9c, d§.u duqc l9c tuang ddi sc;i,ch vao tf\lC r6ng va theo duang d§.u ra, 6ng ddn, len barn thdp ap. ..
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2