intTypePromotion=3

giáo trình c++ - Đại học bách khoa (phần 1)

Chia sẻ: Nguyen Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
220
lượt xem
46
download

giáo trình c++ - Đại học bách khoa (phần 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đấy là quấn giáo trình về c++ hữu dụng nhất cho các bạn sinh viên năm nhất công nghệ thông tin, đầy đủ rễ hiểu tất cả mọi thứ các bạn cần đều có trong quấn này

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình c++ - Đại học bách khoa (phần 1)

  1. Lêi Giíi thiÖu Gií thiÖ Vµo thuë khëi ®Çu sö dông m¸y tÝnh, c¸ch lËp tr×nh lµ lËp tr×nh tuÇn tù. Kho¶ng nh÷ng n¨m 70-80 xu h­íng lËp tr×nh chñ yÕu lµ lËp tr×nh cã cÊu tróc. B­íc sang nh÷ng n¨m 90, ph­¬ng ph¸p lËp tr×nh h­íng ®èi t­îng trë nªn phæ biÕn, ®­îc nh÷ng ng­êi lµm tin häc quan t©m nghiªn cøu nhiÒu. LËp tr×nh h­íng ®èi t­îng trë thµnh ph­¬ng ph¸p lËp tr×nh hiÖn ®¹i v× nã cã nh÷ng ­u ®iÓm nh­: - Sù trõu t­îng ho¸: mçi ®èi t­îng trong ch­¬ng tr×nh lµ mét trõu xuÊt cña mét ®èi t­îng (vËt lý hay phi vËt lý) trong thùc tÕ cña bµi to¸n. §iÒu nµy lµm cho ch­¬ng tr×nh gÉn gòi h¬n víi ng­êi dïng vµ dÔ thiÕt kÕ h¬n ®èi víi ng­êi lËp tr×nh. - Sù ®ãng gãi: Mçi ®èi t­îng lµ mét sù ®ãng gãi c¶ ba mÆt: d÷ liÖu, tr¹ng th¸i vµ thao t¸c, lµm cho ®èi t­îng lµ mét ®¬n nguyªn bÒn v÷ng cho qu¸ tr×nh ph©n tÝch, thiÕt kÕ vµ lËp tr×nh. X©y dùng trªn nguyªn t¾c giÊu kÝn tèi ®a, c«ng khai tèi thiÓu, ®èi t­îng thÝch øng dÔ dµng víi viÖc söa lçi, b¶o tr× hay ph¸t triÓn. - ViÖc sö dông l¹i: §èi t­îng lµ mét ®¬n vÞ “l¾p lÉn”, cã thÓ sö dông l¹i cho bµi to¸n kh¸c. - Sù kÕ thõa ®­îc vËn dông cho c¸c ®èi t­îng lµm tiÕt kiÖm ®­îc m· nguån, ®ång thêi t¹o kh¶ n¨ng cho sù tiÕp nèi vµ më réng ch­¬ng tr×nh. Ngµy nay ®· cã nhiÒu ng«n ng÷ lËp tr×nh hç trî cho ®èi t­îng: - Cã nh÷ng ng«n ng÷ chØ míi dùa vµo ®èi t­îng (cã ®ãng gãi mµ kh«ng cã kÕ thõa), nh­ ADA (83). - Cã nh÷ng ng«n ng÷ h­íng ®èi t­îng thuÇn khiÕt, chØ ®­îc phÐp sö dông ®èi t­îng trong lËp tr×nh, nh­ SMALLTALK, JAVA... - Cã nh÷ng ng«n ng÷ lai, cã thÓ lËp tr×nh h­íng ®èi t­îng mét c¸ch ®Çy ®ñ, mµ còng cã thÓ lËp tr×nh dïng ®èi t­îng. Turbo PASCAL, C++ thuéc lo¹i nµy. Ng«n ng÷ C tõ khi ra ®êi ®· sím kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ thÕ lµ c«ng cô chñ yÕu trong c«ng nghÖ phÇn mÒm. C++ ph¸t triÓn C thµnh ng«n ng÷ h­íng ®èi t­îng ®· thõa kÕ ®­îc c¸c ®iÓm m¹nh cña C vµ thÝch øng víi xu h­íng lËp tr×nh hiÖn ®¹i. Chän C++ ®Ó gi¶ng d¹y còng nh­ lµm c«ng cô ph¸t triÓn phÇn mÒm lµ hîp lý, v× kh«ng nh÷ng nã m¹nh, mµ nã dÔ hiÓu cho nh÷ng ng­êi vèn quen víi lËp tr×nh truyÒn thèng, nay ®i vµo lËp tr×nh h­íng ®èi t­îng. Nh­ vËy chñ ®Ò cña cuèn s¸ch lµ hoµn toµn thÝch hîp víi nhu cÇu gi¶ng d¹y lËp tr×nh ë c¸c tr­êng ®¹i häc, còng nh­ víi nhu cÇu cña nh÷ng lËp tr×nh viªn ®ang hµnh nghÒ. Cuèn s¸ch gåm 6 ch­¬ng vµ 4 phô lôc - Ch­¬ng 1: LËp tr×nh h­íng ®èi t­îng-ph­¬ng ph¸p gi¶i quyÕt bµi to¸n míi - Ch­¬ng 2: Nh÷ng më réng cña C++ - Ch­¬ng 3: §èi t­îng vµ líp - Ch­¬ng 4: §Þnh nghÜa to¸n tö trªn líp - Ch­¬ng 5: Kü thuËt thõa kÕ - Ch­¬ng 6: Khu«n h×nh - Phô lôc 1: C¸c kªnh xuÊt nhËp - Phô lôc 2: Xö lý lçi - Phô lôc 3: Bµi to¸n quan hÖ gia ®×nh - Phô lôc 4: M· ch­¬ng tr×nh bµi to¸n quan hÖ gia ®×nh.
  2. Nh­ vËy cuèn s¸ch bao trïm ®ñ c¸c vÊn ®Ò cÇn ®Ò cËp vµ ®· ®­îc cÊu tróc kh¸ hîp lý. Mçi ch­¬ng ®Òu kÕt thóc bëi phÇn tãm t¾t vµ c¸c bµi tËp, thuËn tiÖn cho viÖc häc vµ thùc hµnh. Néi dung c¸c phÇn ®· ®­îc tr×nh bµy dÔ hiÓu, chuÈn x¸c, cã nhiÒu thÝ dô minh ho¹. Cuèn s¸ch cã thÓ dïng lµm: - Gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y vÒ lËp tr×nh h­íng ®èi t­îng ë c¸c tr­êng §¹i häc. - S¸ch tham kh¶o vÒ C++ cho nh÷ng ng­êi lËp tr×nh chuyªn nghiÖp. T«i cho r»ng quyÓn s¸ch lµ rÊt cã Ých vµ hy väng sÏ sím ®­îc xuÊt b¶n ®Ó phôc vô b¹n ®äc. Xin tr©n träng giíi thiÖu víi b¹n ®äc cuèn s¸ch “LËp tr×nh h­íng ®èi t­îng víi C++”, mét sx¶n phÈm lao ®éng khoa häc nghiªm tóc cña tËp thÓ c¸n bé gi¶ng d¹y khona C«ng nghÖ Th«ng tin, §¹i häc B¸ch khoa Hµ néi. Hµ néi, ngµy 4 th¸ng 5 n¨m 1999 GS. NguyÔn V¨n Ba NguyÔ Khoa CNTT, §HBK Hµ néi
  3. Tr­êng §¹i häc B¸ch khoa Hµ néi Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin --0-- Lª §¨ng H­ng, T¹ TuÊn Anh, NguyÔn H÷u §øc NguyÔn Thanh Thuû LËp tr×nh h­íng ®èi t­îng tr× ­íng ®èi ­îng víi C++ Hµ néi 1999
  4. LËp tr×nh h­íng ®èi t­îng víi C++ T¸c gi¶: Lª §¨ng H­ng, T¹ TuÊn Anh, NguyÔn H÷u §øc, NguyÔn Thanh Thuû Chñ biªn: NguyÔn Thanh Thuû Biªn tËp: ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n: GiÊy phÐp xuÊt b¶n sè:
  5. Tµi liÖu tham kh¶o liÖ kh¶ [1]. Claude Delannoy, Programmer en langage C++, EYROLLES. [2]. Scott Robert Ladd, Turbo C++ Techniques and Applications, M&T Books. [3]. H.M. Deitel & P.J. Deitel, C How to program.
  6. Lêi nãi ®Çu ®Çu Ng«n ng÷ C ®­îc xem lµ mét ng«n ng÷ lËp tr×nh v¹n n¨ng vµ ®­îc sö dông réng r·i ®Ó gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n khoa häc kü thuËt: xö lý ¶nh, ®å ho¹, ghÐp nèi m¸y tÝnh. Ng«n ng÷ C còng lµ mét c«ng cô m¹nh cho phÐp x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh hÖ thèng nh­ hÖ ®iÒu hµnh UNIX, c¸c ch­¬ng tr×nh dÞch vµ c¸c c«ng cô tiÖn Ých kh¸c. §iÓm m¹nh ®¸ng chó ý cña ng«n ng÷ C chÝnh lµ sù mÒm dÎo vµ kh¶ n¨ng trao chuyÓn cao gi÷a c¸c hÖ thèng tÝnh to¸n. Trªn c¬ së ng«n ng÷ C ng­êi ta ®· tiÕn hµnh x©y dùng mét phiªn b¶n h­íng ®èi t­îng gäi lµ C++ nh»m thõa kÕ c¸c ®iÓm m¹nh vèn cã cña C. ViÖc t×m hiÓu ng«n ng÷ C++ ®ang lµ mét xu thÕ ®­îc quan t©m bëi c¸c nhµ lËp tr×nh nh»m ph¸t triÓn c¸c phÇn mÒm øng dông ë ViÖt nam. HiÖn nay, trªn thÞ tr­êng ®· cã mét sè tµi liÖu tham kh¶o giíi thiÖu vÒ C++. Tuy nhiªn, c¸c tµi liÖu nµy chØ míi dõng l¹i ë møc giíi thiÖu vµ m« t¶ c¸c khÝa c¹nh có ph¸p cña ng«n ng÷. Trong cuèn s¸ch nµy, nh÷ng tr×nh bµy vÒ c¸c khÝa c¹nh lËp tr×nh h­íng ®èi t­îng cã tÝnh s­ ph¹m cao, ®i tõ møc ®é dÔ ®Õn khã nh»m gióp ng­êi ®äc cã thÓ lÜnh héi c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n kh«ng chØ lÖ thuéc vµo mét ng«n ng÷ lËp tr×nh cô thÓ nh­ C++ ®· ®­îc quan t©m thÝch ®¸ng. Trong ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y cö nh©n, kü s­ chuyªn ngµnh C«ng nghÖ Th«ng tin, ng«n ng÷ lËp tr×nh C++ ®­îc chän ®Ó minh ho¹ cho lËp tr×nh h­íng ®èi t­îng nhê c¸c ­u ®iÓm trong kh¶ n¨ng biÓu diÔn d÷ liÖu vµ thÓ hiÖn c¸c khÝa c¹nh lËp tr×nh. ViÖc n¾m b¾t c¸c khÝa c¹nh ®éc ®¸o cña ng«n ng÷ vµ lµm chñ c¸c yÕu tè c¬ b¶n khi lËp tr×nh trong ng«n ng÷ C++ sÏ lµ c¬ së ®Ó n©ng cao hiÓu biÕt vµ kü n¨ng lËp tr×nh b»ng ng«n ng÷ JAVA, mét c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong viÖc ph¸t triÓn c¸c øng dông trªn m¹ng. Chóng t«i biªn so¹n tµi liÖu nµy víi hy väng r»ng nã sÏ rÊt bæ Ých vµ cÇn thiÕt ®èi víi c¸c sinh viªn cao ®¼ng vµ ®¹i häc kh«ng chØ trong chuyªn ngµnh C«ng nghÖ Th«ng tin mµ c¶ c¸c ngµnh kü thuËt, c«ng nghÖ kh¸c nh­ §iÖn tö ViÔn Th«ng, Tù ®éng ho¸ ®iÒu khiÓn v.v... Khi biªn so¹n, chóng t«i ®· cè g¾ng ®­a ra mét bè côc cña cuèn s¸ch sao cho b¸m s¸t ®­îc c¸c néi dung c¬ b¶n xung quanh c¸c khÝa c¹nh có ph¸p cña ng«n ng÷ vµ nh÷ng kü n¨ng lËp tr×nh trªn ®ã. C¸c kiÕn thøc ®­îc tr×nh bµy c« ®äng nh»m gióp ng­êi häc vµ tù häc dÔ tiÕp thu c¸c kiÕn thøc ®­îc truyÒn thô. Trong qu¸ tr×nh biªn so¹n cuèn s¸ch, chóng t«i ®· nhËn ®­îc nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp quÝ b¸u cña GS. NguyÔn V¨n Ba, GS. Vò Lôc, GS §ç Xu©n L«i, Ths. §ç V¨n Uy vµ c¸c thÇy c« trong khoa C«ng nghÖ Th«ng tin, tr­êng §¹i häc B¸ch khoa Hµ néi. Chóng t«i xin ch©n thµnh c¸m ¬n sù gióp ®ì quÝ gi¸ ®ã. Nh©n dÞp nµy chóng t«i còng xin bµy tá sù biÕt ¬n tíi GS NguyÔn Thóc H¶i vµ Ban chñ nhiÖm khoa C«ng nghÖ Th«ng tin vµ Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc ®· t¹o ®iÒu kiÖn vËt chÊt vµ tinh thÇn ®Ó cuèn s¸ch sím ra m¾t b¹n ®äc. Tuy ®· hÕt søc cè g¾ng nh­ng chóng t«i nghÜ r»ng sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong nhËn ®­îc c¸c ý kiÕn ®ãng gãp ®Ó n©ng cao chÊt l­îng trong c¸c lÇn t¸i b¶n sau. Hµ néi, ngµy 1 th¸ng 5 n¨m 1999 C¸c t¸c gi¶ gi¶

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản