Giáo trình CNTT: " Tổng quan về hệ điều hành"

Chia sẻ: Shy Monk | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
516
lượt xem
238
download

Giáo trình CNTT: " Tổng quan về hệ điều hành"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng quan về hệ điều hành: Các dịch vụ quản lý tập tin phân tán ( DFS- Distributed File System). Các tiện ích an toàn cao cấp như Security Configuration and Analysis). Hỗ trợ việc cài đặt các hệ điều hành từ xa nhờ các dịch vụ như Disk Imaging, RIS ( Remote Intallation Service)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình CNTT: " Tổng quan về hệ điều hành"

 1. CHÖÔNG V TỔNG QUAN HỆ ĐIỀU HÀNH  WINDOWS SERVER 2003 © 2003, Cisco Systems, Inc. 1-1
 2. TỔNG QUAN VỀ HỌ HỆ ÐIỀU HÀNH WINDOWS 2003 VNPRO – The way to get knowledge Windows 2003 là 1 họ hệ điều hành mạnh. Các mục dưới đây sẽ giới thiệu một số đặc trưng chính của họ hệ điều hành này: -Active directory: được thiết kế dựa trên dịch vụ thư mục (Directory Service hay chuẩn X.500) -- MMC (Microsoft Management Console), có thể chỉnh sửa được bởi người quản trị mạng © 2003, Cisco Systems, Inc. www.cisco.com ICND v1.0a—1-2
 3. TỔNG QUAN VỀ HỌ HỆ ÐIỀU HÀNH WINDOWS 2003 VNPRO – The way to get knowledge -Các dịch vụ quản lý tập tin phân tán (DFS-Distributed File System ) - Các tiện ích an toàn cao cấp như Security Configuration and Analysis. - Hỗ trợ việc cài đặt các hệ điều hành từ xa nhờ các dịch vụ như Disk Imaging, RIS(Remote Installation Service). -Internet Information Service hỗ trợ tốt hơn các dịch vụ trên mạng Internet © 2003, Cisco Systems, Inc. www.cisco.com ICND v1.0a—1-3
 4. Các phiên bản Windows 2003 VNPRO – The way to get knowledge Win 2003 được tung ra thị trường với ba phiên bản khác nhau: Windows 2003 Web server, Windows 2003 Advanced Server và Windows 2003 Datacenter Server. Bạn chọn sử dụng phiên bản nào là tuỳ thuộc vào quy mô hệ thống mạng trong công ty của mình © 2003, Cisco Systems, Inc. www.cisco.com ICND v1.0a—1-4
 5. Các phiên bản Windows 2003 VNPRO – The way to get knowledge Windows 2003 Standard và Enterprise được thiết kế cho các công ty vừa và nhỏ. Windows 2003 Advanced Server và Windows 2003 Datacenter Server sử dụng cho các công ty có quy mô lớn và các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP). © 2003, Cisco Systems, Inc. www.cisco.com ICND v1.0a—1-5
 6. Các phiên bản Windows 2003 VNPRO – The way to get knowledge Windows 2003 Server: chứa tất cả các đặc tính chủ yếu của họ Windows 2003 Server. Windows 2003 Server có thể dùng làm một file server, print server, application server, web server hay là một communication server. Một vài đặc điểm mà Windows 2003 Server hỗ trợ là: - Active Directory. - Các dịch vụ Internet. © 2003, Cisco Systems, Inc. www.cisco.com ICND v1.0a—1-6
 7. Các phiên bản Windows 2003 VNPRO – The way to get knowledge - Windows Terminal Service. - Hỗ trợ tối đa 4GB bộ nhớ Ram. -Hỗ trợ tối đa 4 bộ vi xử lý dùng kỹ thuật đa xử lý đối xứng ( SMP-Symmetrical Multiprocessing). - Dịch vụ cluster Service hỗ trợ khả năng dung lỗi cho các chương trình ứng dụng. - Hỗ trợ tối đa 8GB bộ nhớ Ram. - Hỗ trợ tối đa 8 bộ vi xử lý dùng kỹ thuật SMP. © 2003, Cisco Systems, Inc. www.cisco.com ICND v1.0a—1-7
 8. Các phiên bản Windows 2003 VNPRO – The way to get knowledge Windows 2003 Datacenter Server: là phiên bản mạnh nhất trong họ Windows 2003 Server, được thiết kế để phục vụ cho các hệ thống mạng xí nghiệp cao cấp. Bản này có tất cả các đặc tính của họ Windows 2003 Server cùng các khả năng sau: - Dịch vụ cluster service được mở rộng. - Hỗ trợ tối đa 64GB bộ nhớ Ram. - Hỗ trợ tối đa 32 bộ vi xử lý dùng kỹ thuật SMP. © 2003, Cisco Systems, Inc. www.cisco.com ICND v1.0a—1-8
 9. THIEÀT KEÁ MAÏNG WINDOWS  SERVER 2003 VNPRO – The way to get knowledge 1 . Ca ù c y e â u c a à u p h a à n c ö ù n g t o á •Ca á u h ìn h t o á i t h ie å u v a ø h ö ô ù n g p h a ù t t rie lö ô ïn g S e rv e r: t ö ø 1 t rô û le â n t u ø y n h u c a à u âng vieäc. Söï caân baèng taûi Dung sai loãi cuûa server © 2003, Cisco Systems, Inc. www.cisco.com ICND v1.0a—1-9
 10. THIEÀT KEÁ MAÏNG WINDOWS  SERVER 2003 VNPRO – The way to get knowledge 1.Caùc yeâu caàu phaàn cöùng toái thieåu (tt) löôïng boä xöû lyù treân moãi Server: tuøy u caàu coâng vieäc: töø 1->32 CPU eâu caàu veà boä nhôù: töø 256 MB -> 1GB âu caàu veà ñóa: töø 256 MB -> 1GB cho oãi user, neân taän duïng coâng nhgeä RAID va t Swap drives © 2003, Cisco Systems, Inc. www.cisco.com ICND v1.0a—1-10
 11. THIEÀT KEÁ MAÏNG WINDOWS  SERVER 2003 VNPRO – The way to get knowledge 2. Caùc dòch vuï thö muïc irectory Service laø coát loõi cuûa W2003 Serv laø nôi giao tieáp maïng cuûa Admin vôùi ngö øng maïng. DS trong WINDOWS SERVER 2003 goïi laø AD (Active Directory) © 2003, Cisco Systems, Inc. www.cisco.com ICND v1.0a—1-11
 12. THIEÀT KEÁ MAÏNG WINDOWS  SERVER 2003 VNPRO – The way to get knowledge 3. Caáu truùc Active Directory Active Directory (AD) laø caáu truùc môùi cuûa Win2003, coøn goïi laø dòch vuï thö muïc. Active Directory goàm 2 thaønh phaàn laø Domain vaø Organizational Unit Active Directory söû duïng DNS (Domain name Systems: heä thoáng teân miền) © 2003, Cisco Systems, Inc. www.cisco.com ICND v1.0a—1-12
 13. THIEÀT KEÁ MAÏNG WINDOWS  SERVER 2003  VNPRO – The way to get knowledge -Active Directory đơn giản hóa việc quản lý mạng theo tên miền (Domain name) -Mỗi domain là 1 nhóm logic bao gồm 1 server và các tài nguyên mạng, chúng được nhận diện qua tên miền. -Mỗi domain bao gồm nhiều domain controller, được quản trị nhờ 1 máy server dịch vụ. © 2003, Cisco Systems, Inc. www.cisco.com ICND v1.0a—1-13
 14. THIEÀT KEÁ MAÏNG WINDOWS  SERVER 2003 VNPRO – The way to get knowledge •Bao SITES  DOMAIN OU: vôùi 4. goàm nhieàu controller noái nhau, goàm 1 •hoaëc nhieàu vuøng, coù bieân xaùc ñònh qua IP cuûa •töøng maïng con. • Moãi vuøng coù moät ACL(Access control list) rieâng, •bao goàm nhieàu OU- ñôn vò toå chöùc. © 2003, Cisco Systems, Inc. www.cisco.com ICND v1.0a—1-14
 15. THIEÀT KEÁ MAÏNG WINDOWS  SERVER 2003 VNPRO – The way to get knowledge 5. Organizational Unit: c hieän nhöõng chính saùch rieâng cho töøng töôïng vôùi nhöõng xaùc laäp an toøan khaùc osoft ñeà nghò khoâng xaùc laäp quaù 10 OU te © 2003, Cisco Systems, Inc. www.cisco.com ICND v1.0a—1-15
 16. THIEÀT KEÁ MAÏNG WINDOWS  SERVER 2003 VNPRO – The way to get knowledge 6.Tree: Laø moät hoaëc nhieàu vuøng beân trong site, coù thaønh phaàn cô baûn töø vuøng goác. Thaønh vieân trong cuøng Tree coù theå uûy nhieäm cho nhau - cuøng khai thaùc taøi nguyeân - goïi laø kieåu quan heä uûy nhieämchuyeãn tieáp Kerberos. (tính baéc caàu) © 2003, Cisco Systems, Inc. www.cisco.com ICND v1.0a—1-16
 17. THIEÀT KEÁ MAÏNG WINDOWS  SERVER 2003 VNPRO – The way to get knowledge 7.Forests: Laø taäp hoïp hai hoaëc nhieàu tree, keát noái qua tuyeán truyeàn thoâng. Thaønh vieân trong cuøng Forest coù theå uûy nhieäm cho nhau - theo phöông thöùc thuû coâng. © 2003, Cisco Systems, Inc. www.cisco.com ICND v1.0a—1-17
 18. Baøi taäp Baïn haõy hoïach ñònh moät sô ñoà thieát keá heä thoáng maïng trong coâng ty cuûa mình bao goàm caùc thaønh phaàn : Domain->Tree-> Forest vaø döï ñònh caùc phaân quyeàn. © 2003, Cisco Systems, Inc. 1-18
Đồng bộ tài khoản