intTypePromotion=1

Giáo trình CorelDraw 8 - Chương 3

Chia sẻ: Nguyen Danh Tiep | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
114
lượt xem
24
download

Giáo trình CorelDraw 8 - Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi bạn vẽ xong 1 đối tượng, hoặc tạo ra 1 xâu chữ trong bản vẽ, thì hẳn rằng công đoạn tiếp theo là tô màu cho các đối tượng đó. Lúc này bạn có thể dùng các công cụ tô màu (Fill Tool). Còn nếu muốn thể hiện đường nét các đối tượng, bạn phải sử dụng công cụ đường viền (Outline Tool) để chọn màu và bề dày cho đường viền

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình CorelDraw 8 - Chương 3

  1. GV: Leâ Huøng Tuù C3.CorelDraw8 Chöông 3: Toâ maøu cho caùc ñoái töôïng. Khi baïn veõ xong 1 ñoái töôïng, hoaëc taïo ra 1 xaâu chöõ trong baûn veõ, thì haún raèng coâng ñoaïn tieáp theo laø toâ maøu cho caùc ñoái töôïng ñoù. Luùc naøy baïn coù theå duøng caùc coâng cuï toâ maøu (Fill Tool). Coøn neáu muoán theå hieän ñöôøng neùt caùc ñoái töôïng, baïn phaûi söû duïng coâng cuï ñöôøng vieàn (Outline Tool) ñeå choïn maøu vaø beà daøy cho ñöôøng vieàn. I/ Giôùi thieäu caùc moâ hình maøu: * Moâ hình maøu RGB: Duøng ñeå taïo caùc maøu treân maøn hình. Moâ hình maøu naøy döïa treân 3 maøu caên baûn laø ñoû, xanh luïc vaø xanh lam. Taát caû caùc maøu ñeàu ñöôïc pha cheá döïa treân 3 maøu cô baûn naøy. Caùc maøu naøy coù giaù trò töø 0-255. Caùc giaù trò RGB caøng lôùn thì maøu caøng saùng. G=255 & R=255  maøu vaøng. G=255 & B=255  maøu cyan. B=255 & R=255  maøu Magenta. G=255 & R=255 & B=255 maøu traéng. * Moâ hình maøu CMYK: Duøng moâ hình maøu naøy neáu ñeå taïo maøu treân giaáy. Moâ hình maøu naøy döïa treân 4 maøu cô baûn laø Cyan, Magenta, vaøng vaø maøu ñen. Ñaây laø moâ hình maøu thöôøng duøng ñeå in aán. Taát caû caùc maøu khaùc ñeàu ñöôïc taïo neân töø caùc thaønh phaàn khaùc nhau cuûa caùc maøu cô baûn. Neáu baïn ñònh laøm vieäc vôùi baûn veõ maøu saéc vaø ñònh in ra thì ñaây laø moâ hình maøu toát nhaát maø baïn neân duøng. Caùc maøu coù giaù trò töø 0-100. C=100 & M=100  maøu tím. C=100 & Y=100  maøu xanh luïc. Y=100 & M=100  maøu ñoû. C=100 & M=100 & Y=100 maøu ñen. * Moâ hình maøu HSB: Duøng moâ hình maøu naøy duøng ñeå bieåu dieãn maøu saéc. Trong moâ hình naøy moãi maøu ñöôïc bieåu dieãn bôûi 3 giaù trò: H (Hue, saéc ñoä), S (Saturation , ñoä baõo hoøa), B (Brightness, ñoä saùng). Caùc maøu coù giaù trò töø 0-100. H: ñöôïc bieåu dieãn treân thanh tröôït. Trang : 9
  2. GV: Leâ Huøng Tuù C3.CorelDraw8 S: ñöôïc bieåu dieãn theo phöông ngang cuûa aûnh maøu maãu. B: ñöôïc bieåu dieãn theo phöông doïc. * Söû duïng caùc Palette maøu: Caùc Palettes maøu ñöôïc söû duïng khaù phoå bieán. Hieäu quaû cuûa caùch duøng baûn maøu naøy laø nhanh choùng vaø khi in ra giaáy caùc maøu saéc ñeàu gioáng y nguyeân nhöng coù theå treân maøn hình thì khoâng gioáng laém. - Thao taùc: [M]View- Color Palette- Choïn baûn maøu caøn söû duïng taïi Menu con  1 baûn maøu seõ xuaát hieän phía döôùi maøn hình. II/ Caùch toâ maøu vieàn cho ñoái töoäng choïn: B1: choïn ñoái töôïng caàn toâ vieàn. B2: Choïn Icon OutLine tool taïi ToolBox. Taïi Menu con baïn coù theå khoâng toâ neùt, hoaëc toâ vieàn coù neùt daøy moûng. * Söû duïng hoäp thoaïi OutLine Pen: Khi baïn choïn OutLine Color Dialog seõ xuaát hieän hoäp thoaïi OutLine Pen, taïi ñaây baïn coù theå qui ñònh cho ñöôøng vieàn cuûa ñoái töôïng choïn 1 caùch chi tieát hôn. Trang : 10
  3. GV: Leâ Huøng Tuù C3.CorelDraw8 Color: choïn maøu saéc. Width: Ñoä roäng cuûa neùt. Style: kieåu neùt cuûa ñöôøng vieàn. Corner: taïo hình daùng goùc uoán (Löu yù: caùc tuyø choïn naøy cuõng aûnh höôûng ñeán caùc phaàn giao nhau cuûa 2 ñöôøng thaúng). Line caps: taïo hình daùng choùp ñaàu cuûa ñöôøng veõ. Behind Fill: maøu toâ phuû laáp bieân, neáu choïn. Scale with Image: choïn thì khi thay ñoåi hình thì bieân cuõng thay ñoåi theo tyû leä töông öùng. Arrows : choïn kieåu muõi teân cho ñaàu, cuoái ñöôøng veõ. Calligraphy: caùc muïc choïn taïi ñaây cho pheùp baïn thieát laäp söï bieán thieân cuûa beà daøy ñöôøng vieàn theo goùc uoán taïi choã ñöôøng veõ. Angle: nhaäp goùc caàn thay ñoåi neùt veõ. Stretch: nhaäp vaøo tyû leä so vôùi neùt hieän taïi cuûa ñoái töôïng choïn.. Baïn coù theå nhaáp chuoät treân Nip Shape ñeå thay ñoåi tröïc tieáp theo yù muoán. * Söû duïng cöûa soå Pen: Cöûa soå naøy cho pheùp baïn xaùc laäp ñöôøng vieàn thay cho OutLine Pen. Ñaây laø daïng cöûa soå ñoäng giuùp baïn laøm vieäc 1 caùch nhanh choùng. Ñeå môû cöûa soå naøy caùch nhanh nhaát baïn duøng phím Shift+F7. Döôùi ñaây laø maøn hình cöûa soå Pen. Ñoä daøy cuûa ñöôøng vieàn seõ thay ñoåi khi baïn naáp vaøo nuùt thanh cuoán. Choïn kieåu ñaàu muõi teân. Choïn kieåu neùt. Choïn maøu. Copy ñònh daïng. Apply: thi haønh. Thao taùc copy ñònh daïng: B1: choïn ñoái töôïng caàn copy ñònh daïng. B2: Choïn Icon treân hình. B3: Chæ vaøo ñoái töôïng caàn laáy kieåu ñònh daïng. Trang : 11
  4. GV: Leâ Huøng Tuù C3.CorelDraw8 Khi baïn choïn nuùt Edit thì cöûa soå Outline Pen xuaát hieän . III/ Toâ maøu mieàn trong cho ñoái töôïng: Ñeå toâ maøu mieàn trong cho ñoái töôïng baïn söû duïng coâng cuï Fill Tool. Töø Fill Tool baïn coù 1 menu con goàm caùc chöùc naêng sau: ÷ Fill Color: choïn Icon naøy seõ xuaát hieän hoäp thoaïi Uniform Fill duøng ñeå toâ maøu ñoàng nhaát. ÷ Fountain Fill: Chöùc naêng naøy giuùp baïn toâ maøu chuyeån saéc töø maøu naøy sang maøu khaùc treân cuøng 1 ñoái töôïng. ÷ Pattern Fill: toâ maøu theo maãu, toâ 2 maøu chuyeån tieáp, toâ nhieàu maøu, toâ maøu cho aûnh baèng maãu Bitmap. ÷ Texture Fill: ñaây laø caùc maãu Bitmap fractal coù tính chaát höôùng keát caáu, do ñoù baïn coù theå thay ñoåi caùc yeáu toá keát caáu ñeå taïo neân haøng trieäu maãu toâ khaùc nhau. caùc maãu toâ naøy theå hieän treân maøn hình vaø coù theå in ñöôïc treân taát caû caùc maùy in maøu. ÷ PostScript Fill: toâ maøu ñoái töôïng vôùi söï bieán ñoåi cuûa caùc maãu töø danh saùch chöùa caùc maãu toâ chuaån. Caùc maãu toâ naøy chæ theå hieän treân aán baûn ñöôïc in ra baèng maùy PostScript. * Phaàn naøy trình baøy vieäc toâ maøu mieàn trong cho caùc ñoái töôïng baèng cöûa soå ñoäng Special Fill . Ñeå môû cöûa soå naøy nhaán Ctrl+F. Treân cöûa soå coù 3 Icon maãu laàn löït töø traùi qua laø : Fountain Fill, Pattern Fill, Texture Fill. Khi choïn Icon naøo thì caùc thaønh phaàn beân döôùi seõ thay ñoåi. Nuùt Apply: ra leänh thi haønh. Tuyø theo muïc choïn Icon maø nuùt Edit seõ theå hieän cöûa soå ñoù giuùp baïn xöû lyù chi tieát hôn. Trang : 12
  5. GV: Leâ Huøng Tuù C3.CorelDraw8 * Giôùi thieäu caùc cöûa soå toâ maøu: Fountain Fill: ÷ Type: Kieåu toâ chuyeån saéc. ÷ Center offset: Nhaäp giaù trò vaøo Horizoltal, Vertical ñeå thay ñoåi vò trí taâm cuûa pheùp toâ ( chæ duøng cho toâ chuyeån saéc hình troøn, hình noùn, hình vuoâng). ÷ Color Blend: Xaùc ñònh, qui ñònh saéc maøu trung gian, höôùng chuyeån tieáp maøu, thaúng, thuaän hay ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà. ÷ Option: Angle (Goùc toâ) chæ duøng cho 3 kieåu, Lienar, Square, Concial. ÷ Thay ñoåi giaù trò nhaäp vaøo seõ thay ñoåi goùc toâ. ÷ Nhaáp taïïi oå khoùa ñeå xaùc ñònh böôùc trung gian (Steps). Giaù trò naøy xaùc ñònh caùc böôùc toâ. ÷ (Steps ñöôïc maëc ñònh trong [M]Tool-Option-Display- Preview Fountain steps). ÷ Baïn chæ choïn ñöôïc Edge pad khi dung kieåu toâ Lienar, Square, Radial. ÷ Haõy choïn muïc naøy ñeå taêng löôïng maøu taïi ñaàu vaø cuoái daõy toâ. Giaù trò naøy chæ ñaït ñöôïc töø 0-49. ÷ Baïn chæ môû ñöôïc nuùt PostScript Option trong hoäp thoaïi Fountain Fill Khi duøng maøu Panton Spot. ÷ Presets: chöùa danh saùch caùc maãu maøu toâ chuyeån saéc ñaët saün taïi CorelDraw. Muoán löu caùc baûn maøu do baïn taïo ra. Nhaäp teân vaøo muïc Presets vaø nhaán nuùt +. Muoán xoùa choïn teân taïi danh saùch nhaán nuùt -. Trang : 13
  6. GV: Leâ Huøng Tuù C3.CorelDraw8 Pattern Fill: Trang : 14
  7. GV: Leâ Huøng Tuù C3.CorelDraw8 Toâ maøu chuyeån saéc : 2 maøu (Two-color), nhieàu maøu (Full color), vaø aûnh Bitmap. Caùc maãu toâ cho pheùp baïn thay ñoåi caùc hình maãu beân trong. ÷ Origin: toaï ñoä cuûa ñôn vò nhoû nhaát trong maãu in. ÷ Size: Kích thöôùc cuûa ñôn vò nhoû nhaát trong maãu in. ÷ Transform: Ñoä leäch nghieâng hoaëc quay caùc ñôn vò trong maãu toâ. ÷ Row or Column offset: ñoä leäch so vôùi vò trí chuaån Texture Fill: Texture Library: thö vieän chöùa caùc maãu. Baïn coù theå thay ñoåi caùc thoâng soá beân döôùi ñeå taïo ra caùc maãu khaùc. Preview: xem aûnh tröôùc. Trang : 15
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2