Giáo trình cung cấp điện P12

Chia sẻ: Tuong Phu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
182
lượt xem
127
download

Giáo trình cung cấp điện P12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dòng điện đi qua cơ thể con người gây nên những tác hại nguy hiểm : gây bỏng , giật , trường hợp nặng có thể gây chết người . Về trị số , dòng điện từ 10 mA trở lên là gây nguy hiểm và từ 50 mA trở lên thường dẫn đến tai nạn chết người

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình cung cấp điện P12

  1. Ch−¬ng XII Trang bÞ nèi ®Êt bao gåm ®iÖn cùc nèi ®Êt vμ c¸c d©y dÉn nèi c¸c ®iÖn cùc trùc tiÕp d−íi ®Êt. Ngoμi ra d©y dÉn nèi gi÷a c¸c bé phÇn cÇn nèi víi hÖ thèng nèi ®Êt (gåm ®iÖn cùc + thanh dÉn nèi ®Æt trong ®Êt). Nèi ®Êt vµ chèng sÐt ϕ® 12.1 Kh¸i niÖm vÒ nèi ®Êt: Utx ϕ1 U® §ßng ®iÖn ®i qua c¬ thÓ con ng−êi g©y nªn nh÷ng t¸c h¹i nguy ϕ2 hiÓm: g©y báng; giËt; tr−êng hîp nÆng cã thÓ g©y chÕt ng−êi. VÒ trÞ sè, dßng ®iÖn tõ 10 mA trë lªn lμ nguy hiÓm vμ tõ 50 mA trë lªn th−êng dÉn ®Õn tai n¹n chÕt ng−êi. §iÖn trë c¬ thÓ cong ng−êi thay ®æi a trong giíi h¹n rÊt réng, phô thuéc vμo t×nh tr¹ng cña da, diÖn tÝch tiÕp xóc a’ 0 víi ®iÖn cùc, vÞ trÝ ®iÖn cùc ®Æt vμo ng−êi, thêi gian dßng ®iÖn ch¹y qua, 17÷20 m 17÷20 m ®iÖn ¸p gi÷a c¸c ®iÖn cùc vμ nhiÒu yÕu tè kh¸c. Khi ®iÖn trë cña ng−êi nhá (kho¶ng 800 ÷ 1000 Ω) chØ cÇn 1 ®iÖn ¸p 40 ÷ 50 V còng ®ñ g©y nguy hiÓm cho tÝnh m¹ng con ng−êi. Ng−êi bÞ tai n¹n vÒ ®iÖn tr−íc hÕt lμ do ch¹m ph¶i nh÷ng phÇn tö Khi dßng ng¾n m¹ch xuÊt hiÖn do c¸ch ®iÖn cña TB. bÞ háng. mang ®iÖn, b×nh th−êng cã ®iÖn ¸p. §Ó ng¨n ngõa hiÖn t−îng nμy, cÇn ®Æt Dßng ng¾n m¹ch IN sÏ qua væ TB. theo d©y nèi ®Êt xuèng ®iÖn cùc vμ nh÷ng rμo ®Æc biÖt ng¨n c¸ch con ng−êi víi c¸c bé phËn mang ®iÖn ®ã. ch¹y t¶n vμo trong ®Êt (HV). Trªn HV ta thÊt ®−êng cong ph©n bè ®iÖn thÕ Xong ng−êi bÞ tai n¹n vÒ ®iÖn còng cã thÓ lμ do ch¹m ph¶i c¸c bé phËn cña trªn mÆt ®Êt. mÆt ®Êt t¹i chç ®Æt ®iÖn cùc ( ®iÓm 0) cã ®iÖn thÕ cao nhÊt TB ®iÖn b×nh th−¬ng kh«ng mang ®iÖn nh−ng l¹i cã ®iÖn ¸p khi c¸ch ®iÖn bÞ (ϕ® ) → cμng xa ®iÖn cùc ®iÖn thÕ cμng gi¶m dÇn vμ t¹i ®iÓm a & a’ c¸ch háng (nh− sø c¸ch ®iÖn, vá §C ®iÖn, c¸c gi¸ thÐp ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn .v…). kho¶ng 15 ÷ 20 m th× ®iÖn thÕ nhá tíi møc kh«ng ®¸ng kÓ vμ ®−îc coi Trong tr−êng hîp nμy, ®Ó ®¶m b¶o an toμn, cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸ch nèi b»ng kh«ng. ®Êt tÊt c¶ nh÷ng bé phËn b×nh th−êng kh«ng mang ®iÖn, nh−ng khi c¸ch §N: “ §iÖn trë nèi ®Êt lμ ®iÖn trë cña khèi ®Êt n»m gi÷a ®iÖn cùc vμ mÆt cã ®iÖn hán cã thÓ cã ®iÖn ¸p. ®iÖn thÕ b»ng kh«ng”. Khi cã nèi ®Êt, qua chç c¸ch ®iÖn chäc thñng vμ thiÕt bÞ nèi ®Êt sÏ NÕu bá qua ®iÖn trë nhá cña d©y dÉn nèi vμ ®iÖn cùc th× ®iÖn trë ®Êt ®−îc cã dßng ®iÖn ng¾n m¹ch mét pha víi ®Êt vμ ®iÖn ¸p ®èi víi ®Êt cña vá thiÕt x¸c ®Þnh theo biÓu thøc: bÞ b»ng: Ud Rd = §C U® U® = I® . R® Id Trong ®ã: I® - dßng ®iÖn 1 pha ch¹m ®Êt. Trong ®ã: R® - ®iÖn trë nèi ®Êt cña trang TB nèi ®Êt R® Ud - ®iÖn ¸p cña trang bÞ nèi ®Êt. Id - dßng ng¾n m¹ch (dßng ®iÖn trong ®Êt). Tr−êng hîp ng−êi ch¹m ph¶i cã TB. cã ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn qua ng−êi x¸c ®Þnh theo biÓu thøc: Kh¸i niÖm vÒ ®iÖn ¸p tiÕp xóc: NÕu tay ng−êi tiÕp xóc víi vá TB. (bÞ háng c¸ch ®iÖn) th× ®iÖn ¸p I ng Rd tiÕp xóc nghÜa lμ ®iÖn ¸p gi÷a tay vμ ch©n ng−êi b»ng: = Id R ng Utx = ϕ d − ϕ1 Bëi R®
  2. Nèi ®Êt nh©n t¹o: th−êng ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸c cäc thÐp (d¹ng èng, Ub = ϕ1 − ϕ 2 d¹ng thanh, hoÆc thÐp gãc) dμi tõ 2÷3 m vμ ®−îc ch«n s©u d−íi ®Êt. Th«ng th−êng c¸c ®iÖn cùc nèi ®Êt ®−îc ®ãng s©u xuèng ®Êt sao cho ®Çu trªn cña chóng c¸ch mÆt ®Êt kho¶ng 0,5 ÷ 0,7 m. Nhê vËy sÏ gi¶m ®−îc §Ó t¨ng an toμn, tr¸nh Utx vμ Ub lín nguy hiÓm ®Õn con ng−êi, ng−êi ta sÏ sù thay ®æi ®iÖn trë nèi ®Êt theo thêi tiÕt. dïng c¸c h×nh thøc nèi ®Êt phøc t¹p víi sù bè trÝ thÝch hîp c¸c ®iÖn cùc trªn C¸c ®iÖn cùc nèi ®Êt hay c¸c cäc ®−îc nèi víi nhau b»ng c¸ch diÖn tÝch ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn vμ m¹ch vßng xung quanh TB. (HV). hμn víi c¸c thanh thÐp nèi (d¹ng dÑt hoÆc trßn) ®Æt ë ®é s©u 0,5 – 0,7 m. Khi kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®ãng ®iÖn cùc xuèng s©u (VÝ dô ë c¸c Utx Ub vïng ®Êt ®¸…) ng−êi ta dïng c¸c thanh thÐp dÑt hoÆc trßn ®Æt n»m ngang ë ®é s©u 0,7 – 1,5 m. §Ó chèng ¨n mßn c¸c «ngd thÐp ®Æt trong ®Êt ph¶i cã bÒ dÇy TB. ph©n phèi kh«ng nhá h¬n 3,5 mm. C¸c thanh thÐp dÑt, thÐp gãc kh«ng ®−îc nhá h¬n 4 mm. TiÕt diÖn nhá nhÊt cho phÐp theo §K nμy lμ 48 mm2 . 2÷ 3 m D©y nèi ®Êt cÇn cã tiÕt diÖn tho¶ m·n ®é bÒ c¬ khÝ, æn ®Þnh nhiÖt vμ chÞu ®−îc dßng cho phÐp l©u dμi, nã kh«ng ®−îc phÐp bÐ h¬n 1/3 tiÕt diÖn cña d©y dÉn c¸c pha. Th«ng th−êng ng−êi ta hay dïng thÐp tiÕt diÖn 120 mm2 , d©y nh«m 35 mm2 ; d©y ®ång 25 mm2 . §iÖn trë cña trang bÞ nèi ®Êt kh«ng ®−îc lín h¬n trÞ sè qui ®Þnh Thùc hiÖn nèi ®Êt ë m¹ng h¹ ¸p: trong qui ph¹m. Trong c¸ m¹ng 4 d©y 380/220 V cã ®iÓm trung tÝnh trùc tiÕp nèi ®Êt th× vá §èi víi m¹ng Udm≥ 110 kV: lμ m¹ng cã trung tÝnh trùc tiÕp nèi ®Êt hoÆc nèi TB. cã thÓ ®−îc nèi trung tÝnh (v× trung tÝnh ®· ®−îc nèi ®Êt). Ph−¬ng ¸n chØ ®Êt qua 1 ®iÖn trë nhá. Khi xÈy ra ngm. b¶o vÖ r¬le t−¬ng øng sÏ t¸c ®éng ®−îc phÐp dïng nÕu tÊt c¶ c¸c phô t¶i ®Òu lμ TB. ba pha → U0 = 0. (tøc c¾t bé phËn h− háng cña TB. V× vËy sù xuÊt hiÖn ®iÖn thÕ trªn trang bÞ nèi l−íi kh«ng cã nhiÒu thiÕt bÞ 1 pha). Tuy vËy kh«ng ph¶i lóc nμo còng an ®Êt khi ngm. ch¹m ®Êt cã tÝnh chÊt t¹m thêi. V× x¸c xuÊt sÈy ra ngm. ch¹m toμn v× nÕu mÊt trung tÝnh tõ tram c¸c TB. vÉn cã thÓ lμm viÖc b×nh th−êng ®Êt ®ång thêi víi viÖc ng−êi tiÕp xóc víi vá thiÕt bÞ cã ®iÖn ¸p U® = I®. Rd lμ (PA nμy chØ −u ®iÓm lμ rÎ vμ dÔ thùc hiÖn). Khi yªu cÇu cao vÒ an toμn rÊt nhá nªn qui ph¹m kh«ng qui ®Þnh ®iÖn ¸p cho phÐp lín nhÊt mμ chØ ®ßi ng−êi ta sö dông hÖ th«ng nèi ®Êt riªng cho c¸c TB, hoÆc hÖ thèng nèi ®Êt hái ë bÊt kú thêi gian nμo trong n¨m, ®iÖn trë cña trang bÞ nèi ®Êt còng lËp l¹i (tøc lμ d©y trung tÝnh ngoμi viÖc nèi ®Êt ë tr¹m råi l¹i cÇn ph¶i nèi ®Êt ph¶i tho¶ m·n thªm c¶ ë ph©n x−ëng hoÆc t¹i thiÕt bÞ). Yªu cÇu nèi ®¸t trong PX; c¸c tr¹m biÕn ¸p; PP: TÊt c¶ c¸c ®Õ m¸y, vá m¸y ®iÖn, c¸c bé truyÒn ®éng cña TB. ®iÖn, khung R d ≤ 0,5 Ω s¾t, b¶ng ph©n phèi, b¶ng ®iÒu khiÓn, c¸c kÕt cÊu kim lo¹i cña thiÕt bÞ ph©n phèi trong nhμ vμ ngoμi trêi, hμng rμo kim lo¹i ng¨n c¸ch phÇn mang ®iÖn, Khi dßng ®iÖn ch¹m ®Êt lín, ®iÖn ¸p ®èi víi trang bÞ nèi ®Êt mÆc dï chØ vá ®Çu c¸p, c¸c TB. chèng sÐt, cét s¾t cña ®−êng d©y t¶i ®iÖn, cña s¾t c¸c trong thêi gian ng¾n cã thÓ ®¹t trÞ sè rÊt lín. VÝ dô khi Id = 3000 A mμ Rd = tr¹m BA, tr¹m PX .v.v… 0,5 Ω th× U = 1500 V. V× vËy ®Ó n©ng cao an toμn cho ng−êi phôc vô cÇn Kh«ng yªu cÇu nèi ®Êt:: ph¶i tù ®éng c¾t ngm. víi thêi gian nhá nhÊt, ®ång thêi ®¶m b¶o trÞ sè ®iÖn §èi víi c¸c TB. xoay chiÒu ®iÖn ¸p ≤ 280 V hoÆc mét chiÒu ≤ 440 V nÕu ¸p tiÕp xóc vμ ®iÖn ¸p b−íc nhá nhÊt cã thÓ. CÇn thùc hiÖn nèi ®Êt theo c¸c TB. nμy ®Æt trong nhμ vμ ë n¬i kh« r¸o. m¹ch vßng vμ dïng c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ phôc vô cho ng−êi vËn hμnh C¸c thiÕt bÞ ®iÖn ¸p 127 V xoay chiÒu vμ 110 V mét chiÒu ®Æt nh− ñng c¸ch ®iÖn vμ ghÕ c¸ch ®iÖn. trong nhμ kh«ng cÇn ph¶i nèi ®Êt. Trõ tr−êng hîp ë nh÷ng n¬i cã kh¶ n¨ng Trong l−íi cã dßng ch¹m ®Êt lín buéc ph¶i cã nèi ®Êt nh©n t¹o ®Ï næ hoÆc ch¸y. trong mäi tr−êng hîp kh«ng phô thuéc vμo nèi ®Êt tù nhiªn, ®ång thêi ®iÖn trë nèi ®Êt nh©n t¹o kh«ng ®uîc lín h¬n 1 Ω. 12.2 C¸ch thùc hiÖn vµ tÝnh to¸n trang bÞ nèi ®Êt: Víi l−íi trung ¸p Udm > 1000V: lμ l−íi cã dßng ch¹m ®Êt bÐ, tøc m¹ng cã 1) Kh¸i niÖm chung: trong thùc tÕ th−êng tån t¹i 2 h×nh thøc nèi ®Êt lμ nèi ®iÓm trung tÝnh kh«ng nèi ®Êt, hoÆc nèi ®Êt qua cuén d©y dËp hå quang → ®Êt nh©n t¹o vμ nèi ®Êt tù nhiªn. th−êng b¶o vÖ r¬le kh«ng t¸c ®éng c¾t bé phËn cña TB. cã ch¹m ®Êt 1 Nèi ®Êt tù nhiªn: lμ h×nh thøc nèi ®Êt tËn dông c¸c c«ng tr×nh ngÇm hiÖn cã, pha. V× vËy ch¹m ®Êt 1 pha cã thÓ kÐo dμi Ud trªn thiÕt bÞ ch¹m ®Êt còng nh− c¸c èng dÉn b»ng kim lo¹i (trõ c¸c ång dÉn nhiªn liÖu láng vμ khÝ dÏ tån t¹i l©u h¬n → lμm t¨ng x¸c xuÊt ng−êi tiÕt xóc víi nh÷ng phÇn tö cña ch¸y) ®Æt trong ®Êt. C¸c kÕt cÊu b»ng kim lo¹i cña nhμ, c¸c c«ng tr×nh x©y TB. ®ã. V× vËy qui ph¹m qui ®Þnh r»ng ®iÖn trë cña trang bÞ nèi ®Êt t¹i mäi dùng cã nèi víi ®Êt, c¸c vá c¸p bäc kim lo¹i cña c¸p ®Æt trong ®Êt .v.v… thêi ®iÓm bÊt kú trong n¨m kh«ng ®−îc v−ît qu¸ qui ®Þnh. Khi x©y dùng trang bÞ nèi ®Êt tr−íc hÕt ph¶i sö dông c¸c vËt nèi Khi dïng trang bÞ nèi ®Êt chung cã c¶ l−íi trªn vμ d−íi 1000 V th×: ®Êt tù nhiªn cã s½n, ®iÖn trë nèi ®Êt cña c¸c vËt tù nhiªn x¸c ®Þnh b»ng c¸ch ®o t¹i chè hoÆc lÊy theo tμi liÖu thùc tÕ. http://www.ebook.edu.vn
  3. 125 Rd ≤ (4) Id B¶ng c«ng thøc x¸c ®Þnh ®iÖn trë t¶n dßng cña c¸c ®iÖn cùc kh¸c nhau Khi dïng riªng (chØ dïng cho TB. >1000 V) th×: B¶ng 12-1 C¸ch ®Æt ®iÖn Chó KiÓu nèi ®Êt cùc C«ng thøc thÝch 250 Rd ≤ (5) Id Ch«n th¼ng ®øng, lµm b¨ng Trong ®ã 125 vμ 250 lμ ®iÖn ¸p cho phÐp lín nhÊt cña trang bÞ nèi ®Êt. thÐp trßn, ®Çu ρ ttd 4 l l>d l Id - Dßng ch¹m ®Êt 1 pha lín nhÊt. trªn tiÕp xóc víi Rdc = ln + Trong c¶ hai tr−¬ng hîp, ®iÖn trë nèi ®Êt kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 10 Ω. mÆt ®Êt. 2π .l d d Rd ≤ 10 Ω L−íi Udm < 1000 V: ®iÖn trë nèi ®Êt t¹i mäi thêi ®iÓm trong n¨m kh«ng v−ît qu¸ 4 Ω (riªng TB. nhá khi tæng c«ng suÊt cña m¸y ph¸t vμ tr¹m BA kh«ng Ch«n th¼ng v−ît qu¸ 100 kVA, cho phÐp Rd ®Õn 10 Ω). ®øng, lµm b»ng ρ ttd 2 l 1 4t + l t thÐp trßn, ®Çu Rdc = (ln + ln ) l>d + Nèi ®Êt lÆp l¹i cña d©y trung tÝnh trong m¹ng 380/220 V ph¶i cã Rd< 10 Ω 2π .l d 2 4t − l l trªn n»m s©u + NÕu t¹i ®iÓm nμo ®ã cã nhiÒu TB. ph©n phèi víi ®iÖn ¸p kh¸c nhau ®Æt c¸ch mÆt ®Êt mét kho¶ng. d trªn cïng khu ®Êt, nÕu thùc hiÖn nèi ®Êt chung. Th× ®iÖn trë nèi ®Êt ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu cña trang bÞ nèi ®Êt nμo ®åi hái cã Rd nhá nhÊt. Ch«n n»m ngang, lµm §èi víi ®−êng d©y trªn kh«ng: b»ng thÐp dÑt, Udm ≥ 35 kV cÇn nèi ®Êt tÊt c¶ c¸c cét bª t«ng, cét thÐp. dµi, n»m s©u Udm 3 ÷ 20 kV – chØ cÇn nèi ®Êt c¸c cét ë gÇn n¬i d©n c−. c¸ch mÆt ®Êt ρ ttng 2 l 2 l ≥ 2 ,5 R dc = b t CÇn ph¶i nèi ®Êt cho tÊt c¶ c¸c cét bª t«ng, cét thÐp, cét gç cña tÊt c¶ c¸c mét kho¶ng. ln 2t lo¹i ®−êng d©y ë mäi cÊp ®iÖn ¸p khi trªn cét ®ã cã ®Æt b¶o vÖ chèng sÐt b – chiÒu réng 2π .l b.t cña thanh dÑt, l hay d©y chèng sÐt. §iÖn trë nèi ®Êt cho phÐp cña cét phô thuéc vμo ®iÖn nÕu ®iÖn cùc trë suÊt cña ®Êt lÊy 10 ÷ 30 Ω. trßn cã ®−êng kÝnh d th× b=2d + Trªn c¸c ®−êng d©y 3 pha 4 d©y, ®iÖn ¸p 380/220 V cã ®iÓm trung tÝnh trùc tiÕp nèi ®Êt c¸c cét s¾t vμ xμ cña cét bª t«ng cÇn ph¶i ®−îc nèi víi d©y trung tÝnh. TÊm th¼ng + M¹ng Udm < 1000 V cã d©y trung tÝnh c¸ch ®Êt, cét s¾t, bª t«ng cèt thÐp ®øng, s©u c¸ch mÆt ®Êt mét ρ ttd cÇn cã ®iÖn trë nèi ®Êt kh«ng qu¸ 50 Ω. R dc = 0 ,25 a kho¶ng a, b kÝch th−íc b a.b 2) TÝnh to¸n hÖ thèng nèi ®Êt:: cña tÊm. a) §iÖn trë nèi ®Êt cña cäc vμ thanh nèi: Phô thuéc vμo h×nh d¹ng, kÝch th−íc vμ ®é ch«n s©u trong ®Êt vμ ®iÖn trë t
  4. NÕu Rtn > Rd th× ph¶i x¸c ®×nh ®iÖn trë cña nèi ®Êt nh©n t¹o theo c«ng thøc sau: Tõ (HV.) ta cã: R cäc (6) Rd = n.η 1 1 1 Trong ®ã: Rtn Rnt R® = + η - lμ hÖ sè sö dông ®iÖn cùc nèi ®Êt. HÖ sè nμy sÏ gi¶m ®i khi sè cäc trong R d R nt Rtn cïng mét kh«ng gian t¨ng lªn (tøc khi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc gi¶m), t−¬ng ®−¬ng ngoμi ra cßn phô thuéc h×nh d¹ng c¸c lo¹i nèi ®Êt (kiÓu nèi m¹ch vßng, R nt .Rtn kiÓu nèi th¼ng). TrÞ sè η th−êng ®−îc cho tr−íc, hoÆc tra theo ®−êng cong → Rd = theo sè cäc, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc, lo¹i m¹ch nèi ®Êt ..v.v… HV. R nt + Rtn c) §iÖn trë suÊt cña ®Êt:: phô thuéc vμo thμnh phÇn, mËt ®é, ®é Èm vμ nhiÖt ®é cña ®Êt. Vμ chØ cã thÓ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c b»ng ®o l−êng. C¸c trÞ sè Rd .Rnt + Rd .Rtn = Rnt.Rtn → Rnt (Rd - Rtn) = Rd.Rnt gÇn ®óng cña ®iÖn trë suÊt cña ®Êt (khi ®é Èm b»ng 10 – 20 % vÒ khèi l−îng) tÝnh b»ng Ωcm. Ωcm. R d .Rtn VÝ dô: C¸t 7.104 (8) R nt = C¸t lÉn ®Êt 3.104 Ωcm. Rtn − R d §Êt sÐt 0,6.104 Ωcm. §Êt v−ên 0,4.104 Ωcm. §Êt ®en 2.104 Ωcm. B−íc 4: Tõ trÞ sè Rnt (8) ta sÏ tÝnh ra sè ®iÖn cùc cÇn thiÕt, cÇn bè trÝ c¸c ®iÖn cùc ®Ó sao cho gi¶m Utx vμ Ub . §Ó tÝnh ®−îc sè ®iÖn cùc cÇn thiÕt §iÖn trë suÊt cña ®Êt kh«ng ph¶i cè ®Þnh trong c¶ n¨m mμ thay ®æi do ¶nh tr−íc tiªn ta chän mét lo¹i ®iÖn cùc th−êng dïng (thÐp gãc hoÆc thÐp trßn) h−ëng cña sù thay ®æi ®é Èm vμ nhiÖt ®é cña ®Êt, do ®ã ®iÖn trë cña trang → Tra b¶ng hoÆc tÝnh Rcäc theo c¸c c«ng thøc cho trong B¶ng 12-1. Trong bÞ nèi ®Êt còng thay ®æi. V× vËy trong tÝnh to¸n nèi ®Êt ph¶i dïng ®iÖn trë khÊu nμy cÇn cã ρtt ; kÝch th−íc bè trÝ, ®é s©u ch«n cäc .v.v… Nh÷ng ®iÒu suÊt tÝnh to¸n lμ trÞ sè lín nhÊt trong n¨m. nμy phô thuéc c¶ v¶o kh«ng gian cã thÓ ®−îc phÐp sö dông, hoÆc cã thÓ cho phÐp thi c«ng dÏ dμng. ρtt = Kmax .ρ (7) B−íc 5: S¬ bé x¸c ®Þnh sè ®iÖn cùc cÇn thiÕt cña HT. Trong ®ã: Kmax – hÖ sè t¨ng cao, phô thuéc ®iÒu kiÖn khÝ hËu ë n¬i x©y dùng trang bÞ nèi ®Êt. §èi víi c¸c èng vμ thanh thÐp gãc dμi 2 – 3 m khi ch«n s©u mμ ®Çu trªn R coc c¸ch mÆt ®Êt 0,5 – 0,8 m th× hÖ sè Kmax = 1,2 – 2. Cßn khi ®Æt n»m ngang (9) n= c¸ch mÆt ®Êt 0,8 m th× hÖ sè Kmax = 1,5 – 7. Tãm l¹i tr×nh tù tÝnh to¸n nèi R nt .K sdc ®©t nh− sau: Chó ý: sè cäc trong hÖ thèng nèi ®Êt kh«ng ®−îc phÐp nhá h¬n 2 (®Ó Tr×nh tù tÝnh to¸n: gi¶m ®iÖn ¸p b−íc). Ksdc – HÖ sè sö dông cäc, tham sè nμy phô thuéc vμo sè l−îng cäc, B−íc 1: X¸c ®Þnh ®iÖn trë cÇn thiÕt cña trang bÞ nèi ®Êt (cña hÖ thèng nèi kho¶ng c¸ch cäc, lo¹i HT (m¹ch vßng hay tia) → cã thÓ s¬ bé tra b¶ng ®Êt) theo tiªu chuÈn (c¸ch th«ng th−êng hoÆc theo INmax). Rd theo c¸c kÝch th−íc dù kiÕn. Ksdc = f ( n, kho¶ng c¸ch, lo¹i HT). → t¹m x¸c ®Þnh. B−íc 2: X¸c ®Þnh ®iÖn trë nèi ®Êt cña HT nèi ®Êt tù nhiªn cã s½n Rtn . B−íc 6: Khi cÇn xÐt ®Õn ®iÖn trë nèi ®Êt cña c¸c thanh nèi n»m ngang. S¬ B−íc 3: NÕu Rtn < Rd nh− ®· nãi ë phÇn trªn, víi l−íi trung ¸p cã dßng bé −íc l−îng chiÒu dμi (chu vi m¹h vßng cã thÓ cho phÐp l¾p ®Æt HT nèi ch¹m ®Êt nhá vμ ë l−íi h¹ ¸p → kh«ng cÇn ph¶i ®Æt nèi ®Êt nh©n t¹o. Cßn ®Êt). ViÖc tÝnh Rt (®iÖn trë cña thanh nèi) theo c«ng thøc (tra b¶ng); Sau ®ã ë l−íi ®iÖn ¸p cao U ≥ 110 kV cã dßng ch¹m ®Êt lín (hoÆc ngay c¶ ë l−íi ®iÖn trë cña toμn bé thanh nèi sÏ ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau: trung ¸p khi cã dßng ch¹m ®Êt lín, tøc l−íi dμi) → lóc ®ã vÉn nhÊt thiÕt ph¶i ®Æt nèi ®Êt nh©n t¹o víi ®iÖn trë kh«ng lín h¬n 1 Ω. Rt Rt' = ηt http://www.ebook.edu.vn
  5. Trong ®ã: + Sè cäc (thÐp gãc) cÇn thiÕt cho TH nèi ®Êt. Rt – TÝnh theo c«ng thøc tra b¶ng. R coc 38 ηt – HÖ sè sö dông thanh nèi ngang. n= = = 15 R d .η 4 x 0 ,65 B−íc 7: TÝnh chÝnh x¸c ®iÖn trë cÇn thiÕt cña c¸c cäc (®iÖn cùc) th¼ng ®øng HÖ sè sö dông η = 0,65 t×m ®−îc theo ®−êng cong cho s¾n (lÊy víi tû sè cã xÐt tíi ®iÖn trë cña thanh nèi n»m ngang. a/l = 2. Tû sè gi÷a kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc vμ chiÒu dμi cäc). Tøc lμ ta gi¶ thiÕt kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc lμ a = 5 m. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc 1 1 R nt .Rt' lμ a = 80/15 = 53 m ⇒ gÇn ®óng víi ®iÒu ®· gi¶ thiÕt. R nt = + ⇒ R ∑ coc = (11) R ∑ cäc Rt' Rt' − R nt 12.3 Qu¸ ®iÖn ¸p thiÕn nhiªn vµ ®Æc tÝnh cña sÐt: B−íc 8: TÝnh chÝnh x¸c sè cäc th¼ng ®øng cã xÐt tíi ¶nh h−ëng cña thanh n»m ngang vμ hÖ sè sö dông cäc. SÐt lμ sù phãng ®iÖn trong khÝ quyÓn gi÷a c¸c ®¸m m©y vμ ®Êt hay gi÷a c¸c ®¸m m©y mang ®iÖn tÝch kh¸c dÊu. Tr−íc khi cã sù phãng R coc ®iÖn cña sÐt ®· cã sù ph©n chia vμ tÝch luü rÊt m¹nh c¸c ®iÖn tÝch trong n= (12) c¸c ®¸m m©y gi«ng do t¸c dông cña c¸c luång kh«ng khÝ nãng thæi bèc lªn K sdc .R ∑ vμ h¬i n−íc ng−ng tô trong c¸c ®¸m m©y rÊt m·nh liÖt. C©c ®¸m m©y mang ®iÖn tÝch lμ do kÕt qu¶ cña sù ph©n tÝch c¸c ®iÖn tÝch tr¸i dÊu vμ sù VÝ dô: TÝnh to¸n trang bÞ nèi ®Êt tr¹m ph©n phèi 10 kV. Dßng ®iÖn ®iÖn tËp trung chóng trong c¸c phÇn kh¸c nhau cña ®¸m m©y. dung ch¹m ®Êt 1 pha cña m¹ng 10 kV b»ng 25 A. B¶o vÖ chèng ch¹m ®Êt PhÇn d−íi cña ®¸m m©y gi«ng th−êng tÝch ®iÖn tÝch ©m, nã cïng 1 pha cña m¹ng 10 kV t¸c ®éng ph¸t tÝn hiÖu. Trong tr¹m cã ®Æt m¸y biÕn víi mÆt ®Êt h×nh thμnh mét tô ®iÖn “m©y-®Êt”. ë phÝa trªn cña ®¸m m©y ¸p gi¶m ¸p 10/0,38; 0,22 kV phÝa h¹ ¸p cã trung tÝnh trùc tiÕp nèi ®Êt. th−êng tÝch luü c¸c ®iÖn tÝch d−¬ng. C−êng ®é ®iÖn tr−êng cña tô ®iÖn - §Êt thuéc lo¹i ®Êt sÐt, cã ρ = 0,6 . 104 Ωcm. m©y-®Êt t¨ng dÇn lªn vμ nÕu t¹i chç nμo ®ã c−êng ®é ®¹t ®Õn trÞ sè tíi h¹n - Gi¶ thiÕt x©y dùng nèi ®Êt h×nh m¹ch vßng b»ng thanh thÐp gãc, 25 ÷ 30 kV/cm th× kh«ng khÝ bÞ ion ho¸, tøc lμ b¾t ®Çu trë thμnh dÉn ®iÖn chu vi m¹ch vßng 80 m. Kh«ng cã nèi ®Êt tù nhiªn. vμ sù phãng ®iÖn b¾t ®Çu ph¸t triÓn ë d−íi ®Êt. Phãng ®iÖn cña sÐt chia lμm 3 giai ®o¹n: Gi¶i: §iÖn trë trang bÞ nèi ®Êt x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: + Phãng ®iÖn gi÷a ®¸m m©y vμ ®Êt ®−îc b¾t ®Çu b»ng sù xuÊt hiÖn mét dßng s¸ng ph¸t triÓn xuèng ®Êt chuyÓn ®éng tõng ®ît víi tèc ®é 100 ÷ 1000 km/s. Dßng nμy mang phÇn lín ®iÖn tÝch cña ®¸m m©y, t¹o nªn ë 125 Rd = = 5Ω ®Çu cùc nã mét thÕ rÊt cao “hμng tr¨m triÖu v«n”, giai ®o¹n nμy 25 §Ó nèi ®Êt ®iÓm trung tÝnh cña c¸c m¸y biÕn ¸p ë phÝa 380/220 V ph¶i cã trang bÞ nèi ®Êt víi ®iÖn trë R = 4 Ω ⇒ Nh− vËy ®iÖn trë nèi ®Êt chung cña tr¹m kh«ng ®−îc lín h¬n 4 Ω. Nèi ®Êt ®−îc lμm b»ng thanh thÐp gãc L50x50x5 dμi 2,5 m víi ®é ch«n s©u 0,7 m. C¸c thanh thÐp gãc ®−îc nèi víi nhau b»ng thanh thÐp dÑt 20x4 mm, Kh«ng tÝnh ®Õn ®iÖn trë nèi ®Êt cña c¸c thanh nèi. Gi¶ thiÕt hÖ sè t¨ng ®iÖn trë suÊt cña ®Êt khi thùc hiÖn nèi ®Êt b»ng c¸c thanh thÐp gãc lÊy Kmax = 2. + TÝnh ®iÖn trë suÊt tÝnh to¸n cña ®Êt: ρtt = kmax . ρ = 2x0,6. 104 = 1,2 . 104 Ωcm + §iÖn trë cña mét thanh thÐp gãc theo c«ng thøc (7). Rcäc = 0,00318. ρtt = 38,16 Ω http://www.ebook.edu.vn
  6. http://www.ebook.edu.vn
  7. http://www.ebook.edu.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản