intTypePromotion=1

giáo trình giới thiệu đa phương tiện phần 3

Chia sẻ: Thái Duy Ái Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
145
lượt xem
49
download

giáo trình giới thiệu đa phương tiện phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình giới thiệu đa phương tiện phần 3', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình giới thiệu đa phương tiện phần 3

  1. - Ñeà aùn ban ñaàu Traû lôøi veà tính öu vieät cuûa ña phöông tieän (coù toát hay khoâng) Löu yù raèng coù nhieàu löïa choïn, trong ñoù coù ña phöông tieän. Saûn phaåm ña phöông tieän (coâng coäng hay duøng rieâng) caàn ñaùp öùng yeâu caàu veà daïng saûn phaåm Haï taàng ñeå trieån khai ña phöông tieän - Caàn coù chuaån xöû lyù thoâng tin ña ngaønh - Moâi tröôøng truyeàn thoâng - Ñaûm baûo an toaøn - Coù thò tröôøng caïnh tranh veà phaàn meàm - Huaán luyeän naêng löïc duøng ña phöông tieän ... Nhö vaäy, seõ coù dòch vuï xöû lyù thoâng tin vaø truyeàn thoâng phuø hôïp vaø seõ coù caùc dòch vuï môùi
  2. Caùc böôùc thöïc hieän - Leân keá hoaïch - Vieát kòch baûn - Thu thaäp döõ lieäu - Tích hôïp döõ lieäu - Saûn xuaát CD ROM
  3. Muïc tieâu cuûa ñeà aùn ña phöông tieän Ñích coù theå ño ñöôïc Chuaån öùng duïng AIDA cho caùc ñeà aùn truyeàn thoâng, quaûng caùo (veà coâng cuï, lôïi ích, mong muoán, theå hieän) Theo chuaån ñeå ñoùng goùi saûn phaåm, baùn saûn phaåm Khaùn giaû Khaùn giaû laø ñích ñeå ña phöông tieän nhaèm vaøo Löu yù ñeán khaùn giaû thöôøng thay ñoåi, ñoäng Neân duøng döõ lieäu hieän taïi, khoâng neân döïa treân döõ lieäu ñIeàu tra, döõ lieäu quaù khöù
  4. Kinh phí saûn xuaát Nhöõng chi phí löôïng hoaù : löông thieát bò thueâ nhaø xöôûng Chi phí meàm : hoaù ñôn ñieän thoaïi chi phí giao dòch chi phí khoâng hôïp phaùp
  5. 6.2. Caùc neùt chính cuûa ñeà aùn ña phöông tieän Kòch baûn ña phöông tieän lieân keát caùc vaên baûn, aûnh... Theo chuû ñeà / nhan ñeà cuûa saûn phaåm. Caùc neùt chính cuûa ñeà aùn goàm : - Chi tieát veà caâu chuyeän vaø caáu truùc - Chi tieát veà caùc söï kieän vaø nhöõng gì xaûy ra khi thöïc hieän - Tính töông taùc - Thao taùc.
  6. 7. Pha vieát kòch baûn vaø leân keá hoaïch veà döõ lieäu 7.1. Xaây döïng kòch baûn Kòch baûn höôùng ñeán taát caû nhöõng taøi lieäu moâ taû caáu truùc beân trong cuûa saûn phaåm ña phöông tieän. Kòch baûn theå hieän roõ raøng caû noäi dung vaø ñöôøng höôùng ñeå thöïc hieän chuû ñeà ña phöông tieän. Seõ laøm : nhaân ñeà ña phöông tieän/ luoàng caùc caáu truùc/ theå hieän tính kòch/ caùc loaïi hình aûnh/ caùc loaïi hoaït hình/ aâm thanh
  7. Kòch baûn : Caùc phaàn khaùc nhau taïo neân caùc caûnh taû noäi dung ña phöông tieän, töùc caâu chuyeän chia thaønh caùc caûnh 1. Caáu truùc - Caàn xaùc ñònh caùch noái caùc caûnh, neáu cha coù caâu chuyeän - Caàn ñònh nghóa : caûnh, danh saùch caùc caûnh, sô ñoà caûnh Caùc trang / caùc caûnh
  8. (story board) Sô ñoà logic cuûa kòch baûn
  9. Danh saùch chöùc naêng giao dieän Danh saùch ñIeàu khieån caùch thöùc töông taùc vôùi maøn hình maùy tính Phaùt trieån thieát keá giao dieän caàn qua caùc böôùc : nghieân cöùu/ phaân tích/ ñaùnh giaù ... Danh saùch : Soá Teân chöùc naêng Caûnh soá Hoaït ñoäng Theå hieän/ tính kòch
  10. 7.2. Thu thaäp döõ lieäu Moät caùch theå hieän ña phöông tieän laø lieät keâ caùc döõ lieäu thu thaäp ñöôïc. Döõ lieäu ñöôïc soá hoaù, qua maùy queùt, maùy soá hoaù Caùc thaønh phaàn cô baûn trong moät theå hieän ña phöông tieän laø : Vaên baûn AÛnh VIDEO AÂm thanh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2