Giáo trình hệ thống truyền động thủy lực P8

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
208
lượt xem
158
download

Giáo trình hệ thống truyền động thủy lực P8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hệ thống truyền động thủy lực P8

 1. Ch−¬ng 8: hÖ thèng ®iÒu khiÓn khÝ nÐn vµ ®iÖn khÝ nÐn 8.1. hÖ thèng ®iÒu khiÓn khÝ nÐn 8.1.1. BiÓu ®å tr¹ng th¸i +/ BiÓu ®å tr¹ng th¸i biÓu diÔn tr¹ng th¸i c¸c phÇn tö trong m¹ch, mèi liªn gi÷a c¸c phÇn tö vµ tr×nh tù chuyÓn m¹ch cña c¸c phÇn tö. +/ Trôc täa ®é th¼ng ®øng biÓu diÔn tr¹ng th¸i (hµnh tr×nh chuyÓn ®éng, ¸p suÊt, gãc quay, ...), trôc täa ®é n»m ngang biÓu diÔn c¸c b−íc thùc hiÖn hoÆc thêi gian hµnh tr×nh. Hµnh tr×nh lµm viÖc ®−îc chia thµnh c¸c b−íc, sù thay ®æi tr¹ng th¸i trong c¸c b−íc ®−îc biÓu diÔn b»ng ®−êng ®Ëm, sù liªn kÕt c¸c tÝn hiÖu ®−îc biÓu diÔn b»ng ®−êng nÐt m¶nh vµ chiÒu t¸c ®éng biÓu diÔn b»ng mòi tªn. +/ Xilanh ®i ra ký hiÖu dÊu (+), lïi vÒ ký hiÖu (-). +/ C¸c phÇn tö ®iÒu khiÓn ký hiÖu vÞ trÝ “0” vµ vÞ trÝ “1” (hoÆc “a”, “b”). +/ Mét sè ký hiÖu biÓu diÔn biÓu ®å tr¹ng th¸i: p PhÇn tö tÝn hiÖu PhÇn tö ¸p suÊt t¸c ®éng b»ng c¬ t PhÇn tö thêi gian Liªn kÕt OR LiÖn kÕt AND TÝn hiÖu rÏ nh¸nh 8.1.2. C¸c ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn Bao gåm c¸c ph−¬ng ph¸p sau +/ §iÒu khiÓn b»ng tay: ®iÒu khiÓn trùc tiÕp vµ ®iÒu khiÓn gi¸n tiÕp +/ §iÒu khiÓn theo thêi gian +/ §iÒu khiÓn theo hµnh tr×nh +/ §iÒu khiÓn theo tÇng +/ §iÒu khiÓn theo nhÞp. a. §iÒu khiÓn b»ng tay +/ §iÒu khiÓn trùc tiÕp 108
 2. 1.0 + - 1.2 A X 1 0 1.1 A P R 1 0 P R BiÓu ®å tr¹ng th¸i Tr¹ng th¸i Ký hiÖu Tªn gäi VÞ trÝ 1 2 3 4 5 6 Xilanh mét (+) 1.0 chiÒu (-) Van ®¶o 1 1.2 chiÒu 3/2 0 1 1.1 Nót Ên 3/2 0 +/ §iÒu khiÓn gi¸n tiÕp 1.0 + - 1.3 A X Y 1 0 1.1 A P R 1.2 A 1 0 1 0 P R P R BiÓu ®å tr¹ng th¸i 109
 3. Tr¹ng th¸i Ký hiÖu Tªn gäi VÞ trÝ 1 2 3 4 5 6 Xilanh mét (+) 1.0 chiÒu (-) Van ®¶o 1 1.3 chiÒu 3/2 0 1 1.2 Nót Ên 3/2 0 1 1.1 Nót Ên 3/2 0 b. §iÒu khiÓn theo thêi gian 1.0 + - 1.3 A B X 1 0 Y 1.2 A S PR 1.1 A X 1 0 1 0 P R P R BiÓu ®å tr¹ng th¸i Tr¹ng th¸i Ký hiÖu Tªn gäi VÞ trÝ 1 2 3 4 5 6 Xilanh hai (+) 1.0 chiÒu (-) Van ®¶o 1 1.3 chiÒu 5/2 0 PhÇn tö thêi 1 t 1.2 gian 0 1 1.1 Nót Ên 3/2 0 110
 4. §iÒu khiÓn theo thêi gian cã chu kú tù ®éng 1.0 1.4 A B X 1 0 Y 1.2 A 1.3 A S PR X X 1 0 1 0 P R P R 1.1 A 1 0 P R BiÓu ®å tr¹ng th¸i VÞ Tr¹ng th¸i Ký hiÖu Tªn gäi trÝ 1 2 3 4 5 6 7 Xilanh hai (+) 1.0 chiÒu (-) Van ®¶o 1 1.4 chiÒu 5/2 0 PhÇn tö 1 1.3 thêi gian 0 PhÇn tö 1 1.2 thêi gian 0 1 1.1 Nót Ên 3/2 0 111
 5. c. §iÒu khiÓn theo hµnh tr×nh 1.0 1.2 1.3 1.4 A B X 1 0 Y S PR A 1.2 1.3 A 1 0 1 0 P R P R 1.1 A 1 0 P R BiÓu ®å tr¹ng th¸i VÞ Tr¹ng th¸i Ký hiÖu Tªn gäi trÝ 1 2 3 4 5 6 7 Xilanh hai (+) 1.0 chiÒu (-) Van ®¶o 1 1.4 chiÒu 5/2 0 C«ngt¾chµnh 1 1.3 tr×nh3/2 0 C«ngt¾chµnh 1 1.2 tr×nh3/2 0 1 1.1 Nót Ên 3/2 0 112
 6. d. §iÒu khiÓn theo tÇng +/ M¹ch ®iÒu khiÓn 2 tÇng I e1, e2 lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn vµo TÇng a1, a2 lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ra II a1 a2 Khi tÇng I cã khÝ nÐn, th× tÇng II sÏ kh«ng cã khÝ nÐn vµ ng−îc l¹i. e1 e2 +/ M¹ch ®iÒu khiÓn 3 tÇng e1, e2, e3 lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn vµo I a1, a2, a3 lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ra TÇng II III Khi tÇng I cã khÝ th× tÇng II vµ III kh«ng a1 a2 a3 cã khÝ, nghÜa lµ khi 1 tÇng cã khÝ th× 2 tÇng cßn l¹i e2 kh«ng cã khÝ. e1 e3 +/ M¹ch ®iÒu khiÓn 4 tÇng I II TÇng III IV a1 a2 a3 a4 e2 e3 e1 e4 113
 7. VÝ dô: A S1 S2 B S3 S4 1.2 1.3 1 0 1 0 P P S3 S2 1 0 1 0 S0 1.1 1 0 S4 1 0 S1 1 0 BiÓu ®å tr¹ng th¸i Tr¹ng th¸i Tªn gäi VÞ trÝ 1 2 3 4 5 6 7 (+) S2 Xilanh A S1 (-) (+) S4 Xilanh B S3 (-) 114
 8. e. §iÒu khiÓn theo nhÞp A Yn+1 1.2 AND 1 0 1.1 Yn 1 0 On OR P P Zn Zn+1 L L Xn M¹ch logic cña chuæi ®iÒu khiÓn theo nhÞp A1 A2 A3 A4 Zn S R 1 S R 2 S R 3 S R 4 Yn Zn+1 Yn+1 & & & & X1 X2 X3 X4 BiÓu diÔn ®¬n gi¶n chuæi ®iÒu khiÓn theo nhÞp A1 A2 A3 A4 1 2 3 4 Yn Yn+1 P P Zn Zn+1 L L X1 X2 X3 X4 115
 9. VÝ dô: A S1 S2 B S3 S4 1 0 1 0 P P A1 A2 A3 A4 Yn 1 2 3 4 Yn+1 P P Zn Zn+1 L L X1 X2 X3 X4 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 BiÓu ®å tr¹ng th¸i Tr¹ng th¸i Tªn gäi VÞ trÝ 1 2 3 4 5 6 7 (+) S2 Xilanh A S1 (-) (+) S4 Xilanh B S3 (-) 116
 10. 8.2. hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®iÖn khÝ nÐn 8.2.1. C¸c phÇn tö ®iÖn a. Nót Ên th−êng më b. Nót Ên th−êng ®ãng c. TiÕp ®iÓm th−êng më d. TiÕp ®iÓm th−êng ®ãng e. R¬le +/ R¬le ®iÒu khiÓn +/ R¬le thêi gian t¸c ®éng muén SA +/ R¬le thêi gian nh¶ muén SR f. Nam ch©m ®iÖn cña van g. §Ìn b¸o hiÖu 117
 11. 8.2.2. M¹ch ®iÒu khiÓn khÝ nÐn a. M¹ch ®iÒu khiÓn cã tiÕp ®iÓm tù duy tr× +/ M¹ch khÝ nÐn 1.0 + - A B 1.1 A B 1 0 Y5 S R P +/ BiÓu ®å tr¹ng th¸i Tr¹ng th¸i Tªn gäi VÞ trÝ 1 2 3 4 (+) Xilanh 1.0 (-) +/ M¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn 1 2 3 4 (+) S1 Xilanh lïi vÒ K S2 K2 TiÕp ®iÓm tù2 Xilanh ®i tíi duy tr× A1 K2 A2 H3 Y5 (-) 118
 12. b. M¹ch ®iÒu khiÓn cã r¬le thêi gian t¸c ®éng chËm +/ M¹ch khÝ nÐn 1.0 + - S2 A B 1.1 A B 1 0 Y6 S R P +/ BiÓu ®å tr¹ng th¸i Tr¹ng th¸i Tªn gäi VÞ trÝ 1 2 3 4 (+) Xilanh 1.0 (-) 1 Van ®/k 5/2 0 1 Ct¾c hµnh tr×nh S2 0 1 R¬le thêi gian K2 0 t +/ M¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn 1 2 3 4 5 6 (+) Xilanh lïi vÒ K2 K4 S2 S4 K4 Xilanh ®i tíi A1 A1 K2 A2 H3 K4 A2 H5 Y6 (-) 119
 13. c. M¹ch ®iÒu khiÓn theo nhÞp cã 2 xilanh khÝ nÐn S1 S2 S3 S4 Y1 Y2 Xilanh A+ B+ B- A- KT C«ng t¾c hµnh tr×nh S5 S2 S4 S3 S1 Nam ch©m ®iÖn Y1 Y2 0 0 M¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn (+) S1 S1 SET SET quy tr×nh trë vÒ vÞ trÝ K1 S2 S4 S3 K1 K2 ban ®Çu S5 K2 K3 K4 K4 K3 K4 K5 K1 K2 K3 K4 K5 Y1 Y2 (-) 120
 14. Tµi liÖu tham kh¶o [1]. HÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng thñy lùc - NguyÔn Ngäc Ph−¬ng, Huúnh NguyÔn Hoµng, nhµ XBGD, 2000. [2]. TruyÒn ®éng dÇu Ðp trong m¸y c¾t kim lo¹i - NguyÔn Ngäc CÈn, §HBK HN, 1974. [3]. §iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn trong tù ®éng hãa kü nghÖ - NguyÔn Thµnh TrÝ biªn dÞch, nhµ xuÊt b¶n §µ N½ng. [4]. HÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng thñy lùc - TrÇn Xu©n Tïy, nhµ XBKH vµ KT, HN 2002. [5]. HÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn - NguyÔn Ngäc Ph−¬ng, nhµ XBGD, 1999. [6]. Herbert E.Merritt, Hydraulic control systems, Printed in USA, 1967. [7]. Claude Ducos. OlÐo - Hydraulique. Technique et documentation, Lavoisier, Paris 1988. [8]. M.Guillon, Hydraulic servo systems analysis and design, London, Butterworths, 1969. [9]. Pneumatics, Basic Level TP 101, Festo Didactic, 1989. 121

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản