intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình hình thành tư duy thế giới phẳng như thế nào trong quan niệm tư duy của cộng đồng p5

Chia sẻ: Gsgsdd Gegweg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

52
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trường hợp trên đây, và những sự uốn nắn khác, vừa có hiệu lực răn đe để duy trì trật tự hội nhập thị trường, vừa cảnh báo lên một lời kêu gọi cần có thêm các luật lệ bổ sung cho các TTCK. Qua tham khảo ta có thể thấy, về nguyên tắc, hoạt động mua bán song hành chỉ là một công cụ kinh doanh khá đơn giản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành tư duy thế giới phẳng như thế nào trong quan niệm tư duy của cộng đồng p5

  1. 41 KHI TÔI CÒN ANG NG mình ch ng bao gi bi t ơn hàng c a h i ngang hai bang và b t l i trư c khi h có th th m chí lái xe n c a s l y th c ăn”. “Davis nói r ng anh ã mơ làm cái gì ó gi ng th này trong hơn m t th p niên. ‘Chúng tôi không th i i theo nó’, anh nói thêm. Bigari, ngư i ã l p ra call center cho các ti m ăn riêng c a mình, vui v giúp – l y m t kho n phí nh cho m i giao d ch”. Bài báo lưu ý là Công ti McDonald’s nói th y ý tư ng call center là lí thú kh i ng m t th nghi m v i ba c a hàng g n t ng hành dinh Oak Brook, Illinois, v i ph n m m khác v i ph n m m Bigari dùng. “Jim Sappington, m t phó ch t ch c a McDonald’s v IT, nói r ng còn ‘quá, quá s m’ nói n u ý tư ng call center có th ho t ng chéo qua mư i ba ngàn ti m ăn McDonald’s Hoa Kì… Tuy nhiên, nh ng ngư i ư c kinh tiêu c a hai ti m ăn McDonald’s khác, ngoài c a Davis, ã outsource vi c l y ơn hàng lái-th ng c a h cho Bigari Colorado Springs. (Hai ti m khác Brainerd, Minnesota, và Norwood, Massachusetts). Cái chính cho thành công c a h th ng, Bigari nói, là cách nó sóng ôi nh c a khách hàng v i ơn hàng c a h ; b ng tăng s chính xác, h th ng c t gi m s các khi u n i và vì th khi n vi c ph c v nhanh hơn. Trong kinh doanh th c ăn nhanh, th i gian th c s là ti n: c t th m chí năm giây kh i th i gian x lí m t ơn hàng là áng k ,” bài báo lưu ý. “Bigari nói anh ã c t ng n th i gian t hàng trong các c a hi u hai làn lái-th ng c a anh hơn 30 giây m t chút, xu ng trung bình còn kho ng 1 phút 5 giây. Ít hơn m t n a th i gian trung bình 2 phút 36 giây, cho t t c các ti m McDonald’s, gi a các ti m nhanh nh t trong nư c, theo QSRweb.com, trang theo dõi nh ng vi c như v y. Các ti m lái-th ng c a anh hi n nay ph c v 260 xe m t gi , Bigari nói, 30 ph n trăm nhi u hơn chúng t trư c khi anh kh i ng call center … Tuy các nhà i u hành c a anh ki m, trung bình, ư c 40 cent m t gi cao hơn các nhân viên tuy n c a anh, anh ã c t t ng chi phí lao ng c a mình ư c m t i m ph n trăm, ngay c khi lư ng bán hàng lái-th ng tăng lên … Các tr c nghi m ư c ti n hành bên ngoài các công ti cho th y các ti m lái-th ng c a Bigari hi n nay có l i ít hơn 2 ph n trăm c a t t c các ơn hàng, xu ng t kho ng 4 ph n trăm trư c khi anh b t u s d ng các call center, Bigari nói”. Bigari “say mê ý tư ng call center n m c,” bài báo nh n xét, “anh ã m r ng nó quá c a s lái-th ng b y ti m ăn c a anh có
  2. 42 TH GI I LÀ PH NG dùng h th ng. Trong khi anh v n chào d ch v qu y các ti m ăn ó, h u h t khách hàng bây gi t hàng qua call center, dùng i n tho i v i máy c th tín d ng trên các bàn trong khu v c ng i”. M t s d u hi u v làm ph ng mà tôi b t g p nhà, tuy v y, ch ng liên quan gì n kinh t h c. Ngày 3-10-2004, tôi xu t hi n trên chương trình bu i sáng Tin Ch nh t c a CBS, im t v i Qu c gia, do phóng viên kì c u c a CBS Bob Schieffer d n. CBS ã lên tin r t nhi u trong các tu n trư c b i vì phóng s 60 Phút c a Dan Rather v s ph c v c c V binh Qu c gia Không quân c a T ng th ng George W. Bush hoá ra là d a vào các tài li u gi . Sau chương trình Ch nh t ó, Schieffer k r ng th lì qu c nh t x y ra v i ông ta vào tu n trư c. Khi ông bư c ra kh i studio c a CBS, m t phóng viên tr ã i ông v a hè. y không h l thư ng, b i vì như v i t t c các chương trình sáng Ch nh t, các m ng tin l n – CBS, NBC, ABC, CNN, và Fox – luôn c ngư i n các studio c a nhau ch p các cu c ph ng v n v i các khách m i. Nhưng gã tr này, Schieffer gi i thích, ã không t m t m ng chính nào. Anh ta l ch s gi i thi u mình là phóng viên c a m t Web site g i là InDC Journal và h i li u anh ta có th h i Schieffer vài câu h i. Schieffer, do là m t tay l ch s , nói ch c ch n. Gã tr ph ng v n ông ta v i m t d ng c mà Schieffer không nh n ra và sau ó h i n u anh ta có th ch p nh ông. nh à? Schieffer th y gã tr không có máy nh. Anh ta ch ng c n máy nh. Anh ta quay máy i n tho i di ng c a mình và nháy m t nh c a Schieffer. “Vì th sáng hôm sau tôi n và ngó vào trang Web site này và nh c a tôi ó v i bài ph ng v n và ã có r i ba trăm bình lu n v nó,” Schieffer nói, ông, tuy bi t r t kĩ ngh báo tr c tuy n, tuy th v n s ng s t v cách nhanh không th tin n i, r ti n, và ơn c mà gã tr này ã làm cho mình ư c bi t n [ ưa mình lên ánh sáng]. Câu chuy n này làm tôi tò mò, cho nên tôi l n ra gã tr này t InDC Journal. Tên anh ta là Bill Ardolino, và anh là gã r t chu áo. Tôi ti n hành ph ng v n riêng c a mình v i anh ta tr c tuy n – làm sao khác ư c? – và b t u b ng h i v thi t b anh dùng v i tư cách m t m ng/báo m t-ngư i.
  3. 43 KHI TÔI CÒN ANG NG “Tôi dùng m t máy chơi MP3/ghi âm nh xíu (ba inch rư i và hai inch [~8,9 x 5 cm]) ghi âm, và m t máy nh i n tho i s nh riêng ch p nh ông ta,” Ardolino nói. “Không hoàn toàn g i tình như chi c máy m t-trong-t t-c i n tho i/máy nh/máy ghi âm (hi n có bán), nhưng d u sao i n a là m t s bày t v tính ph bi n kh p nơi và s thu nh c a công ngh . Tôi mang thi t b này i kh p D.C. m i lúc b i vì, này, ai bi t ư c. Cái có l gây ho ng h t hơn là Mr. Schieffer ã quy t nh tr l i nhanh th nào, sau khi b ngư i l nào ó nh y b vào v i các câu h i ph ng v n. Ông làm tôi r t ng c nhiên thích thú.” Ardolino nói máy chơi MP3 t n kho ng 125 $. “Nó ch y u ư c thi t k chơi nh c,” anh gi i thích, song cũng “ ư c óng gói s n như m t máy ghi âm s t o các file âm thanh WAV có th t i ư c lên máy tính …V cơ b n, tôi có th nói r ng hàng rào bư c vào làm báo c n thi t b c m tay, ghi âm c bi t, [bây gi ] kho ng 100-200 $ n 300 $ n u anh mu n thêm m t máy nh, 400 $ n 500 $ cho m t chi c máy ghi âm r t xinh và m t máy nh th t xinh. [Nhưng] 200 $ là t t c cái anh c n làm vi c”. Cái gì thúc y anh ta tr thành m ng tin t c c a riêng mình? “Làm m t nhà báo c l p là m t thú riêng xu t phát t s th t v ng c a tôi v thông tin thiên l ch, không y , ư c ch n l c, và/ho c kém c i do phương ti n truy n thông ch o thu th p”, Ardolino gi i thích, anh di n t mình như m t “ngư i t do trung- h u”. “Ngh làm báo t do và ngư i bà con c a nó, blogging*, là bi u l c a các l c lư ng th trư ng- m t nhu c u không ư c các ngu n thông tin hi n t i tho mãn. Tôi b t u ch p nh và l y ph ng v n v các cu c mít ting l n ch ng chi n tranh D.C., vì các phương ti n truy n thông ã bóp méo thô thi n b n ch t c a các nhóm t ch c các cu c t h p - [như] nh ng ngư i Marxist ngoan c , nh ng k ng h kh ng b rõ ràng hay ng m ng m, v.v. Tôi lúc u ch n dùng hài hư c như m t công c , nhưng t ó tôi ã chuy n hư ng. Vâng, tôi có nhi u quy n l c hơn, quy n l c ưa thông i p c a tôi ra. Bài ph ng v n Schieffer th c t thu ư c hai mươi lăm ngàn ngư i thăm trong hai mươi b n gi . Ngày cao i m c a tôi k t khi tôi b t u là năm mươi lăm ngàn khi tôi giúp phá ‘Rathergate’ …Tôi ph ng v n chuyên gia pháp y hàng u trong câu chuy n V binh Qu c gia c a Dan Rather, và c * blogging ~ làm báo trên Web; xem blog trang sau
  4. 44 TH GI I LÀ PH NG bi t sau ó The Whashington Post, Chicago Sun-Times, Globe, NYT, v.v ã ki m ư c ông, trong vòng b n mươi tám gi . “Nh p thu th p và s a thông tin trong câu chuy n thư báo gi CBS gây s ng s t,” anh ta ti p t c. “Nó không ch là CBS News ‘ ã gây b t c’ sau s th t, có th cho r ng h ã không th theo k p m t i quân nh ng ngư i ki m tra s th c t n tu . T c và s c i m c a phương ti n truy n thông là cái gì ó vư t xa quy trình cũ …Tôi là m t giám c ti p th hai mươi chín tu i [ngư i] luôn mu n vi t ki m s ng nhưng căm ghét sách d y phong cách AP. Như Glenn Raynolds [m t] überblogger* thích nói, các blog ã cho ngư i dân m t cơ h i ng ng la hét vào TV c a h và có m t ti ng nói trong quá trình. Tôi nghĩ là chúng ư c dùng như lo i c a m t ‘ ng c p th năm’ ho t ng cùng v i các phương ti n truy n thông ch o (thư ng m t n chúng hay c p cho chúng thông tin thô) và ho t ng ti m tàng như m t h th ng trang tr i vi t báo và bình lu n cung c p m t phương ti n m i t thành công”. “Gi ng nhi u m t c a tài mà anh nói trong cu n sách c a anh, có các khía c nh t t và x u c a s phát tri n. S v ra t ng m nh c a các phương ti n truy n thông gây ra nhi u s không m ch l c hay nh n th c ch n l c (hãy xem s phân c c c a nư c ta), nhưng nó cũng phi t p trung hoá quy n l c và t o m t m b o t t hơn r n g s th t tr n v n là ó… âu ó… trong các m nh”. Trong b t c ngày cho trư c nào ta có th b t g p b t c s lư ng nào c a các câu chuy n, như s b t g p gi a Bob Schieffer và Bill Ardolino, nói cho chúng ta r ng các h th ng th b c cũ ang ư c san ph ng và sân chơi ư c san b ng. Như Micah L. Sifry di n t m t cách tinh t trong t p chí The Nation (22-11-2004): “Th i i c a ho t ng chính tr t trên xu ng – nơi các cu c v n ng, các nh ch và ngh làm báo ã là các c ng ng tách bi t kh i xã h i ư c ch y b ng tư b n [v n] khó tích lu - ã qua r i. Cái gì ó hoang dã hơn, h p d n hơn và vô cùng tho mãn hơn i v i cá nhân nh ng ngư i tham gia ang xu t hi n k bên tr t t cũ”. Tôi ưa ra s b t g p Schieffer-Ardolino ch như m t thí d v s làm ph ng th gi i ã x y ra nhanh hơn n th nào và ã làm thay i các quy t c, các vai trò, và các quan h nhanh hơn chúng ta có th hình dung. Và tuy tôi bi t là m t l i sáo r ng, dù sao i n a tôi * Blog: t Weblog = xu t b n trên cơ s Web; blogger ngư i vi t [báo trên] blog. über, ti ng c = trên; überblogger ~ siêu blogger.
  5. 45 KHI TÔI CÒN ANG NG ph i nói: B n v n chưa th y gì c . Như tôi trình bày t m chương ti p, chúng ta bư c vào m t pha nơi chúng ta s th y s s hoá, o hoá, và t ng hoá m i th . Nh ng l i ích v năng su t s là áng kinh ng c i v i các nư c, các công ti, và các cá nhân có th h p thu các công c công ngh m i. Và chúng ta ang bư c vào m t pha nơi nhi u ngư i hơn chưa t ng bao gi có trư c ây trong l ch s th gi i s có kh năng ti p c n n các công c này - v i tư cách các nhà i m i sáng t o, nh ng ngư i c ng tác, và, than ôi, c v i tư cách nh ng k kh ng b . B n nói b n mu n m t cu c cách m ng? Th y, cách m ng thông tin th c s s p b t u. Tôi g i pha m i này là Toàn c u hoá 3.0 b i vì nó ti p theo Toàn c u hoá 2.0, song tôi nghĩ k nguyên toàn c u hoá m i này s t ra là m t s khác bi t v m c s ư c th y, theo th i gian, như m t s khác bi t v lo i. ó là lí do vì sao tôi ã ưa ra ý tư ng r ng th gi i ã bi n t tròn thành ph ng. m i nơi b n hư ng v , các h th ng th b c b thách th c t bên dư i hay t bi n i t các c u trúc trên xu ng [top-down] sang các c u trúc ngang và c ng tác hơn. “Toàn c u hoá là t chúng ta tìm ra mô t quan h thay i gi a các chính ph và các doanh nghi p l n,” David Rothkopf, m t c u quan ch c c p cao c a B Thương m i trong chính quy n Clinton và bây gi là m t nhà tư v n chi n lư c tư nhân, ã nói. “Nhưng cái ang x y ra ngày nay là m t hi n tư ng r ng hơn nhi u, sâu s c hơn nhi u”. Nó không ơn gi n là v các chính ph , các doanh nghi p, và ngư i dân giao thi p ra sao, không ch v các t ch c tương tác th nào, mà là v s n i lên c a các mô hình xã h i, chính tr , và kinh doanh hoàn toàn m i. “Nó là v các th tác ng n các khía c nh sâu s c nh t, thâm căn c nh t c a xã h i th ng n b n ch t c a kh ư c xã h i,” Rothkopf nói thêm. “Cái gì x y ra n u th c th chính tr mà b n ó không còn tương ng v i m t công vi c x y ra trên không gian i u khi n [không gian o: cyberspace], hay không còn th c s bao g m nh ng ngư i lao ng c ng tác v i nh ng ngư i lao ng khác các xó khác nhau c a a c u, hay không còn th c s l y ư c các s n ph m ư c s n xu t nhi u ch cùng m t lúc? Ai i i u ti t công vi c? Ai ánh thu nó? Ai ph i ư c l i t các kho n thu ó?” N u tôi úng v s làm ph ng th gi i, nó s ư c nghi nh như m t trong nh ng thay i căn b n - gi ng như s n i lên c a các
  6. 46 TH GI I LÀ PH NG nhà nư c-qu c gia [nation-state] hay Cách m ng Công nghi p - m i trong s ó, th i nó, Rothkopf lưu ý, ã t o ra nh ng thay i v vai trò c a các cá nhân, vai trò và hình th c c a các chính ph , cách th c chúng ta i m i, cách chúng ta ti n hành kinh doanh, vai trò c a ph n , cách chúng ta ti n hành chi n tranh, cách chúng ta giáo d c b n thân mình, cách tôn giáo ph n ng l i, cách ngh thu t bi u l , cách khoa h c và nghiên c u ư c ti n hành, không nh c n các nhãn chính tr mà chúng ta gán cho chính mình và cho các i th c a chúng ta. “Có các i m ch t nh t nh hay các bư c ngo t trong l ch s l n hơn các i m khác b i vì nh ng thay i chúng t o ra là c c kì sâu r ng, nhi u khía c nh, và khó tiên oán vào lúc nào ó,” Rothkopf nói. N u vi n c nh v s làm ph ng này – và t t c áp l c, tr c tr c, và các cơ h i i cùng nó- khi n cho b n lo l ng v tương lai, b n ch ng ph i m t mình và cũng không sai. M i khi n n văn minh tr i qua m t trong nh ng cu c cách m ng công ngh tàn phá, gây tr c tr c này – như vi c ưa ra máy in c a Gutenberg – toàn b th gi i ã thay i theo nh ng cách sâu s c. Nhưng có cái gì ó v s làm ph ng th gi i s là khác v m t ch t v i nh ng thay i sâu s c khác như v y: t c và b r ng mà nó n m gi . Vi c ưa máy in vào ã x y ra trong m t giai o n hàng th p k và trong th i gian dài ch nh hư ng n m t ph n nh c a hành tinh. Cách m ng Công nghi p cũng th . Quá trình làm ph ng này ang x y ra v i tc thiên l ch [warp] và tr c ti p hay gián ti p ng ch m n r t nhi u ngư i trên hành tinh ngay l p t c. S chuy n i sang k nguyên m i này càng nhanh và càng r ng, thì càng có kh năng cho s h n lo n, trái v i m t s chuy n giao quy n l c có tr t t t nh ng ngư i th ng cũ sang cho nh ng ngư i th ng m i. Di n t theo cách khác, nh ng kinh nghi m c a các công ti công ngh cao trong vài th p niên v a qua các công ti ã th t b i lèo lái qua nh ng thay i nhanh do các lo i l c lư ng này gây ra trên thương trư ng c a chúng có th là m t l i c nh cáo cho t t c các doanh nghi p, các nh ch , các nhà nư c qu c gia hi n gi ang i m t v i nh ng thay i không th tránh ư c, th m chí có th tiên oán ư c này, nhưng thi u s lãnh o, tính uy n chuy n và trí tư ng tư ng thích nghi – không ph i b i vì h không thông minh hay không ý th c ư c, mà b i vì t c thay i ơn gi n làm h choáng ng p không ch ng l i ư c.
  7. 47 KHI TÔI CÒN ANG NG Và ó là vì sao thách th c to l n i v i th i i chúng ta s là h p thu nh ng thay i này theo cách sao cho không è b p ngư i dân mà cũng không h l i ng sau. Ch ng cái nào trong nh ng cái này s là d . Nhưng ó là nhi m v c a chúng ta. Nó ch c ch n x y ra và không th tránh ư c. Chính tham v ng c a cu n sách này là xu t m t khung kh suy nghĩ th nào v nó và i u khi n nó cho l i ích t i a c a chúng ta. Tôi ã chia s v i b n trong chương này làm th nào cá nhân tôi ã phát hi n ra r ng th gi i là ph ng. Chương ti p trình bày t m làm sao nó i theo hư ng ó.
  8. HAI Mư i L c làm Ph ng Th gi i K inh Thánh cho chúng ta bi t r ng Chúa ã t o ra th gi i trong sáu ngày và ngày th b y ngài ã ngh . Vi c làm ph ng th gi i kéo dài hơn m t chút. Th gi i ư c làm ph ng b i s h i t c a mư i s ki n chính tr , s i m i, và công ti chính. Ch ng ai trong chúng ta ã ngh t khi ó, hay có l có bao gi l i s ngh . Chương này là v các l c ã làm ph ng th gi i và nhi u d ng và công c m i cho c ng tác mà s làm ph ng này ã t o ra. L C LÀM PH NG # 1 9/11/89 Khi các B c Tư ng xu ng và Windows [C a s ] i lên L n u tiên tôi th y Tư ng Berlin, nó ã có m t l r i. ó là tháng 12 năm 1990, và tôi i Berlin v i các phóng viên ưa tin v B trư ng Ngo i giao James A. Baker III. Tư ng Berlin ã b ch c th ng m t năm trư c, ngày 9 tháng Mư i m t năm 1989. Vâng, trong m t s tình c th n bí tuy t v i v ngày tháng, b c Tư ng Berlin ngày 9/11. B c tư ng, ngay c tr ng thái b âm th ng và b v , v n là m t v t s o x u xí ngang Berlin. B trư ng Baker ti n hành cu c vi ng thăm u tiên c a ông xem ch ng tích nát này c a ch nghĩa c ng s n Soviet. Tôi ng c nh ông v i m t nhóm nh các phóng viên. “ ó là m t ngày sương mù, u ám,” Baker nh l i trong h i kí c a ông, The Politics of Diplomacy, “và trong áo mưa c a mình, tôi c m th y gi ng m t
  9. 49 MƯ I L C LÀM PH NG TH GI I nhân v t trong m t ti u thuy t c a John le Carré. Nhưng khi tôi nhòm qua m t v t n t trên Tư ng [g n Reichstag] tôi th y s m m [có] phân gi i cao c trưng cho ông Berlin, tôi nh n ra r ng nh ng ngư i dân thư ng c a ông c ã t mình tuỳ nghi hành ng m t cách hoà bình và kiên nh. y là cu c cách m ng c a h .” Sau khi Baker ã nhòm xong qua b c tư ng và ti n lên, các phóng viên chúng tôi l n lư t nhòm qua cùng l bê tông l m ch m y. Tôi ã mang m t ôi mi ng tư ng v nhà cho các con gái tôi. Tôi nh nghĩ nó có v quái n làm sao - qu th c, m t chuy n th t kì quái, b c tư ng xi măng này u n khúc ngang m t thành ph hi n i ch vì m c ích duy nh t ngăn ngư i dân bên kia hư ng th , th m chí thoáng th y, t do. S sp b c Tư ng Berlin ngày 9/11/89 ã th các l c lư ng cu i cùng gi i phóng t t c nh ng ngư i b giam c m c a ch Soviet. Nhưng nó, th c ra, ã làm nhi u hơn r t nhi u. Nó làm nghiêng cán cân quy n l c trên th gi i v phía các nư c tán thành cai tr dân ch , ng thu n, theo hư ng th trư ng t do, và r i xa các nư c ng h s cai tr c oán v i các n n kinh t k ho ch hoá t p trung. Chi n tranh L nh ã là m t cu c u tranh gi a hai h th ng kinh t - ch nghĩa tư b n và ch nghĩa c ng s n – và v i s sp c a b c tư ng, ch còn l i m t h th ng và m i ngư i ph i nh hư ng mình theo nó b ng cách này hay cách khác. T nay tr i, ngày càng nhi u n n kinh t s ư c cai qu n t dư i lên b i l i ích, yêu c u, và nguy n v ng c a nhân dân, hơn là t trên xu ng b i các l i ích c a bè lũ cai tr h p nào ó. Trong vòng hai năm, ã không còn ch Soviet n a núp sau hay ym tr cho các ch c oán Châu Á, Trung ông, Châu Phi, hay Mĩ Latin. N u b n không là m t n n dân ch hay m t xã h i dân ch hoá, n u ti p t c bám ch t vào ho t ng kinh t i u ti t m nh hay k ho ch hoá t p trung, b n b coi là phía sai c a l ch s . i v i m t s ngư i, c bi t gi a các th h già, y là s bi n i không ư c hoan nghênh. Ch nghĩa c ng s n là m t h th ng vĩ i làm cho ngư i ta nghèo ngang nhau. Th c ra cho vi c ó trên th gi i không có h th ng nào t t hơn ch nghĩa c ng s n. Ch nghĩa tư b n làm cho ngư i ta giàu không ng u, và i v i m t s ngư i ã quen v i cung cách s ng c m c i, h n ch , nhưng an toàn Xã h i ch nghĩa- nơi m t vi c làm, nhà , giáo d c, và lương hưu, cho dù xoàng, t t c ã ư c m b o- s s p c a Tư ng
  10. 50 TH GI I LÀ PH NG Berlin là vô cùng áng lo. Song i v i nhi u ngư i khác, nó ã là m t t m th t do ngoài nhà tù. ó là vì sao s s p c a Tư ng Berlin ư c c m nh n nhi u nơi n v y hơn ch Berlin, và vì sao s s p c a nó là m t s ki n làm ph ng th gi i như v y. Qu th c, ánh giá úng các tác ng làm ph ng sâu r ng c a s sp Tư ng Berlin, t t nh t i trò chuy n v i nh ng ngư i không ph i c hay Nga. Tarun Das ã ng u Liên minh Công nghi p n khi b c tư ng Berlin , và ông ã th y nh hư ng lăn tăn su t l trình c a nó n n . “Chúng tôi ã có ng kh ng l này v quy nh, ki m soát và quan liêu,” ông nh l i. “Nehru lên n m quy n [sau s k t thúc cai tr thu c a c a Anh] và ã có m t nư c kh ng l cai qu n, và không có kinh nghi m nào v i u hành t nư c. Hoa Kì ã b n v i Châu Âu và Nh t B n và k ho ch Marshall. Cho nên Nehru ngó lên phương b c, qua dãy Himalaya, và ã c nhóm kinh t gia c a ông i Moscow. H tr v và nói nư c này [Liên Xô] gây kinh ng c. H phân b các ngu n l c, c p các gi y phép, có m t u ban k ho ch quy t nh t t c m i th , và t nư c chuy n ng. Cho nên chúng tôi ã theo mô hình ó và quên r ng chúng tôi có m t khu v c tư nhân… Khu v c tư nhân ó b t dư i b c tư ng quy nh này. Vào 1991, khu v c tư nhân v n ó, nhưng b che gi u, và ã có s ng v c v vi c kinh doanh. Chúng ki m l i! Toàn b cơ s h t ng t 1947 n 1991 do nhà nư c s h u … [Gánh n ng c a s h u nhà nư c] ã h u như làm phá s n t nư c. Chúng tôi ã không có kh năng tr các kho n n c a mình. Như m t dân t c, chúng tôi không có s t tin. Ch c ch n, chúng tôi ã có th th ng vài cu c chi n tranh v i Pakistan, nhưng i u ó không cho qu c gia s t tin”. Năm 1991, v i n c n h t ngo i t m nh, Manmohan Singh, b trư ng b tài chính lúc ó (và là th tư ng bây gi ), ã quy t nh r ng n ph i m n n kinh t c a mình. “B c Tư ng Berlin c a chúng tôi s p ,” Das nói, “và nó gi ng như th m t con h b nh t trong cũi. Ki m soát thương m i b bãi b . Chúng tôi luôn tăng trư ng 3 ph n trăm, ư c g i là t l tăng trư ng Hindu - ch m, th n tr ng, và b o th . ki m [l i t c t t hơn], b n ph i i Mĩ. y, ba năm sau [c i cách 1991] chúng tôi tăng trư ng 7 ph n trăm. K cha s nghèo nàn! Bây gi ki m [ăn] b n có th li n và tr thành m t trong nh ng ngư i giàu nh t th gi i c a t p chí Forbes…T t c các năm xã h i ch nghĩa
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2