intTypePromotion=3

Giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật vận hành tổng quan về role số truyền chuyển động p9

Chia sẻ: Sfdsg Uikulo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
47
lượt xem
3
download

Giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật vận hành tổng quan về role số truyền chuyển động p9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật vận hành tổng quan về role số truyền chuyển động p9', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật vận hành tổng quan về role số truyền chuyển động p9

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W . O O §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o B¶ng 4 - 3: C¸c kh¶ n¨ng xÕp ®Æt cho c¸c r¬le tÝn hiÖu vµ LED (tiÕp) .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 2457 Backup Err S3 Lçi ®Æt, ®Æt b¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng cho phÝa kh«ng tån t¹i (chØ cã ë 7UT513) 4523 >Ext 1 block Khãa chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 1 4525 >Ext 1 bloTrip Khãa lÖnh c¾t cña chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 1 4526 >Ext Trip 1 KÝch ho¹t chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 1 4531 Ext 1 off Chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 1 bÞ t¾t 4532 Ext 1 blocked Chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 1 bÞ khãa 4533 Ext 1 active Chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 1 ®ang ho¹t ®éng 4536 Ext 1 Gen.Flt TÝn hiÖu ph¸t hiÖn sù cè cña chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 1 4537 Ext 1 GenTrip TÝn hiÖu c¾t cña chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 1 4543 >Ext 2 block Khãa chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 2 4545 >Ext 2 bloTrip Khãa lÖnh c¾t cña chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 2 4546 >Ext Trip 2 KÝch ho¹t chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 2 4551 Ext 2 off Chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 2 bÞ t¾t 4552 Ext 2 blocked Chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 2 bÞ khãa 4553 Ext 2 active Chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 2 ®ang ho¹t ®éng 4556 Ext 2 Gen.Flt TÝn hiÖu ph¸t hiÖn sù cè cña chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 2 4557 Ext GenTrip TÝn hiÖu c¾t cña chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 2 5603 >Diff block Khãa b¶o vÖ so lÖch 5605 >Diff bloTrip Khãa lÖnh c¾t cña b¶o vÖ so lÖch 5615 Diff off B¶o vÖ so lÖch bÞ t¾t 5616 Diff block B¶o vÖ so lÖch bÞ khãa 5617 Diff active B¶o vÖ so lÖch ®ang ho¹t ®éng 5621 Diff > T start B¶o vÖ so lÖch khëi ®éng thêi gian trÔ Idiff> (nÕu cã) 5631 Diff Gen.Flt B¶o vÖ so lÖch ph¸t hiÖn sù cè chung 5641 Block Harm L1 Khãa b¶o vÖ so lÖch bëi h·m hµi L1 5642 Block Harm L2 Khãa b¶o vÖ so lÖch bëi h·m hµi L2 5643 Block Harm L3 Khãa b¶o vÖ so lÖch bëi h·m hµi L3 5651 Block Sat L1 Khãa b¶o vÖ so lÖch bëi chØ sè b·o hßa L1 5652 Block Sat L2 Khãa b¶o vÖ so lÖch bëi chØ sè b·o hßa L2 5653 Block Sat L3 Khãa b¶o vÖ so lÖch bëi chØ sè b·o hßa L3 5662 Block IfltL1 Khãa b¶o vÖ so lÖch bëi sù cè dßng L1 5663 Block IfltL2 Khãa b¶o vÖ so lÖch bëi sù cè dßng L2 5664 Block IfltL3 Khãa b¶o vÖ so lÖch bëi sù cè dßng L3 5671 Diff Gen.Trip LÖnh c¾t chung cña b¶o vÖ so lÖch 5672 Diff Trip L1 B¶o vÖ so lÖch c¾t bëi hÖ thèng ®o L1 5673 Diff Trip L2 B¶o vÖ so lÖch c¾t bëi hÖ thèng ®o L2 5674 Diff Trip L3 B¶o vÖ so lÖch c¾t bëi hÖ thèng ®o L3 5681 Diff > L1 B¶o vÖ so lÖch c¾t bëi cÊp Idiff> L1 89 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W . O O §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o B¶ng 4 - 3: C¸c kh¶ n¨ng xÕp ®Æt cho c¸c r¬le tÝn hiÖu vµ LED (tiÕp) .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 5682 Diff > L2 B¶o vÖ so lÖch c¾t bëi cÊp Idiff> L2 5683 Diff > L3 B¶o vÖ so lÖch c¾t bëi cÊp Idiff> L3 5684 Diff >> L1 B¶o vÖ so lÖch c¾t bëi cÊp Idiff>> L1 5685 Diff >> L2 B¶o vÖ so lÖch c¾t bëi cÊp Idiff>> L2 5686 Diff >> L3 B¶o vÖ so lÖch c¾t bëi cÊp Idiff>> L3 5691 Diff > Trip B¶o vÖ so lÖch c¾t bëi cÊp Idiff> chung 5692 Diff>> Trip B¶o vÖ so lÖch c¾t bëi cÊp Idiff>> chung 5711 Err 2 CTstar Lçi ®Æt: 2 ®iÓm ®Êu sao cña biÕn dßng ®−îc chän cho mét chøc n¨ng 5712 Err no CTstar Lçi ®Æt: Kh«ng cã ®iÓm ®Êu sao cho dßng thø tù kh«ng Khãa b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n 2 5803 >REF bloTrip Khãa lÖnh c¾t cña b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n 2 5805 >REF bloTrip B¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n bÞ t¾t 2 5811 REF off B¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n bÞ khãa 2 5812 REF blocked B¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n ®ang ho¹t ®éng 2 5813 REF active B¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n khëi ®éng thêi gian trÔ (nÕu cã) 2 5816 REF T start Ph¸t hiÖn sù cè chung cña b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n 2 5817 REF Gen.Flt LÖnh c¾t chung cña b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n 2 5821 REF Gen.Trip Lçi ®Æt: §Æt b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n cho phÝa kh«ng tån t¹i 2 5828 REF Err.S3 5829 REF Err2CTsta Lçi ®Æt: Hai ®iÓm ®Êu sao cña biÕn dßng ®−îc chän cho b¶o vÖ ch¹m ®©t giíi h¹n 2 5830 REF Err0CTsta Lçi ®Æt: Kh«ng cã ®iÓm ®Êu sao cña biÕn dßng ®−îc chän cho b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n 2 5831 REF ErrVir ob Lçi ®Æt: §èi t−îng ¶o ®−îc chän cho b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n mÆc dï ®ang sö dông c¶ 3 phÝa 2 B¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n ®−îc cÊu h×nh nh−ng kh«ng lµm viÖc 2 5834 REF no exist Khãa b¶o vÖ dßng ch¹m vá 2 5903 >Tank block Khãa lÖnh c¾t cña b¶o vÖ dßng ch¹m vá 2 5905 >Tank bloTrip B¶o vÖ dßng ch¹m vá bÞ t¾t 2 5911 Tank off B¶o vÖ dßng ch¹m vá bÞ khãa 2 5912 Tank blocked B¶o vÖ dßng ch¹m vá ®ang häat ®éng 2 5913 Tank active B¶o vÖ dßng ch¹m vá khëi ®éng thêi gian trÔ 2 5916 Tank T start Ph¸t hiÖn sù cè cña b¶o vÖ dßng ch¹m vá 2 5917 Tank Gen.Flt LÖnh c¾t chung cña b¶o vÖ dßng ch¹m vá 2 5921 Tank Gen.Trip B¶o vÖ dßng ch¹m vá ®−îc cÊu h×nh nh−ng kh«ng lµm viÖc 2 5928 Tank no exist 2 ChØ cã ë 7UT513 90 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 N N . y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o B¶ng 4 - 4: C¸c tÝn hiÖu ®Æt tr−íc cho c¸c r¬le tÝn hiÖu .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Chøc §Þa n¨ng Dßngthø nhÊt Dßng thø hai Ghi chó chØ sè 6200 MARSHALLING SIGNAL RELAYS PhÇn ®Çu cña khèi ®Þa chØ 6201 SIGNAL RELAYS 1 RELAY 1 511 LÖnh c¾t ®−a ra tõ c¸c chøc n¨ng BV cña r¬le Device Trip 6202 SIGNAL RELAYS 2 RELAY 2 2541 C¾t bëi b¶o vÖ so lÖch Diff gen. Trip 6203 SIGNAL RELAYS 2 RELAY 3 1831 C¾t bëi BV qu¸ dù phßng Back Gen Trip 6204 SIGNAL RELAYS 4 RELAY 4 Failure 24V 141 Failure 15V 143 H− háng trong m¹ch Failure 5V 144 r¬le Failure 0V 145 Failure I/O 1 151 Failure I/O 2 152 6205 SIGNAL RELAYS 5 RELAY 5 51 TiÕp ®iÓm th−êng ®ãng Dev. Operative cña RL chØ thÞ h− háng2 6206 SIGNAL RELAYS 6 RELAYS 6 O/L 1 Trip 1571 C¸c tÝn hiÖu cña c¸c RELAYS 6 O/L 2 Trip 1621 chøc n¨ng b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt 6207 SIGNAL RELAYS 7 2 O/L 1 Warn θ 1566 ®é RELAYS 7 O/L 2 Warn θ RELAYS 7 1616 6208 SIGNAL RELAY 8 C¾t bëi BV ch¹m ®Êt 5821 giíi h¹n 2 RELAYS 8 REF Gen Trip 6209 SIGNAL RELAY 9 C¾t bëi BV ch¹m ®Êt 5921 giíi h¹n 2 RELAYS 9 Tack Gen Trip 6210 SIGNAL RELAY 10 C¸c tÝn hiÖu cña b¶o vÖ RELAYS 10 >Buchh. Warn 391 h¬i qua c¸c ®Çu vµo nhÞ 6211 SIGNAL RELAY 11 ph©n RELAYS 11 >Buchh. Trip 392 91 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  4. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 1.6.3/ XÕp ®Æt c¸c chØ thÞ LED – khèi ®Þa chØ 63 Trong r¬le 7UT512 cã 8 LED cßn trong r¬le 7UT513 cã 16 LED cho c¸c chØ thÞ tïy chän vµ 6 (®èi víi 7UT512), 14 (®èi víi 7UT513) cã thÓ ®Æt. Chóng ®−îc ®Æt tªn tõ LED 1 ®Õn LED 6 hoÆc LED 1 ®Õn LED 14 vµ ®−îc ®Æt trong khèi ®Þa chØ 63. Kh¸c víi c¸c chøc n¨ng logÝc, mçi LED cã thÓ ®−îc xÕp ®Æt ®Ó cã thÓ lµm viÖc ®−îc tèi −u. Mçi chøc n¨ng tÝn hiÖu ®−îc hiÓn thÞ víi chØ sè (m) hoÆc (mn) khi duyÖt b»ng phÝm N (trong ®ã: m nghÜa lµ cã nhí “memorized”, mn nghÜa lµ kh«ng nhí “not memorized”). C¸c chøc n¨ng tÝn hiÖu cã thÓ xÕp ®Æt nh− ®· liÖt kª trong b¶ng 4 - 3. C¸c chøc n¨ng tÝn hiÖu sÏ kh«ng cã t¸c dông khi chøc n¨ng b¶o vÖ t−¬ng øng ®· bÞ lo¹i (de-configured). Khi ®−a vµo trùc tiÕp con sè chøc n¨ng, ta kh«ng cÇn ®−a vµo c¸c con sè 0 dÉn ®Çu. §Ó chØ ra chÕ ®é lµm viÖc “cã nhí” hoÆc “kh«ng nhí” c¸c con sè chøc n¨ng cã thÓ ®−îc më réng b»ng dÊu chÊm thËp ph©n theo sau lµ sè 0 hoÆc 1, trong ®ã: .0 nghÜa lµ chØ thÞ kh«ng ®−îc nhí t−¬ng øng víi “mn” ë trªn. .1 nghÜa lµ chØ thÞ ®−îc nhí t−¬ng øng víi “m” ë trªn. NÕu phÇn më réng .0 hoÆc .1 bÞ bá qua, khi ®ã mµn chØ thÞ ®−a ra tªn chøc n¨ng trong chÕ ®é “kh«ng nhí”, nhÊn tiÕp phÝm N ®Ó chuyÓn sang chÕ ®é “cã nhí”. Sau khi ®−a vµo c¸c con sè chøc n¨ng ta cã thÓ lËt qua c¸c chøc n¨ng b»ng phÝm N hoÆc trë l¹i b»ng phÝm R, chøc n¨ng ®· thay ®æi ph¶i ®−îc x¸c nhËn b»ng phÝm E. C¸c gi¸ trÞ g¸n cho LED ®−îc ®Æt tr−íc ë nhµ m¸y liÖt kª trong b¶ng 4 - 5. VÝ dô: vÒ c¸ch g¸n cho LED 1. ⇑ B¾t ®Çu khèi “XÕp khèi c¸c chØ thÞ LED”. 6300 MARSHALLING LED INDICATORS ⇓ Tíi LED ®Çu tiªn b»ng phÝm ↑ ↑ C¸c cÊp ph¸t cho LED 1 6301 LED 1 ↓ ChuyÓn møc chän b»ng F ↑: ↑ LED 1 ®· ®−îc ®Æt tr−íc cho: 001 LED 1 - LÖnh c¾t chung cña r¬le “cã nhí”, Device Trip m ↓ chøc n¨ng sè 511. 92 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  5. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 ↑ Kh«ng cã thªm c¸c chøc n¨ng ®−îc 002 LED 1 ®Æt cho LED 1 Not allocated ↓ Sau khÝ ®−a vµo tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng tÝn hiÖu cho LED 1, ta trë l¹i møc xÕp ®Æt b»ng phÝm F, ↑: ↑ C¸c cÊp ph¸t cho LED 1 6301 LED 1 ↓ B¶ng 4 - 5: C¸c chØ thÞ LED ®Æt tr−íc §. chØ Dßng thø Dßng thø 2 CN sè Ghi chó 1 6300 MARSH LED PhÇn ®Çu khèi ®Þa chØ ALLING INDICATORS 6301 LED 1 TÝn hiÖu c¾t ®−a tõ c¸c chøc LED 1 Device Trip m 511 n¨ng BV 6302 LED 2 LED 2 Diff> Trip m 5691 C¾t bëi cÊp b¶o vÖ so lÖch ®−îc hiÓn thÞ 6303 LED 3 LED 3 Diff>> Trip m 5692 6304 LED 4 C¾t bëi b¶o vÖ qu¸ dßng dù LED 4 Back Gen. Trip m 2451 phßng 6305 LED 5 LED 5 Failure 24V nm 141 LED 5 Failure 15V nm 143 H− háng thiÕt bÞ hoÆc c¸c gi¸ LED 5 Failure 5V nm 144 trÞ ®o l−êng LED 5 Failure 0V nm 145 LED 5 Failure I/O nm 151 LED 5 Failure I/O 2 nm 152 6306 LED 6 C¸c th«ng sè ®ang ®−îc ®Æt LED 6 Param running nm 95 6307 LED 7 LED 7 REF Gen. Trip m 5821 6308 LED 8 C¾t bëi c¸c chøc n¨ng cña LED 8 Tank Gen. Trip m 5921 b¶o vÖ ®−îc hiÓn thÞ 2 6309 LED 9 LED 9 O/L 1 Trip m 1571 6310 LED 10 LED 10 O/L 2 Trip m 1621 6311 LED 11 LED 11 >Buchh. Warn m 391 C¸c tÝn hiÖu b¶o vÖ h¬i qua c¸c ®Çu vµo nhÞ ph©n 2 6312 LED 12 LED 12 >Buchh. Trip m 392 6313 LED 13 TÝn hiÖu do ng−êi sö dông ®Þnh nghÜa 2 LED 13 >Annune 1 m 11 93 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  6. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 B¶ng 4 - 5: C¸c chØ thÞ LED ®Æt tr−íc (tiÕp) LED 14 LED 14 Err 2 CT star 5711 LED 14 Err no CT star 5712 LED 14 O/L 1 Err S3 1576 LED 14 O/L 2 Err S3 1626 C¸c lçi cña ng−êi vËn hµnh trong khi LED 14 Backup Err S3 2457 6314 cÊu h×nh hoÆc khi ®Æt th«ng sè, c¸c LED 14 REF Err S3 5828 chØnh ®Þnh ®−îc ®Æt kh«ng nhÊt qu¸n. LED 14 REF Err2Ctsta 5829 LED 14 REF Err0Ctsta 5830 LED 14 REF ErrVir ob 5831 LED 14 REF no xsist 5834 LED 14 Tack no exist 5928 1.6.4/ XÕp ®Æt c¸c r¬le c¾t – khèi ®Þa chØ 64 Trong r¬le 7UT512 cã 2 r¬le c¾t hoÆc 5 (víi 7UT513), chóng ®−îc ®Æt tªn lµ TRIP RELAY 1 vµ TRIP RELAY 2 hoÆc TRIP RELAY 1 ®Õn TRIP RELAY 5. Mçi r¬le cã thÓ chÞu sù ®iÒu khiÓn tíi 10 lÖnh c¾t logÝc. C¸c r¬le c¾t cã thÓ ®−îc xÕp ®Æt trong khèi ®Þa chØ 63, c¸c thñ tôc lùa chän gièng nh− môc 1 - 4. C¸c chøc n¨ng ra lÖnh c¾t cho trong b¶ng 4 - 6, ta cã thÓ xÕp ®Æt cho c¸c r¬le c¾t. C¸c chøc n¨ng ra lÖnh sÏ kh«ng bÞ ¶nh h−ëng khi chøc n¨ng b¶o vÖ t−¬ng øng kh«ng cã trong r¬le hoÆc nã ®−îc lËp tr×nh lµ “kh«ng cã – de- configured”. VÝ dô xÕp ®Æt cho r¬le c¾t 1: ⇑ B¾t ®Çu khèi “XÕp khèi xÕp ®Æt c¸c 6400 MARSHALLING r¬le c¾t” TRIP RELAYS ⇓ Tíi r¬le c¾t ®Çu tiªn b»ng phÝm ↑ ↑ C¸c cÊp ph¸t cho r¬le c¾t 1 6401 TRIP RELAY 1 ↓ ChuyÓn møc chän b»ng F ↑: ↑ R¬le c¾t ®· ®−îc ®Æt tr−íc cho: 001 TRIP REL 1 1: lÖnh c¾t bëi cÊp b¶o vÖ so lÖch Idiff>, Diff> Trip ↓ chøc n¨ng sè 5691. 94 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  7. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 ↑ R¬le c¾t ®· ®−îc ®Æt tr−íc cho: 002 TRIP REL 1 2: c¾t bëi cÊp b¶o vÖ so lÖch Idiff>>, chøc Diff>> Trip ↓ n¨ng sè 5692. ↑ R¬le c¾t ®· ®−îc ®Æt tr−íc cho: 003 TRIP REL 1 3: lÖnh c¾t bëi cÊp b¶o vÖ qu¸ dù phßng, Back Gen. Trip ↓ chøc n¨ng sè 5821. ↑ R¬le c¾t ®· ®−îc ®Æt tr−íc cho: 004 TRIP REL 1 4: c¾t bëi cÊp b¶o vÖ ch¹m ®Êt, giíi h¹n REF Gen. Trip ↓ chøc n¨ng sè 5821. ↑ R¬le c¾t ®· ®−îc ®Æt tr−íc cho: 005 TRIP REL 1 5: c¾t bëi cÊp b¶o vÖ ch¹m vá, chøc Tank Gen. Trip ↓ n¨ng sè 5921. ↑ R¬le c¾t ®· ®−îc ®Æt tr−íc cho: 006 TRIP REL 1 6: lÖnh c¾t bëi cÊp b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt O/L 1 Trip ↓ ®é, chøc n¨ng sè 1571. ↑ R¬le c¾t ®· ®−îc ®Æt tr−íc cho: 007 TRIP REL 1 7: c¾t bëi cÊp b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é, O/L 2 Trip ↓ chøc n¨ng sè 1621. Rêi khái møc chän b»ng tæ hîp phÝm F ↑ . Ta cã thÓ tíi c¸c r¬le c¾t tiÕp theo b»ng phÝm mòi tªn ↑ B¶ng 4 - 6: C¸c kh¶ n¨ng xÕp ®Æt cho c¸c r¬le tÝn hiÖu vµ LED Chøc ViÕt t¾t M« t¶ n¨ng sè 1 Not allocated TÝn hiÖu kh«ng ®−îc ®Æt 11 >Annune. 1 TÝn hiÖu ®−îc ng−êi sö dông ®Þnh nghÜa 1 12 >Annune. 2 TÝn hiÖu ®−îc ng−êi sö dông ®Þnh nghÜa 2 13 >Annune. 3 TÝn hiÖu ®−îc ng−êi sö dông ®Þnh nghÜa 3 14 >Annune. 4 TÝn hiÖu ®−îc ng−êi sö dông ®Þnh nghÜa 4 CÊp ®i c¾t cña b¶o vÖ h¬i 1 392 >Buchh. Trip CÊp ®i c¾t cña b¶o vÖ dßng ch¹m vá 1 393 >Buchh. Tank 95 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  8. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 B¶ng 4 - 6: C¸c kh¶ n¨ng xÕp ®Æt cho c¸c r¬le tÝn hiÖu vµ LED (tiÕp) 501 Device FltDet Ph¸t hiÖn h− háng trong thiÕt bÞ 511 Device Trip LÖnh c¾t chung cña thiÕt bÞ 1571 O/L 1 Trip LÖnh c¾t cña b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 1 1621 O/L 2 Trip LÖnh c¾t cña b¶o vÖ QT theo nhiÖt ®é 2 2411 Back Gen. Flt Ph¸t hiÖn sù cè chung cña b¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng 2441 Backup TI>> Thêi gian trÔ cÊp I>> cña BV qu¸ dßng dù phßng hÕt 2442 Backup TI>/Tp Thêi gian trÔ cÊp I> hoÆc Ip cña BV qu¸ dßng dù phßng hÕt 2451 Back Gen. Trip LÖnh c¾t chung cña b¶o vÖ qu¸ dßng dù phßmg 4536 Ext 1 Gen.Flt TÝn hiÖu ph¸t hiÖn sù cè cña chøc n¨ng c¾t bªn ngoµi 1 4537 Ext 1 GenTrip TÝn hiÖu c¾t cña chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 1 4556 Ext 2 Gen.Flt TÝn hiÖu ph¸t hiÖn sù cè chung cña chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 2 4557 Ext GenTrip TÝn hiÖu c¾t cña chøc n¨ng c¾t tõ bªn ngoµi 2 5621 Diff > T start B¶o vÖ so lÖch khëi ®éng thêi gian trÔ Idiff> (nÕu cã) 5622 Diff >> T start B¶o vÖ so lÖch K§ thêi gian trÔ Idiff>> (nÕu cã) 5631 Diff Gen.Flt B¶o vÖ so lÖch ph¸t hiÖn sù cè chung 5671 Diff Gen.Trip LÖnh c¾t chung cña b¶o vÖ so lÖch 5672 Diff Trip L1 B¶o vÖ so lÖch c¾t bëi hÖ thèng ®o L1 5673 Diff Trip L2 B¶o vÖ so lÖch c¾t bëi hÖ thèng ®o L2 5674 Diff Trip L3 B¶o vÖ so lÖch c¾t bëi hÖ thèng ®o L3 5691 Diff >Trip B¶o vÖ so lÖch c¾t bëi cÊp Idiff> chung 5692 Diff>>Trip B¶o vÖ so lÖch c¾t bëi cÊp Idiff>> chung B¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n khëi ®éng thêi gian trÔ 2 5816 REF T start (nÕu cã) Ph¸t hiÖn sù cè chung cña b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n 2 5817 REF Gen.Flt LÖnh c¾t chung cña b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n 2 5821 REF Gen.Trip B¶o vÖ dßng ch¹m vá khëi ®éng thêi gian trÔ 2 5916 Tank T start Ph¸t hiÖn sù cè cña b¶o vÖ dßng ch¹m vá 2 5917 Tank Gen.Flt LÖnh c¾t chung cña b¶o vÖ dßng ch¹m vá 2 5921 Tank Gen.Trip 96 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  9. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 B¶ng 4 - 7: C¸c chøc n¨ng ra lÖnh ®−îc ®Æt cho c¸c r¬le c¾t §. chØ Dßng thø 1 Dßng thø 2 CN sè Ghi chó 6400 MARSHALLING TRIP RELAYS PhÇn ®Çu khèi ®Þa chØ TRIP RELAY 1 TRIP REL 1 Diff> Trip 5691 TRIP REL 1 Diff>> Trip 5692 TRIP REL 1 Back Gen. Trip 2451 6401 TRIP REL 1 REF Gen. Trip 5821 TRIP REL 1 Tank Gen. Trip 5921 TRIP REL 1 O/L 1 Trip 1571 TRIP REL 1 O/L 2 trip 1621 TRIP RELAY 2 TRIP REL 2 Diff> Trip 5691 TRIP REL 2 Diff>> Trip 5692 TRIP REL 2 Back Gen. Trip 2451 6402 TRIP REL 2 REF Gen. Trip 5821 TRIP REL 2 Tank Gen. Trip 5921 TRIP REL 2 O/L 1 Trip 1571 TRIP REL 2 O/L 2 trip 1621 TRIP RELAY 3 TRIP REL 3 Diff> Trip 5691 TÊt c¶ lÖnh c¾t cña c¸c TRIP REL 3 Diff>> Trip 5692 chøc n¨ng b¶o vÖ. C¸c TRIP REL 3 Back Gen. Trip 2451 6403 r¬le c¾t tõ 3 ®Õn 5 chØ cã TRIP REL 3 REF Gen. Trip 5821 ë 7UT513 TRIP REL 3 Tank Gen. Trip 5921 TRIP REL 3 O/L 1 Trip 1571 TRIP REL 3 O/L 2 trip 1621 TRIP RELAY 4 TRIP REL 4 Diff> Trip 5691 TRIP REL 4 Diff>> Trip 5692 TRIP REL 4 Back Gen. Trip 2451 6404 TRIP REL 4 REF Gen. Trip 5821 TRIP REL 4 Tank Gen. Trip 5921 TRIP REL 4 O/L 1 Trip 1571 TRIP REL 4 O/L 2 trip 1621 TRIP RELAY 5 TRIP REL 5 Diff> Trip 5691 TRIP REL 5 Diff>> Trip 5692 TRIP REL 5 Back Gen. Trip 2451 6405 TRIP REL 5 REF Gen. Trip 5821 TRIP REL 5 Tank Gen. Trip 5921 TRIP REL 5 O/L 1 Trip 1571 O/L 2 trip 1621 97 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  10. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 1.7/ Cµi ®Æt th«ng sè m¸y biÕn ¸p – khèi ®Þa chØ 11 C¸c th«ng sè MBA ®ßi hái ph¶i ®−îc ®−a vµo trong r¬le. NÕu cÊu h×nh c¸c chøc n¨ng b¶o vÖ r¬le ®· ®−îc th«ng b¸o: ®èi t−îng b¶o vÖ lµ MBA 2 hoÆc 3 cuén d©y. NÕu ®èi t−îng b¶o vÖ kh¸c ®−îc chän th× khèi ®Þa chØ 11 sÏ kh«ng cã. Khi ®ã 7UT51* sÏ tù ®éng tÝnh to¸n tõ c¸c th«ng sè cña MBA mµ kh«ng cÇn ph¶i cã m¹ch lµm phï hîp tæ ®Êu d©y vµ kh«ng ph¶i tÝnh to¸n b»ng tay vv…c¸c dßng ®−îc chuyÓn ®æi ®Ó ®é nh¹y cña b¶o vÖ lu«n lÊy theo c«ng suÊt ®Þnh møc cña MBA R¬le ®ßi hái c¸c th«ng sè sau cho tõng cuén d©y: - C«ng suÊt ®Þnh møc: MVA. - §iÖn ¸p ®Þnh møc: KV. - Dßng ®Þnh møc cña bé biÕn dßng:A. - Tæ ®Êu d©y. Trong ®ã cuén 1 ®−îc ®Þnh nghÜa lµ cuén quy chiÕu, c¸c cuén kh¸c ®−îc quy ®æi vÒ cuén 1. §Ó ®¶m b¶o ®−îc cùc tÝnh ®óng khi t¹o ra dßng so lÖch, th× cùc tÝnh cña m¸y biÕn dßng còng ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh. Th«ng th−êng cuén quy chiÕu lµ cuén cao ¸p, nh−ng nÕu cã 1 biÕn dßng ®Æt ë d©y nèi ®Êt hay ë ®iÓm ®Êu sao nèi ®Êt th× cuén d©y nµy sÏ ®−îc sö dông lµm cuén quy chiÕu ®Ó ®¶m b¶o t¨ng ®é nh¹y ®èi víi c¸c sù cè ch¹m ®Êt. NÕu cuén cao ¸p kh«ng ®−îc sö dông lµm cuén quy chiÕu ta ph¶i xem xÐt ®Õn c¸c thay ®æi cña tæ ®Êu d©y. VÝ dô MBA cã tæ nèi d©y Dy5 nh×n tõ phÝa ®iÖn ¸p thÊp lµ Yd7. NÕu m¸y biÕn ¸p cã ®iÒu ¸p d−íi t¶i ë cuén d©y nµo th× ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña cuén d©y ®ã ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: U max .U min Un = 2 (4-1) U max + U min §èi víi MBA 3 cuén d©y cã c«ng suÊt c¸c cuén kh¸c nhau, r¬le sÏ tù ®éng quy ®æi tÊt c¶ c¸c dßng vÒ cuén d©y cã c«ng suÊt lín nhÊt. Khi tû sè c«ng suÊt cña c¸c cuén d©y lín h¬n 4 th× ta nªn sö dông biÕn dßng trung gian. NÕu sö dông mét bé biÕn dßng trung gian 4MA5170-7AA cho mét cuén d©y, tû sè biÕn ®æi cña c¸c biÕn dßng trung gian ph¶i ®−îc xem xÐt khi ®−a vµo chØnh ®Þnh cho cuén d©y nµy. TÝnh to¸n b»ng c¸ch lÊy dßng thùc tÕ s¬ cÊp m¸y biÕn dßng chia cho tû sè biÕn ®æi cuén d©y cña biÕn dßng trung gian. 98 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản