intTypePromotion=1

Giáo trình Hóa môi trường: Mở Đầu

Chia sẻ: Bang Bang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
833
lượt xem
195
download

Giáo trình Hóa môi trường: Mở Đầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo nguyện vọng đông đảo của tất cả sinh viên, cán bộ ngành môi trường. Sau thời gian biên soạn và điều chỉnh đã hoàn tất bộ giáo trình hóa môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Hóa môi trường: Mở Đầu

  1. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG Fax: (08)8114594 TAÀM NHÌN XANH GREE www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT LÔØI NOÙI ÑAÀU Theo nguyeän voïng ñoâng ñaûo cuûa taát caû caùc sinh vieân, caùn boä ngaønh moâi tröôøng. Sau moät thôøi gian bieân soaïn vaø hieäu chænh, GREE xin giôùi thieäu ñeán caùc baïn boä giaùo trình Hoaù Moâi Tröôøng. Boä giaùo trình naøy goàm caùc phaàn sau: CHÖÔNG 1 PH 1.1 Giôùi thieäu chung 1.2 Lyù thuyeát pH 1.3 Ño pH 1.4 Phaân tích soá lieäu Ph CHÖÔNG 2 ÑOÄ ACID 2.1 Khaùi nieäm chung 2.2 Nguoàn goác vaø tính chaát cuûa ñoä acid 2.3 Yù nghóa cuûa ñoä acid Carbonic & Acid 2.4 Phöông phaùp xaùc ñònh 2.5 Öùng duïng soá lieäu veà ñoä acid CHÖÔNG 3 ÑOÄ KIEÀM 3.1 Khaùi nieäm chung 3.2 YÙ nghóa moâi tröôøng 3.3 Phöông phaùp xaùc ñònh ñoä kieàm 3.4 Caùc phöông phaùp bieåu dieãn ñoä kieàm 3.5 Moái quan heä giöõa carbonic, ñoä kieàm & pH trong nöôùc töï nhieân 3.6 Aùp duïng soá lieäu veà ñoä kieàm 3.7 Moät soá aùp duïng khaùc cuûa ñoä kieàm ñoái vôùi kyõ sö moâi tröôøng CHÖÔNG 4 OXY HOØA TAN 4.1 Khaùi nieäm chung 4.2 YÙ nghóa moâi tröôøng cuûa oxy hoøa tan 4.3 Laáy maãu ñeå xaùc ñònh oxy hoøa tan 4.4 Löïa choïn hoùa chaát tieâu chuaån ñeå ño oxy hoøa tan 4.5 Phöông phaùp xaùc ñònh oxy hoøa tan 4.6 Phöông phaùp ñieän cöïc maøng ño oxy hoøa tan 4.7 Aùp duïng soá lieäu oxy hoøa tan
  2. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG Fax: (08)8114594 TAÀM NHÌN XANH GREE www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT CHÖÔNG 5 NHU CAÀU OXY SINH HOAÙ 5.1 Giôùi thieäu chung 5.2 Baûn chaát cuûa phaûn öùng BOD 5.3 Phöông phaùp xaùc ñònh BOD 5.4 Vaän toác cuûa quaù trình oxy hoùa sinh hoùa 5.5 Söï khaùc nhau giöõa caùc giaù trò L & nhöõng giaù trò nhu caàu oxy theo lyù thuyeát 5.6 Söï khaùc nhau giöõa toác ñoä quan saùt ñöôïc & toác ñoä baäc 1 5.7 ÖÙng duïng soá lieäu BOD CHÖÔNG 6 NHU CAÀU OXY HOÙA HOÏC 6.1 Giôùi thieäu chung 6.2 Caùc phöông phaùp phaân tích COD ñaõ duøng 6.3 Phaân tích COD baèng K2Cr2O7 CHÖÔNG 7 SAÉT & MANGAN 7.1 Giôùi thieäu chung 7.2 Phöông phaùp xaùc ñònh 7.3 Öùng duïng cuûa soá lieäu Fe & Mn CHÖÔNG 8 SULFATE 8.1 Giôùi thieäu chung 8.2 Caùc phöông phaùp phaân tích 8.3 ÖÙng duïng soá lieäu sulfate CHÖÔNG 9 PHOSPHORUS & PHOSPHATE 9.1 Giôùi thieäu chung 9.2 Taàm quan troïng cuûa hôïp chaát Phosphorus 9.3 Caùc phöông phaùp xaùc ñònh Phosphorus – Phosphate 9.4 ÖÙng duïng nhöõng soá lieäu veà phosphorus
  3. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG Fax: (08)8114594 TAÀM NHÌN XANH GREE www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT Hy voïng boä giaùo trình naøy seõ giuùp ích nhieàu cho caùc baïn trong quaù trình hoïc taäp cuõng nhö laø nguoàn taøi lieäu tham khaûo cho caùc baïn trong quaù trình coâng taùc sau naøy. Ñaây cuõng laø laàn ñaàu tieân, cuoán saùch ñieän töû naøy ñöôïc xuaát baûn do ñoù, seõ khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt. Ñeå cho cuoán saùch ngaøy caøng hoaøn thieän, phuïc vuï nhu caàu thieát thöïc cuûa ñoâng ñaûo sinh vieân vaø caùn boä chuyeân gia trong ngaønh, xin caùc baïn phaûn hoài nhöõng sai soùt cho chuùng toâi qua ñòa chæ tamnhinxanhvietnam@yahoo.com TP.HCM ngaøy 20 thaùng 10 naêm 2006 Ban bieân taäp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản