Giáo trình hướng dẫn phân tích trình tự ghi chép và xử lý thông tin trong kế toán doanh nghiệp p8

Chia sẻ: Hdfj Kuyloy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
187
lượt xem
59
download

Giáo trình hướng dẫn phân tích trình tự ghi chép và xử lý thông tin trong kế toán doanh nghiệp p8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán - Khoa kế toán Trường đại học Kinh tế quốc dân. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội 2001 2. GVC. Phạm Huyên Hướng dẫn thực hành Kế toán doanh nghiệp (phần đại cương). Nhà xuất bản Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh 1999 3. TS. Võ Văn Nhị Kế toán đại cương - Khoa Kế toán Trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Thống kê,Thành phố Hồ Chí Minh 2001 4. TS. Ngô Hà Tấn (chủ biên): Giáo trình lý thuyết hạch toán kế...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hướng dẫn phân tích trình tự ghi chép và xử lý thông tin trong kế toán doanh nghiệp p8

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO A. Giaïo trçnh vaì saïch tham khaío I. Pháön tiãúng Viãût 1.TS. Nguyãùn Thë Âäng (chuí biãn) Giaïo trçnh lyï thuyãút haûch toaïn kãú toaïn - Khoa kãú toaïn Træåìng âaûi hoüc Kinh tãú quäúc dán. Nhaì xuáút baín Giaïo duûc, Haì Näüi 2001 2. GVC. Phaûm Huyãn Hæåïng dáùn thæûc haình Kãú toaïn doanh nghiãûp (pháön âaûi cæång). Nhaì xuáút baín Thäúng kã, Thaình phäú Häö Chê Minh 1999 3. TS. Voî Vàn Nhë Kãú toaïn âaûi cæång - Khoa Kãú toaïn Træåìng âaûi hoüc Kinh tãú Thaình phäú Häö Chê Minh. Nhaì xuáút baín Thäúng kã,Thaình phäú Häö Chê Minh 2001 4. TS. Ngä Haì Táún (chuí biãn): Giaïo trçnh lyï thuyãút haûch toaïn kãú toaïn - Khoa kãú toaïn Træåìng âaûi hoüc Kinh tãú & Quaín trë kinh doanh. Nhaì xuáút baín Giaïo duûc, Âaì Nàông 2001 II. Pháön tiãúng næåïc ngoaìi 5.Walter B.Meigs & Robert F.Meigs Accounting - The basis for business decisions. Mc Graw Hill book Company, 1989 6.Robert M.Swanson, Kenton E. Ross& Robert D. Hanson Century 21 Accounting - NewYork 7.Belverd E. Neddles Jr., Henry R. ANderson, James C. Caldwell Principles of Accounting. Houghton Mifflin Company, New Jersey 1989 B. Caïc vàn baín phaïp lyï 8. Caïc chuáøn mæûc kãú toaïn Viãût Nam vaì caïc thäng tæ hæåïng dáùn thæûc haình kãú toaïn caïc chuáøn mæûc kãú toaïn. 9. Hãû thäúng kãú toaïn doanh nghiãûp - Bäü Taìi chênh - 2001 vaì Thäng tæ 89/TT- BTC vãö sæía âäøi bäø sung hãû thäúng kãú toaïn doanh nghiãûp theo caïc chuáøn mæûc kãú toaïn Viãût Nam do Bäü Taìi chênh ban haình ngaìy 09/10/2002. 10. Luáût kãú toaïn âæåüc Quäúc häüi thäng qua ngaìy 17/06/2003. 11. Caïc taûp chê kãú toaïn vaì kiãøm toaïn. 138
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k MUÛC LUÛC Trang 1 Låìi noïi âáöu 2 CHÆÅNG 1: GIÅÏI THIÃÛU VÃÖ KÃÚ TOAÏN - 1.1 Sæû hçnh thaình vaì phaït triãøn cuía haûch toaïn kãú toaïn 1.1.1 Haûch toaïn - yï nghéa vaì vai troì cuía noï trong nãön kinh tãú - 1.1.2 Sæû ra âåìi vaì phaït triãøn cuía haûch toaïn kãú toaïn - 1.1.3 Phán biãût haûch toaïn kãú toaïn trong caïc loaûi haûch toaïn 5 1.1.3.1 Haûch toaïn nghiãûp vuû kyî thuáût - 1.1.3.2 Haûch toaïn thäúng kã (goüi tàõt laì thäúng kã) - 1.1.3.3 Haûch toaïn kãú toaïn (goüi tàõt laì Kãú toaïn) 6 - 1.2 Muûc âêch sæí duûng kãú toaïn âäúi våïi caïc âäúi tæåüng 7 1.3 Chæïc nàng, nhiãûm vuû cuía haûch toaïn kãú toaïn 1.3.1 Âënh nghéa vãö haûch toaïn kãú toaïn - 1.3.2 Chæïc nàng cuía haûch toaïn kãú toaïn 8 1.3.3 Nhiãûm vuû cuía haûch toaïn kãú toaïn - 1.4 Yãu cáöu âäúi våïi haûch toaïn kãú toaïn vaì mäüt säú nguyãn tàõc kãú toaïn 9 chung âæåüc thæìa nháûn 1.4.1 Yãu cáöu âäúi våïi haûch toaïn kãú toaïn - 1.4.2 Mäüt säú nguyãn tàõc kãú toaïn chung âæåüc thæìa nháûn 11 15 1.5 Âäúi tæåüng cuía haûch toaïn kãú toaïn 1.5.1 Taìi saín : 16 1.5.2 Nguäön hçnh thaình nãn taìi saín (nguäön väún) 17 1.5.3 Sæû váûn âäüng cuía taìi saín vaì nguäön väún 18 1.5.4 Mäúi liãn hãû giæîa caïc âäúi tæåüng taìi saín vaì nguäön väún - 20 CHÆÅNG 2: PHÆÅNG PHAÏP CHÆÏNG TÆÌ KÃÚ TOAÏN - 2.1 Näüi dung, yï nghéa cuía phæång phaïp chæïng tæì kãú toaïn 2.1.1 Näüi dung phæång phaïp chæïng tæì - 2.1.2 YÏ nghéa cuía phæång phaïp chæïng tæì 21 22 2.2 Chæïng tæì kãú toaïn vaì caïc yãúu täú cå baín cuía chæïng tæì kãú toaïn 2.2.1 Chæïng tæì kãú toaïn laì gç (?) - 2.2.2 Phán loaûi chæïng tæì kãú toaïn 23 2.2.3 Näüi dung vaì caïc yãúu täú cå baín cuía chæïng tæì kãú toaïn 25 27 2.3 Trçnh tæû xæí lyï vaì luán chuyãøn chæïng tæì kãú toaïn 2.3.1 Láûp chæïng tæì hoàûc tiãúp nháûn chæïng tæì tæì bãn ngoaìi - 2.3.2 Kiãøm tra chæïng tæì, phã duyãût näüi dung nghiãûp vuû 28 2.3.3 Sæí duûng chæïng tæì 29 2.3.4 Baío quaín vaì læu træî chæïng tæì - 2.3.5 Täø chæïc luán chuyãøn chæïng tæì - 139
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 31 CHÆÅNG 3 : PHÆÅNG PHAÏP TAÌI KHOAÍN KÃÚ TOAÏN - 3.1 Näüi dung vaì yï nghéa cuía phæång phaïp taìi khoaín kãú toaïn 3.1.1 Sæû cáön thiãút khaïch quan cuía phæång phaïp taìi khoaín - 3.1.2 Näüi dung vaì yï nghéa cuía phæång phaïp taìi khoaín 32 32 3.2 Taìi khoaín kãú toaïn: 3.2.1 Khaïi niãûm taìi khoaín kãú toaïn - 3.2.2 Cå såí vaì nguyãn tàõc thiãút kãú taìi khoaín kãú toaïn 33 3.2.3 Kãút cáúu taìi khoaín kãú toaïn 34 37 3.3 Hãû thäúng taìi khoaín kãú toaïn vaì phán loaûi taìi khoaín kãú toaïn 3.3.1. Hãû thäúng taìi khoaín kãú toaïn - 3.3.1.1. Khaïi niãûm vaì yï nghéa cuía hãû thäúng taìi khoaín kãú toaïn - 38 3.3.1.2 Nguyãn tàõc xáy dæûng hãû thäúng taìi khoaín kãú toaïn 39 3.3.1.3 Hãû thäúng taìi khoaín kãú toaïn Viãût Nam hiãûn haình 3.3.2 Phán loaûi hãû thäúng taìi khoaín kãú toaïn 46 3.3.2.1 Phán loaûi taìi khoaín theo näüi dung kinh tãú - 47 3.3.2.2 Phán loaûi taìi khoaín theo cäng duûng vaì kãút cáúu 55 3.4 Caïc phæång phaïp ghi cheïp trãn taìi khoaín kãú toaïn 3.4.1 Caïc quan hãû âäúi æïng kãú toaïn - 3.4.2 Ghi keïp vaìo taìi khoaín 57 3.4.3 Kãú toaïn täøng håüp vaì kãú toaïn chi tiãút 58 3.4.3.1 Taìi khoaín täøng håüp vaì taìi khoaín phán têch - 59 3.4.3.2 Kãú toaïn täøng håüp vaì kãú toaïn chi tiãút 60 3.5 Kiãøm tra viãûc ghi cheïp trãn caïc taìi khoaín kãú toaïn 3.5.1 Sæí duûng baíng cán âäúi taìi khoaín - 3.5.2 Baíng âäúi chiãúu kiãøu baìn cåì 62 3.5.3 Baíng täøng håüp chi tiãút 64 CHÆÅNG 4: PHÆÅNG PHAÏP TÊNH GIAÏ VAÌ 65 KÃÚ TOAÏN CAÏC QUAÏ TRÇNH KINH DOANH - 4.1 Sæû cáön thiãút vaì yï nghéa cuía phæång phaïp tênh giaï 66 4.2 Nguyãn tàõc vaì trçnh tæû tênh giaï 4.2.1 Yãu cáöu phæång phaïp tênh giaï - 4.2.2 Nguyãn tàõc tênh giaï 67 4.2.3 Trçnh tæû tênh giaï 69 4.2.4 Tênh giaï mäüt säú âäúi tæåüng chuí yãúu - 77 4.3. Kãú toaïn caïc quaï trçnh kinh tãú chuí yãúu 4.3.1 Kãú toaïn quaï trçnh mua haìng 78 4.3.2 Kãú toaïn quaï trçnh saín xuáút 83 4.3.3 Kãú toaïn quïa trçnh tiãu thuû vaì xaïc âënh kãút quaí HÂKD 88 140
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 94 CHÆÅNG 5: SÄØ KÃÚ TOAÏN - 5.1 Säø kãú toaïn 5.1.1 Khaïi niãûm - 5.1.2 Näüi dung säø kãú toaïn - 5.1.3 Phán loaûi säø kãú toaïn 95 5.1.4 Quy âënh vãö quaín lyï vaì sæí duûng säø kãú toaïn 100 105 5.2 Caïc hçnh thæïc säø kãú toaïn 5.2.1 Khaïi niãûm vãö hçnh thæïc säø kãú toaïn - 5.2.2 Caïc hçnh thæïc säø kãú toaïn - 105 5.2.2.1 Hçnh thæïc säø kãú toaïn Nháût kyï chung 110 5.2.2.2 Hçnh thæïc Säø kãú toaïn Nháût kyï - Säø Caïi 113 5.2.2.3 Hçnh thæïc säø Chæïng tæì ghi säø 117 5.2.2.4 Hçnh thæïc säø Nháût kyï chæïng tæì CHÆÅNG 6: PHÆÅNG PHAÏP TÄØNG HÅÜP - CÁN ÂÄÚI 120 & BAÏO CAÏO KÃÚ TOAÏN CHUÍ YÃÚU - 6.1 Näüi dung vaì yï nghéa phæång phaïp täøng håüp - cán âäúi kãú toaïn 6.1.1. Khaïi niãûm vaì cå såí hçnh thaình phæång phaïp täøng håüp - cán âäúi kãú toaïn -34 6.1.2 Näüi dung cuía phæång phaïp täøng håüp - cán âäúi kãú toaïn - 6.1.3. YÏ nghéa cuía phæång phaïp täøng håüp - cán âäúi kãú toaïn 121 122 6.2. Caïc baïo caïo kãú toaïn chuí yãúu 6.2.1 Baíng cán âäúi kãú toaïn - 6.2.2 Baïo caïo kãút quaí hoaût âäüng kinh doanh 126 128 6.3 Quy trçnh láûp baïo caïo kãú toaïn 6.3.1 Nhæîng cäng viãûc cáön tiãún haình træåïc khi láûp baïo caïo kãú toaïn - 6.3.2 Láûp baíng cán âäúi kãú toaïn 129 6.3.3 Láûp baïo caïo kãút quaí hoaût âäüng kinh doanh 131 CHÆÅNG 7: BÄÜ MAÏY KÃÚ TOAÏN VAÌ 138 MÄ HÇNH TÄØ CHÆÏC BÄÜ MAÏY KÃÚ TOAÏN - 7.1 Bäü maïy kãú toaïn 7.1.1 Âån vë kãú toaïn - 7.1.2 Pháön haình kãú toaïn vaì khäúi læåüng cäng taïc kãú toaïn - 7.1.3 Täø chæïc bäü maïy kãú toaïn 140 142 7.2 Mä hçnh täø chæïc bäü maïy kãú toaïn 7.2.1 Mä hçnh täø chæïc bäü maïy kãú toaïn táûp trung - 7.2.2. Mä hçnh kãú toaïn phán taïn 143 7.2.3 Mä hçnh kãú toaïn häùn håüp 144 Taìi liãûu tham khaío 146 141

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản