Giáo trình kết cấu thép_Chương 5

Chia sẻ: Nguyễn Việt Cường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
186
lượt xem
140
download

Giáo trình kết cấu thép_Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu học tham khảo môn kiến trúc xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình kết cấu thép_Chương 5

 1. Chæång 5: DAÌN THEÏP ξ1.Âaûi cæång vãö daìn theïp: 1.1.Caïc loaûi daìn: 1.Âënh nghéa: Daìn theïp laì kãút cáúu hãû thanh báút biãún hçnh chëu uäún, gäöm nhiãöu thanh liãn kãút våïi nhau taûi tám màõt taûo thaình. 2.Âàûc âiãøm: - Væåüt âæåüc kháøu âäü låïn ldaìn >> ldáöm - Tiãút kiãûm âæåüc váût liãûu do táûn duûng âæåüc sæû laìm viãûc cuía váût liãûu. (Moüi thåï tong tiãút diãûn chëu æïng suáút âãöu do thanh chè chëu neïn hay keïo.). - Hçnh thæïc nheû, âeûp, linh hoaût, phong phuï, phuì håüp yãu cáöu chëu læûc vaì sæí duûng. 3.Phán loaûi: a.Theo cäng duûng: Daìn vç keìo, daìn cáöu, cäüt thaïp truû, cáöu truûc, kãút cáúu chëu læûc cuía cæía van.. b.Theo så âäö kãút cáúu: Hçnh 5.1a,b,c: Daìn âån giaín, daìn liãn tuûc, daìn muït thæìa. Hçnh 5.1f: Thaïp truû Hçnh 5.1d,e: Daìn kiãøu voìm, kiãøu khung Hçnh 5.1g: Daìn liãn håüp 89
 2. - Daìn âån giaín: chãú taûo vaì dæûng làõp dãù nãn duìng phäø biãún (hçnh 5.1 a) . - Daìn liãn tuûc: cáúu taûo phæïc taûp, aính hæåíng do luïn khäng âãöu, nhæng tiãút kiãûm váût liãûu vaì nháút laì âäü cæïng låïn, nãn âæåüc duìng laìm daìn cáöu (hçnh 5.1b). - Daìn muït thæìa: tiãút kiãûm váût liãûu (hçnh 5.1c). - Daìn kiãøu voìm, khung, thaïp tru (hçnh 5.1d,e,f)û. - Daìn liãn håüp: kãút håüp giæîa dáöm vaì daìn, coï nhëp låïn. Thæåìng låüi duûng kãút cáúu dáöm âãø bäú trê âæåìng di chuyãøn taíi troüng nhæ daìn cáöu, daìn cáöu chaûy (hçnh .1g). c.Theo khaí nàng chëu læûc: Daìn nheû: Bao gäöm: - Daìn theïp troìn: nheû, màõt âån giaín. Duìng cho nhaì maïi nheû L ≤ 15m, xaì gäö räùng. - Daìn 1 theïp goïc: phuì håüp våïi loaûi daìn khäng gian coï tiãút diãûn chæî nháût (hçnh 5.2), hçnh vuäng nhæ daìn cáöu truûc, cäüt âæåìng dáy taíi âiãûn. Loaûi naìy dãù sån, chäúng ré täút. Hçnh 5.2: Daìn 1 - Daìn 2 theïp goïc: chuí yãúu trong kãút cáúu nhaì. theïp goïc Hçnh 5.3: Daìn 2 theïp goïc - Daìn theïp äúng: liãn kãút phæïc taûp, nhæng nheû, thoaïng gioï nãn taíi troüng gioï taïc duûng lãn baín thán kãút cáúu nhoí, khäng âoïng buûi áøm nãn chäúng ré täút. Phuì håüp våïi cäng trçnh cao nhæ thaïp, truû. - Daìn theïp dáûp baín moíng: troüng læåüng nhoí nháút. Daìn nàûng: Tiãút diãûn thanh daìn thæåìng laì tiãút diãûn täø håüp I, U, H. duìng khi näüi læûc thanh daìn låïn nhæ trong daìn cáöu. Hçnh 5.4: Daìn nàûng Ngoaìi ra coìn chia ra caïc loaûi: - Daìn thæåìng - Daìn æïng suáút træåïc - Daìn phàóng - Daìn khäng gian Hçnh 5.5: Daìn æïng suáút træåïc - Daìn liãn håüp. 1.2.Caïc hçnh daûng cuía daìn: Caïc yãu cáöu khi choün hçnh daûng cuía daìn: - Y/c sæí duûng: âäü cæïng toaìn hãû maïi, phæång phaïp liãn kãút daìn vaì cäüt. - Y/c kiãún truïc: hçnh thæïc cæí tråìi, loaûi váût liãûu låüp. - Y/c kinh tãú: tiãút kiãûm theïp vaì cäng chãú taûo. 90
 3. Hçnh daûng cuía daìn bao gäöm: 1.Daìn tam giaïc: Hçnh 5.6: Daìn tam giaïc Sæí duûng: - Vç keìo maïi coï i > 1/5 dãù thoaït næåïc: tän, fibräximàng, ngoïi . - Yãu cáöu chiãúu saïng cao. Âàûc âiãøm: - Chè liãn kãút khåïp våïi cäüt nãn âäü cæïng khäng gian nhoí. - Goïc håüp båíi caïc thanh coï nhiãöu goïc nhoün nãn khoï chãú taûo. - Så âäö chëu læûc khäng håüp lyï nãn näüi læûc caïc thanh khäng âãöu, thanh buûng giæîa daìn daìi maì chëu læûc låïn. Âãø khàõc phuûc 2 nhæåüc âiãøm sau , coï thãø cáúu Hçnh 5.7: Haû tháúp caïnh dæåïi taûo haû tháúp caïnh dæåïi daìn (hçnh5.7). Nhæng caïch daìn tam giaïc naìy laìm khäng gian sæí duûng bë haûn chãú. 2.Daìn hçnh thang: Caïnh trãn håi däúc i = 1/8 ÷ 1/12. Âæåüc duìng cho maïi låüp bàòng táúm bã täng cäút theïp. Âàûc âiãøm: - Så âäö daìn håi håüp lyï . Hçnh 5.8: Daìn hçnh thang - Coï thãø liãn kãút cæïng våïi cäüt. 3.Daìn hçnh âa giaïc & caïnh cung: Âàûc âiãøm: - Phuì håüp våïi biãøu âäö moment nãn näüi læûc trong thanh caïnh gáön bàòng nhau, näüi læûc trong thanh buûng nhoí, nãn tiãút kiãûm váût liãûu. - Täún cäng chãú taûo. Sæí duûng: - Håüp lyï khi nhëp låïn, taíi troüng låïn . Hçnh 5.9: Daìn hçnh thang & 4.Daìn song song: caïnh cung Âàûc âiãøm: - Caïc thanh coï chiãöu daìi bàòng nhau. - Så âäö cáúu taûo màõt daìn giäúng nhau nãn dãø cáúu taûo. - Så âäö khäng håüp lyï âäúi våïi daìn âån giaín, Hçnh 5.10: Daìn song song nhæng håüp lyï âäúi våïi daìn liãn tuûc. Sæí duûng: - Laìm daìn âåí keìo. - Daìn cáöu chaûy, thaïp truû. - Daìn maïi nhaì, daìn cáöu. 91
 4. 1.3.Hãû thanh buûng: Hãû thanh buûng âãø chëu læûc càõt. Viãûc choün daûng tiãút diãûn dæûa vaìo: Âiãöu kiãûn taïc duûng cuía taíi troüng. Dãø cáúu taûo. Nheû. Coï caïc loaûi : 1.Hãû thanh buûng tam giaïc: Æu âiãøm: Täøng chiãöu daìi thanh buûng nhoí nháút, êt màõt. Thi cäng nhanh. Hçnh 5.11: Hãû thanh buûng Khuyãút âiãøm: - Coï thanh buûng daìi chëu læûc neïn. tam giaïc α ≈ 45o ÷ 55o laì täút nháút. Coï thãø thãm thanh âæïng (hçnh 5.12) âãø: - Chëu taíi troüng cuûc bäü cuía xaì gäö, tráön treo. - Giaím chiãöu daìi tênh toaïn cuía thanh caïnh. Sæí duûng: daìn coï caïnh song song, daìn hçnh thang. Âäi khi duìng cho daìn tam giaïc, nhæng chãú taûo Hçnh 5.12: Thãm thanh khoï vç α nhoí. buûng âæïng 2.Hãû thanh thanh buûng xiãn: Æu âiãøm: bäú trê caïc thanh daìi chëu keïo, nãn troüng læåüng daìn nhoí. Nhæng â/v daìn tam giaïc nãúu Hçnh 5.13: Hãû thanh buûng xiãn bäú trê nhæ váûy thç coï α quaï nhoí, vaì coï caïc thanh buûng daìi, nãn phaíi bäú trê ngæåüc laûi. α ≈ 35o ÷ 45o laì håüp lyï . 3.Hãû thanh buûng âàûc biãût: a.Hãû thanh buûng phán nhoí : Hçnh 5.14: Hãû thanh buûng phán nhoí - Chëu taíi troüng táûp trung trãn thanh caïnh. - Giaím chiãöu daìi tênh toaïn cuía thanh caïnh trong màût phàóng daìn. b.Hãû thanh buûng chæî tháûp: Hçnh 5.15: Hãû thanh buûng chæî tháûp Duìng cho daìn cáön âäü cæïng låïn , hay khi daìn chëu taíi troüng 2 chiãöu . c.Hãû thanh buûng hçnh thoi, chæî K: - Tàng âäü cæïng cho daìn. Hçnh 5.16: Hãû thanh buûng hçnh - Giaím chiãöu daìi tênh toaïn cho thanh âæïng. thoi, chæî K Sæí duûng: daìn coï chiãöu cao låïn. 92
 5. 1.4.Kêch thæåïc daìn: 1.Nhëp daìn L: Nhëp daìn L âæåüc xaïc âënh theo yãu cáöu sæí duûng. Âãø thäúng nháút hoïa trong nhaì cäng nghiãûp: M = 3m Â/v: L ≤ 18m M = 6m Â/v: L > 18m 2.Chiãön cao giæîa daìn h: Thæåìng choün theo âiãöu kiãûn váûn chuyãøn. Daìn coï caïnh song song vaì daìn hçnh thang: Hçnh 5.17: Kêch thæåïc daìn h = (1/6 ÷ 1/9)L Daìn tam giaïc: h = (1/4 ÷ 1/3)L 3.Khoaíng caïch màõt caïnh trãn d: Âæåüc xaïc âënh khi xaïc âënh hãû thanh buûng vaì thuìy thuäüc khoaíng caïch xaì gäö hay kêch thæåïc panen maïi. Thæåìng d =1,5 ; 3m. 1.5.Hãû giàòng khäng gian cuía daìn: Theo phæång ngoaìi màût phàóng, daìn ráút maính nãn ráút dãø máút äøn âënh. Âãø daìn äøn âënh ta phaíi bäú trê hãû giàòng. 1.Bäú trê: - Hãû giàòng caïnh trãn: bäú trê åí màût phàóng caïnh trãn cuía daìn. - Hãû giàòng caïnh dæåïi: bäú trê åí màût phàóng caïnh dæåïi cuía daìn. - Hãû giàòng âæïng: bäú trê trong màût Hçnh 5.18: Hãû giàòng cuía daìn phàóng caïc thanh âæïng âáöu daìn vaì giæîa daìn. Hai daìn liãn tiãúp âæåüc giàòng thaình 1 khäúi báút biãún hçnh nhåì giàòng caïnh trãn, giàòng caïnh dæåïi vaì hãû giàòng âæïng. Caïc daìn kãú tiãúp âæåüc äøn âënh nhåì tæûa vaìo khäúi cæïng bàòng caïc thanh chäúng (xaì gäö hay sæåìn doüc cuía panen). 2.Taïc duûng: - Taûo âäü cæïng khäng gian cho toaìn hãû maïi. - Giaím chiãöu daìi tênh toaïn cuía thanh caïnh theo phæång ra ngoaìi màût phàóng cuía daìn. 1.6.Âäü väöng xáy dæûng: 93
 6. Våïi daìn coï nhëp låïn, khi chëu læûc seî coï âäü voîng låïn khäng thoía maîn yãu cáöu sæí duûng. Âãø traïnh hiãûn tæåüng trãn khi chãú taûo ta phaíi cho træåïc âäü väöng ngæåüc, âoï laì âäü väöng xáy dæûng. Âäü väöng náöy seî triãût tiãu khi daìn chëu taíi troüng. Âãø taûo âäü väöng ngæåüc ta phaíi tênh âæåüc âäü voîng cuía caïc âiãøm näúi thanh caïnh räöi bäú trê ngæåüc. Hçnh 5.19: Âäü väöng xáy dæûng ξ2.Tênh daìn: Caïc bæåïc: Xaïc âënh taíi troüng taïc duìng lãn daìn. Tçm näüi læûc. Xaïc âënh chiãöu daìi tênh toaïn cuía thanh daìn. Choün tiãút diãûn thanh daìn. 2.1.Taíi troüng taïc duûng: 1.Caïc loaûi taíi troüng: Taíi troüng thæåìng xuyãn: troüng læåüng baín thán vç keìo, troüng læåüng kãút cáúu låüp, váût liãûu låüp. Taíi troüng thæåìng xuyãn âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc thæûc nghiãûm hay theo caïc thiãút kãú tæång tæû. Taíi troüng taûm thåìi: ngæåìi vaì thiãút bë sæía chæía, cáön truûc treo, gioï. 2.Caïch tênh: Caïc læûc âæåüc truyãön lãn màõt thaình læûc táûp trung qua kãút cáúu xaì gäö, chán táúm låüp hay chán cæía maïi. Khi taíi troüng khäng truyãön âuïng màõt , ta cuîng chuyãøn taíi troüng âoï ra màõt hai bãn theo tyí lãû âãø tçm näüi læûc, sau âoï khi tênh toaïn thanh daìn ta kãø thãm moment Hçnh 5.20: Xaïc âënh taíi troüng uäún cuûc bäü. taïc duûng lãn màõt daìn 2.2.Xaïc âënh näüi læûc thanh daìn: Âãø tçm näüi læûc ta giaí thiãút: - Truûc caïc thanh âäöng quy taûi 1 âiãøm åí màõt daìn - Màõt daìn laì khåïp. Âiãöu náöy âuïng khi h/l ≤ 1/15 (Chiãöu cao tiãút diãûn thanh daìn/chiãöu daìi âoaûn thanh). Duìng caïc phæång phaïp giaíi têch, âäö giaíi Crãmäna, âæåìng aính hæåíng âäúi våïi taíi troüng âäüng, hay caïc chæång trçnh tênh kãút cáúu âãø tçm näüi læûc trong caïc thanh daìn. Khi giaíi näüi læûc cuía daìn ta phaíi tênh cho tæìng loaûi taíi troüng, sau âoï täø håüp laûi âãø tçm näüi læûc nguy hiãøm nháút cho tæìng thanh daìn. 94
 7. 2.3.Chiãöu daìi tênh toaïn & [λ]: 1.Chiãöu daìi tênh toaïn thanh daìn: Âãún TTGH thanh daìn seî máút äøn âënh theo phæång yãúu. Do âoï ta cáön xaïc âënh âäü maính cuía thanh daìn theo 2 phæång: trong vaì ngoaìi màût phàóng cuía daìn. Nghéa laì ta phaíi xaïc âënh âæåüc chiãöu daìi tênh toaïn thæûc tãú cuía thanh daìn theo 2 phæång. a.Trong màût phàóng daìn: Caïc thanh daìn näúi cæïng våïi baín màõt, baín màõt coï âäü cæïng låïn trong màût phàóng daìn. Caïc thanh daìn chëu neïn khi máút äøn âënh bë cong laìm cho baín màõt xoay, dáùn âãún caïc thanh neïn quy tuû vaìo màõt âoï xoay theo, trong khi âoï caïc thanh keïo coï xu hæåïng keïo daìi ra nãn chäúng sæû xoay naìy. Do âoï màõt coï nhiãöu thanh keïo khoï xoay nãn laìm viãûc gáön nhæ ngaìm, màõt coï nhiãöu thanh neïn dãù xoay nãn laìm viãûc gáön nhæ khåïp. Hçnh 5.21: Chiãöu daìi tênh toaïn Do âoï chiãöu daìi tênh toaïn trong màût phàóng daìn thanh daìn trong màût phàóng - Thanh caïnh trãn chëu neïn: lox = l (5.1) - Thanh xiãn & âæïng âáöu daìn: lox = l (5.2) - Thanh buûng khaïc: lox = 0,8.l (5.3) Våïi: l: Khoaíng caïch giæîa 2 tám màõt. b.Ngoaìi màût phàóng daìn: - Thanh buûng: loy = l (5.4) (Vç âäü cæïng cuía baín màõt ra ngoaìi màût phàóng daìn ráút beï, hçnh 5.22) - Thanh caïnh: liãn tuûc qua màõt vaì näúi khåïp våïi hãû giàòng. Khi máút Hçnh 5.22: äøn âënh nhæ hçnh 5.23, nãn chiãöu daìi tênh toaïn bàòng khoaíng caïch giæîa hai âiãøm cäú kãút l1 (khoaíng caïch 2 âiãøm giàòng, hay khoaíng caïch chán táúm låüp khi maïi cæïng coï chán táúm låüp haìn cæïng våïi caïnh cuía daìn) theo phæång ngang. Khi thanh caïnh nàòm giæîa 2 âiãøm cäú kãút, hay thanh buûng coï nuït daìn phán nhoí, coï hai trë säú näüi læûc N1, N2 (N1 > N2) thç : loy = ( 0,75 + 0,25 N2/N1).l1 (5.5) 2.Âäü maính giåïi haûn [λ]: Hçnh 5.23: Thanh daìn quaï maính (λ: quaï nhoí) seî coï caïc hiãûn tæåüng: Rung do taíi troüng cháún âäüng. Cong do quaï trçnh váûn chuyãøn vaì dæûng làõp. Voîng låïn do troüng læåüng baín thán. Nãn khi thiãút kãú phaíi: λ ≤ [λ] (5.6) [λ]: Âäü maính giåïi haûn cuía thanh daìn quy âënh båíi Q P. 95
 8. 2.4.Bäú trê tiãút diãûn thanh daìn : 1.Caïc caïch bäú trê tiãút diãûn thanh daìn : Våïi daìn maïi, tiãút diãûn thanh daìn laì 2 theïp goïc gheïp laûi theo caïc caïch sau: Hçnh 5.24: 2.Yãu cáöu khi choün daûng tiãút diãûn thanh daìn: Âäü äøn âënh theo 2 phæång gáön bàòng nhau: λx ≈ λy (5.7) Baío âaím âäü cæïng khi váûn chuyãøn vaì dæûng làõp. Dãù liãn kãút våïi baín màõt vaì hãû giàòng. Dãù âàût xaì gäö hay liãn kãút våïi chán táúm låüp. Jx låïn khi chëu læûc cuûc bäü gáy uäún. 3.Choün daûng tiãút diãûn: - Thanh caïnh trãn: thæåìng lox = 0,5.loy vaì do âiãöu kiãûn äøn âënh khi váûn chuyãøn, cáøu làõp cuîng nhæ âãø dãù liãn kãút våïi kãút cáúu maïi nãn choün daûng b). Âäúi våïi daìn nhoí coï thãø choün daûng a). - Thanh caïnh dæåïi: do âiãöu kiãûn äøn âënh khi váûn chuyãøn, cáøu làõp vaì âãø λ ≤ [λ] nãn choün daûng b). Âäúi våïi daìn nhoí coï thãø choün daûng a). - Thanh xiãn âáöu daìn: lox = loy choün daûng c). Khi coï thanh daìn phán nhoí lox = 0,5.loy nãn choün daûng b). - Thanh buûng khaïc: lox = 0,8.loy : choün daûng a). - Thanh âæïng coï bäú trê hãû giàòng: choün daûng d). - Thanh caïnh trãn chëu læûc cuûc bäü coï thãø duìng tiãút diãûn I do 2 theïp U gheïp laûi, hay I. - Daìn nheû coìn duìng tiãút diãûn theïp dáûp baín moíng. Loaûi naìy nheû nhæng khoï liãn kãút. - Daìn tiãút diãûn theïp äúng coï âäü cæïng låïn, thoaïng gioï nãn duìng cho cäng trçnh cao. 2.5.Choün tiãút diãûn thanh daìn: 1.Yãu cáöu chung: Âãø tiãûn cung cáúp váût liãûu vaì dãù chãú taûo, trong 1 daìn khäng quaï 6 ÷ 8 loaûi säú hiãûu theïp. Khi L>24m nãn thay âäøi tiãút diãûn thanh caïnh 1 láön âãø tiãút kiãûm váût liãûu. Tiãút diãûn thanh daìn nhoí nháút: L50x5 â/v daìn t/h haìn. L65x6 â/v daìn t/h taïn. 96
 9. Nãn choün theïp coï δ moíng caïnh räüng âãø coï i låïn, tiãút kiãûm. Khi thanh daìn gäöm 2 theïp goïc gheïp laûi, thç âãø baío âaím sæû laìm viãûc chung cuía chuïng ta phaíi liãn kãút chuïng laûi êt nháút bàòng 2 táúm âãûm Hçnh 5.25: Âäúi våïi thanh neïn: lâ ≤ 40i (5.8) Âäúi våïi thanh keïo: lâ ≤ 80i (5.9) Våïi: i: baïn kênh quaïn tênh cuía 1 theïp âäúi våïi truûc baín thán song song våïi táúm âãûm. 2.Choün tiãút diãûn thanh neïn: (Nhæ cäüt chëu neïn trung tám) Tæì: λgt = 100 ÷ 70 : Thanh caïnh vaì thanh xiãn âáöu daìn. = 100 ÷ 70 : Thanh buûng khaïc. Suy ra: ϕ N Tênh âæåüc: Fyc = (5.10) γ .ϕ .R lo Vaì: i yc = (5.11) λgt Våïi: γ = 0,75 â/v tiãút diãûn 1 theïp goïc. = 0,8 â/v thanh buûng coï λ ≥ 60 . =1 â/v caïc thanh khaïc. Tæì Fyc ; iyc , tra qui caïch theïp choün säú hiãûu theïp hçnh. Tæì säú hiãûu theïp hçnh vaì caïch gheïp coï: F, ix , iy . Kiãøm tra âäü maính: λx ≤ [λ] ; λy ≤ [λ] ⇒ λmax ⇒ ϕmin N Kiãøm tra äøn âënh: σ = ≤ γ .ϕ min .R (5.12) F 3.Choün tiãút diãûn thanh neïn lãûch tám: N Fyc = (5.13) γ .ϕ lt .R Våïi: ϕlt phuû thuäüc λx vaì m1 (Xem chæång nhaì cäng nghiãûp) 4.Choün tiãút diãûn thanh keïo: N Fyc = (5.14) γ .α .R Våïi: α : hãû säú giaím yãúu tiãút diãûn. α = 0,85 : thanh coï läù âãø liãn kãút våïi hãû giàòng. Tæì Fyc , tra qui caïch theïp choün säú hiãûu theïp hçnh. Tæì säú hiãûu theïp hçnh vaì caïch gheïp coï: F, ix , iy . 97
 10. Kiãøm tra âäü maính: λx ≤ [λ] ; λy ≤ [λ] N Kiãøm tra cæåìng âäü: σ = ≤ γ .R (5.15) Fth 5.Choün tiãút diãûn theo [λ]: Khi N nhoí ⇒ F: nhoí ⇒ λ > [λ] , thç phaíi choün tiãút diãûn laûi theo [λ]. l Tæì i yc = o (5.16) [λ] Choün säú hiãûu theïp hçnh âãø i ≥ iyc Caïc kãút quaí tênh toaïn nãn ghi thaình baíng âãø tiãûn kiãøm tra. ξ 3.Cáúu taûo vaì tênh toaïn màõt daìn: 3.1.Yãu cáöu chung: 1 - Truûc cuía thanh daìn (truûc troüng tám tiãút diãûn) phaíi häüi tuû taûi 1 âiãøm åí màõt. Âãø dãù chãú taûo khoaíng caïch Z tæì säúng theïp goïc âãún truûc thanh láúy troìn 5mm. 2 - ÅÍ màõt caïnh tiãút diãûn thay âäøi, âiãøm tuû cuía màõt nàòm trãn âæåìng giæîa 2 truûc thanh caïnh. 3 - Âáöu thanh theïp goïc phaíi càõt thàóng goïc våïi truûc thanh, nãúu thanh coï tiãút diãûn låïn coï thãø càõt bãn caïnh âãø giaím kêch thæåïc baín màõt. 4 - Khoaíng caïch träúng giæîa caïc thanh phaíi låïn hån 40 ÷ 50mm â/v daìn t/h haìn ; ( 10 ÷ 20mm â/v daìn t/h taïn). 5 - Kêch thæåïc vaì hçnh daûng baín màõt âæåüc xaïc âënh ngay trãn baín veî chãú taûo dæûa vaìo så âäö màõt daìn vaì chiãöu daìi âæåìng haìn liãn kãút. hçnh daûng baín màõt phaíi âån giaín, giaím säú læåüng âæåìng càõt, vaì nãn coï 2 caûnh song song. Caûnh baín màõt håüp våïi truûc thanh xiãn goïc β ≥ 150 âãø baío âaím âæåìng truyãön læûc tæì thanh xiãn vaìo baín màõt. 6 - Bãö daìy baín màõt âæåüc choün theo näüi læûc låïn nháút trong thanh buûng vaì láúy thäúng nháút cho toaìn daìn. 7 - Liãn kãút thanh vaìo baín màõt bàòng âæåìng haìn liãn tuûc hhmin = 4mm ; lhmin = 50mm. Âäúi våïi daìn t/h taïn êt nháút laì 2 âinh. 8 - Âãø dãø chãú taûo trong 1 cáúu kiãûn váûn chuyãøn khäng quaï 3 ÷ 4 loaûi hh . 3.2.Tênh màõt trung gian: Choün træåïc hh : -Säúng theïp goïc: hh’ ≤ 1,2δmin Våïi: δmin : min (δgoïc , δbm) -Meïp theïp goïc : Hçnh 5.26: Màõt trung gian hh’’ ≤ δgoïc - (1 ÷ 2)mm + Tênh liãn kãút thanh buûng vaìo 98
 11. baín màõt: theo näüi læûc Xi trong thanh buûng. ' k.X i - Säúng theïp goïc: lh = +1 (5.17) 2.h 'h β h .R g h (1 - k).X i - Meïp theïp goïc : l h' = ' +1 (5.18) 2.h 'h' β h .R g h Våïi : k: hãû säú phán phäúi læûc cho säúng theïp goïc. + Tênh liãn kãút thanh caïnh vaìo baín màõt: (Thanh caïnh liãn tuûc qua màõt) - Læûc tênh toaïn Nt: Nt = ∆N = N1 - N2 (5.19) ≥ 0,10 N1 Våïi: N1 , N2 : näüi læûc trong 2 thanh caïnh åí 2 bãn baín màõt. - Træåìng håüp coï læûc táûp trung P åí màõt (thæåìng åí caïc màõt caïnh trãn): Nt = ( ∆N + P.sinα ) 2 + ( P.cosα ) 2 (5.20) + Chuï yï: Do Nt nhoí, baín màõt låïn nãn chè cáön choün hh åí thanh caïnh hh = hhmin . Khi δgoïc < 10mm åí chäù âàût panen maïi cáön gia cæåìng cho theïp goïc caïnh bàòng baín theïp loït: -240x240x(10 ÷ 12). Baín naìy âæåüc haìn vaìo thanh caïnh bàòng âæåìng doüc. ÅÍ chäù âàût xaì gäö hay baín loït phaíi thuût baín màõt xuäúng 5 ÷ 10mm. Theïp goïc chåì âãø liãn kãút xaì gäö âæåüc haìn Hçnh 5.27: våïi thanh caïnh daìn bàòng âæåìng haìn doüc. 3.3.Tênh màõt näúi thanh caïnh: 1.Näúi bàòng theïp goïc tæång âæång: Âæåüc duìng khi 2 thanh caïnh âæåüc näúi coï bãö daìy bàòng nhau. Vë trê näúi coï thãø åí tám màõt hay caûnh màõt daìn. - Âiãöu kiãûn theïp näúi: Ft.näúi ≥ Ft.cå baín (5.21) Hçnh 5.28: - Liãn kãút theïp goïc näúi våïi theïp cå baín: âæåüc tênh theo näüi læûc trong thanh caïnh. 2.Näúi bàòng theïp baín: Caïch näúi naìy coï tênh vaûn nàng, coï thãø sæí duûng khi thanh caïnh âæåüc näúi coï bãö daìy khaïc nhau. Sæû laìm viãûc: 99
 12. Mäüt pháön læûc trong thanh caïnh truyãön qua baín gheïp, pháön coìn laûi do baín màõt chëu. yãu cáöu cáúu taûo: Sæû laìm viãûc cuía mäúi näúi phæïc taûp nãn: - Thanh caïnh coï N låïn phaíi keïo qua tám màõt 300 ÷ 500mm - δbg ≥ δbm (5.22) - ΣFgh ≥ ΣF1 (5.23) Våïi: ΣF1 : Diãûn têch pháön nàòm ngang cuía tiãút diãûn thanh caïnh chëu læûc nhoí Caïch tênh qui æåïc: Hçnh 5.29: Læûc tênh toaïn qui æåïc: Nt = 1,2.N1 (5.24) Våïi: N1 : Näüi læûc trong thanh nhoí. Diãûn têch mäúi näúi qui æåïc: Fqæ = ΣFgh + 2.bg. δbm (5.25) bg :: chiãöu cao tiãút diãûn cuía thanh chëu læûc nhoí. Kiãøm tra: Nt σ t = ≤ γ .R (5.26) Fqu Âæåìng haìn liãn kãút baín gheïp våïi thanh caïnh âæåüc tênh theo læûc thæûc tãú truyãön qua baín gheïp âoï: Ngh = ΣFgh.σt (5.27) Âæåìng haìn liãn kãút thanh nhoí vaìo baín màõt âæåüc tênh theo læûc coìn laûi: N1’ = 1,2N1 - Ngh ≥ 1,2N1/2 (5.28) Âæåìng haìn liãn kãút thanh låïn vaìo baín màõt âæåüc tênh theo læûc : N2’ = 1,2N2 - Ngh ≥ 1,2N2/2 (5.29) 3.4.Tênh màõt gäúi : Màõt gäúi coï thãø liãn kãút khåïp hay ngaìm. Åí âáy chè tênh liãn kãút khåïp. Liãn kãút naìy âæåüc duìng khi daìn tæûa âån lãn cäüt. Cáúu taûo vaì tênh toaïn: Liãn kãút giæîa daìn vaì gäúi duìng bulon neo âæåìng kênh φ = 22 ÷ 24mm. φläù = (2 ÷ 2,5) φ âãø dãù làõp Kêch thæåïc baín gäúi âæåüc xaïc âënh nhæ kêch thæåïc baín âãú trong cäüt chëu neïn âuïng tám. Hçnh 5.30: 100

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản