intTypePromotion=3

Giáo trình: Lập trình hướng đối tượng với VB.NET

Chia sẻ: Le Huy Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:89

0
603
lượt xem
295
download

Giáo trình: Lập trình hướng đối tượng với VB.NET

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

việc viết chương trình trong mode này nhằm giúp cho người học từng bước làm quen với môi trường lập trình VB.NET một cách vững chắc trước khi học cách thức xây dựng ứng dụng môi trường Windows. Đầu tiên người học phải cài đặt bộ Visual Studio 2005 lên máy tính của mình, đây là điều kiện tiên quyết để thực hành tất cả những kiến thức được trình bày trong sách.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình: Lập trình hướng đối tượng với VB.NET

 1. CHƯƠNG 0 M CL C Chương 0 M C L C ......................................................................... i Chương 1 M U........................................................................... 1 1.1 BI N TOÀN C C ....................................................................................1 1.2 BI N C C B .........................................................................................2 1.3 HÀM VÀ BI N TOÀN C C .................................................................10 1.4 THAM S VÀ HÀM, TH T C.............................................................4 1.4.1 Khái ni m ................................................................................... 5 1.4.2 Phân lo i ..................................................................................... 5 1.4.3 Chương trình minh h a............................................................... 5 1.5 KI U C U TRÚC ....................................................................................7 1.6 NG D NG .............................................................................................9 1.6.1 ng d ng 1 ................................................................................. 9 1.6.2 ng d ng 2: .............................................................................. 10 1.7 BÀI T P .................................................................................................11 Chương 2 L P TRÌNH HƯ NG ƠN TH TRONG VB.NET 13 i
 2. 2.1 TH T C-PROCEDURE ......................................................................13 2.1.1 Khái ni m ................................................................................. 13 2.1.2 Các c i m ............................................................................ 14 2.1.3 Cú pháp khai báo th t c .......................................................... 13 2.2 HÀM-FUNCTION..................................................................................14 2.2.1 Khái ni m ................................................................................. 14 2.2.2 Các c i m ............................................................................ 15 2.2.3 Cú pháp khai báo hàm .............................................................. 15 2.3 ƠN TH -MODULE.............................................................................16 2.3.1 Khái ni m ................................................................................. 16 2.3.2 Phân lo i ơn th ...................................................................... 16 2.4 NAMESPACE ........................................................................................16 2.5 T M V C ..............................................................................................16 2.5.1 T m v c kh i l nh.................................................................... 17 2.5.2 T m v c Th t c, Hàm............................................................ 18 2.5.3 T m v c ơn th ....................................................................... 18 2.5.4 T m v c namespace ................................................................. 19 2.6 TÀI LI U THAM KH O.......................................................................20 Chương 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP L P TRÌNH........................... 21 3.1 PHƯƠNG PHÁP L P TRÌNH HƯ NG L NH....................................21 3.2 PHƯƠNG PHÁP L P TRÌNH HƯ NG TH T C VÀ HÀM ............21 3.3 PHƯƠNG PHÁP L P TRÌNH HƯ NH ƠN TH .............................21 3.3.1 Khái ni m ................................................................................. 21 ii
 3. 3.3.2 Phân lo i ơn th ...................................................................... 22 3.4 PHƯƠNG PHÁP L P TRÌNH HƯ NG I TƯ NG ........................22 3.5 CÁC NGÔN NG L P TRÌNH HƯ NG I TƯ NG......................22 Chương 4 PHƯƠNG PHÁP L P TRÌNH HƯ NG I TƯ NG TRONG VB.NET ................................................................................ 23 4.1 L P I TƯ NG..................................................................................23 4.1.1 Khái ni m ................................................................................. 23 4.1.2 Cú pháp khai báo l p................................................................ 23 4.2 I TƯ NG ..........................................................................................24 4.2.1 Khái ni m ................................................................................. 24 4.2.2 Cú pháp khai báo i tư ng...................................................... 24 4.3 PHƯƠNG TH C....................................................................................24 4.3.1 Khái ni m ................................................................................. 25 4.3.2 Cú pháp nh nghĩa phương th c.............................................. 25 4.4 I TƯ NG HÀNH NG .................................................................25 4.4.1 Khái ni m ................................................................................. 25 4.4.2 Cú pháp g i th c hi n phương th c ......................................... 26 4.5 CHƯƠNG TRÌNH MINH H A.............................................................26 4.6 NG D NG: ..........................................................................................27 4.6.1 ng d ng 1 ............................................................................... 27 4.6.2 ng d ng 2 ............................................................................... 29 4.7 BÀI T P L P TRÌNH HƯ NG I TƯ NG V I VB.NET..............30 iii
 4. Chương 5 PHƯƠNG TH C THI T L P CONSTRUCTORS.. 32 5.1 M C ÍCH.............................................................................................32 5.2 CÁC T I M ....................................................................................32 5.3 GHI CHÚ ................................................................................................33 5.4 PHÂN LO I PHƯƠNG TH C THI T L P ........................................33 5.5 NG D NG PHƯƠNG TH C THI T L P ........................................34 5.6 BÀI T P PHƯƠNG TH C THI T L P ..............................................36 Chương 6 PHƯƠNG TH C PHÁ H Y ....................................... 37 6.1 M C ÍCH.............................................................................................37 6.2 CÁC T I M ....................................................................................37 6.3 GHI CHÚ ................................................................................................38 6.4 NG D NG PHƯƠNG TH C PHÁ H Y...........................................38 6.5 BÀI T P PHƯƠNG TH C PHÁ H Y.................................................38 Chương 7 TOÁN T S H C, TOÁN T GÁN, TOÁN T SO SÁNH 39 7.1 TOÁN T S H C ...............................................................................42 7.1.1 Khái ni m ................................................................................. 42 7.1.2 ng d ng toán t s h c........................................................... 42 7.2 TOÁN T GÁN .....................................................................................44 7.3 TOÁN T SO SÁNH .............................................................................44 iv
 5. Chương 8 CƠ S D LI U ........................................................... 48 8.1 L P I TƯ NG OleDbConnection....................................................48 8.1.1 M c ích................................................................................... 48 8.1.2 Các c i m chính c a l p i tư ng OleDbConnection ....... 48 8.1.3 Cây k th a............................................................................... 48 8.1.4 Các thu c tính c a l p i tư ng OleDbConnection................ 49 8.1.5 Các v n c n lưu ý khi s d ng l p OleDbConnection......... 50 8.1.6 Phương th c thi t l p c a l p OleDbConnection..................... 50 8.1.7 Các phương th c chính c a l p i tư ng OleDbConnection.. 51 8.1.8 Hàm k t n i minh h a .............................................................. 51 8.2 L P I TƯ NG OleDbCommand.....................................................52 8.2.1 M c ích................................................................................... 52 8.2.2 Các c i m chính c a l p i tư ng OleDbCommand ......... 52 8.2.3 Cây k th a............................................................................... 52 8.2.4 Các thu c tính c a l p i tư ng OleDbCommand ................. 53 8.2.5 Các v n c n lưu ý khi s d ng l p OleDbCommand .......... 54 8.2.6 Phương th c thi t l p c a l p OleDbCommand....................... 54 8.2.7 Các phương th c chính c a l p i tư ng OleDbCommand ... 55 8.3 Sr.............................................................................................................55 PH L C A. CÁC KI U D LI U CHU N TRONG VB.NET57 A.1 CÁC KI U D LI U CƠ S ...............................................................57 v
 6. A.2 KI U THAM CHI U ............................................................................58 A.3 I TƯ NG TRONG VB.NET ...........................................................59 A.3.1 Khái ni m................................................................................. 59 A.3.2 Cú pháp.................................................................................... 59 A.3.3 Các qui nh khi khai báo i tư ng........................................ 59 A.4 TÀI LI U THAM KH O......................................................................60 PH L C B. CÁC T KHÓA TRONG VB.NET........................ 61 B.1 DANH SÁCH CÁC T KHÓA TRONG VB.NET...............................61 B.2 TÀI LI U THAM KH O ......................................................................62 PH L C C. CÁC TOÁN T TRONG VB.NET ........................ 63 C.1 TOÁN T S H C...............................................................................63 C.1.1 Các toán t s h c cơ b n ........................................................ 63 C.1.2 Các toán t s h c vi t t t........................................................ 63 C.2 TOÁN T SO SÁNH ............................................................................64 C.3 TOÁN T LU N LÝ ............................................................................64 C.4 TOÁN T TRÊN CHU I .....................................................................64 C.5 TÀI LI U THAM KH O ......................................................................65 PH L C D. CÁC C U TRÚC I U KHI N TRONG VB.NET 66 vi
 7. D.1 C U TRÚC I U KHI N R NHÁNH ..............................................66 D.1.1 C u trúc i u khi n r nhánh if v i l nh ơn .......................... 66 D.1.2 C u trúc i u khi n r nhánh if v i l nh ph c......................... 66 D.1.3 C u trúc i u khi n r nhánh if else ........................................ 66 D.1.4 C u trúc i u khi n r nhánh if else l ng nhau........................ 67 D.1.5 C u trúc i u khi n r nhánh select case ................................. 67 D.2 C U TRÚC I U KHI N VÒNG L P...............................................68 D.2.1 C u trúc i u khi n vòng l p For…Next................................. 68 D.2.2 C u trúc i u khi n vòng l p For Each…Next........................ 69 D.2.3 C u trúc i u khi n vòng l p While…End While ................... 69 D.2.4 C u trúc i u khi n vòng l p Do While…Loop ...................... 70 D.2.5 C u trúc i u khi n vòng l p Do…Loop While ...................... 70 D.2.6 C u trúc i u khi n vòng l p Do…Loop Until........................ 70 D.2.7 C u trúc i u khi n vòng l p Do Until…Loop........................ 70 D.3 TÀI LI U THAM KH O......................................................................71 vii
 8. Chương 01. M u CHƯƠNG 1 M U Bài m u 1. Vi t chương trình nh p h tên, i m toán, i m văn c a m t h c sinh. Tính i m trung bình và xu t k t qu . 1.1 BI N TOÀN C C 1.1.1 Khái ni m Bi n toàn c c là bi n ư c khai báo bên ngoài t t c các hàm, th t c và ư c hi u bên trong t t c các hàm và th t c. Thông thư ng bi n toàn c c ư c khai báo u ơn th . 1.1.2 Lưu ý Bi n khai báo bên trong th t c main không là bi n toàn c c mà là bi n c c b c a th t c main. 1.1.3 Chương trình minh h a Giáo trình l p trình hư ng i tư ng v i VB.NET 1
 9. Chương 01. M u Module Module1 Public HoTen As String Public Toan As Integer Public Van As Integer Public DiemTrungBinh As Double Sub Main() Console.Write("Nhap ho ten:") HoTen = Console.ReadLine() Console.Write("Nhap toan:") Toan = Console.ReadLine() Console.Write("Nhap van:") Van = Console.ReadLine() DiemTrungBinh = (Toan + Van) / 2 Console.WriteLine("Ho ten :" & HoTen) Console.WriteLine("Toan :" & Toan) Console.WriteLine("Van:" & Van) Console.WriteLine("Diem Trung Binh:" & DiemTrungBinh) End Sub End Module 1.1.4 Hư ng d n th c hành Trong ph n này hư ng d n cách th c vi t chương trình v i VB.NET m c Console Application. Vi c vi t chương trình trong mode này nh m giúp cho ngư i h c t ng bư c làm quen v i môi trư ng l p trình VB.NET m t cách v ng ch c trư c khi h c cách th c xây d ng ng d ng trên môi trư ng Windows. Giáo trình l p trình hư ng i tư ng v i VB.NET 2
 10. Chương 01. M u u tiên ngư i h c ph i cài t b Visual Studio 2005 lên máy tính c a mình, ây là i u ki n tiên quy t th c hành t t c nh ng ki n th c ư c trình bày trong sách. Sau ây là chi ti t các bư c hư ng d n mà chúng ta nên c và th c hi n ngay cùng m t lúc trên máy tính t ư c hi u qu cao nh t: Bư c 1: Kh i ng Visual Studio Bư c 2: T o Project Giáo trình l p trình hư ng i tư ng v i VB.NET 3
 11. Chương 01. M u Giáo trình l p trình hư ng i tư ng v i VB.NET 4
 12. Chương 01. M u Bư c 3: t tên Solution (Chuong01) và tên Project (Muc01). Bư c 4: Quan sát môi trư ng làm vi c. - C a s Explorer Giáo trình l p trình hư ng i tư ng v i VB.NET 5
 13. Chương 01. M u - C a s Module1.vb, nơi vi t code cho chương trình. Bư c 5: B sung l nh vào trong c a s Module1.vb. Giáo trình l p trình hư ng i tư ng v i VB.NET 6
 14. Chương 01. M u Bư c 6: D ch chương trình (Build\Build Muc01). Bư c 7: Quan sát c a s Output. C a s Output là c a s cung c p thông tin v k t qu d ch Solution. Giáo trình l p trình hư ng i tư ng v i VB.NET 7
 15. Chương 01. M u Bư c 8: Ch y chương trình (Ctrl+F5) 1.1.5 Các m o th c hành L p trình trong môi trư ng VB.NET h tr ngư i l p trình r t nhi u trong vi c ch n th c hi n phương th c th c hi n như hình trên do ó khi Giáo trình l p trình hư ng i tư ng v i VB.NET 8
 16. Chương 01. M u l p trình ta không c n gõ y tên phương th c mà thông thư ng ch c n gõ 3 ký t u và nh n phím Tab ch n luôn phương th c. 1.2 BI N C C B 1.2.1 Khái ni m Bi n c c b là bi n ư c hi u bên trong m t ph m vi nào ó c a chương trình. Ra kh i ph m vi này, nó không còn ư c bi t n n a. 1.2.2 Lưu ý M t bi n ư c khai báo bên trong thân hàm main thì ư c g i là bi n c c b c a hàm main t c là nó ch ư c hi u bên trong thân hàm main mà thôi. 1.2.3 Chương trình minh ho Module Module1 Sub Main() Dim HoTen As String Dim Toan As Integer Dim Van As Integer Dim DiemTrungBinh As Integer Console.Write("Nhap ho ten:") HoTen = Console.ReadLine() Console.Write("Nhap toan:") Toan = Console.ReadLine() Console.Write("Nhap van:") Van = Console.ReadLine() DiemTrungBinh = (Toan + Van) / 2 Console.WriteLine("Ho ten :" & HoTen) Giáo trình l p trình hư ng i tư ng v i VB.NET 9
 17. Chương 01. M u Console.WriteLine("Toan :" & Toan) Console.WriteLine("Van:" & Van) Console.WriteLine("Diem Trung Binh:" & DiemTrungBinh) End Sub End Module 1.2.4 Hư ng d n th c hành Bư c 1: B sung Project (Muc02) vào trong Solution Chuong01 ã t o trong m c trư c. Bư c 2: t tên Project. ây Project có tên là Muc02 v Project ư c thêm vào Solution cũng ư c t o ra v i mode Console Application. Giáo trình l p trình hư ng i tư ng v i VB.NET 10
 18. Chương 01. M u Bư c 3: Quan sát c a s Solution Explorer ta nh n th y Project Muc02 ư c t o ra như sau: Giáo trình l p trình hư ng i tư ng v i VB.NET 11
 19. Chương 01. M u Bư c 4: Kích ho t Project Muc02. B ng cách nh p ph i chu t vào tên Project Muc02 và ch n l nh Set As StartUp Project. - Ch n Project Muc02 - Nh p ph i ch n Set As StartUp Project. Lưu ý: ta có th v c a s Solution Explorer b ng cách nh n t h p phím Ctrl+R. Giáo trình l p trình hư ng i tư ng v i VB.NET 12
 20. Chương 01. M u Bư c 5. B sung l nh vào t p tin Module1.vb. Bư c 6: Ch y chương trình (Ctrl+F5) Giáo trình l p trình hư ng i tư ng v i VB.NET 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản