intTypePromotion=3

Giáo trình lập trình Verilog Tiếng Việt 7

Chia sẻ: Cinny Cinny | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

2
185
lượt xem
66
download

Giáo trình lập trình Verilog Tiếng Việt 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngôn ngữ lập trình duy nhất mà máy tính có thể thực thi trực tiếp là ngôn ngữ máy (còn gọi là "mã máy"). Thời kỳ đầu, tất cả các lập trình viên viết chương trình toàn bằng mã máy, nhưng hầu như không ai làm việc này nữa. Thay vào đó, các lập trình viên viết mã nguồn, và một máy tính (chạy một trình biên dịch, một trình thông dịch hoặc đôi khi assembler) dịch nó qua một hoặc vài bước để bổ sung đầy đủ các chi tiết, trước khi bản mã máy cuối cùng được thực...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình lập trình Verilog Tiếng Việt 7

  1. Toùm taét baøi giaûng TK Heä Thoáng Soá Phaàn Verilog always @(w0 or w1 or s) begin case (s) 2'b00: y=w0; 2'b01: y=w1; 2'b10: y=w2; default: y = w3; endcase end endmodule b. Moâ phoûng 6. Ví duï 6: a. Chöông trình ñoåi BCD sang baûy ñoaïn Module mp_led(bcd,led); input [3:0] bcd; output [7:0] led; wire [3:0] bcd; GV: Nguyeãn Troïng Haûi Trang 36
  2. Toùm taét baøi giaûng TK Heä Thoáng Soá Phaàn Verilog reg [7:0] led; always @(bcd) begin case(bcd) 4'b0000: led = 8'b00000011; 4'b0001: led = 8'b10011111; 4'b0010: led = 8'b00100101; 4'b0011: led = 8'b00001101; 4'b0100: led = 8'b10011001; 4'b0101: led = 8'b01001001; 4'b0110: led = 8'b01000001; 4'b0111: led = 8'b00011111; 4'b1000: led = 8'b00000001; 4'b1001: led = 8'b00001001; default: led = 8'b00000000; endcase end endmodule b. Moâ phoûng GV: Nguyeãn Troïng Haûi Trang 37
  3. Toùm taét baøi giaûng TK Heä Thoáng Soá Phaàn Verilog 7. Ví duï 7: a. Chöông trình giaûm töø 9 xuoáng 0, hieån thò ra led 7 ñoaïn module bcd (clock, rst, s1, led, digit1); input clock, s1, rst; output [7:0] led; output digit1; reg [7:0] led; reg [3:0] bcd; wire digit1; assign digit1 = 1'b1; always @(posedge clock ) begin if (rst == 1'b1) bcd
  4. Toùm taét baøi giaûng TK Heä Thoáng Soá Phaàn Verilog b. Moâ phoûng 8. Ví duï 8: a. Chöông trình taêng töø 0 ñeán 9, hieån thò ra led 7 ñoaïn module bcdtang (clock, rst, s1, led, digit1); input clock, s1, rst; output [7:0] led; output digit1; reg [7:0] led; reg [3:0] bcd; wire digit1; assign digit1 = 1'b1; always @(posedge clock ) begin if (rst == 1'b1) bcd
  5. Toùm taét baøi giaûng TK Heä Thoáng Soá Phaàn Verilog always @(posedge clock) begin case(bcd) 4'b0000: led = 8'b11111100; 4'b0001: led = 8'b01100000; 4'b0010: led = 8'b11011010; 4'b0011: led = 8'b11110010; 4'b0100: led = 8'b01100110; 4'b0101: led = 8'b10110110; 4'b0110: led = 8'b10111110; 4'b0111: led = 8'b11100000; 4'b1000: led = 8'b11111110; 4'b1001: led = 8'b11100110; default: led = 8'b11111111; endcase end endmodule b. Moâ phoûng GV: Nguyeãn Troïng Haûi Trang 40
  6. Toùm taét baøi giaûng TK Heä Thoáng Soá Phaàn Verilog TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. “Verilog Digital System Design” Zainalabedin Navadi Northeastern University University of Tehran 2. “Introduction of Verilog” Peter M. Nyasulu 3. “Cadence Verilog – XL Reference Manual” 4. “Synopsys HDL Compiler for Verilog Reference Manual” 5. Diglab 10K10 Mannual GV: Nguyeãn Troïng Haûi Trang 41

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản