intTypePromotion=3

Giáo trình Lý thuyết ngôn ngữ hình thức và ô tô mát - Nguyễn Thanh Bình

Chia sẻ: Nhat Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:93

0
51
lượt xem
16
download

Giáo trình Lý thuyết ngôn ngữ hình thức và ô tô mát - Nguyễn Thanh Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Lý thuyết ngôn ngữ hình thức và ô tô mát do Nguyễn Thanh Bình biên soạn cung cấp kiến thức như: Khái niệm về ngôn ngữ, văn phạm, ôtômát, Ôtômát hữu hạn, văn phạm và ngôn ngữ phi ngữ cảnh, ôtômát đẩy xuống, máy turing,...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Lý thuyết ngôn ngữ hình thức và ô tô mát - Nguyễn Thanh Bình

!<br /> <br /> '<br /> <br /> "# !$%&<br /> ( ! ! !) *+ ' ',<br /> <br /> -./<br /> <br /> 0<br /> <br /> ,1 2<br /> 1<br /> <br /> 343<br /> <br /> 5<br /> <br /> -444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444446<br /> <br /> 347<br /> <br /> 8 9:<br /> <br /> ;4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444446<br /> <br /> ! "<br /> #<br /> &<br /> <br /> $ %<br /> !<br /> <br /> %<br /> <br /> '<br /> <br /> 34<<br /> <br /> 8 9:9= > 8 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444?<br /> <br /> 34@<br /> <br /> 8 9:<br /> <br /> 743<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444433<br /> <br /> ' 8<br /> ;AB AC DEFF 8 G H F - 8<br /> (% ) %<br /> *<br /> +<br /> (%<br /> *<br /> +<br /> ,-. "/ 0 "<br /> 1 2 3<br /> #<br /> 4 5 6 78<br /> 8 9 ,-.<br /> &<br /> :3; 5<<br /> =4 ;> ?<br /> $ %<br /> 71@ A B > ,-.<br /> 3 B<br /> <br /> 747<br /> <br /> ' 8<br /> ;AB AC D EFF 8<br /> C<<br /> D *<br /> + $-.<br /> :3; 5<<br /> =4 ;> ?<br /> $ %<br /> 71@ A B > $-.<br /> <br /> 74<<br /> <br /> OP<br /> <br /> 74@<br /> <br /> )<br /> #<br /> #<br /> #<br /> <br /> G H<br /> <br /> I JKLM44444444444444444437<br /> <br /> #<br /> #<br /> <br /> F - 8<br /> <br /> I KLM3N<br /> '<br /> E<br /> <br /> B<br /> <br /> AB<br /> ; JKL 9 KL 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444447Q<br /> = 5F ,-. A$-.<br /> G<br /> F 18 718<br /> $-. H3 ,-.<br /> 3 B<br /> #<br /> <br /> E1 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444447R<br /> $-.<br /> *; ) 2; A) I<br /> &<br /> ,-.<br /> *; ) 2; A) I<br /> 3 B<br /> <br /> FGGG M4444444444444444444444444444444444444444444444444444444447N<br /> D *<br /> + 9 4<br /> +<br /> 0 J =<br /> !<br /> !<br /> 4<br /> +<br /> 0 J =<br /> '<br /> 0<br /> K 7L MN 9 4<br /> +<br /> 0 J =<br /> '<br /> 3 B<br /> E<br /> <br /> #<br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản