intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Giáo trính lý thuyết thiết kế cấp điện

Chia sẻ: Nguyen Huynh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:43

0
300
lượt xem
146
download

Giáo trính lý thuyết thiết kế cấp điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong giai đoạn này các khu công nghiệp, nhà máy chưa xây dựng. Cần xác định phụ tải điện để chuẩn bị nguồn điện , thiết kế và xây dựng đường dây cao áp và trạm biến áp trung gian. thông tin thu nhận được trong giai đoạn dự án khả thi là rất ít , chỉ là diện tích và sản lượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trính lý thuyết thiết kế cấp điện

 1. HUI: Trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Khoa công nghệ điện CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CẤP ĐIỆN CHO KHU VỰC CÔNG NGHIỆP 4.1. XAÙC ÑÒNH TRÒ SOÁ PHUÏ TAÛI TÍNH TOAÙN PHUÏC VUÏ CHO COÂNG TAÙC THIEÁT KEÁ Khi thieát heä thoángcaáp ñieän cho khu coâng nghieäp, xí nghieäphoaëcnhaø maùy, thöôøngcoù 3 giai ñoaïnsau: 1 . Giai ñoaïn döï aùn khaû thi : Trong giai ñoaïn naøy caùc khu coângnghieäp, nhaø maùy chöa xaây döïng. Caàn xaùc ñònhphuï taûi ñieänñeåchuaånbò nguoànñieän, thieátkeávaø xaâydöïngñöôøngdaây caoaùpvaøtraïmbieánaùptrunggian.thoângtin thunhaänñöôïc tronggiai ñoaïndöï aùn khaûthi laø raátít , chælaø dieäntíchvaøsaûnlöôïng. Coâng thöùc xaùc ñònh cho khu cheá xuaát hoaëckhu coâng nghieäpthöôøngcaên cöù vaøodieän: Stt =S0 . D (4. 1) Trongñoù: S0 – suaátphuï taûi treânmoätñônvò dieäntích(ha) D – dieäntíchkhucheáxuaáthoaëckhucoângnghieäp(ha) Trò soás0 laáynhösau: - Vôùi khucoângnghieäpnheï(deät,may,giaàydeùp,keïo baùnh….) So =100÷200(KVA/ ha) - Vôùi khu coâng nghieäpnaëng(luyeänkim, cô khí, hoaù chaát, cheá bieán daàu moû…) S0 =300÷400(KVA/ ha) Vôùi moätxí nghieäp,tronggiai ñoaïn döï aùn khaûthi thöôøngbieátsaûnlöôïng, coâng thöùcxaùcñònhphuï taûi ñieännhösau: a0 .M Ptt = (4 .2) Tmax Trongñoù: a – suaátñieännaêngchi phí ñeåsaûnxuaát1 saûnphaåm(kwh/sp) M – saûnlöôïng,töùclaø soásaûnphaåmmoätnaêm Tmax – thôøi giansöûduïngcoângsuaátlôùnnhaát Trò soáa vaøTmax trasoåtay Ví duï1 : Yeâu caàuxaùc ñònhphuï taûi ñieäncho moätkhu cheáxuaáttronggiai ñoaïn döï aùnkhaûthi, döï ñònhseõxaâydöïngsautaûi ñieänchomoätkhucheáxuaáttronggiai ñoaïn döï aùn khaû thi, döï ñònh seõ xaây döïng sau 5 naêm,bieát raèngkhu cheáxuaát ñöôïcxaâydöïngtreândieäntích80(ha)vaølaø khucoângnghieäpnaëng Giaûi : Vì chæbieátduy nhaátthoângtin laø dieäntích, phuï taûi ñieäncuûakhu cheáxuaátxaùc dònh theocoângthöùc (4.1) . Giaû thieátcaùc nhaømaùytrongkhu ñeàuñöôïc trangbò maùymoùchieänñaïi, coângngheäcao, daâychuyeànsaûnxuaáttieântieán,choïn suaát phuï taûi S0=400(KVA/ha) Giáo trình thiết kế cấp điện Trang 90
 2. HUI: Trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Khoa công nghệ điện Phuï taûi ñieän cuûa khu cheá xuaát laø : Stt = S0.D = 400 . 80 = 32000(KVA) Ví duï 2 : Yeâu caàu xaùc ñònh phuï taûi ñieän cho xí nghieäp saûn xuaát xe ñaïp, saûn löôïng moät vaïn chieác/ naêm, döï ñònh xaây döïng sau 3 naêm Giaûi : Thoâng tin veà nhaø maùy töông lai laø saûn löôïng, phaûi aùp duïng coâng thöùc (4.2) Tra caåm nang vôùi nhaø maùy saûn xuaát xe ñaïp coù a 0 = 200(kwh/xe) vaø Tmax = 5000(h), xaùc ñònh ñöôïc phuï taûi ñieän : a0 .M 200.10 4 Ptt = = = 400 (kw) Tmax 5000 Tieáp tuïc tra caåm nang vôùi nhaø maùy saûn xuaát xe ñaïp coù cosφ = 0,6 ⇒ sinφ = 0,8 0,8 Qtt = Ptt. Tgφ = 400 = 533(kVAr) 0,6 Ptt 400 Stt = = = 667 (kVA) cos ϕ 0,6 2 . Tron g giai ño aï n xaâ y döïn g nha ø xö ô û n g : ÔÛ giai ñoaïn naøy, thoâng tin maø ngöôøi thieát keá nhaän ñöôïc laø coâng suaát ñaët cuûa töøng phaân xöôûng Phuï taûi tính toaùn cuûa töøng phaân xöôûng ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc Ptt = Knc . Pñ (4.3) Qtt = Ptt . tgφ (4.4) Trong ñoù : Knc – heä soá nhu caàu , tra soå tay kyõ thuaät soá lieäu thoáng keâ cuûa caùc xí nghieäp , phaân xöôûng töông öùng Cosφ – heä soá coâng suaát tính toaùn , cuõng tra soå tay kyõ thuaät, töø ñoù ruùt ra tgφ Pñ – coâng suaát ñaët cuûa phaân xöôûng (kw) n Pñ = ∑P 1 dmi (4.5) Pñmi – coâng suaát ñònh möùc cuûa töøng maùy (ñoäng cô) n – soá maùy (ñoäng cô) ñaët trong phaân xöôûng Treân ñaây laø phuï taûi ñoäng löïc. Phuï taûi chieáu saùng ñöôïc tính theo coâng suaát chieáu saùng treân moät ñôn vò dieän tích Pcs = P0. S (4.6) Vôùi : P0 - suaát chieáu saùng treân moät ñôn vò dieän tích (w/m 2) S – dieän tích chieáu saùng , ôû ñaây laø dieän tích phaân xöôûng (m2) Tuøy theo yeâu caàu, tính chaát laøm vieäc cuûa caùc phaân xöôûng maø laáy trò soá P0 thích hôïp Giáo trình thiết kế cấp điện Trang 91
 3. HUI: Trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Khoa công nghệ điện Vôùi caùc phaân xöôûng cô khí , luyeän kim … P 0 = 12÷15(w/m2) Vôùi caùc phaân xöôûng deät, may, hoùa chaát … P0 = 15÷20(w/m2) Vôùi kho,baõi … P0 = 5÷10(w/m2) Vôùi xöôûng thieát keá P 0 = 25÷30(w/m2) Vôùi nhaø haønh chính P0 = 20÷25(w/m2) Trong caùc phaân xöôûng saûn xuaát coù caùc ñoäng cô, ngöôøi ta khoâng duøng ñeøn tuyùp (huyønh quang ) maø duøng ñeøn sôïi ñoát. Vì deøn tuyùp aùnh saùng khoâng thaät, khoù phaân bieät maøu saéc chính xaùc, deã gaây meät moûi, hoa maét, aûnh höôûng ñeán naêng suaát lao ñoäng vaø chaát löôïng saûn phaåm. Ñeøn tuyùp thöôøng duøng ôû caùc xöôøng thieát keá, phoøng haønh chính ,nhaø khaùch … Phuï taûi chieáu saùng phaûn khaùng cuûa phaân xöôûng xaùc ñònh theo coâng thöùc Qcs = Pcs.tgφ (4.7) Neáu duøng ñeøn sôïi ñoát cosφ = 1 → tgφ = 0 → Qcs = 0 Neáu duøng ñeøn sôïi ñoát cosφ = 1 → tgφ = 0 → Qcs = 0 Neáu duøng ñeøn huyønh quang cosφ = 0,6÷0,8 → tgφ = 0,75 Töø ñaây deã daøng tính ñöôïc phuï taûi tính toaùn toøan phaàn cuûa moãi phaân xöôûng SttPX = ( PttPX + PcsPX ) 2 + (QttPX + QcsPX ) 2 (4.8) Cuoái cuøng, phuï taûi tính toaùn xí nghieäp xaùc ñònh baèng caùch laáy toång phuï taûi caùc phaân xöôûng coù keå ñeán heä soá ñoàng thôøi n n PttXN = Kñt . ∑Pí ttPXi = Kñt . ∑ (P í tti + Pcsi ) (4.9) n n QttXN = Kñt . ∑Qí ttPXi = Kñt . ∑ (Q í tti + Qcsi ) (4.10) SttPX = ( P 2 ttPX + Q 2 ttPX ) (4.11) PttXN CosφXN = (4.12) S ttXN Kñt – heä soá ñoàng thôøi , xeùt khaû naêng phuï taûi caùc phaân xöôûng khoâng ñoàng thôøi cöïc ñaïi . Coù theå taïm laáy Kñt = 0,9 ÷ 0,95 khi soá phaân xöôûng n =2 ÷4 Kñt = 0,9 ÷ 0,85 khi soá phaân xöôûng n = 5 ÷ 10 Vôùi yù nghóa laø khi soá phaân xöôûng caøng lôùn thì K ñt caøng nhoû. Phuï taûi tính toaùn xaùc ñònh theo caùc coâng thöùc treân duøng ñể thieát keá maïng cao aùp cuûa xí nghieäp . 3. Tron g giai ño aï n thi e á t ke á chi tie á t Ñaây laø coâng ñoaïn cuoái cuøng trong quá trình thieát keá caáp ñieän cho xí nghieäp coâng nghieäp. ÔÛ giai ñoaïn naøy, sau khi xí nghieäp Giáo trình thiết kế cấp điện Trang 92
 4. HUI: Trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Khoa công nghệ điện ñaõ coù thieát keá chi tieát cho töøng phaân xöôûng, ta ñaõ coù caùc thoâng tin chính xaùc veà maët baèng boá trí maùy moùc, thieát bò, bieát ñöôïc coâng suaát vaø quùa trình coâng ngheä cuûa töøng thieát bò, ngöôøi thieát keá coù theå baét tay vaøo thieát keá maïng haï aùp phaân xöôûng. Soá lieäu ñaàu tieân caàn xaùc ñònh laø coäng suaát tính toaùn cuûa töøng ñoäng cô vaø cuûa töøng nhoùm ñoäng cô trong phaân xöôûng. Vôùi moät ñoäng cô Ptt = Pñm ( 4.13) Vôùi nhoùm ñoäng cô n ≤ 3 n Ptt = ∑P í dmi (4.14) Vôùi n ≥ 4 Phuï taûi tính toaùn cuûa nhoùm ñoäng cô xaùc ñònh theo coâng thöùc n Ptt = Kmax .Ksd ∑P í dmi (4.15) Trong ñoù : Ksd – heä soá söû duïng cuûa nhoùm thieát bò , tra soå tay Kmax – heä soá cöïc ñaïi, tra ñoà thò hoaëc tra baûng theo hai ñaïi löôïng Ksd vaø nhq ( soá thieát bò duøng ñieän hieäu quûa ) Trình töï xaùc ñònh nhq nhö sau : - Xaùc ñònh n1 – soá thieát bò coù coâng suaát lôùn hôn hay baèng 1/2 coâng suaát cuûa thieát bò coù coâng suaát lôùn nhaát - Xaùc ñònh P1 – coâng suaát cuûa n1 thieát bò treân n1 P1 = ∑P í dmi (4.16) n1 P1 - Xaùc ñònh n* = ; p* = (4 .17) n P∑ Trong ñoù n -toång soá thieát bò trong nhoùm P∑ - toång coâng suaát cuûa nhoùm n P∑ = ∑P í dmi (4. 18) - Töø n* ; p* tra baûng tìm ñöôïc nhq* - Xaùc ñònh nhqtheo coâng thöùc : nhq = n . nhq* (4.19) Baûng tra Kmax chæ baét ñaàu töø nhq = 4 , khi nhq< 4 phuï taûi tính toaùn ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : n Ptt = ∑k Pí ti dmi (4.20) Vôùi kti – heä soá taûi . Neáu khoâng bieát chính xaùc , coù theå laáy trò soá gaàn ñuùng nhö sau : kt = 0.9 vôùi thieát bò laøm vieäc ôû cheá ñoä daøi haïn Giáo trình thiết kế cấp điện Trang 93
 5. HUI: Trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Khoa công nghệ điện kt = 0,75 vôùi thieát bò laøm vieäc ôû cheá ñoä ngaén haïn laëp laïi Caàn löu yù neáu trong nhoùm coù thieát bò laøm vieäc ôû cheá ñoä ngaén haïn laëp laïi thì phaûi qui ñoåi veà cheá ñoä daøi haïn tröôùc khi xaùc ñònh nhq Pqñ = Pñm. k % (4.21) k% - heä soá ñoùng ñieän phaàn traêm Cuõng caàn qui ñoåi coâng suaát veà ba pha ñoái vôùi caùc thieát bò duøng ñieän moät pha Thieát bò moät pha ñaáu vaøo ñieän aùp pha Pqñ = 3Pñm (4.22) Thieát bò moät pha ñaáu vaøo ñieän aùp daây Pqñ = 3 Pñm (4.23) Phuï taûi chieáu saùng phaân xöôûng cuõng ñöôïc xaùc ñònh theo caùc coâng thöùc (3.6) vaø (3.7) ; Phuï taûi ñoäng löïc töøng nhoùm xaùc ñònh theo (4.4) , (4.5) Cuoái cuøng phuï taûi tính toaùn toaøn phaân xöôûng vôùi n nhoùm n PttPX = kñt ∑P í tti (4.24) n QttPX = kñt ∑P í tti (4.25) SttPX = ( PttPX + Pcs ) 2 + (QttPX + Qcs ) 2 (4.26) 4. 2 . VAÏCH SÔ ÑOÀ CAÁP ÑIEÄN Tuøy theo qui moâ cuûa coâng trình coâng nghieäp coù theå vaïch ra sô ñoà caáp ñieän thích hôïp. Vôùi moät xöôûng cô khí nhoû, moât toå saûn xuaát cô khí hoaëc moät xöôûng söûa chöõa noâng cuï coâng suaát khoaûng vaøi chuïc kw thì khoâng caàn thieát phaûi ñaët moät traïm bieán aùp rieâng, chæ caàn laáy moät ñöôøng haï aùp töø traïm bieán aùp gaàn nhaát (hình 4.1) Sô ñoà caáp ñieän cho moät xí nghieäp nhoû, goàm moät vaøi nhaø xöôûng, coâng suaát khoaûng vaøi traêm kw nhaát thieát phaûi xaây döïng traïm bieán aùp rieâng. Heä thoáng caáp ñieän cho xí nghieäp loaïi naøy bao goàm moät ñöôøng daây trung aùp nhaän ñieän töø heä thoáng (traïm bieán aùp trung gian hoaëc ñöôøng daây trung aùp gaàn nhaát ), moät traïm bieán aùp xí nghieäp, moät maïng löôùi haï aùp caáp ñieän cho caùc maùy moùc, thieát bò ñaët trong xí nghieäp (hình 4.2) Ñoái vôùi caùc xí nghieäp lôùn bao goàm haøng chuïc phaân xöôûng saûn xuaát coâng suaát ñaët leân tôùi haøng vaïn kw thì heä thoáng caáp ñieän cuõng theo ñoù maø lôùn hôn vaø phöùc taïp hôn (hình 4.4) .Taïi xí nghieäp naøy phaûi xaây döïng moät traïm phaân phoái trung taâm (PPTT) nhaän ñieän töø heä thoáng veà caáp ñieän cho caùc traïm bieán aùp phaân xöôûng. Soá löôïng traïm bieán aùp phaân Giáo trình thiết kế cấp điện Trang 94
 6. HUI: Trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Khoa công nghệ điện xöôûng coù theå laø 4,5 cho ñeán 9,10 tuøy theo qui moâ cuûa xí nghieäp, coâng suaát cuûa caùc phaân xöôûng vaø vò trí giöõa chuùng. Phaân xöôûng lôùn coù theå ñaët rieâng moät traïm bieán aùp, vaøi ba phaân xöôûng nhoû coù theå duøng chung moät traïm Vôùi xí nghieäp qui moâ vöøa coù 2,3 traïm bieán aùp thì khoâng neân xaây döïng traïm phaân phoái trung taâm vì khoâng kinh teá. Tröôøng hôïp naøy toát nhaát laø ñöa thaúng caùp trung aùp caáp ñieän ñeán töøng traïm (hình 4.3) Khoù khaên lôùn nhaát gaëp phaûi khi vaïch sô ñoà caáp ñieän cho xí nghieäp qui moâ lôùn laø vieäc quyeát ñònh soá löôïng vaø dung löôïng caùc traïm bieán aùp phaân xöôûng, ñoàng thôøi vôùi vieäc vaïch sô ñoà noái daây töø tram PPTT ñeán caùc traïm bieán aùp. Ñaây laø baøi toaùn toái öu toång hôïp. Thöôøng ngöôøi thieát keá phaûi vaïch ra vaøi ba phöông aùn maïng cao aùp xí nghieäp, tieán haønh so saùnh kinh teá kyõ thuaät löïa choïn phöông aùn toái öu . ñeå so saùnh kinh teá töông ñoái giöõa caùc phöông aùn coù theå duøng haøm chi phí tính toaùn Z = (avh + atc )K + c . ∆A (ñ) (4.27) Trong ñoù avh – heä soá vaän haønh, vôùi traïm vaø ñöôøng daây caùp laáy avh = 0,1 ; vôùi ñöôøng daây treân khoâng a vh = 0,04; atc – heä soá tieâu chuaån thu hoài voán ñaàu tö, thöôøng laáy a tc = 0,1 ; 0,125 ; hoaëc 0,2 K – voán ñaàu tö, trong so saùnh töông ñoái giöõa caùc phöông aùn chæ caàn keå nhöõng phaàn khaùc nhau trong sô ñoà caáp ñieän . Neáu caùc phöông aùn coù soá traïm bieán aùp coá ñònh, gioáng nhau caû soá löôïng laãn dung löôïng thì voán ñaàu tö K chæ caàn keå giaù tieàn ñöôøng daây maïng cao aùp xí nghieäp Traïm bieán aùp HH chung Ñöôøng daây haï aùp ngoaøi PP TBA Tuû phaân phoái cuûa xöôûng Caùp haï aùp töø PP1 ÑL PP2 tuû phaân phoái ÑL1 2 ÑL3 ÑL4 ñeán caùc tuû ñoäng löïc Caùc tuû ñoäng ÑL1 ÑL2 ÑL3 ÑL4 ÑL5 ÑL6 löïc Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Caùp ñeán töøng ñoäng cô Hình 4-1: Sô ñoà caáp ñieän cho moät Giáo trình thiết kế cấp điện Trang xöôûng cô khí Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ nhoû Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 95 Ñ Hình 4-2 : Sô ñoà caáp ñieän cho moät xí
 7. HUI: Trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Khoa công nghệ điện Caùc ñoäng cô ñieän Traïm BATG hoaëc H ñöôøng daây trung aùp Ñöôøng day trungï aùp ngoaøi xí TBA Traïm BA xí nghieäp Caùp haï aùp töø PP1 PP2 tuû BA ñeán caùc tuû PP Caùc tuû phaân ÑL1 ÑL3 ÑL4 ÑL2 ÑL5 ÑL6 phoái Caùp töø tuû PP ñeán caùc tuû ÑL Caùc tuû ñoäng Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ löïc Maïng caùp töø caùc tuû ÑL ñeán Hình 4-2 : Sô ñoà caáp ñieän cho moät xí H töøng ñoäng cô nghieäp qui moâ nhoû Caùc ñoäng cô ñieän n ∑K B1 B2 K= 0i .Li (4 . 28) 1 Vôùi : K0i – giaù tieàn 1m caùp tieát dieän I , ñ/m Li – chieàu daøi tuyeán caùp coù tieát dieän i , m c – giaù tieàn 1kwh ñieän PP ñ / kwh PP , PP PP 1 2 3 4 ∆A – Toån thaát ñieän naêng treân maïng cao aùp xí nghieäp 2 2 n P +Q ∆A = ∆Pmax .τ = ÑL1 ∑ i U 2 i Ri .τ 1 (4.29) ÑLn Vôùi : Pi ; Qi – coâng suaát taùc duïng vaø phaûn khaùng chuyeån taûi treân tuyeán daây I, ñieän trôû Ri τ - thôøi gian toån thaát coâng suaát lôùn nhaát , tra ñoà thò theo Tmax vaø cosφ, hoaëc tính theo coâng thöùc τ = (0,124 + Tmax Ñ 10-4 )2 . 8760 (3.30) Ñ . Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Giáo trình thiết kế cấp điện Trang 96 Hình 4 – 3: Sô ñoà caáp ñieän cho xí nghieäp Ñ coù qui moâ vöøa
 8. HUI: Trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Khoa công nghệ điện Traïm BATG hoaëc H ñöôøng daây trung aùp Ñöôøng daâytrungï aùp ngoaøi xí nghieäp B1 B2 Ñöôøng daây TA vaø traïm BA trong xí nghieäp Caùp haï aùp töø PP1 PP2 PP3 PP4 tuû BA ñeán caùc tuû PP Caùc tuû phaân ÑL1 ÑLn phoái Caùp töø tuû PP ñeán caùc tuû ÑL Caùc tuû ñoäng löïc Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Maïng caùp töø Hình 4 – 3: Sô ñoà caáp ñieän cho xí nghieäp caùc tuû ÑL ñeán coù qui moâ vöøa töøng ñoäng cô H Caùc ñoäng cô ñieän Tröôøng hôïp caùc phöông aùn maïng cao aùp PP coù soá löôïng traïm bieán aùp khaùc nhau (hình4-5) TT Caàn ñöa caû phaàn traïm vaø maïng haï aùp vaøo so saùnh .Khi ñoù : Z = (avh + atc)(KT +Kcc + Kch) + c. τ (∆PT +∆Pcc + ∆Pch) (4 . 31) B B B B B KT ; Kcc ; Kch – Giaù tieàn caùc traïm bieán aùp , caùp cao aùp vaø haï 1 2 3 4 5 aùp ; ∆PT ; ∆Pcc ; ∆Pch – Toå thaát coâng suaát taùc duïng treân traïm bieán aùp , maïng caùp cao aùp vaø haï aùp PP P PP P P Caùc löôïng toån thaát coâng P suaát treân caùp tính theo (3.30), coøn P P 1 2 i n toån thaát coâng suaát trong caùc traïm bieán aùp xaùc ñònh theo 3 coâng thöùc sau : Ñ n Ñ 1 Ñ Si  Ñ 2  Ñ ∆PT = ∑ n∆P0i + ∆PNi   L L Ln 1L L S2  3 i (4.32) 1  n  dmBi     Giáo trình thiết kế cấp điện Trang Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 97 Hình 3 – 4: Sô ñoà caáp ñieän cho xí nghieäp coù qui moâ lôùn
 9. HUI: Trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Khoa công nghệ điện ∆Poi ; ∆PNi – toån hao khoâng taûi vaø ngaén maïch cuûa MBA coù dung löôïng SñmBi n – soá löôïng maùy trong traïm Si – coâng suaát toaøn phaàn maø traïm I caàn cung caáp Traïm BATG hoaëc H ñöôøng daây trung aùp Ñöôøng day trungï aùp ngoaøi xí nghieäp PP Traïm phaân phoái TT trung taâm cuûa xí nghieäp Maïng caùp caoï B B B B B aùp cuûa xí 3 4 1 2 5 nghieäp Caùc traïm BA phaân xöôûng P PP2 P P PPn Ñöôøng caùp haï P1 P Pi aùp töø BA tôùi 3 caùc phaân xöôûng Caùc tuû phaân Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ L1 L3 Li Ln phoái phaânxöôûng L2 Maïng caùp haï aùp töø caùc tuû PP ñeán caùc tuû ÑL Caùc tuû ÑL Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Maïng caùp caáp 1 ñieän cho caùc 1 4 Hình 3 – 4: Sô ñoà caáp ñieän cho xí ñoäng cô 4 nghieäp coù qui moâ lôùn 7 Caùc ñoäng cô 7 PPTT 2 PPTT 8 2 8 6 6 Giáo trình thiết kế cấp điện 9 Trang 3 5 98 9 3 5 Hình 4 -5a : Phöông aùn 7 traïm BA Hình 4 -5b : Phöông aùn 4 traïm
 10. HUI: Trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Khoa công nghệ điện 1 4 7 PPTT 2 8 6 9 3 5 Hình 4 -5b : Phöông aùn 4 traïm 4. 3 . THIEÁT KEÁ TRAÏMBA PHAÂN PHOÁI, TRAÏM BIEÁN AÙP 1. Sô ño à traï m pha â n pho á i trun g taâ m Nhö ñaõ phaân tích ôû treân, chæ nhöngõ xí nghieäp qui moâ lôùn môùi caàn xaây döïng traïm phaân phoái trung taâm. Nhöõng xí nghieäp naøy coù yù nghóa raát quan troïng veà kinh teá, khoâng theå ñeå maát ñieän . Tröôøng hôïp naøy vì coâng suaát raát lôùn neáu döï phoøng baèng maùy phaùt seõ khoâng coù lôïi baèng caùch caáp ñieän baèng hai ñöôøng daây trung aùp traïm theá ôû traïm phaân phoái trung Töø BATG . Vì taâm neân duøng sô ñoà moät heä thoáng thanh goùp coù phaân ñoaïn (hình 4.6) MCLL Hình 4.6a, giôùi thieäu sô ñoà nguyeân lyù traïm PPTTsöû duïng caùc tuû maùy caét (coøn goïi laø maùy caét hôïp boä) treân taát caû caùc ñaàu vaøo ñaàu ra vaø lieân laïc giöõa hai phaân ñoaïn thanh goùp. Töø traïm BATG tôùi xí nghieäp coù theå duøng daây treân khoâng hoaëc caùp. Neáu duøng ñöôøng daây treân khoâng thì treân moãi phaân ñoaïn thanh goùp cuûa traïn PPTT caàn ñaët theâm moät choáng seùt van . Vôùi ñieän aùp trung aùp 22kv (heä thoáng coù trung tính Giáo trình thiết kế cấp điện Trang 99 Ñeán caùc traïm Ñeán caùc traïm BAPX BAPX Hình 4- 6a. Traïm PPTT,ñaàu vaøo ñaàu ra ñeàu duøng
 11. HUI: Trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Khoa công nghệ điện noái ñaát tröïc tieáp) ñaët bieán aùp ño löôøng 2 cuoän daây treân moãi phaân ñoaïn thanh goùp, với ñieän aùp trung aùp 15kv (trung tính caùch ñieän) phaûi ñaët treân moãi phaân ñoaïn thanh goùp moät MBA ño löôøng coù 3 cuoän daây, trong ñoù cuoän tam giaùc hôû duøng phaùt hieän doøng chaïm ñaát moät pha. Hình 4- 6b , giôùi thieäu sô ñoà nguyeân lyù traïm PPTT, treân ñoù maïch vaøo vaø phaân ñoaïn duøng maùy caét hôïp boä, caùc maïch ra duøng dao caét phuï taûi phoái hôïp vôùi caàu chì (coøn goïi laø maùy caét phuï taûi). Maùy caét hôïp boä thì laøm vieäc an toaøn vaø tin caäy hôn maùy caét phuï taûi nhöng caàn voán ñaàu tö lôùn hôn. Quyeát ñònh duøng loaïi naøo laø do khaû naêng kinh teá cuûa xí nghieäp. Thöôøng vôùi maïch coâng suaát lôùn (caáp ñieän cho maùy bieán aùp töø 750kVA trôû leân) ñaët maùy caét hôïp boä, coøn vôùi maïch coâng suaát nhoû hôn duøng maùy caét phuï taûi. Maùy bieán aùp ño löôøng ñöôïc baûo veä baèng caàu chì Töø traïm BATG MCLL Ñeán caùc traïm Ñeán caùc traïm BAPX BAPX Hình 4- 6a. Traïm PPTT,ñaàu vaøo ñaàu ra ñeàu duøng Töø traïm maùy caét hôïp boä BATG MC1 a) b) c) d) e) f) Hình 4- 7 : Sô ñoà traïm bieán aùp 1 vaø 2 maùy . Ñeán caùc traïm Giáo trình Ñeánế cấp đitraïm thiết k caùc ện Trang BAPX BAPX 100 Hình 4- 6a. Traïm PPTT,ñaàu vaøo duøng maùy caét hôïp boä ñaàu ra duøng maùy caét phuï taûi
 12. HUI: Trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Khoa công nghệ điện 2. Sô ño à traï m bie á n aùp Tuøy theo möùc ñoä quan troïng cuûa phaân xöôûng maø quyeát ñònh ñaët moät hoaëc hai bieán aùp trong moät traïm. Tuøy theo ñieàu kieän, phía cao aùp traïm coù theå ñaët dao caùch ly, caàu chì – dao caùch ly. Hình 4-7 giôùi thieäu moät soá sô ñoà ñieån hình caùc traïm bieán aùp phaân xöôûng ,hoaëc traïm bieán aùp xí nghieäp nhoû . a) b) c) d) e) f) Hình 4- 7 : Sô ñoà traïm bieán aùp 1 Neáu phía cao aùp2 traïm ñöôïc caáp ñieän baèng ñöôøng daây treân vaø maùy . khoâng thì phaûi ñaët choáng seùt van. Vaø phía haï aùp, neáu ñi ñeán phuï taûi baèng ñöôøng daây treân khoâng thì cuõng phaûi ñaët choáng seùt van haï aùp. Trong xí nghieäp, caùc traïm bieán aùp phaân xöôûng thöôøng laø traïm xaây kín, thích hôïp vôùi caùc loaïi sô ñoà treân, nhöng neáu laø traïm treo hoaëc traïm coät (coøn goïi laø traïm beät) thì cuõng coù theå duøng caàu chì töï rôi thay cho boä caàu dao caùch ly – caàu chì. Vieäc ñaët maùy caét phía cao aùp chæ duøng cho traïm bieán aùp coâng suaát lôùn ôû xa nguoàn. 3. Löïa choï n caù c thi e á t bò ñi e ä n cao aùp cho traï m PPTT va ø traï m bie á n aùp Caùc thieát bò ñieän: maùy caét, maùy caét phuï taûi, dao caùch ly, caàu chì, maùy bieán doøng, maùy bieán aùp ño löôøng, söù, ñöôïc löïa chon theo caùc ñieàu kieän ghi trong caùc baûng sau Baûng 4.1 . Löïa choïn maùy caét ñieän Ñaïi löôïng choïn vaø kieåm tra Ñieàu kieän Ñieän aùp ñònh möùc , kv UñmMC ≥ Uñm . m Doøng ñieän laâu daøi cho pheùp, A Iñm MC ≥ Icb Doøng ñieän caét ñònh möùc , kA Iñm caét ≥ IN Coâng suaát caét ñònh möùc , MVA Sñm . caét ≥ SN Doøng ñieän ngaén maïch xung kích , kA iñm . ñ ≥ ixk Giáo trình thiết kế cấp điện Trang 101
 13. HUI: Trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Khoa công nghệ điện (coøn goïi laø doøng oån ñònh ñoäng) t qd Doøng ñieän oån ñònh nhieät t dm.nh iñm nh ≥ I∞ Trong kyù hieäu duøng ôû baûng treân Uñm . m - ñieän aùp ñònh möùc cuûa maïng ñieän ; Icb – doøng cöôõng böùc qua maùy caét ; IN – doøng ngaén maïch . Trong thieát ke heä thoáng cung caáp ñieän coi ngaén maïch ôû xa, do ñoù IN = I// = I∞ SN = 3 UIN = 3 UI// ixk – doøng ngaén maïch xung kích ; ixk = 1,8 2 I// tñm.nh – thôøi gian oån ñònh nhieät ñònh möùc = 5s hoaëc 10s tqñ – thôøi gian caét (ngaén maïch xa nguoàn ) Baûng 4.2. Löïa choïn maùy caét phuï taûi Ñaïi löôïng choïn vaø kieåm tra Ñieàu kieän Ñieän aùp ñònh möùc , kv UñmMC ≥ Uñm . m Doøng ñieän ñònh möùc , A Iñm MC ≥ Icb Doøng ñieän ngaén maïch xung kích cho iñm . ñ ≥ ixk Doøng ñieän oån ñònh nhieät t qd Doøng ñieän ñònh möùc cuûa caàu chì, A t iñm nh ≥ IN dm.nh Doøng ñieän caét ñònh möùc cuûa caàu chì Iñm cc ≥ Icb Coâng suaát caét ñònh möùc cuûa caàu Iñm caét ≥ I // Sñm . caét ≥ S// Baûng 4.3. Löïa choïn vaø kieåm tra dao caùh ly Ñaïi löôïng choïn vaø kieåm tra Ñieàu kieän Ñieän aùp ñònh möùc , kv UñmDCL ≥ Uñm . m Doøng ñieän laâu daøi ñònh möùc , A Iñm DCL ≥ Icb Doøng ñieän ngaén maïch xung kích cho iñm . ñ ≥ ixk pheùp , kA t qd Doøng ñieän oån ñònh nhieät t dm.nh iñm nh ≥ IN Baûng 4.4. Löïa choïn vaø kieåm tra caàu chì Ñaïi löôïng choïn vaø kieåm tra Ñieàu kieän Ñieän aùp ñònh möùc , kv Uñm cc ≥ Uñm . m Doøng ñieän ñònh möùc , A Iñm cc ≥ Icb Coâng suaát caét ñònh möùc cuûa caàu Sñm . caét ≥ S// Doøng ñieän caét ñònh möùc cuûa caàu chì Iñm caét ≥ I// Giáo trình thiết kế cấp điện Trang 102
 14. HUI: Trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Khoa công nghệ điện Baûng 4.5. Löïa choïn maùy bieán doøng ñieän Ñaïi löôïng choïn vaø kieåm tra Ñieàu kieän Ñieän aùp ñònh möùc , kv Uñm BI ≥ Uñm . m Doøng ñieän sô caáp ñònh möùc , A Iñm BI ≥ Icb Phuï taûi cuoän thöù caáp , VA S2ñm . BI ≥ Stt Heä soá oån ñònh ñoäng i xk Kñ ≥ 2 I dmBI I ∞ t qd Heä soá oån ñònh nhieät K nh ≥ I tdmBI t dm.nh Baûng 4.6. Löïa choïn maùy bieán aùp ño löôøng Ñaïi löôïng choïn vaø kieåm tra Ñieàu kieän Ñieän aùp ñònh möùc (sô caáp) , kv Uñm BU ≥ Uñm . m Phuï taûi moät pha , VA S2ñm . ph ≥ S2 . ph Sai soá cho pheùp N% = [N%] b h Baûngh4.7. Löïa choïn thanh daãn b D h1 h d Ñaïi löôïng choïn vaø kieåm tra Ñieàu kieän Doøng phaùt noùng laâu daøi cho pheùp, A K1k2Icp ≥ Icb D Khaû naêng oån ñònh ñoäng , kG/cm 2 σ cp ≥ σ tt Khaû naêng oån ñònh nhieät, mm2 t qd F = αI∞ k1= 1 vôùi thanh daãn ñaët ñöùng k1= 0,95 vôùi thanh daãn ñaët naèm ngang k2=hệ số hiệu chỉnh theo nhiệt độ môi trường σcp- öùng suaát cho pheùp cuûa vaät lieäu laøm thanh daãn vôùi thanh daãn nhoâm AT, coù σcp= 700kG/ cm2; vôùi thanh daãn ñoàng MT, coù σcp= 1400kG/ cm2; σtt – öùng suaát tính toaùn σtt = M/W kG/cm2 (4.33) M – moâ men uoán tính toaùn : Ftt .l M= , kGm (4.34) 10 Thanh Ftt – löïc tính toaùn do taùc duïng cuûa doøng ñieän ngaén maïch daãn l i xk Sö H H/ Ftt = 1,76.10-2 a , kG (4.35) ù l- khoaûng caùch giöõa caùc söù cuûa moät pha (thöôøng 60, 70, 80 cm) a- khoaûng caùch giöõa caùc pha (tuøy thanh daãn cao Thanh daãn ñaët Hình 3.8 . , haï aùp ) , cm; W – moâ men choáng uoán cuûa caùc loaïi thanh daãn , kGm . treân söù Giáo trình thiết kế cấp điện Trang 103
 15. HUI: Trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Khoa công nghệ điện Baûng 4.8. Moâ men choáng uoán cuûa caùc loaïi thanh daãn Thanh chöõ Thanh chöõ Thanh Thanh nhaät nhaät roãng troøn troøn roãng Ñaët Ñaët ñöùng ngang b h h b h1 h D d D bh 2 bh 2 h 3 − h1 3 πD 3 W = W= W= W= W= 6 6 6 32 π (D − d ) 3 3 32 Baûng 4.9. Löïa choïn söù caùch ñieän Ñaïi löôïng choïn vaø kieåm tra Ñieàu kieän Ñieän aùp ñònh möùc , kv Uñm . s ≥ Uñm . m Doøng ñieän ñònh möùc , A Iñm . s ≥ Icb Löïc cho pheùp taùc ñoäng leân söù , kG Fcp ≥ k.Ftt Doøng oån ñònh ñoäng cho pheùp , Iñm . nh ≥ I∞ Fcp – löïc cho pheùp taùc ñoäng leân ñaàu söù = 0,6F ph (löïc phaù hoaïi); H/ K – heä soá hieäu chænh k = H Thanh H, H/ - chieàu cao ghi treân hình veõ daãn Sö H H/ ù N 4. Löïa choï n ma ù y 1 bi e áÑDKaùp MC n hoaëc caùp MC2 Vôùi traïm moät maùy TBATG TBAXN SñmB ≥ Stt (4.36) Hình 3.8 . Thanh daãn ñaët treân söù Vôùi traïm hai maùy N HT SXtt H RD XD S ñmB ≥ (4.37) 1,4 Chuù yù coâng thöùc (4.37) laø ñaûm sô ñoà thay theá tính ngaén aùp caáp Hình 3.9 . Sô ñoà nguyeân lyù vaø baûo cho traïm bieán ñieän 100% ngay phía cao aùp maïch caû khi coù söï coá moät maùy , nhöng quùa trình vaän haønh bình thöôøng hai maùy thöôøng quùa non taûi . Neáu khaûo saùt phuï taûi thaáy raèng coù theå caét bôùt moät phaàn phuï taûi khoâng quan troïng trong thôøi gian vaøi ngaøy thì coù theå choïn ñöôïc maùy bieán aùp côõ nhoû hôn . Khi ñoù , maùy bieán aùp traïm hai maùy ñöôïc choïn theo hai coâng thöùc Giáo trình thiết kế cấp điện Trang 104
 16. HUI: Trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Khoa công nghệ điện S tt SñmB ≥ (4.38) 2 S SñmB ≥ sc (4.39) 1,4 Ssc – coâng suaát phaûi caáp khi söï coá moät maùy bieán aùp Treân ñaây laø caùc coâng thöùc choïn maùy bieán aùp noäi ñòa . Khi choïn maùy bieán aùp ngoaïi nhaäp phaûi xeùt ñeán heä soá hieäu chænh nhieät ñoä. t 2 − t1 khc = 1 - (4.40) 100 trong ñoù : t1 , t2 – nhieät ñoä moâi tröôøng cheá taïo vaø söû duïng N 24 − 5 maùy bieán aùp. Ví duï, vôùi maùy nhaäp töø Lieân Xoâ : k hc = 1 - 4 N1 100 = 0,81 A3 5. Tính toa ù n do ø n g ñi e ä n ng a é n maïc h BA N Caùc heä thoáng cung caáp ñieän A2 xa nguoàn vaø coâng suaát laø AT ôû 2 nhoû so vôùi heä thoáng ñieän quoác gia neân cho pheùp tính ngaén TG maïch ñôn giaûn A1 a. Nga é n maïc h phía ca o aùp Vì khoâng bieát caáu truùc heä thoáng ñieän , cho pheùp tính gaàn ñuùng ñieän khaùng heä thoáng qua coâng suaát caét ngaén maïch HT cuûa maùy caét ñaàu nguoàn X R R XB R X R X R X B C C AT AT TG TG A1 A1 Hình 4.10 . Sô ñoà nguyeân lyù vaø sô ñoà thay theá tính ngaén maïch haï aùp N MC1 ÑDK hoaëc MC2 caùp TBATG TBAXN N XH RD XD HT Hình 3.9 . Sô ñoà nguyeân lyù vaø sô ñoà thay theá tính ngaén maïch phía cao aùp 2 U XH = ,Ω Nguoàn(4.41) döï phoøng SN Nguoàn chính (Töø löôùi ñieän hoaëc Trong ñoù U, kV vaø SN , MVA thöùc maùy phaùt) AT RD = r0 .l AT ,Ω (4.42) AF XD = x0.l , Ω Vaø doøng ngaén maïch 3 pha xaùc ñònh theo coâng thöùc A1 A2 A3 U A1 A2 A3 IN = I// = I∞ = (4.42) 3Z Σ Z∑ - toång trôû töø heä thoáng tôùi ñieåm ngaén maïch Trò soá doøng ngaén maïch xung kích : Giáo trình thiết kế cấp điệnHình 4.11. Sôù ñoà tuû phaân phoái coù vaø khoâng Trang 105 coù nguoàn döï phoøng
 17. HUI: Trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Khoa công nghệ điện ixk = 1,8 2 IN (4.43) b. Nga é n maï c h phía haï aùp Khi tính ngaén maïch haï aùp coù theå coi gaàn ñuùng traïm bieán aùp laø nguoàn Ñieän trôû, ñieän khaùng cuûa aùptoâmaùt, thanh goùp tra baûng. Toång trôû maùy bieán aùp tra baûng hoaëc xaùc ñònh theo coâng thöùc gaàn ñuùng : ∆PN U 2 dm 3 RB = 10 , mΩ (4.44) S 2 dm N4 N1 A3 BA N2 AT A2 TG A1 HT RB XB RC XC RAT XAT RTG XTG RA1 XA1 Hình 4.10 . Sô ñoà nguyeân lyù vaø sô ñoà thay theá tính ngaén maïch haï aùp U N %U 2 dm 3 XB = 10 10 , mΩ (4.45) S 2 dm Trong ñoù ∆PN , kw ; U,kV; S,KVA. Trò soá doøng ngaén maïch 3 pha vaø doøng xung kích vaãn tính theo (4.42) ,(4.43) . Tuøy theo ñieåm ngaén maïch maø laáy trò soá toång trôû thích hôïp . 4. 4 . LÖÏA CHOÏN TUÛ PHAÂN PHOÁI, TUÛ ÑOÄNG LÖÏC Goïi tuû phaân phoái (TPP), tuû ñoäng löïc (TÑL) chæ laø qui öôùc töông ñoái. Tuû phaân phoái nhaän ñieän töø traïm bieán aùp vaø caáp ñieän cho caùc tuû ñoäng löïc. Tuû ñoäng löïc caáp ñieän tröïc tieáp cho phuï taûi . Nguoàn döï phoøng Nguoàn chính (Töø löôùi ñieän hoaëc Töø tuû PP Ñi tuû ÑL2 thöùc maùy phaùt) AT AT AF CCT1 CCT2 CCT A1 A2 A3 A1 A2 A3 cc1 Cc cc1 Cc 5 5 Hình 4.11. Sôù ñoà tuû phaân phoái coù vaø khoâng Giáo trình thiết kế cấp điện Trang 106 Ñ Ñ coù nguoàn döï phoøng Ñ6 Ñ Ñ Ñ6 1 2 3 Ñ Ñ Ñ4 5 Ñ Ñ Ñ 1 2 3 4 5 Hình 4.12 . Sôù ñoà tuû ñoäng löïc trong phöông aùn caáp ñieän
 18. HUI: Trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Khoa công nghệ điện a.Löïa choï n tuû pha â n pho á i Tuû phaân phoái coù theå ñöôïc caáp ñieän töø 1 nguoàn, 2 nguoàn hoaëc 1nguoàn coù döï phoøng (hình 4-11), trong tuû phaân phoái thöôøng ñaët aùptoâmaùt toång vaø caùc aùptoâmaùt nhaùnh . Ngoaøi thieát bò ñieän löïc, trong tuû phaân phoái coøn ñaët caùc thieát bò phuïc vuï cho ño ñeám: caùc ñoàng hoà ampemeùt, voânmeùt, coâng tô meùt höõu coâng vaø voâ coâng, bieán doøng. Neáu tuû phaân phoái caáp ñieän cho ñöôøng daây treân khoâng hoaëc töø ñöôøng daây treân khoâng tôùi thì phaûi ñaët theâm choáng seùt van haï aùp. Choïn tuû phaân phoái, tuû ñoäng löïc bao goàm caùc noäi dung: choïn loaïi tuû, sô ñoà tuû, choïn caùc aùptoâmaùt, choïn thanh caùi, choïn caùc thieát bò ño ñeám, baûo veä an toaøn vaø choáng seùt. Caùc aùptoâmaùt ñöôïc choïn theo doøng laøm vieäc laâu daøi, cuõng chính laø doøng tính toaùn xaùc ñònh ôû muïc 3.1. S tt IñmA ≥ Ilvmax = Itt = (4.46) 3U dm UñmA≥ Uñm . mñ (4.47) Trong ñoù : Uñm . mñ – ñieän aùp ñònh möùc cuûa maïng ñieän ; Uñm . mñ = 380 V vôùi aùptoâmaùt 3 pha ; Uñm . mñ = 220 V vôùi aùptoâmaùt 1 pha Vôùi aùptoâmaùt toång sau bieán aùp, ñeå döï tröõ coù theå choïn theo doøng ñònh möùc cuûa bieán aùp S dmB IñmA ≥ IñmB = (4.48) 3U dm Ngoaøi ra, aùptoâmaùt coøn phaûi kieåm tra khaûnaêng caét doøng ngaén maïch: Icaét ñmA ≥ IN (4.49) Thanh caùi tuû phaân phoái , tuû ñoäng löïc ñöôïc choïn vaø kieåm tra theo baûng (4.7) b. Choïn tuû ñoä n g löïc Caùc tuû ñoäng löïc coù theå ñöôïc caáp ñieän töø tuû phaân phoái theo hình tia hoaëc lieân thoâng, vì theá coù hai daïng sô ñoà töông öùng . Töø tuû PP Ñi tuû ÑL2 Soá löôïng maïch nhaùnh nhieàu ít tuøy thuoäc vaøo soá ñoäng cô ñöôïc caáp ñieän töø tuû. Treân hình (4.21) trong caùc tuû ñoäng löïc ñaët caàu chì baûo veä, CCT1 CCT cuõng coù theå duøng tuû ñaët aùptoâmaùt baûo veä2 toaøn boä hoaëc CCT duøng sô ñoà hoãn hôïp nhaùnh baûo veä caàu chì nhaùnh baûo veä aùptoâmaùt tuøy theo kinh phí vaø ñoái töôïng caáp ñieän. cc1 Cc cc1 Cc Caàu chì nhaùnh caáp ñieän cho moät ñoäng cô choïn theo 2 ñieàu kieän: 5 5 Giáo trình thiết kế cấp điện Trang 107 Ñ Ñ Ñ3 Ñ4 Ñ5 Ñ6 Ñ1 Ñ2 Ñ3 Ñ4 Ñ5 Ñ6 1 2 Hình 4.12 . Sôù ñoà tuû ñoäng löïc trong phöông aùn caáp ñieän
 19. HUI: Trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Khoa công nghệ điện Idc ≥ IñmÑ (4.50,a) k mm I dmD Idc ≥ (4.50,b) α Caàu chì nhaùnh caáp ñieän cho 2 , 3 ñoäng cô choïn theo 2 ñieàu kieän : Idc ≥ IñmÑi (4.51,a) n −1 I mm max + ∑ I dmDi Idc ≥ 1 (4.51,b) α Caàu chì toång CCT caáp ñieän cho caû nhoùm ñoäng cô ñöôïc choïn theo 3 ñieàu kieän : Idc ≥ Itt nhoùm (4.52,a) I + ( I tt − k sd .I dmD ) Idc ≥ mm max (4.52,b) α Ñieàu kieän thöù 3 laø ñieàu kieän choïn loïc: I dc cuûa caàu chì toång Ikñ nhieät phaûi lôùn hôn ít nhaát .laø 2 caáp so vôùi I dc cuûa caàu chì nhaùnh lôùn 1 ,5 nhaát . Vôùi sô ñoà tuû lieânIkñ . ñieän töø I dc cuûa caàu chì toång CCT 1 phaûi ñöôïc thoâng, 4,5 choïn theo doøng tính toaùn toång cuûa hai nhoùm ñoäng cô vaø phaûi coù trò soá lôùn hôn ít nhaát laø 2 caáp so vôùi caàu chì toång CCT 2 cuûa nhoùm 2. Neáu tuû ñoäng löïc ñaët aùptoâmaùt cuõng ñöôïc choïn töông töï nhö aùptoâmaùt tuû phaân phoái (4.46) ÷ (4.49) 4. 5 .LÖÏA CHOÏN TIEÁT DIEÄN DAÂY DAÃN a.Löïa choï n tie á t di e ä n daâ y cao aùp9 Vì caùc ñöôøng daây cao aùp (22kV, 15KV) caáp ñieän cho xí nghieäp 3 thöôøng ngaén, chuùng ñöôïc choïn theo ñieàu kieän kinh teá (töùc maät ñoä doøng ñieän kinh teá Jkt) I max I tt Fkt = 2= (4.53) 4 J kt J kt Höôùng ñieän Trò soá Jkt tra theo baûng ñeán Baûng 4.10. Trò soá maät ñoä doøng ñieän kinh teá (A/mm 2) Loaïi 1 daây Tmax ≤ 3000h 5 Tmax = 3000 6 max >5000h T Giáo trình thiết kế cấp điện Trang 108 7 8 Tæ leä 1/ 3000 Hình 4.13. Maët baèng nhaø maùy
 20. HUI: Trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Khoa công nghệ điện daãn ÷5000h A vaø AC 1,3 1,1 1 Caùp loõi 3,5 3,1 2,7 ñoàng 1,6 1,4 1,2 Caùp loõi nhoâm Khi caàn thieát +coù theå kieåm tra laïi theo ñieàu kieän toån thaát ñieän aùp vaø phaùt noùng : ∆U = ∑ PR + ∑ QX ≤ ∆Ucp (4.54) U dm Isc ≤ Icp (4.55) Vôùi caùp baét buoät phaûi kieåm tra ñieàu kieän oån ñònh nhieät doøng ngaén maïch t F ≥ αIN qd (4.56) Trong ñoù : α – heä soá nhieät ñoä , vôùi ñoàng α = 6 , vôùi nhoâm α = 11 tqñ – thôøi gian qui ñoåi , s . Ngaén maïch trong cung caáp ñieän ñöôïc coi laø ngaén maïch xa nguoàn : I ∞ = I// , thôøi gian qui ñoåi laáy baèng thôøi gian toàn taïi ngaén maïch . b. Löïa choïn tieát dieän daây haï aùp Daây daãn vaø caùp ñöôïc choïn theo ñieàu kieän phaùt noùng k1k2 .Icp ≥ Itt (4.57) trong ñoù k1 – heä soá keå ñeán moâi tröôøng ñaët caùp: trong nhaø, ngoaøi trôøi, döôùi ñaát ; k2 – heä soá hieäu chænh theo soá löôïng caùp ñaët trong cuøng raõnh; Icp – doøng ñieän laâu daøi cho pheùp cuûa daây daãn ñònh choïn. Caùp vaø daây daãn haï aùp sau khi choïn theo phaùt noùng caàn kieåm tra theo ñieàu kieän keát hôïp vôùi thieát bò baûo veä. Neáu baûo veä baèng caàu chì I dc Icp ≥ (4.58) α Vôùi maïng ñoäng löïc α = 3 Vôùi maïng sinh hoaït α = 0,8 Neáu baûo veä baèng aùptoâmaùt Icp ≥ Ikñ . nhieät (4.59) 1 ,5 hoaëc Ikñ . ñieän töø Icp ≥ (4.60) 4,5 Ikñ. nhieät , Ikñ . ñieän töø - doøng khôûi ñoäng cuûa boä phaän caét maïch ñieän baèng nhieät hoaëc baèng ñieän töø cuûa aùptoâmaùt. Giáo trình thiết kế cấp điện Trang 109

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản