intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình ma sát học - Chương 3

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

170
lượt xem
38
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Giáo trình ma sát học được viết nhằm phục vụ các lớp cao học ngành kỹ thuật cơ khí - Chương 3 Những vấn đề cơ bản của lý thuyết ma sát trong máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình ma sát học - Chương 3

 1. 25 'CH·UONG 3· .( :""1·,c." '1 '1 .,. , fW :. ~ , ,LY NHUNO.VANDE.CQBANCUA , '" 'rWHUYET,MA.S:AT'11RONO·MA Y cd vi ma sat ;.1. NhU'ng d)nh lu,t bcin : 1.t>Oinh ,lu.t1 " ~t1~t' cua ma sat ngoai bc}ng t6ng cUa nh~t sinh ra vacac'nang 111~g-(fi1~' th~ (chu y~u db kim ~Q hAp A=Q+AE . ':~1·biO;gl(f05l1g cUama sat ngoal:b~n 'hoan toan thanh nh~t, n~n : a
 2. 26 T = T1 + T2 + T3 + ... + T10. T1 : Ma sat ~n trong cae Idp thuy khf dQng. T2 : Ma Sfit WiJ [tht:iY\
 3. 27 tr~n cOng ella Ilfe ma sat ~y trong roan th~ tfeh bi b~n d~ng cOglci tr! ct!e t~u':'~ .. , f l1E~A.) = m in ;.. f A. BiflW'nh'f~'frin cho phep pht.h'tich qu~ trinhjna ,i' ~~-: t>J binh thLtang.Trong m~ satpli06 tilpwvaCfi"ra'm~n ii~ti~ng Wta sat t5kinthanh ·rrl1~fca.'fci"d(f ta 16(oouMttl&unaMKh'm6f'cadf'h~u qua cae ," qua trinh'ma .. - 'J sat ••••• ~t dltQC kha nang chOng mon, Unh chOng'rna Wia lsat' mongmuOn. ' Qf\fIt ~ L l~' '
 4. 27 tr~n c6ng cua IlfC ma sat ~y trong roan th~ tfch bi b~n d~ng cOgici tr! ct!c t~tf:·~ J l1E~A.) = m in :.. f A ;i'~'-;6jBiflW!nhl~'f"tt!tl cho phep pht.htJChqut:i trinh_'ma s:it,pfi06 tilpv~l vaCfi-ra'tn~nbinh thLtdng.Trong mi6n ' r:~u~n~ ~a sat fjkinthanh 'rth~t ca. "fC{dtf ta !c\(~JfliuQaMKH'm~f'caCtr'h~u qua cacqua trin~ ma sat •••• daJi (fltc;JC kha nang chOng man, tinh chong'lna Wiii tScit· mongmuOn .. Qf\GII ~ L '
 5. 28 2-1. Life ma acit : ~e trlJng Cd ban cUa ma sat Ia tI!e ma sat, n6 Ia Ille can tro chuy~n d!ch tlJong dOl gllta cae ~f th~ Mp ,,)(~C? ~h~,~, N~l '(~1tfl~ ~a nh~u":§"'~\flJ1lbtic phUe .. ~:)~'plro.r,lg ,~9tA~~ trinh; C
 6. .. 29 sau d~y d~ bi6u' ,diin.·quan ~c;1Jiqall!c ma sat va tai ' .. ~ '.: ,i ~"', 1,i"F=.KN,t-rO Cl1';"~ t16i>f Uf'>' .i h1 i;!~ :.K- th), S' ; nSlr!: ;;.' ;; j~rl Yrii'-I\. ;i" ;)('.) L6L.k . .ttIM 00. f?r!' ;" i 30
 7. 30 , Quan ~ nay cO 3 vung,d~ctrll'ng: f so use i Vung I : d~e trllng eho m¢t ehuy~n tkip '*'«10 . ll'ng va cae tr! s6 p nhe; trong do khOng cO di~u ~n i6binh thllClng h6a hoc;ur tb8nqua trfnh ma'sat. cae gici tI1 QfIi\J suAt ay khOn~rdu d~tam b6n va ~o dat tdl h~rt)lit tlngcita ~t ~. nhang ditU~n cAn chotinhth{ch Trong wng chu~n OOpcae Ilfe cO 1k\tY quanJ"cifsl,l'dfch 6f.t(~8t eat;_n1 b& m~t ctenm~t khoang'+ aich being IchoIing aidl ..giOa cae :ngu~n'tu-i &i dongval't~fGhu ptJiiuttutllj ~~'ntnAl{o:;tnafsa.t. ·TY a6='QtE/A tI6n gi8 tri ClIct~u. ,;-,' '060 •• ••••• NII.'If" Ia;VfIrtgchungnhat;va~fflttqhg nhAt· J." ~"'''''''lf.4i'lHU'dI1g. .' '.' .;,h;;.!;:; lHlN ,- ' ~.', ,.h 4-,~'" ~ ••••••••••••••• '" " ••• ' " - tee_-jtrirmchu~ d6f va;" ~ , '11 ,..t ., lme lit nhe nhcit. Ty 50: ~g d6i •• AE/A nno ••• :11' L.l _ •... ~i.. be ;~? ..~~ ."" " - ~ 'i... ti.II.~gidUC;SC dBl vi qSrtq hap phyAE d\Hig.~ ~t hda CIic kip ~ m~t kim ~i. T~ng thai ~ cUs cae lcip h~t hoa d~t dll
 8. 31 KA.t qua ~.c:U"''g ch!~ d~ ma sat khOng binh ta thUdngv2n~tf1hlthollg M m
 9. 32 ~~inbtrj cSn Vung ~. Unl'dJgdA;ctrttng bCl gia dinh cUa,h~~ ~ SjiitwiJtao,moo cho1phepdU'QC'quytit . 4!l1h .QCl gia ..rt nhq nht\t ·cUa ,ltIp b;6n: d~ng, cleo .va slf t hinh.~~nh '~qS44tt'\icthU' aiP. ," gilla h~ .sOma ·sat V(ij"cac thOng 56 OuEin;M ~ ~g.ngh •. ch6~o chung, .~:y1dl/-Jlh«~~,~tl~u .~chithll'dc..~~pJapghep, ~u va 'lihh.chcit cUa ch~t bOi tr~~ .. I"Q~g.·'Wng h~.Qja oacth6ng.,s6 6yiSirtam ~ thay deli ca~ ham s6 chu ytiu IJ.. f(p) va IJ.. t(V).Anh = = JljJy ~u~ qtly6tdibh!M~ph9P,Qio,thOng 50 _.c~~ ~f~ng qu&t J.indt1~biitJ diin pang t~n tt't " ':l\v,~ IJ.. A{p;v;ef Ham nay chi cO y nghf8rkbLchAdt):n1a.&at = (n £.utJinh.·;Ul_Q1;" : f.
 10. .3. CAe d,ng ma sAt 3.1 . Ma sAt khOng eO ehlt bOl tran : Thl)'c t~ khOng cO nhOng be mat tuy~t d6i ~ch. NhOng~ mat Iy tu6ng ~y chi cOthe ~ ra 6 cac phOng thf nghi~m v~t Iy ti~u chulln. B~ mal chi t~t tuy khOng bOi traQb6ng dllu mo nhung bao gio tr~n n6 cung cO nhOng Idp mang Mp phl,Jgr,m hoi nuoc, khr... L~i ma sat nay xlly ra;Jtoac b
 11. 34 -.); ....•. ,[ . ro. 'l .• ~ I' , .. fJ.'giAmxu6ng'~n;gia·ttj , - BantllukhiQtArig~n; nhtft.din,~clJa'~, .sau'd6 ~ tari~:Q'WJi~ iff ktll\\ t1;Jc fan ttll fJ.tahgf&n r6-r~_
 12. ?' + ~(mVs) . J.:lso Jls= .,~ 1 + (rnVJ Trong
 13. each n6. Trong d6: a : Cuong de)trung blnh c~ th$nh ph~n , ph~n tv cUitl\lc .mas4t, /, S~: Di~n tr,C~' ~>~~',tt)\Jc,~. , b : H~ 56 d~ trun~,Fho th,anh'ph~n co ," hQCcua IV~ 111ft ~( . N-':Apt'l,IcphAp tuY'n. Nhuv&,y: tb = (a.SJ{N fl. 3~2.Ma sM khic~~iJrO'".g!6:i,tI.n; c ~--- i~~ :. -,' . "Vt -':""~L" ~ ;~_" ~"
 14. · ~ ~ So d~ tru¢ cUBv$t rAn khi bOitron giai h~n ~ BOitron b~ m~ Iy tuong ~ Tifp XUC CUBb~ m~t thl,rc A : Do~n truy~n tai trc;mg 8 : Do~n tifp xuc thl,rc 38
 15. 38 Nho ,c6, ~~, Unn,4011geua, cac phan tv c~t bOi frori sd 'flip tht,lxay ra \lai t6c de) 'an tr~n ~ mat me ~t,
 16. J7 p=131KJLm C •• ng - ___ Croat '. =1~.2.4 V1 '.5 1.1,& 2, 2,S ~ 1.5 ""'- vio·t8i trQng S"phttthuOoJ! aU," =I~ •. u I• .•.•.• m .af 5. 112K~ N C6 biAu di~n nhu db thi tr~n qua thl,le nghi~m maymaiSAt'cbriIAn. ~e e6~ tMyiSl) thay dbi trfm tn86 v$IHruQtWt lSi trt;tng : cUa ' J.1 ~ fir' .', ,) "" t, '.' '. 1.M1iLlaw2 I., 1135 •• 771 .2 '.1 .uI,5 .."" v·· .... _ " '.2 1,4 '.'1.81,' 1,4 1, ••• • 1,2 Ngoai ra n6 cOn ph •.•thuOc vao dQ b6ng. ~ mat: 40
 17. 1.-·--- 1 13 121 " .:< 11 '.' t. ~, 1. S! I 'l, '&1 ••• ,.:'•. _ )0 ,1,1.,21,3 "~"'7"" .: 1,4 8,5 __ _~-'9' ~ ~.-. f· 'j , .:t~ ~j '.•. !. f" - s6cOng thtk ma cac h%c C6 thegl6i ~m6t gia qua thl,lC nghi~ \18 gtai ~C b8i to~n"lYth~t de x~C dinh J.1 (nhOng GOngthuc nlty cO the thay dbi trong ~ truong tlQp lam vi(tc Cl.J the) nhu c6ng thu€: Misarin, h%c gia nguai Nga : r' '.-'. I .~. ft., EXtnhqt dc)ng.P9C cU8-,dilu[Gst]" :. ," \?o : Vs va Vw : V~n t6c ID-fotNa3~.~ [fJll.4J. Ngu xet anh huang cUa Mn kfl'lh cong, cO the thuc tr~ 4uoi~g : v~t GOng ~ --,------ Hay cbng tb4cchfnh xac hancU8 ~ietrjsjevioz : 41
 18. 41 '.J .- H~"L .. ~',\.,)~ . ~. >-- -.",' ", '}'J,.P~ ,,' I,. :''''[t~~, 2a",)'lrl(V~ ~,)] ',' 'Rfn /
 19. 42 cac philn ill dilu a xa sa giam di. Cac lap cach ~ m~t o ,5J..UTl sa chuyen d()ng tl) do vOi nhau, Ll)c ma sat phI,.! thu()c d(>nh~ cua dilu va bang tOng Il)c can truQt cua cac fop dilu theo chiau day mang ma sat n~y voi h~ s6 ma sat nh618 t6i uu d6i voi k~t a1u ma sat v, phuong dittn ~t m~i nAng luc;:mg, ~ ~n mon vad tuOi thQ. Trong bOit~9n lf6t, Il)c ma s~ kilong"phl,.!thu()c ban chatwa ....~ ~~.I _''''' m~f~p:ghep. ',' , .,\ r"', HI~n tUQng rita sat khi boi tron u6t phuc t~p hon so voi :t " 7 \I' ,,\: r /,0/ '/ vUnO ,\. U Ji,"'V, rOi ---------- --------- _, ._~' ....._ ,-:- -.. - , ,... _ 3 . pong dlu chiy tlng. 7.- ,-.1-'· •••.••• • -+i~ -'.~. jt_~· ' . f •••• .. .• , - - r-. '; -~- ~ Ma sat trong bOi tran u6t khOng chi tOn ~ giiia cae be ~t truqt. khi Ian ho(lc Ian co truqt giiia c~ ~ t:n;lcva noi chung JAcac~tCoDg, -cMt lOng bot iron d1f
 20. 43 lap cMt h,(}iva hlnh h9C ~~);se:pbanchia~~t. b~g > '~i + Ra. b6i tran ma sat uOt :. h long. D~ ~ LOp clAuphAn cach bai b~ ~t IBm v~ co t8c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2