Giáo trình Microsoft PowerPoint 2003

Chia sẻ: VH Khoi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

4
3.367
lượt xem
1.306
download

Giáo trình Microsoft PowerPoint 2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Microsoft PowerPoint 2003 Microsoft PowerPoint là một phần mềm dùng để trình chiếu, trình diễn một tài liệu, một đề tài khoa học, một bài tập hay một giáo án điện tử sinh động, thu hút người nghe, người học…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Microsoft PowerPoint 2003

 1. Giaùo trình Microsoft PowerPoint 2003 – Nguyeãn Quang AÙnh Taùc giaû : NGUYEÃN QUANG AÙNH TRÖÔØNG THPT EAH’LEO – ÑAÊKLAÊK Email : tomhdb@yahoo.com Website : http://www.thpteahleo.6x.to Tröôøng THPT EaH’leo - ÑL Trang 1 http://www.thpteahleo.6x.to
 2. Giaùo trình Microsoft PowerPoint 2003 – Nguyeãn Quang AÙnh GIAÙO TRÌNH MICROSOFT POWERPOINT 2003 BAØI 1 GIÔÙI THIEÄU VEÀ MICROSOFT POWERPOINT 2003 I. GIÔÙI THIEÄU : Microsoft PowerPoint laø moät phaàn meàm duøng ñeå trình chieáu, trình dieãn moät taøi lieäu, moät ñeà taøi khoa hoïc, moät baøi taäp hay moät giaùo aùn ñieän töû sinh ñoäng, thu huùt ngöôøi nghe, ngöôøi hoïc… Vôùi phaàn meàm Microsoft PowerPoint baïn coù theå laøm ñöôïc moïi thöù : Neáu baïn laø sinh vieân caàn trình baøy moät baøi taäp tröôùc nhieàu ngöôøi hay trình baøy moät luaän aùn toát nghieäp tröôùc hoäi ñoàng baûo veä. Baïn laø nhaø khoa hoïc muoán trình baøy yù töôûng, coâng trình nghieân cöùu cuûa baïn tröôùc moät dieãn ñaøn, moät hoäi thaûo. Hoaëc baïn laø moät giaùo vieân caàn coù moät phöông tieän hoå trôï cho baïn trong vieäc truyeàn thuï kieán thöùc cho hoïc sinh coù hieäu quaû cao theo phöông phaùp môùi… Thì Microsoft PowerPoint coù theå giuùp baïn laøm ñöôïc caùc coâng vieäc ñoù moät caùch coù hieäu quaû vaø nhanh nhaát, töø vieäc giaùo aùn ñieän töû cho ñeán ñeà taøi khoa hoïc hay luaän vaên, luaän aùn … Phaàn meàm PowerPoint coù raát nhieàu phieân baûn (Versions) : Microsoft PowerPoint 97, Microsoft PowerPoint 2000, Microsoft PowerPoint XP, Microsoft PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2007… Noùi chung veà caùc thao taùc cô baûn vaø öùng duïng giöõa caùc phieân laø gioáng nhau nhöng caùc phieân baûn sau bao giôø cuûng coù nhieàu öu ñieåm hôn caùc phieân baûn tröôùc. ÔÛ ñaây toâi xin giôùi thieäu vaø höôùng daãn moïi ngöôøi söû duïng phieân baûn Microsoft PowerPoint 2003 ñeå moïi ngöôøi cuøng nhau chia seõ kinh nghieäm laøm vieäc vôùi phaàn meàm naøy. II. MAØN HÌNH CHÍNH CUÛA MICROSOFT POWERPOINT 2003 : Thanh tieâu ñeà Thanh Standard Thanh Menu Thanh Formating Caùc Slide Caùc Slides theo maãu Tieâu ñeà chính coù saün Tieâu ñeà phuï Thanh traïng thaùi Coâng cuï veõ Tröôøng THPT EaH’leo - ÑL Trang 2 http://www.thpteahleo.6x.to
 3. Giaùo trình Microsoft PowerPoint 2003 – Nguyeãn Quang AÙnh Thanh tieâu ñeà : Chöùa tieâu ñeà cuûa taøi lieäu. Thanh Menu : Chöùa caùc Menu heä thoáng. Thanh Standard : Chöùa caùc nuùt leänh cô baûn. Thanh Formating : Chöùa caùc coâng cuï duøng ñeå ñònh daïng nhanh. Thanh coâng cuï veõ : Chöùa caùc coâng cuï duøng ñeå veõ hình. Trang traïng thaùi : Chöùa caùc thoâng baùo nhö soá Slide … III. KHÔÛI ÑOÄNG MICROSOFT POWERPOINT 2003 : CAÙCH 1 : START PROGRAMS MICROSOFT OFFICE MICROSOFT POWERPOINT 2003. CAÙCH 2 : Click ñuùp vaøo bieåu töôïng cuûa MICROSOFT POWERPOINT 2003 treân maøn hình Desktop(Maøn hình neàn). CAÙCH 3 : Click chuoät traùi vaøo bieåu töôïng cuûa MICROSOFT POWERPOINT 2003 treân thanh Microsoft Office Shortcut Bar. Click chuoät traùi vaøo ñaây IV. THOAÙT KHOÛI MICROSOFT POWERPOINT 2003 : CAÙCH 1 : Click vaøo nuùt Close treân thanh tieâu ñeà cuûa phaàn meàm naøy. CAÙCH 2 : File Exit. CAÙCH 3 : Alt + F4. Tröôøng THPT EaH’leo - ÑL Trang 3 http://www.thpteahleo.6x.to
 4. Giaùo trình Microsoft PowerPoint 2003 – Nguyeãn Quang AÙnh BAØI 2 LAØM VIEÄC VÔÙI TAÄP TIN I.TAÏO MÔÙI TAÄP TIN : CAÙCH 1 : B1 : Click vaøo Menu File. B2 : Choïn New. Xuaát hieän hoäp thoaïi New Presentation. B3 : Choïn Blank Presentatione. Neáu muoán laøm môùi theo yù mình). Neáu choïn From design Template(Muoán laøm theo maãu coù saún). CAÙCH 2 : Click vaøo nuùt NEW treân thanh Standard. CAÙCH 3 : CTRL + N. II.LÖU TRÖÕ TAÄP TIN TAØI LIEÄU : LÖU TRÖÕ TAÄP TIN TAØI LIEÄU ÑAÕ COÙ : Duøng trong tröôøng hôïp chuùng ta môû taäp tin ñaõ coù ra söûa chöõa xong roài löu laïi(ñeø leân teân taäp tin cuõ). CAÙCH 1 : File Save. CAÙCH 2 : Click vaøo nuùt Save treân thanh Standard. CAÙCH 3 : Ctrl + S. LÖU TRÖÕ TAÄP TIN TAØI LIEÄU MÔÙI : Duøng trong tröôøng hôïp ta môùi taïo taäp tin taøi lieäu roài löu laïi hoaëc môû taäp tin ñaõ coù ra söûa chöõa nhöng muoán ñoãi teân taäp tin vaø thay ñoãi nôi löu tröõ. B1 : File Save As. Hoäp thoaïi Save As hieän ra. B2 : Click vaøo oâ Save in ñeå choïn nôi löu tröõ taäp tin. B3 : Goõ teân taäp tin vaøo oâ File Name. B4 : Click vaøo nuùt Save. Tröôøng THPT EaH’leo - ÑL Trang 4 http://www.thpteahleo.6x.to
 5. Giaùo trình Microsoft PowerPoint 2003 – Nguyeãn Quang AÙnh III.MÔÛ TAÄP TIN ÑAÕ COÙ : CAÙCH 1 : B1 : File Open. Hoäp thoaïi Open xuaát hieän. B2 : Click vaøo oâ Look in ñeå choïn oå ñóa, thö muïc löu tröõ taäp tin caàn môû. B3 : Click vaøo taäp tin caàn môû(Choïn taäp tin caàn môû). B4 : Click vaøo nuùt Open. IV.ÑIEÀU CHÆNH TRANG IN : B1 : Click vaøo Menu File Page Setup ... B2 : Hoäp thoaïi Page Setup nhö hình beân. Click vaøo oâ Slides sized for ñeå choïn khoå giaáy caàn in(thöôøng choïn kieåu A4). B3 : Click vaøo oâ Slides : Choïn Portrait (Slides thaúng ñöùng), Choïn Landscape(Slides naèm ngang). V.IN AÁN : B1 : Click vaøo File Print(hoaëc duøng phím taét Ctrl + P). B2 : Hoäp thoaïi Print xuaát hieän. Click vaøo oâ Name ñeå choïn teân maùy in caàn in. B3 : Click vaøo oâ Slides ñeå choïn nhöõng Slides caàn in(muoán in heát choïn All). B4 : Click vaøo oâ Print what ñeå choïn kieåu in(Choïn Handouts). B5 : Click vaøo oâ Slides per Page ñeå choïn soá Slides coù treân moät trang. B6 : Click vaøo nuùt OK. Tröôøng THPT EaH’leo - ÑL Trang 5 http://www.thpteahleo.6x.to
 6. Giaùo trình Microsoft PowerPoint 2003 – Nguyeãn Quang AÙnh BAØI 3 CAÙC THAO TAÙC SOAÏN THAÛO CÔ BAÛN I.SOAÏN THAÛO CAÙC TIEÂU ÑEÀ : Laøm vieäc treân PowerPoint laø laøm vieäc treân caùc teäp trình dieãn. Moãi teäp trình dieãn laø bao goàm nhieàu baûn trình dieãn (Slides) chuùng ñöôïc saép xeáp theo moät trình töï nhaát ñònh. Moãi baûn trình dieãn laø moät Slides nhö hình beân(H1). Goàm coù hai phaàn(hai Textbox), phaàn thöù nhaát goïi laø tieâu ñeà chính, phaàn thöù hai goïi laø tieâu ñeà phuï. H1 Ñeå soaïn thaûo trong Microsoft Powerpoint 2003 ta cöù soaïn bình thöôøng nhö trong phaàn meàm Microsoft Word. Ví duï ôû hình beân(H2), ta seõ ñaùnh muïc tieäu ñeà chính vaøo Textbox ñaàu tieân vaø tieâu ñeà phuï vaøo Textbox thöù hai. Chuùng ta soaïn tieâu ñeà baøi ôû tieâu ñeà chính coøn noäi dung cuûa baøi coù theå soaïn ôû tieâu ñeà phuï. Ñeå caùc tieâu ñeà hoaëc choïn tieâu ñeà theo maãu coù saün thì chuùng ta coù theå thöïc hieän theo caùc böôùc nhö sau : H2 Click chuoät traùi vaøo menu Format Slide Layout. Xuaát hieän hoäp thoaïi sau : Click chuoät phaûi vaøo ñaây. Click chuoät phaûi leân baát kyø maãu Slides trong oâ Text Layouts. Choïn Insert New Slides. Sau ñoù thì soaïn thaûo vaên baûn vaøo bình thöôøng nhö trong Word. II.TAÏO MÔÙI SLIDES(TRÌNH DIEÃN MÔÙI) : CAÙCH 1 : Tröôøng THPT EaH’leo - ÑL Trang 6 http://www.thpteahleo.6x.to
 7. Giaùo trình Microsoft PowerPoint 2003 – Nguyeãn Quang AÙnh Click chuoät phaûi taïi vò trí baát kyø(khoâng click leân chính Slides) taïi vuøng chöùa caùc Slides. Choïn New Slides. Sau khi choïn thì trong cöûa soå soaïn thaûo seõ xuaát hieän moät Slides môùi ñeå chuùng ta soaïn thaûo. CAÙCH 2 : Click chuoät traùi vaøo Menu Insert nhö hình beân caïnh. Choïn New Slide. Phaàn meàm seõ töï ñoäng taïo ra moät Slide môùi ñeå chuùng ta soaïn thaûo. CAÙCH 3 : Duøng phím taét : Ctrl + M III.THAY ÑOÃI FONT CHÖÕ MAËC ÑÒNH : Click CAÙCH 1 : vaøo ñaây Vaøo Menu Format Replace Fonts … Hoäp thoaïi hieän ra nhö beân caïnh. Font Maëc ñònh Font caàn thay theá Click chuoät traùi vaøo oâ Replace ñeå choïn Font chöõ ñang coù maëc ñònh trong PowerPoint (thöôøng laø Font Arial). Click chuoät vaøo oâ With : ñeå choïn Font caàn thay theá. Ví duï chuùng ta choïn Font VNI-Times. Sau khi choïn Font xong thì Click chuoät traùi vaøo nuùt Replace. Caùch naøy thöïc hieän ñeå thay Font chöõ cho toaøn boä caùc Slides trong teäp, keå caû caùc Slides taïo môùi sau naøy. CAÙCH 2 : Choïn(toâ ñen) vuøng döõ lieäu baèng caùch : Baáâm giöõ chuoät traùi taïi vò trí ñaàu vuøng döõ lieäu roài reâ ñeán cuoái vuøng döõ lieäu caàn choïn. Hoaëc baám phím taét Ctrl + A. Click chuoät traùi vaøo Menu Format Fonts. Hoäp thoaïi Font xuaát hieän nhö hình sau ñaây. Tröôøng THPT EaH’leo - ÑL Trang 7 http://www.thpteahleo.6x.to
 8. Giaùo trình Microsoft PowerPoint 2003 – Nguyeãn Quang AÙnh Click chuoät vaøo oâ Font ñeå choïn Font chöõ thích hôïp. Click chuoät vaøo oâ Font Style ñeå choïn kieåu chöõ nghieâng(Italic), ñaäm(Bold), Regular(thöôøng). Click chuoät vaøo oâ Size ñeå choïn kích thöôùc cho chöõ. Hoaëc click vaøo oâ Font treân thanh Formating. Choïn Font Choïn kích thöôùc Canh traùi Canh giöõa Canh phaûi In ñaäm In nghieâm Ghaïch döôùi Choïn maøu Taïo môùi Slides IV.TAÏO MAØU CHO CHÖÕ : Tröôùc heát haõy choïn ñoaïn vaên baûn(toâ ñen chöõ) caàn to maøu. Click vaøo oâ Font Color treân thanh Formating(nhö hình beân). Neáu trong danh saùch maøu khoâng coù maøu vöøa yù thì ta coù theå click chuoät traùi vaøo nuùt More Colors … Ñeå choïn theâm maøu. Cuoái cuøng click nuùt OK. V.SAO CHEÙP, DI CHUYEÅN VAØ XOÙA : Sao cheùp, di chuyeån vaø xoaù ôû trong Microsft PowerPoint cuûng gioáng nhö trong caùc phaàn meàm khaùc nhö Word, hoaëc Excel. Muoán sao cheùp(Copy) moät ñoái töôïng naøo ñoù, thì ta phaûi choïn ñoái töôïng ñoù tröôùc(toâ ñen chaúng haïn). Roài click chuoät phaûi choïn Copy, hoaëc Edit->Copy, hoaëc söû duïng phím taét Ctrl + C. Di chuyeån ñeán vò trí caàn sao cheùp vaø click chuoät phaûi vaø choïn Paste(Ctrl + V). Muoán di chuyeån thì sau khi choïn ñoái töôïng xong ta Click chuoät phaûi, choïn Cut hoaëc vaøo Menu Edit -> Cut. Hoaëc duøng phím taét Ctrl + X, roài di chuyeån ñeán vò trí caàn di chuyeån ñeán di chuyeån vaøo click chuoät phaûi vaø choïn Paste(Ctrl + V). Muoán xoaù ñoái töôïng naøo ta choïn ñoái töôïng ñoù tröôùc, sau ñoù coù theå baám phím Delete hoaëc Click chuoät phaûi choïn Delete. Cuûng coù theå vaøo Edit -> Delete. Tröôøng THPT EaH’leo - ÑL Trang 8 http://www.thpteahleo.6x.to
 9. Giaùo trình Microsoft PowerPoint 2003 – Nguyeãn Quang AÙnh Baøi 4 XÖÕ LÍ HÌNH AÛNH VAØ AÂM THANH I.LAØM VIEÄC VÔÙI TEXTBOX : Click chuột phải vaøo ngay ñöôøng bieân cuûa Textbox nhö hình beân caïnh. Choïn Format Placeholder. Hoäp thoaïi xuaát hieän nhö sau : Click chuoät vaøo Tab Colors and Lines. Click chuoät vaøo oâ Fill Color ñeå choïn maøu cho neàn cuûa Textbox. Click chuoät vaøo oâ Line Color ñeå choïn maøu cho ñöôøng vieàn cuûa Textbox. Click vaøo oâ Style ñeå choïn kieåu cuûa ñöôøng vieàn Textbox. Cuoái cuøng Click vaøo nuùt Ok. * Ngoaøi ra chuùng ta coøn coù theå Click ñuùp chuoät traùi vaøo ngay ñöôøng bieân cuûa Textbox cuûng xuaát hieän hoäp thoaïi Format AutoShape nhö hình beân caïnh. Caùc böôùc coøn laïi laøm nhö treân. II.CHEØN HÌNH AÛNH VAØO SLIDES: 1. CHEØN HÌNH AÛNH TÖØ CLIP ART… Click chuoät traùi vaøo Menu Insert. Choïn Picture CLIP ART… Hoäp thoaïi nhö sau : Click chuoät traùi vaøo Organize Clips… Xuaát hieän hoäp thoaïi thöù hai(hình minh hoaï thöù 2). Choïn Office Collections. ÔÛ cöûa soå beân kia chuùng ta choïn hình vöøa yù xong baám chuoät phaûi -> choïn Copy. Trôû laïi vuøng laøm vieäc cuûa Slides -> baám chuoät phaûi ->choïn Paste(Ctrl + V). 2. CHEØN HÌNH AÛNH TÖØ TAÄP TIN BAÁT KYØ : Click chuoät traùi vaøo Menu Insert. Tröôøng THPT EaH’leo - ÑL Trang 9 http://www.thpteahleo.6x.to
 10. Giaùo trình Microsoft PowerPoint 2003 – Nguyeãn Quang AÙnh Choïn Picture choïn tieáp From File… Hoäp thoaïi Insert Picture hieän ra nhö hình beân caïnh. Click vaøo oâ Look in ñeå choïn nôi löu tröõ taäp tin hình aûnh(OÅ ñóa, thö muïc). Choïn hình aûnh caàn cheøn vaøo. Click nuùt Insert thì hình seõ cheøn vaøo Slides ngay. 3. ÑÒNH DAÏNG HÌNH AÛNH : Choïn hình aûnh caàn ñònh dang. Click chuoät phaûi tröïc tieáp leân hình aûnh caàn ñònh daïng. Trong Menu chuoät phaûi hieän ra, choïn Format Picture. Roài tieán haønh ñònh daïng hình aûnh nhö : Thay ñoãi kích thöôùc, maøu ñöôøng vieàn, maøu neàn … Ñeå thay ñoãi kích thöôùc cuûa hình aûnh moät caùch nhanh nhaát ta coù theå nhaép chuoät traùi vaøo hình aûnh caàn thay ñoãi. Khi xung quanh hình aûnh coù ñöôøng vieàn bao quanh nhö hình beân, thì reâ chuoät Baám giöõ ñeán baát kyø goùc naøo coù hình troøn nhoû, khi con troû chuoät coù hình hai muõi teân ñoái chuoät traùi xöùng nhau thì baám giöõ chuoät traùi vaø reâ ñeán kích thöôùc vöøa yù thì thaû ra. vaø keùo Ñeå di chuyeån hình aûnh ta baám chuoät traùi leân hình aûnh, khi con troû chuoät coù hình 4 muõi teân ñoãi xöùng nhau thì baám giöõ chuoät traùi vaø keùo ñeán nôi caàn di chuyeån vaøo vaø thaû ra. III.CHEØN AÂM THANH VAØO SLIDES : 1. CHEØN AÂM THANH TÖØ CLIP : Click chuoät traùi vaøo Menu Insert. Choïn Movies and Sounds. Choïn Sound From Clip Organize… Hoäp thoaïi hieän ra nhö sau : Click ñuùp chuoät traùi vaøo ngay aâm thanh muoán cheøn vaøo. Hoäp thoaïi tieáp theo seõ hieän ra. Choïn Automatically neáu muoân aâm thanh töï ñoäng phaùt ra khi trình chieáu. Choïn When Clicked neáu muoán baám chuoät thì aâm thanh môùi phaùt Tröôøng THPT EaH’leo - ÑL Trang 10 http://www.thpteahleo.6x.to
 11. Giaùo trình Microsoft PowerPoint 2003 – Nguyeãn Quang AÙnh ra khi trình chieáu Slides. 2. CHEØN AÂM THANH TÖØ MOÄT TAÄP TIN BAÁT KYØ : Click chuoät traùi vaøo Menu Insert. Choïn Movies and Sounds. Choïn Sound From File… Hoäp thoaïi hieän ra nhö sau : Click chuoät vaøo nuùt Look in ñeå choïn nôi löu tröõ taäp tin aâm thanh(OÅ ñóa, thö muïc). Choïn taäp tin aâm thanh thích hôïp. Neáu khoâng thaáy taäp tin aâm thanh chuùng ta coù theå click chuoät traùi vaøo muïc Files of Type vaø choïn All file(taát caû caùc taäp tin). Sau khi ñaõ choïn ñöôïc taäp tin aâm thanh roài thì chæ vieäc click chuoät vaøo nuùt Ok nöõa laø xong. Khi cheøn aâm thanh thaønh coâng thì trong Slides xuaát hieän bieåu töôïng caùi loa nhö hình beân. 3. ÑIEÀU CHÆNH ÑOÁI TÖÔÏNG AÂM THANH : B1 : Click chuoät phaûi vaøo ngay bieåu töôïng caùi loa cuûa aâm thanh vöøa cheøn vaøo. B2 : Choïn Edit Sound Object. Hoäp thoaïi Suond Options hieän ra. B3 : Ñaùnh ñaáu vaøo loop until stopped, neáu muoán aâm thanh phaùt maõi cho ñeán khi keát thuùc trình chieáu. B4 : Ñaùnh ñaáu vaøo Hide sound icon during slide show, neáu muoán aån bieåu töôïng caùi loa trong quaù trình chieáu Slides. B5 : Cuoái cuøng click chuoät traùi vaøo nuùt OK. LÖU YÙ : Khi cheøn aâm thanh vaøo Microsoft PowerPoint 2003 thì neân cheøn caùc taäp tin aâm thanh coù ñònh dang .mp3, .wav,… Vaø neân cheùp vaøo cuøng moät thö muïc vôùi taäp tin trình chieáu(.ppt). Ñeå khi di chuyeån khoûi phaûi thay ñoãi ñöôøng daãn maát thôøi gian. IV.CHEØN PHIM TRONG POWERPOINT 2003 : B1 : Click chuoät traùi vaøo Menu Insert. B2 : Choïn Movies and Sounds. B3 : Choïn Movies From File… B4 : Hoäp thoaïi Insert Movies hieän ra. B5 : Click chuoät traùi vaøo oâ Look in ñeå choïn nôi löu tröõ taäp tin video(phim). Choïn oå ñóa hoaëc thö muïc löu tröõ taäp tin coù ñuoâi .Mp4, .Mwv, .mpeg, mpg … Tröôøng THPT EaH’leo - ÑL Trang 11 http://www.thpteahleo.6x.to
 12. Giaùo trình Microsoft PowerPoint 2003 – Nguyeãn Quang AÙnh B6 : Choïn taäp tin phim thích hôïp. Click vaøo nuùt Ok ñeå cheøn phim vaøo Slides. Luùc naøy moät hoäp thoaïi nhö khi cheøn aâm thanh seõ hieän ra hoûi ta choïn laø : Phim töï ñoäng phaùt(Automatically) hay baám chuoät thì phimmôùi phaùt (When Clicked) khi trình chieáu Slides. Khi phim ñöôïc cheøn vaøo Slides thì noù coù bieåu töôïng cuûa ñoaïn phim ñoù nhö hình beân. Muoán di chuyeån thì ta coù theå click chuoät vaøo ñoù vaø di chuyeån nhö di chuyeån hình aûnh vaäy. ÑIEÀU CHÆNH PHIM : Ñeå ñieàu chænh phim trong Slides thì chuùng ta click chuoät phaûi tröïc tieáp leân phim vöøa cheøn vaøo, roài choïn trong Menu chuoät phaûi hieän ra ñoù laø Edit Movies Object. Hoäp thoaïi hieän ra nhö sau : Ñaùnh daáu vaøo Loop until stopped(laäp laïi cho ñeán khi keát thuùc), Hide while not playing(aån phim khi khoâng môû phim), Zoom to full screen(môû phim toaøn maøn hình. Cuoái cuøng laø click nuùt Ok. V.TAÏO LIEÂN KEÁT ÑEÁN MOÄT TAÄP TIN KHAÙC - Duøng trong tröôøng hôïp chuùng ta caàn taïo moät Slides chính vaø lieân keát ñeán caùc Slides con. Hoaëc muoán lieân keát ñeán moät taäp tin naøo ñoù. Caùc böôùc thöïc hieän nhö sau : B1 : Tröôùc tieân choïn ñoaïn vaên baûn hoaëc hình aûnh(moät nuùt chaúng haïn) caàn taïo lieân keát(Link). B2 : Click chuoät traùi vaøo Menu Insert. B3 : Choïn Hyperlink(hoaëc duøng phím taét :Ctrl + K. Tröôøng THPT EaH’leo - ÑL Trang 12 http://www.thpteahleo.6x.to
 13. Giaùo trình Microsoft PowerPoint 2003 – Nguyeãn Quang AÙnh B4 : Hoäp thoaïi Insert Hyperlink xuaát hieän nhö treân : B5 : Click vaøo oâ Look in ñeå choïn nôi löu tröõ taäp tin caàn lieân keát. B6 : Choïn taäp tin caàn lieân keát. B7 : Click vaøo nuùt Ok ñeå taïo lieân keát. Taïo lieân keát xong khi trình chieáu khi chuùng ta ñeán ñoaïn vaên baûn ñaõ taïo lieân keát chuùng ta seõ thaáy con troû chuoät xuaát hieän baøn tay. Muoán lieân keát ñeán taäp tin ñaõ taïo lieân keát tröôùc ñoù chuùng ta click chuoät(baøn tay) vaøo ñaây. Baøi 5 HÌNH VEÕ, BAÛNG BIEÅU VAØ COÂNG THÖÙC TOAÙN HOÏC I.CHEØN HÌNH VEÕ : Reâ chuoät ñeán thanh Drawing nhö hình beân. Click chuoät traùi choïn hình caàn veõ. Muoán cheøn moät vaøi hình ñaëc bieät chuùng ta click chuoät vaøo muïc AutoShapes vaø choïn caùc hình trong ñoù. Khi choïn hình roài thì con troû chuoät seõ coù hình daáu coäng. Sau ñoù reâ chuoät ra vuøng Slides ñang laøm vieäc baám giöõ chuoät traùi keùo reâ ñeå veõ hình. Ñònh daïng hình veõ thì chuùng ta thöïc hieän nhö caùch chuùng ta ñònh daïng Textbox. Moät soá hình veõ khoâng cho goõ chöõ vaøo trong ñoù, thì chuùng ta baám chuoät phaûi tröïc tieáp leân hình veõ roài choïn trong Menu chuoät phaûi hieän ra laø Add Text. II.CHEØN HÌNH NEÀN CHO SLIDES : Click chuoät traùi vaøo Menu Format. Choïn Background. Hoäp thoaïi hieän ra nhö sau : Click chuoät traùi vaøo nuùt tam giaùc ñeå choïn maøu neàn hoaëc hình neàn. Neáu choïn maøu thì trong hoäp thoaïi Background, baám vaøo oâ tam giaùc xuaát hieän danh saùch maøu. Neáu khoâng muoán choïn maøu coù saún ôû ñaây chuùng Tröôøng THPT EaH’leo - ÑL Trang 13 http://www.thpteahleo.6x.to
 14. Giaùo trình Microsoft PowerPoint 2003 – Nguyeãn Quang AÙnh ta coù theå click vaøo muïc More Color ñeå choïn maøu nhieàu hôn. Neáu choïn neàn laø hình neàn thì chuùng ta choïn Fill Effects … Hoäp thoaïi Fill Effects hieän ra nhö sau : Choïn Tab Gradient(pha nhieàu maøu), Pattern hoaëc Texture(hình neàn coù saún), Picture(hình neàn töø moät taäp tin). Choïn moät loaïi hình neàn phuø hôïp. Click vaøo nuùt Ok. III.CHEØN BIEÅU TÖÔÏNG(SYMBOL…) : Choïn nôi caàn cheøn bieåu töôïng. Click chuoät traùi vaøo Menu Insert. Hoäp thoaïi Insert Symbol hieän ra. Choïn bieåu töôïng caàn cheøn. Cuoái cuøng click vaøo nuùt Insert. IV.CHEØN BAÛNG BIEÅU VAØO SLIDES : Click vaøo Menu Insert. Choïn Table, hoäp thoaïi Insert Table hieän ra nhö hình beân. Click vaøo oâ Number of columns(soá cuûa coät), oâ Number of rows(soá cuûa doøng) ñeå choïn soá coät vaø soá doøng cuûa baûng bieåu caàn cheøn caàn cheøn vaøo. Cuoái cuøng click nuùt Ok ñeå cheøn baûng bieåu vaøo Slides. Ñeå ñònh daïng baûng bieåu gioáng nhö ñònh daïng hình veõ vaø Textbox. V.CHEØN COÂNG THÖÙC TOAÙN HOÏC : Click chuoät traùi vaøo Menu Insert. Choïn Object… Hoäp thoaïi Insert Object hieän ra nhö sau : Choïn Microsoft Equation 3.0. Click nuùt Ok. Hoäp thoaïi Equation Editor hieän ra nhö sau. Choïn coâng thöùc vaø goõ coâng thöùc toaùn hoïc gioáng nhö trong Microsoft Word. Goõ xong click chuoät traùi vaøo nuùt Close cuûa Equation Editor ñeå ñoùng laïi. Ñeå thay ñoãi kích thöôùc cuûa coâng Tröôøng THPT EaH’leo - ÑL Trang 14 http://www.thpteahleo.6x.to
 15. Giaùo trình Microsoft PowerPoint 2003 – Nguyeãn Quang AÙnh thöùc toaùn hoïc ta thöïc hieän nhö vôùi hình aûnh hoaëc Textbox. VI.CHEØN CHÖÕ NGHEÄ THUAÄT : B1 : Click chuoät traùi vaøo Menu Insert. Choïn Picture. Choïn Word Art. Hoäp thoaïi hieän ra nhö sau : Choïn kieåu chöõ ngheä thuaät caàn cheøn. Click vaøo nuùt Ok. Hoäp thoaïi soaïn thaûo hieän ra ñeå cho chuùng ta soaïn thaûo chöõ gioáng nhö trong Microsoft Word. Click nuùt Ok. VII.CHEØN BIEÅU ÑOÀ : Click vaøo Menu Insert. Choïn Chart, hoäp hieän ra nhö sau. Chuùng ta nhaäp caùc ñaïi löôïng(soá lieäu caàn veõ bieåu ñoà) vaøo bieåu ñoà. Roài baám chuoät traùi ra ngoaøi laø xong. Soá lieäu caàn veõ bieåu ñoà vaøo ñaây Bieåu ñoà sau khi ñaõ ñöôïc cheøn vaøo Slides Tröôøng THPT EaH’leo - ÑL Trang 15 http://www.thpteahleo.6x.to
 16. Giaùo trình Microsoft PowerPoint 2003 – Nguyeãn Quang AÙnh Baøi 6 CHEØN HIEÄU ÖÙNG VAØ TRÌNH CHIEÁU VÔÙI POWERPOINT 2003 I.CHEØN HIEÄU ÖÙNG : Soaïn giaùo aùn ñieän töû hoaëc soaïn baøi giaûng treân Powerpoint quan troïng nhaát vaãn laø hieäu öùng cho caùc ñoái töôïng trong moät Slides, neâu khoâng coù hieäu öùng thì baøi giaûng, baøi trình baøy cuûa chuùng ta chaúng khaùc naøo laø moät vaên baûn Word. Ñeå cheøn hieäu öùng ta thöïc hieän caùc böôùc sau : Click chuoät vaøo Menu Slide Show. Choïn Animation Scheme(hieäu öùng cho toaøn boä Slides, Custom Animation(löïa choïn hieäu öùng). 1. CHEØN HIEÄU ÖÙNG CHO TOAØN BOÄ SLIDE : Söû duïng hieäu öùng naøy cho tieâu ñeà chính cuûa caùc Slides trong toaøn boä baøi trình chieáu. Click chuoät vaøo Menu Slide Show. Choïn Animation Scheme. Hoäp thoaïi hieän ra nhö sau : Choïn caùc hieäu öùng phuø hôïp : Click chuoät vaøo hieäu öùng naøo thì ngay laäp töùc Slides cuûa chuùng ta seõ chaïy theo hieäu öùng ñoù, nhöng chöa coù aùp ñaët hieäu öùng. Neân chuùng ta coù theå thöû caùc hieäu öùng thoaûi maùi, khi naøo vöøa yù thì thoâi. Neáu khoâng thaáy hieäu öùng thích hôïp ôû oâ ñaàu tieân naøy thì ta coù theå choïn hieäu öùng khaùc. Baèng caùch click vaøo thanh cuoän beân caïnh ñeå choïn theâm hieäu öùng ôû beân döôùi. Khi ñaõ choïn ñöôïc hieäu öùng phuø hôïp roài thì ta click vaøo nuùt Apply to all Slides ñeå thieát laäp hieäu öùng cho taát caû caùc Slides trong baøi trình chieáu. Cheøn hieäu öùng theo caùch naøy chæ coù yù nghóa vôùi hai tieâu ñeà chính vaø phuï thoâi coøn caùc ñoái töôïng khaùc nhö hình aûnh hoaëc textbox chuùng ta phaûi theâm hieäu öùng khaùc. Tröôøng THPT EaH’leo - ÑL Trang 16 http://www.thpteahleo.6x.to
 17. Giaùo trình Microsoft PowerPoint 2003 – Nguyeãn Quang AÙnh 2. CHEØN HIEÄU ÖÙNG CHO TÖØNG ÑOÁI TÖÔÏNG : Tröôùc tieân click chuoät vaøo ngay ñoái töôïng(choïn ñoái töôïng caàn cheøn hieäu öùng). Click chuoät vaøo Menu Slide Show. Choïn Custom Animation. Hoäp thoaïi hieän ra nhö sau : Trong hoäp thoaïi Custom Animation vöøa hieän ra phía beân tay phaûi. Ñeå theâm hieäu öùng cho ñoái töôïng ta click vaøo nuùt Add Effect. Neáu choïn Entrance(ñaàu vaøo) ñeå choïn hieäu öùng ñaàu vaøo. Sau khi click choïn hieäu öùng ñaàu vaøo, thì seõ coù hoäp thoaïi xuaát hieän chöùa caùc hieäu öùng coù saún nhö sau : Neáu ôû ñaây khoâng coù hieäu öùng caàn cheøn, thì ta coù theå baám vaøo nuùt More Effects… ñeå choïn theâm hieäu öùng. Cöù baám thöû vaøo baát kyø hieäu öùng naøo muoán choïn ñeå thöû tröôùc. Coù raát nhieàu chuû ñeà ôû trong naøy cho chuùng ta choïn. Khi ñaõ choïn ñöôïc hieäu öùng vöøa yù thì chæ vieäc click chuoät traùi vaøo nuùt Ok ñeå cheøn hieäu öùng vaøo. Neáu choïn Emphasis(nhaán maïnh) ñeå choïn hieáu öùng nhaán maïnh. Duøng trong tröôøng hôïp chuùng ta caàn nhaán maïnh moät vaán ñeà naøo ñoù. Khi choïn loaïi hieäu öùng naøy thì seõ xuaát hieän moät danh saùch caùc hieäu öùng coù saún cho chuùng ta choïn. Neáu khoâng coù hieäu öùng caàn choïn trong danh saùch coù saún naøy, chuùng ta coù theå choïn hieäu öùng khaùc baèng caùch click chuoät vaøo muïc More Effects… hoäp thoaïi seõ xuaát hieän nhö sau : Cöù baám thöû vaøo baát kyø hieäu öùng naøo muoán choïn ñeå thöû tröôùc. Coù raát Tröôøng THPT EaH’leo - ÑL Trang 17 http://www.thpteahleo.6x.to
 18. Giaùo trình Microsoft PowerPoint 2003 – Nguyeãn Quang AÙnh nhieàu chuû ñeà ôû trong naøy cho chuùng ta choïn. Khi ñaõ choïn ñöôïc hieäu öùng vöøa yù thì chæ vieäc click chuoät traùi vaøo nuùt Ok ñeå cheøn hieäu öùng vaøo. Neáu choïn hieäu öùng Exit(thoaùt) ñeå duøng cho tröôøng hôïp muoán thoaùt ñoái töôïng ñoù khoûi Slides. Khi choïn hieäu öùng kieåu naøy ta thaáy moät danh saùch caùc hieäu öùng cuûa loaïi naøy xuaát hieän ñeå chuùng ta choïn. Neáu trong danh saùch naøy khoâng coù hieäu öùng phuø hôïp thì ta coù theå click vaøo muïc More Effect… ñeå choïn theâm hieäu öùng nhö hình beân. Cöù baám thöû vaøo baát kyø hieäu öùng naøo muoán choïn ñeå thöû tröôùc. Coù raát nhieàu chuû ñeà ôû trong naøy cho chuùng ta choïn. Khi ñaõ choïn ñöôïc hieäu öùng vöøa yù thì chæ vieäc click chuoät traùi vaøo nuùt Ok ñeå cheøn hieäu öùng vaøo. Choïn hieäu öùng ñöôøng daãn Neáu choïn Motion Path(chuyeån ñoäng theo ñöôøng daãn) ñeå choïn hieäu öùng chuyeån ñoäng theo moät ñöôøng daãn naøo ñoù. Duøng trong tröôøng hôïp muoán taïo hieäu öùng ñoäng. Tröôøng THPT EaH’leo - ÑL Trang 18 http://www.thpteahleo.6x.to
 19. Giaùo trình Microsoft PowerPoint 2003 – Nguyeãn Quang AÙnh Khi choïn hieäu öùng kieåu naøy ta thaáy moät danh saùch caùc hieäu öùng cuûa loaïi naøy xuaát hieän ñeå chuùng ta choïn. Neáu trong danh saùch naøy khoâng coù hieäu öùng phuø hôïp thì ta coù theå click vaøo muïc More Motion Effect ñeå choïn theâm hieäu öùng nhö hình beân. Cöù baám thöû vaøo baát kyø hieäu öùng naøo muoán choïn ñeå thöû tröôùc. Coù raát nhieàu chuû ñeà ôû trong naøy cho chuùng ta choïn. Khi ñaõ choïn ñöôïc hieäu öùng vöøa yù thì chæ vieäc click chuoät traùi vaøo nuùt Ok ñeå cheøn hieäu öùng vaøo. Khi hieäu öùng ñöôøng daãn ñöôïc cheøn vaøo ta seõ thaáy moät hình ñöôøng daãn naèm trong Slides nhö hình beân caïnh. Chuùng ta coù theå di chuyeån vaø thay ñoãi kích thöôùc cuûa ñöôøng daãn nhö thao taùc vôùi moät taäp tin hình aûnh. 3. SAÉP XEÁP HIEÄU ÖÙNG VAØ ÑIEÀU CHÆNH : Sau khi cheøn hieäu öùng vaøo Slides roài thì ôû cöûa soå beân phaûi xuaát hieän nhö hình beân caïnh. Ñeå thay ñoãi vò trí cuûa hieäu(thöù töï xuaát hieän hieäu öùng), thì ta baám giöõ chuoät traùi vaøo ngay chính hieäu öùng ñoù vaø keùo leân vò trò phía treân hoaëc keùo xuoáng vò trí phía döôùi roài thaû. Chöông trình seõ töï ñoäng thay ñoãi laïi soá thöù töï cuûa hieäu öùng. Muoán gôõ boû hieäu öùng thì choïn hieäu öùng caàn gôû boû roài click vaøo nuùt Remove. Muoán hieäu öùng chæ xuaát hieän khi ta click chuoät moät caùi thì oå oâ Start choïn laø : On Click. Tröôøng THPT EaH’leo - ÑL Trang 19 http://www.thpteahleo.6x.to
 20. Giaùo trình Microsoft PowerPoint 2003 – Nguyeãn Quang AÙnh Muoán hieäu öùng xuaát hieän ñoàng thôøi khi trình chieáu thì choïn laø : With Previous. Muoán hieäu öùng xuaát hieän sau moät khoaûng thôøi gian naøo ñoù thì choïn laø : After Previous. Ñeå ñieàu chænh thôøi gian theå hieän hieäu öùng thì ta click ñuùp vaøo ngay hieäu öùng ñoù xuaát hieän hoäp thoaïi nhö sau : Click vaøo Tab Timing, trong oâ Delay(chaäm), choïn soá giaây ñeå hieäu öùng hieån thò. Choïn Tab Effect ñeå choïn aâm thanh ñinh keøm theo hieäu öùng. II.TRÌNH CHIEÁU VÔÙI POWERPOINT 2003 : Ñeå trình chieáu chuùng ta cöù click chuoät vaøo nuùt trình chieáu. Hoaëc chuùng ta cuûng coù theå söû duïng phím taét Shift + F5, hoaëc phím F5 cuûn ñöôïc. Muoán döøng thì coù theå phím Esc hoaëc click chuoät phaûi leân maøn hình trong Menu chuoät phaûi choïn End Show. Neáu muoán veõ ghi chuù leân maøn hình ñang Baám chuoät vaøo ñaây trình chieáu thì Pointer Options roài choïn ñeå trình chieáu buùt ve,õ roài veõ leân maøn hình. Tröôøng THPT EaH’leo - ÑL Trang 20 http://www.thpteahleo.6x.to
Đồng bộ tài khoản