intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình môn công nghệ chế tạo máy - Chương 4: Chuẩn và cách chọn chuẩn

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

268
lượt xem
104
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Giáo trình công nghệ chế tạo máy dùng trong các tường trung học công nghiệp được biên soạn trên cơ sở " Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa " do Phạm Ngọc Dũng chủ biên - Chương 4: Chuẩn và cách chọn chuẩn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình môn công nghệ chế tạo máy - Chương 4: Chuẩn và cách chọn chuẩn

 1. # $% & $% 0 1 1 • U' #G " _ ? - ( 0 1 0 G G ! •$ ? ( ' #( 2 3 =$ % (> 87$ *) $2 ^ ? 'B ; K 'H < G G ! •$ ? ( … 'H G G 7 +[ ! G G' 2 5 +& B 1 ! E9 9 0 'B ( I E9< $1 ?i H u(O / i G G #A ? † - #3& 3 B )δ)/ E9 90 \ δΗ ) B )δ)/ F& !2 B7! #! 1 &? # ?;G G5 ; ( † B) : G G - $ 1( ' * … 'H •$ ?7K ! 'H 2G G' 5 + kG G- 2 7= E9 5 &= 7[ 51 77 ![ 0 '& K 'H 7! & 'j M G' k G G( I E9< ^ ?' % ?$ Q [G % H u(] ( T 7 % ?$/ ? & Q ?$ !& + & &% 5 'c B % 5 '9 5 1/ @ 7 K ! 'H G GT ( @ $9 ? & Q `]
 2. # $% & $% ?$ =& 7[ •$ - +p #G EG 1- '& K 'H + !1( : @ 7! K 'H •$ ?( B) ^ ?' % ?$ Q( ' 3 a, 7 D 'A K 'H G G7! K 'H c K '* '& /K 'H G G# & jh 31 ' ' B K 'H •$ ?( b #& j K 'H !1 31 ' ; j !h #& jK 'H •$ ? 31 ' ' B K 'H G G( ^ ? $7D 1 7! '& " Q #3 5 K 1 'H (IH k 2 " 1 % + ' + +2 '& _ QG H 5 51 E& K 'H ?K1 G (a * $ ? $7 R D 3 j $ 9/ 3 #3& _ " 2 -% & 0/ 3 j #3 ( $1 ; 1 $1 $ 2 / 2J K KL < a@ 'j $
 3. # $% & $% EO # E] r &+ ‡] ‡O F B) Y! 7 #= 7 d % B) v 1 #A E &$ 1 e( ' ( ' B 2J K K@ < U F& $ $ $ !1/ E9 9 0 @ G' K 2G +& B C _ 7 G' k ! \ ( I G ' !1 #3& 3 2G j Q G G 5 :; (b F& $ $ $ !1/ 1 !E & \ ' B ( I E9< $ 1 #A E&$ 1 e ? H u(u E & k \ 'B - 3 #3& B ! #( ! 4 5 6 3 ? 7&@ 9: A% / B (B U '& =& 1 p t +[ 1- 5 C '0 1 2 '& F& &= :a( @; #C [ E& 1- @7!< #C G E* '9 & / &1/ &Z #C & 1K '9 & / &1/ &Z( iC [ E& 5 C '0 1 27! 36 E 1- 5 C '0 F& $ !& @ ! #G#Q H 3 '4 !&( b ? 27 $ C$ '& &= : a/@ - Q1 1- 2 + < `u
 4. # $% & $% ! ! ! $ # " $! #! ! B) T ; G G' 5 C '0 '& &= :a ' * f?$> &1 2 #C [ E& < : - O< 2 #C [ E& G E* '9 &Z( : - ]< 2 #C [ E& K 1 K '9 & ( :- < 2 #C [ E& K 1 K '9 &1( - =& ! ?$> 2 #C [ E&( f?$> &Z 2 ] #C [ E& < : - u< 2 #C [ E& G E* '9 &1( : - `< 2 #C [ E& K 1 K '9 &Z( ] - =& ! j > 2 ] #C [ E&( f?$> 1&Z 2 O #C [ E& < :- < 2 #C [ E& G E* '9 & ( O - 2 O #C [ E&( a, g D 'A < f d ?$> @ 36 2 #C [ E&/ 4 ?$> &Z ! 1&Z \ 2 ] ! O #C [ E& H @ " #C [ E& 4 ? !1 @ - 2 4 ? h k 2 '; E& @ @ ``
 5. # $% & $% 2 "( U'& K 'H G G / $37g !& h , $3 2 3 #C [ E&/ ! c1 F& 1 , 4N 1 / +2 #C [ E& @ - 2 M ( 7 ! 6 (" < A ) 2 N ?! "K ( , @ ?! < o! % ?$ B E! % ?$ 7B j o ˆJ 2 #2 #C [ E& + < " UG E* '9 & UG E* '9 &Z % … 1K '9 & %& … 1K '9 &Z B) f % ?$ Q[G % 2 u #C [ E& ' 3 2' ! O ?! ! O ?! 9 9 & D P @ G< fh % 'B 2G 2 #C [ E&< UG E* '9 & UG E* '9 &1 UG E* '9 &Z fh % + E 2 ] #C [ E&< … 1K '9 & B) ) h% 2 ' ( … 1K '9 &Z ` #C [ E&( 2 Q 9 M
 6. # $% & $% UG E* '9 & UG E* '9 &Z " … 1K '9 & … 1K '9 &Z b 2 I E! ' B)B % 2 u #C [ E& RQ 9 M F< IB E! 2I M j '9 2 #C [ E&< UG E* '9 & UG E* '9 &Z " b2 I ' B)D 0 2 ] #C [ E& ' 2S 9 ;< ƒa 2 '9 E! < I B E! 2 '9 7B j 7 #G d 2 2 #2 #C [ E&< UG E* '9 & UG E* '9 &Z … 1K '9 & … 1K '9 &Z ƒ a 2 '9 0
 7. # $% & $% " " B) a 2 '9 E! 2 B) a 2 '9 0 2 ' H ' I u #C [ E&( ] #C [ E&( ƒa 2 ' 2 O #C [ E& … 1K '9 &1 : $2 $B ?$> ! " 2 '9 0 -G G B) a 2 '9 ' 2 ' T O #C [ E& - 5 @7 B (B U '& =& 1R @ +[ G G @7 'j ! $ O #C [ E& #G 2 K 7, &? #C [ E& 5 + G G7B ( E9 t 'j $ 2 '9 E! ! ?$> c G G ( `
 8. # $% & $% B) a 2 '9 E! ! ' U ?$> c G G q a 2 '9 E! 2 #2 #C [ E&< UG E* '9 & UG E* '9 &Z … 1K '9 & … 1K '9 &Z qf? $ > 2 #C [ E& UG E* '9 &1 … 1K '9 & … 1K '9 &Z U Q1 'A #C [ E& K 1 K '9 & #G 2 7, ! #C [ E& K 1 K '9 &Z h #G 2 7( , C1 ' j $ !1 * 7! + G G( U@ 7= #G 2 K - _7 k@ ! 1 ! #C [ E& #G 2 K 7, H*7+ ! G G( I C1 G G -' !& H '= + G GH@ +p %1 ' + +2 &K 'H ( `l
 9. # $% & $% ," %& 8 1 CB D : - #3& 3 " 1 , Q7 +3 $ Š / 6 +Q ! ! +3 $ Š 1 1/ d j @ E= # ? +
 10. # $% & $% 3& -‡ H # /7 \ ! H @ 5 ?7 # 6 '6 Ec - α( G @ α † †O †] † 2 2 B) a Š ' *W 2 V : %< a Š '< Š / Š 7 '$ ! 0$ Š - '( ƒa Š Ec - G G' 5 " # ?/ j &? - 5 '& K 'H (a Š #& jh 7! Š [( i ) † † # B) a Š ' ** )k1 F t] E9 ' / g Q1< ? -[ = B & 37&= 1 H ? †7! 3 ] 9L ! G G( '! N F& j = EQ i &? F& # ? !& H ?† \7! 9 L/ R Š G G7! j = EQ i( C1 7! Š @ - 'c &? 'c B ?L5 7 ; O
 11. # $% & $% &? 7 #! 1( ƒa Š R ' Š ! Š ( a Š 7! " # ? Ec 7! Š ( U'& , 'j $/ H Š 7! " 1 2H * [ 5$ ( a \ '& 'j $$ !& 4 k 4 E= +# H Š B7! " # ? k ( " 'R $ C1 j ?$ '& +3 Q 1= ? /4 @ C '‹ 7B 1- N ! 1 71 kK / 9 7 -$ ! $ $Š 5K 'H =& $ /C 1- EŒ ! 3 27 ( a Š 7! " # ? Ec 7! Š kK ( Š R Ec '& K 'H 7 '$+ 0$ !1 H*7! Š ( aR " Š +n E9 '& K 'H 7 '$+ 0$ !1 H*7! Š $ 9( od † ] O # B) a Š ' *3 I E9< f ? 7 † 5 # d '6 Ec 7! Š ?- '6 / ; j h Ec - 7 B '9 0$ 7 '$( 0$ 7† d * 7! Š (f ? O !] 5 $ Ec -7! Š $9 H 7 '$ 0$ Ec @( ]
 12. # $% & $% ƒa Š 7 '$7 0$ ! Š Ec - G G' K 5 5 # $C 1 '& K 'H 7 ' $( 0$ a Š 7 '$ @ 0$ - 'c B ? L7 '$ ! h 0$ @ ( I E9< 7 '$ 0$ % 2 '& , #3& 3 > @ " % 7d 17 ?• B % V70$ '9 w f 7! P/P`WOPPP (b ! 70$ O/ ]/ / u $ 3 3 #3& " 1 , < : +& +& 5f B ? 7 a O( 0$ : +& +& 5 ? J] ! a]( : @ 5 % 7d B ? J( B) a Š 7 ' $( 0$ ' *( ƒa Š - ' 1R *7! Š &7j 7! Š 6 _ !& @ - ! & 1 - ' B G' " 1 2H * 5 1( U'& [ @ Š / Š / Š 7 '$ ! 0$ Š - ' 'c !@ &! &! 'c ( 9 5 : " ;6 1 b * Š - 1/ $3 G Š & 1 , ! Š & 1 $ F&( U j Š Ec 4 1 , '& K 'H 17! Š / R Š Ec 4 1 $ F& j 7! Š ( f9 5 * Š 7 - #3& 3 ! 1 ,< aQ7 5 '& K 'H ( % &6 +Q ! 3 !(
 13. # $% & $% I 7H a Š j Ec 4 1 , '& K 'H (I * Š @D eK1 G 2 BK 'H /@ @3 4 " 1 + ! 5 (b * Š , gD 1 ,< qv % $ 2 57 E & # ? ( q i3& 3 , G' K " # ? B " # ? +0$ ( I E9/ ? †/ ? i !7 ‡ 5 d $ #A $ g H u(Ou / ' 'j $< i q U' j $7 g d ? @7d H@ -7Q1 ? †7! Š - 7d/ & '; 7 7 77 = Q1 d ! Š - ? †( a 2 c 7Q1 ?† - ? i( † B) v g & $ ' *B q U' j $ 7 g 'd d / H$ 3 7Q1 ?77 d! Š - ? †/ '; + @7Q1 ? †7! Š - ? i !7d( C1 7 E +p $ % $ 2 /' $ $Š E& 7 g #G 7 d ( IH 7 g7 d 7 E $ % #2 0 EŒ #G 7 /+ ' + +2 H E= H * / (((( !7[ 0 +p + '' ! 7g d 7 K +p 57 E - 7d( J[ !& " 1 ,' * Š , % 5` -+< OW @ # ? H *# ? @ 7! Š /H C1 +p 7! & +[ 1V G' K "# ? !# ? 7! M Q( I E9< o Q1 ? †7! Š - ? i/ a ! J - 3 #3& ; % B †( u
 14. # $% & $% J i B) a Š 7? ! ' *D a † ]W @ +2 # ? / H *# ? !& @ 1 , G' K & Q2 B # ? 7! Š ( W U'& # ?$3 / * ? !& @ @ 7 E M/ 7! Š ( uW a2 0 *# ?7! Š 2 #A $> / @ t$ '‹ EC$ # /C @ / C '@ &? K ; ( `W a Š \ Ec 7 '& , 3K 'H ( a> = '9 #C H u(O / 7, _ Q Ec ?] 7! Š - ? ! 7, _ X Ec ? ]7! Š - O ?O H +p @ #3& 3 ] B) U'9 #C ; % " ?O ! ( ' *H I 7H b * Š j h '` - , % F&< OW a2 0 * Š 7! Š / C1 +p 7! & 7g @ G' [7 7 g! ( IQ !1 'Q K '* ( `
 15. # $% & $% a> = '6 5# '6 / Š * 7# ! ? 7 †( o d d †h 7# ! ?+ !1 70$ B '9 '1 5# '6 H u•OS † '6 ' B) X *I ]W a2 0 * Š G G 'c B 2 B - + +2 * Š rP δΗ ε rP † δΗ ) † B) T[ H ! + +2 ' *T Š b Wa * Š +& & #G # E= E& 7[ 0/ 7[ •$( f ? Š $3 5E G G I E9 ( + ; •$ ? # +< Ž Ž Ž B) T ; •$ ? ' *U # uW a * Š +& & Q ; 3 ! C +n E9 ( `W a2 0 * Š 2 Q/ @ e 7 '& ! 7, h \ Ec Š -[ 1 5 3K 'H (IH 1 V Š +p + ' + +2 74 h1 " 7, +(
 16. # $% & $% I E9( b ? 5 M $ H u(]P @ - +& + 'j $ * Š 2 Q + +2 Š & B / #/ / - Q1 'A * Š 2 Q + +2 Š +p M ( B) T ;G G ?M $ ' 3W 4+ 9 V G 44 : Y Z [K V : 9 ,) \b -= B H u(]P Š G G7! ? 1 ? o( ε r δ† - ! ?b] - •$ ?N S
 17. # $% & $% •b -= B# H u(]P # ( : G G #A ? 1 ? b( ε r δ q δ† q δi - / ?o ] - ! •$ ?N # •b -= B (:G G -= B (ε r δ q δ# q δ† q δi # H u(]P B) T ;G G ?M $ ' 3W * Š B / #/ / ? @ 2+ 9 ' 4 'j $ * Š 2 Q H u•]P ( %1 * Š 2 Q7! ? 1 - ! 7d G G #A 2 '9 0 ! 2' ( C1 7! G G -( H < ε/ r δ† •b -= B < ε/ r δ q δ† •b -= B# # < ε/ r δ q δ# q δ† •b -= B T k + +2 Š & B / #/ '& 'j $ +& + K35 g (
 18. # $% & $% 'j $ _ * Š 2 Q G G #A 2 47d e 7 䆕 ‰ δ† B †/ k / + +2 M B B† ! U 7= K3' < b * Š Š 2 Q b * Š 2 Q ε/ r ε† ε r ε† ε/ r ε q ε† ε r ε q ε† q εi # # ε/ r ε q ε# q ε†/ ε r ε q ε# q ε† q εi UN C t' @ -+ 1 ' < ε/ ‰ε ε/ ‰ε # # ε/ ‰ε : @ & 7C * Š 2 Q + +2 * Š & B [ +p M * Š 2 Q( •••••••••• ƒƒƒƒƒ ••••••••••• " * +, -. < O( ^ ? 7 HD !/ e5 @„ ]( U'H #!1 #C [ E&„ ( )k1 1 0 - G Ga& „ E9 &=( u( U !& 7 + ! G GU „ =5 @/ & E9„ `( : G e !$ % 7&= Š „a & E9 &=( ( U'H #!1 1 0 * Š / Š „a & E9 &=( l
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=268

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2