Giáo trình ngôn ngữ C++ Part 13

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
85
lượt xem
21
download

Giáo trình ngôn ngữ C++ Part 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

khuôn dạng khác mà miền giá trị của số thực so với số nguyên có cùng kích thước cũng khác. Kiểu dữ liệu số thực với độ chính xác đơn số thực với độ chính xác kép số thực dài với độ chính xác kép tên kiểu float double long double kích thước 4 byte 8 byte 10 byte (trị tuyệt đối)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình ngôn ngữ C++ Part 13

  1. Gi¸o tr×nh tin häc c¬ së II - Ngôn ngữ C khuôn dạng khác mà miền giá trị của số thực so với số nguyên có cùng kích thước cũng khác. kích Kiểu dữ liệu tên kiểu (trị tuyệt đối)miền giá trị thước số thực với độ chính xác đơn float 4 byte 3.4e-38 -> 3.4e38 số thực với độ chính xác kép double 8 byte 1.7e-308 -> 1.7e308 số thực dài với độ chính xác kép long double 10 byte 3.4e-4832 -> 1.1e 4932 Trong bảng trên miền giái trị chúng ta nói tới giá trị dương lớn nhất mà số thực có thể biểu diễn (giá trị âm nhỏ nhất lấy đối) và giá trị dương nhỏ nhất còn phân biệt được với 0. Ví dụ với kiểu float, giá trị dương lớn nhất là 3.4e38 =3.4*1038 và số dương nhỏ nhất có thể biểu diễn là 3.4e-38 = 3.4*10-38. Tuy nhiên, do số chữ số trong phần định trị là giới hạn nên số chữ số đáng tin cậy (hay ta nói là số chữ số có nghĩa) cũng giới hạn với kiểu float là 7-8 chữ số, double là 15 chữ số, và long double là 18-19 chữ số. Kiểu con trỏ và địa chỉ Ngoài hai kiểu dữ liệu số mà chúng ta vừa đề cập trong C còn kiểu dữ liệu rất hay sử dụng đó là kiểu con trỏ. Chúng ta biết là các thành phần: biến, hằng, hàm,.. được lưu trong bộ nhớ, tức là chúng được định vị tại một vùng nhớ có được xác định. Một thành phần (biến, hằng) có thể lưu giá trị là địa chỉ của một thành phần khác được gọi là con trỏ. Giá sử p là một con trỏ lưu địa chỉ của a thì ta nói p trỏ tới a và kiểu của con trỏ p là kiểu của thành phần mà p trỏ tới. Khai báo con trỏ * ; // khai báo biến con trỏ Ví dụ: int * p,*q; // p, q là 2 con trỏ kiểu int Kiểu void : Ngoài các kiểu dữ liệu trong C còn có những thành phần (con trỏ) không xác định kiểu, hoặc hàm không cần trả về giá trị trong trường hợp này chúng ta có con trỏ, hàm kiểu void. Hay nói các khác void là một kiểu nhưng là kiểu không xác định. II.4. Biểu thức và các phép toán Biểu thức 13
Đồng bộ tài khoản