intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình phân tích ứng dụng kỹ thuật sử dụng bộ lọc trong Shnipping mask p1

Chia sẻ: Asdas Sdasd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

55
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn Công cụ Brush và tạo một brush như những hình ảnh dưới đây. Then create small clouds where the rainbows touch the clouds at the beginning and end of the rainbows. Sau đó, tạo ra đám mây nhỏ, nơi những đám mây rainbows chạm vào đầu và cuối cùng của rainbows.Tạo một lớp mới bên dưới những đám mây và rainbows. Fill it with black and change the Blend Mode to Color Dodge. Điền nó với màu đen và thay đổi để Trộn lẫn Chế độ màu Dodge. Again select the Brush Tool and create another Brush in order...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích ứng dụng kỹ thuật sử dụng bộ lọc trong Shnipping mask p1

  1. Giáo trình phân tích ứng dụng kỹ thuật sử dụng bộ lọc trong Shnipping mask Tạo Một Fantastic Fantasy bầu trời đêm trong Photoshop Bước 1 Tạo một tài liệu mới. Double-click on the background layer to open the Layer Styles dialog box. Double-click vào nền lớp để mở các lớp theo kiểu hộp thoại. Select Gradient Overlay. Chọn Nền Lớp phủ. For the colors, use three colors: pink, blue, and black. Đối với các m àu sắc, sử dụng ba màu: hồng, xanh, và đen. Select Radial for the Style.
  2. Chọn xuyên cho các kiểu.
  3. Bước 2 Tạo một lớp mới và đổi tên thành "ps đám mây." Make sure that the foreground is white and the background is black. Hãy chắc chắn rằng các foreground là trắng và nền màu đen. Go to Filters>Render>Clouds. Về đến Bộ lọc> Render> Clouds. Tip: Hold the "Alt" key to create a stronger effect. Mẹo: Giữ "Alt" chìa khóa đ ể tạo ra một hiệu ứng mạnh mẽ hơn.
  4. Bước 3 Để tạo ra những đám mây, chúng tôi sẽ sử dụng Brush Engine. Create a new Folder and name it "cloud." Tạo một Thư mục mới và tên nó "cloud." Select the Brush Tool and set the brush properties as shown below. Chọn Công cụ Brush và thiết lập các tài sản như là brush hiển thị dưới đ ây. The secret is the spacing and the Size Jitter.
  5. Những bí mật là d ấu cách và Kích thước Jitter. After that, you can save the brush. Sau đó, b ạn có thể lưu các brush. Bước 4 Chúng ta có the brush-ngay bây giờ cho phép tạo ra những đám mây phong cách. Create three new layers inside the "cloud" folder, and name them "front," "middle," and "last." Double-click on the "front" layer to open the Layer Styles dialog box and select Gradient Overlay, Bevel and Emboss, and Inner Glow.
  6. Tạo ba lớp mới b ên trong các "đám mây" thư mục, và tên mình "trước", "trung," và "cuối cùng." Double-click vào "phía trước", để mở các lớp lớp theo kiểu hộp thoại và chọn Nền Lớp phủ, và bevel EMBOSS, và Inner Glow. Copy the Layer Style and apply to the other two layers. Phong cách sao chép các lớp và áp dụng cho các hai lớp.
  7. Bước 5 Bằng cách sử dụng brush chúng tôi tạo ra, bắt đầu vẽ những đám mây. Tip: The volume will be created using the layer order, like in the image below. Mẹo: Các khối lượng sẽ đ ược tạo ra bằng cách sử dụng lớp thứ tự, như trong hình dưới đây.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2